International burch university senateDownload 359.65 Kb.
Page1/8
Date conversion02.02.2017
Size359.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

logorgbsmall.jpg
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY SENATE

Francuske revolucije bb • 71000 Sarajevo • Bosna I Hercegovina

Tel +387 33 944 400 • Fax +387 33 944 500 • www.ibu.edu.ba • info@ibu.edu.ba

ID broj 4201383350000 • RN 186 – 000-10440460-41
Broj: 01-1005-2/14

Sarajevo, 25.09.2014. godine
Na osnovu člana 119., a u vezi sa članom 48. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13), te člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Prijedloga Vijeća Fakulteta za inžinjering i informacijske studije, Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke, Senat visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University na svojoj LXXXVII sjednici, održanoj 25.09.2014. godine, usvojilo je sljedeću
ODLUKU

o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžbenika i priručnika za sve cikluse studija u zimskom semestru akademske 2014/2015. godine na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch university


I

Utvrđuju se obavezni i preporučeni udžbenici i priručnici za sve cikluse studija u zimskom semestru akademske 2014/2015. godine na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, kako slijedi:


FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


  1. Odsjek za informacijske tehnologije1.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Ali Goksu


Course code: MTH 101

Course title: Calculus I 

Mandatory textbooks: James Stewart, Calculus, Sixth Edition Thomas's Calculus, Eleventh edition, Pearson International edition;

Recommended textbooks:
2.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Vildana Dubravac

Course code: ELT 117

Course title: Advanced Reading and Writing I

Mandatory textbooks: Mc Entire, J. (2004). Read Ahead: Reading and Life Skills Development. Pearson Education, Inc.: White Plains, NY, USA;

Recommended textbooks:
3.Professor Name: Assist. Prof.Dr. Adnan Beganović

Course code: PHY 101

Course title: General Physics I  

Mandatory textbooks: Halliday, David, Robert Resnick, and Jearl Walker. Fundamentals of physics extended. John Wiley & Sons, 2013 (10th edition);

Recommended textbooks:

4.Professor Name: Prof. Dr. Meliha Handžić


Course code: CEN 101

Course title: Computer Engineering Orientation


Mandatory textbooks: H.L. Capron and J.A. Johnson, Computer Tools for an Information Age, Pearson, 2003.

Recommended textbooks:

5.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Günay Karli


Course code: CEN 111

Course title: CEN 111 Programming I


Mandatory textbooks: H.M.Deitel & P.J.Deitel, C How to Program, sixth International Edition, Prentice Hall PTR, 2010.

Recommended textbooks:
6.Professor Name: Izudin Tatarevic

Course code: BOS 101

Course title: Bosnian Language

Mandatory textbooks: Karavdić, Z. (2010). Bosanski jezik kao strani jezik. International Burch University: Sarajevo, B&H

Recommended textbooks:

7.Professor Name: Lokman Gözcü


Course code: TDE 191

Course title: Turkish Language I

Mandatory textbooks: Lewis, G. (2001). Turkish Grammar. Oxford University Press: Oxford, UK; Dogan, B. O.,Wilman, A. (2007). Starting Turkish. Milet Publishing: London, UK

Recommended textbooks:

8.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Jasmin Azemović


Course code: CEN 251

Course title: Database Systems


Mandatory textbooks: Silberschatz, Korth, Database system concepts, Mc Graw Hill

Recommended textbooks:

9.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Denis Mušić


Course code: CEN 221

Course title: Object Oriented Programming


Mandatory textbooks: The C++ Programming Language (4th Edition); Bjarne Stroustrup; ISBN-10:0321563840;(2013) C++ Primer (5th Edition); Stanley B. Lippman; Josée Lajoie; Barbara E. Moo; ISBN-10: 0321714113; (2012)

Recommended textbooks:

10.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Nejdet Dogru


Course code: CEN 283

Course title: Digital Design


Mandatory textbooks: Brown, Vranešić: Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, McGraw-Hill, Third Edition 2013

Recommended textbooks:

11.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Ali Goksu


Course code: MTH 201

Course title: Differential Equations


Mandatory textbooks: W. E. Boyce and R. C. DiPrima, “Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems” John Wiley and Sons, Ltd., 2001. Steven G. Krantz, Differential Equations Demystified, The McGraw-Hill, 2005. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Inc., 2006. Shepley L. Rose, “Differential Equations,” John Wiley & Son, Ltd.

Recommended textbooks:

12.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Ali Goksu


Course code: MTH 203
  1   2   3   4   5   6   7   8


The database is protected by copyright ©ininet.org 2016
send message

    Main page