Питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповідіDownload 0.54 Mb.
Page1/6
Date conversion10.08.2017
Size0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6


PART I. READING

У цій частині розміщені різноманітні тестові завдання або питання, що укладені у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними.

Сучасні Європейські іспити зазвичай містять у собі багато різних типів завдань, що укладені з метою перевірити або встановити рівень володіння іноземними мовами, зокрема, англійською.

У першій частині наведено п'ять основних типів завдань, що спрямовані на визначення рівня компетенції учнів старших класів з читання та надбання досвіду їхнього виконання: • питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді (Short-answer questions);

 • добирання заголовків і питань до тексту (Matching heading and questions to text);

 • вибір речень для заповнення пропусків у тексті (Matching sentences to gaps in text);

 • вибір частин речень для заповнення пропусків у тексті (Matching clauses to gaps in text);

• розміщення частин тексту в правильному порядку (Putting parts of the text in the correct order).

Усі тексти, що використовуються в завданнях на перевірку рівня володіння уміннями читання, відібрані з автентичних джерел, до складу яких входять книжки, газети, журнали, брошури, інструкції, інтерв'ю, матеріали англомовних Інтернет-сайтів. Тексти охоплюють широке коло тем.

Кожне завдання починається із прикладу, який виділений курсивом і позначений (0). Питання / пункти в завданнях завжди пронумеровані. У тих випадках, коли це є доречним (наприклад, у завданнях на множинний вибір), пункти, з яких необхідно вибрати правильні або прийнятні відповіді на питання, позначені буквами: А, В, С, D тощо.

Питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді (short-answer questions).

У залежності від характеру питань, завдання такого типу спрямовані на


 • перевірку уміння розуміти основний зміст і деталі тексту, його структуру;

 • здатність швидко переглянути текст для одержання специфічної інформації.

У тестових завданнях такого типу питання зазвичай ставляться в порядку подання інформації в тексті. У відповіді необхідно писати тільки визначену кількість слів англійською мовою. Оскільки це є тип відкритих питань, допускаються різні, але правильні відповіді, що продемонстровано в ключах до тестових завдань. Інформація про необхідну кількість слів у відповіді завжди подається в інструкції / поясненнях до завдання. Відповідь буде вважатися неправильною, якщо кількість слів перевищує визначену.

Добирання заголовків і питань до тексту (Matching heading and questions to text)

У сучасних екзаменах з іноземних мов широко використовуються різноманітні типи множинного вибору.

Множинний вибір — це тестове завдання, під час розв'язання якого надаються варіанти можливих відповідей, серед-яких необхідно вибрати правильну або найбільш прийнятну відповідь на кожне питання.

Розділ присвячений добиранню заголовків, питань, речень до абзаців або частин тексту. Перелік заголовків або відповідей може передувати текстові, який необхідно прочитати, або стояти після нього. Слід мати на увазі, що кількість заголовків, відповідей, питань тощо завжди перебільшує кількість абзаців чи частин тексту.

Метою тестових завдань такого типу є перевірка здатності розуміти структуру та основний зміст тексту, спроможності при перегляді тексту знайти визначену інформацію і зрозуміти основні факти в тексті.

Одним із типів тексту, що використовується в таких завданнях, є рекламні оголошення. У повсякденному житті ми зазвичай читаємо оголошення з метою знайти інформацію про наші потреби: з'ясувати програму, дату, місце зустрічі, можливість надання чи отримання послуги, можливість купити щось тощо. Найкращий підхід до виконання таких типів завдань полягає в тому, щоб знайти в тексті визначену інформацію. Для цього не потрібно читати й розуміти кожне слово рекламного оголошення, слід читати вибірково, ігноруючи в тексті подробиці, що не відповідають поставленій меті читання.

Інші завдання цього типу надають можливість читати різні типи текстів із метою виявлення розуміння структури тексту, його основного змісту. Завдання спрямовані на перевірку вміння виявляти основні факти у визначених абзацах або частинах тексту. Деякі питання можуть вимагати більш уважного читання окремих частин тексти. Тому, перш ніж починати читати текст і виконувати завдання, бажано переглянути питання, заголовки або речення (особливо, якщо вони надані перед текстом).

Необхідно завжди читати назву тексту й інструкцію / пояснення до завдання, оскільки саме там міститься інформація про тип або тему тексту, характер завдання, кількість зайвих заголовків, речень тощо, що не будуть відповіддю на жодне з питань і які не потрібно використовувати.

Вибір речень для заповнення пропусків у тексті

(Matching sentences to gaps in the text)

У такому типі тестового завдання необхідно прочитати текст, з якого були вилучені окремі речення або короткі абзаци. Речення, що вилучені з тексту, подані після тексту в довільному порядку. Метою завдання є відновлення структури тексту. Кожний пропуск у тексті має бути заповненим правильним реченням. Слід мати на увазі, що серед варіантів відповідей завжди наведено одне додаткове речення, яке не відповідає жодному пропуску. Пропуски в тексті пронумеровані; речення, що вилучені з тексту і подані після нього, позначені буквами.

Для того, щоб успішно виконати такий тип тестового завдання, спочатку необхідно отримати загальне уявлення про зміст тексту, уважно прочитати приклад (0) і назву тексту.

Пропонується швидко переглянути текст із пропусками, не звертаючи уваги на незнайомі слова. При читанні тексту, потрібно звертати увагу на інформацію, що надається до теми кожного абзацу тексту, на розвиток головних, ідей, на речення, що вилучені з тексту. Після цього можна читати кожне речення по черзі й розпочинати зіставляти інформацію, що надана у вилучених реченнях, зі змістом різних частин тексту.

Таким чином, другий раз необхідно прочитати текст дуже уважно, оскільки перед кожним пропуском і після нього в тексті є підказки. Такими своєрідними «сигналами» можуть виявитися різні лексичні й граматичні відносини між реченнями й абзацами тексту, слова й фрази, граматичні структури. Рекомендується викреслювати речення, що було вибране у якості правильної відповіді, зі списку інших варіантів для того, щоб помилково не заповнити ним інший пропуск.

Вибір частин речень для заповнення пропусків у тексті

(Matching clauses to gaps in text)

Тестові завдання цього типу схожі з завданнями на вибір речень для заповнення пропусків у тексті. На відміну від них, у завданнях цього типу необхідно заповнити пропуски не цілими реченнями, а частинами речень.

Для успішного виконання завдання необхідно чітко розуміти значення частин речень і тексту перед і після пропуску. Слід також звертати увагу на структуру речення, синтаксичні відносини між тими його членами, що передують пропуску і стоять після нього, оскільки не всі варіанти відповідей можуть підходити для заповнення з точки зору граматики. З іншого боку, деякі варіанти можуть підходити для більш ніж одного пропуску, але тільки граматично. Таким чином, під час прийняття остаточного рішення щодо правильного варіанту слід бути дуже уважними, адже у тестових завданнях такого типу завжди є тільки одна

правильна відповідь на кожне питання, тобто тільки одна частина речення буде ідеально підходити для заповнення кожного пропуску в тексті.

Спочатку необхідно визначитися щодо того, які частини речень можуть, а які не можуть відповідати структурі цілого речення з точки зору граматики, а потім визначитися із значенням окремих частин, що могли б відповідати змісту речення і тексту в цілому. У тому випадку, коли більш ніж один варіант граматично підходить для того або іншого пропуску, слід уважно прочитати не тільки речення перед пропуском і після нього, але також частину тексту до і після пропуску. Ймовірно, що заповнення пропуску в першій половині тексту вимагає того, щоб було розглянуто інформацію в останній або передостанній частині тексту. У разі прийняття остаточного рішення щодо певної частини речення для заповнення пропуску, бажано викреслити цей варіант зі списку інших варіантів для запобігання його використання вдруге в іншому місці.

Як і в разі виконань більшості завдань на перевірку навичок та умінь читання, спочатку необхідно швидко прочитати текст з метою отримання загального уявлення про зміст абзацу, а потім переглянути частини речень, щоб з'ясувати їхнє значення.

Таким чином, виконувати завдання можливо тільки одночасно звертаючи увагу на структуру і значення. Перший пропуск у тексті, що позначений (0), є прикладом, який допомагає у виконанні завдання. Слід пам'ятати, що у завданнях такого типу завжди залишається один або два (в залежності від змісту завдання) варіанти відповіді, які не будуть використані у відповідях.
Розміщення частин тексту в правильному порядку

(Putting parts of the text in the correct order)

Тестові завдання представлені двома типами завдань:

• розміщення частин або абзаців тексту один
за одним;

• розміщення речень, що передають короткий зміст тексту, одне за одним.


Обидва типи завдань призначені для перевірки здатності розуміти структуру тексту,
співвідношення окремих його частин.

Виконувати завдання першого типу досить легко. Завдання полягає в тому, щоб відновити текст і правильно розмістити абзаци, що подані в довільному порядку. Початок тексту, його перша частина є прикладом виконання завдання (0), адже перший абзац зазвичай містить інформацію про основний перебіг подій, час, місце, учасників події тощо. Така інформація може бути слушною для подальшого встановлення структури й послідовності тексту, визначення його складових.

Завдання другого типу є більш складними для виконання. На відміну від завдань попереднього типу, у цьому завданні необхідно визначити порядок подій, кожна з яких описана в реченні, що є коротким викладом подій. Таким чином, спочатку треба швидко прочитати самі речення для того, щоб мати уяву про те, які саме події згадуються. Після цього необхідно уважно перечитати текст, не зважаючи на можливість наявності певної кількості незнайомих слів. Під час повторного читання порядок подій, що згадуються в тексті, стає більш очевидним, і можна робити вибір. Події повинні бути представлені в тому порядку, як вони відбувалися

TEST I

Task 1.1


You are going to read an article about festival for families. Answer the questions (1-8) after the text in no more than 3 words. Write your answers on the lines. There is an example at the beginning (0).

Festival for Families

There was a festival in a large city. It was put on by people who wanted to share who they are. These people had their families come from different countries.

This festival was for families. Many families came out to learn about life in different countries. The countries are located in Central America, a place south of the United States. There were twenty-one different Latin countries sharing their' way of life at the festival.

People who came to the festival could taste foods made like they are in the other countries. They were able to listen to Latin music. There was dancing as well.

The weather was nice which made a good day to walk around and see it all. Some people were showing things that they made. People could buy these things from them.

This festival has been going on for 10 years. Each year, more people come. They had a very large crowd this year. The festival was free and many people enjoyed it. 1. Where did the families come from? different countries

 2. What kind of city was the festival in?

 3. Who was this festival for? L__

 4. Where are the countries situated?

 5. How many countries shared their way of life at the festival?

 6. What could the people at the festival taste? ; 1

 7. What could the people listen to? '

 8. What was the weather like that day?

 9. How long has the festival existed?

Score: 8 points
Task 1.2

You are going to read two advertisements for hotels in Scotland. Match the statements (1—10) below with Text A, Text B, or the Both texts. Indicate a correct answer with a tick (/) in the boxes. There is an example at the beginning (0).

TEXT A

Isle of Gigha Dinner Bed & Breakfast From Only Ј45 pp

The community-owned Isle of Gigha (Gaelic: God's Island) is known as The Jewel of the Inner Hebrides. The Atlantic's crystal clear waters surround this six-mile long magical isle, and lap gently on to its white sandy beaches — creating an aura of peace and tranquility. The Gigha Hotel caters admirably for the discerning holidaymaker with comfortable accommodation and first class cuisine, including fresh local seafood. There are also holiday cottages available. A must for any visitor is a wander, around the famous sub-tropical Achamore Gardens, where palm trees and many other exotic plants flourish in Gigha's mild climatic conditions. Other activities on offer include organized walks, bird watching, sea fishing, a nine-hole golf course and alternative therapies.

T: 01583 505254

W: www.gigha.org.uk

E: hotel@gjgha.org.uk
TEXT B

Rocpool Reserve Boutique Hote, Bar and Restaurant, Inverness

Think of everything you know about hotels then forget it instantly.

Rocpool Reserve will redefine the experience forever. Our exclusive new boutique hotel, bar and restaurant offers you wonderful luxury in the heart of Inverness.

Choose from one of our individually designed bedrooms — deliciously decadent, effortlessly chic, inherently hip and stocked with every possible comfort and indulgence.

Book an in-room massage treatment or order up some champagne — relax and forget everything.

For lunch and dinner Reserve Restaurant is informal Italian. Fabulously fresh food, sensationally seasonal with specially chosen wines.

Rooms from Ј95 including continental breakfast.

Amazing.


T: 01463 240089

W: www.rocpool.comE; info@rocpool.comText A

Text B

Both texts

0

There are some beaches in the area.

/1

The hotel rooms are luxurious.


2

You can eat food from different countries.


3

The climate is ideal for exotic trees and plants.


4

Various sports are available.


5

The information on the food served is given.


6

You can enjoy exotic plants and flowers.


7

Alternative therapies are available for holidaymakers.


8

Contact information is given.


9

The hotel is situated in the towel centre.


10

The rooms are more expensive than Ј40.


Score: 10 points

Task 1.3


You are going to read an article about a divorced mother. Some parts of the text are missing. Choose the most appropriate part from the list (A-G) for each gap (1—5) in the text. There is one extra sentence that you do not need to use. Write your answers in the boxes. There is one example (0) at the beginning.

A Divorced Mother

Renata Smith, a divorced mother of two young girls, Sabrina aged ten and Joey aged six, lives in Sheffield. (0)

Renata was working as a secretary in the city when she met Tom, a lorry driver, at a party. (1) At first she and Tom lived with her parents but then, when Renata was expecting Sabrina, they moved into a council flat. (2) Renata started bringing up the girls on her own, though her mother was always ready to help when she could. (3) After two months she managed to find a post as Personal Assistant to the Sales Director of a local company. (4) When she's not at work, the girls have priority. They are the most important thing in her life, and she is determined to be both mother and father to them. (5)

A Tom had to spend a lot of time away from home and, soon after the birth of their second child; he left Renata to live in another city.

B She has been working there for nearly two years now and enjoys spending her days in the office.

C Tom moved into a council flat when Joey was born.

D She doesn't want them to suffer from the fact that their father does not live with them, and she does everything possible to provide them with a rich and rewarding life.

E They went out together for six months and then they decided to get married.

F Money was the most pressing problem, and Renata, who had given up her job when Sabrina was born, had to look for work.

G She is typical of today's one-parent single-income families living on the breadline struggling to make ends meet.°

1

2

3

4

5

G
Score: 5 points

Task 1.4


You are going to read a newspaper article about food for kids. Some parts of the text are missing. Choose from the list (A-J) the most appropriate part for each gap (1-8) in the article. There is one extra part that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Free Food for Kids

Some children are sent to school (0) . It can be hard to concentrate and work (1) .

One school district has taken steps to make sure all of their kids are fed.

Anyone under 18 years of age can get a free (2) in this school district. It is only served (3) . Parents can call their school to ask where their kids can get these free meals. Children can now get breakfast and lunch during the summer too. In the past the meals were only served (4) . Many families are very happy (5) for their children.

Students of low-income families used to have to sign up for the free meal program. Now all kids can participate. The government spends over one million dollars a year (6) .

It is very important for children (7) . Bodies and minds work better when they are well nourished. Thanks to this program many children are getting (8) all year long.

A the food they need

B when you are hungry

C to be well fed

D during the school year

E with empty stomachs

F in the future I

G to get this extra help

H breakfast and lunch

I on this free food program

J at some of the schools0

1

2

3

4

5 6

7

8

E

  1   2   3   4   5   6


The database is protected by copyright ©ininet.org 2016
send message

    Main page