1 Xizmatlarning tasnifiy belgilari bo‘yicha qanday guruhlarga ajratililadi ?Download 15.07 Kb.
Date23.08.2023
Size15.07 Kb.
#61908
2-joriy topshiriq

2-joriy topshiriq
1)Xizmatlarning tasnifiy belgilari bo‘yicha qanday guruhlarga ajratililadi ?
2) Xizmatlarning muayyan tasnifiy belgilari bo‘yicha qanday turlarga ajratililadi ?
3. Xizmatlar ko‘rsatish korxonasi ishchi xizmatchilariga qanday xususiyatlar xos?
4. Servis korxonasidagi kadrlar bilan ishlash bo‘linmasini vazifalari nimalardan iborat?
5. Iste‘molchilar bilan o’zaro ta‘sir jarayonida menedjerlarni funksiyalari nimalarga yo‘naltiriladi?
6. Korxona menedjeri nimalarga rioya qilishi, tavakkalchilikni pasaytirish uchun qanday choralar ko‘rishi kerak?
7.Xizmat ko’rsatish korxonasi personalini e‘tibori qanday xavf-xatar manbalariga qaratiladi ?
8. Turist, ekskursant, turoperator va turagent tushunchalariga ta‘rif bering?
9. Turizmni asosiy ko’rinishlarini sanab o’ting?
10. Turistik va ekskursion xizmatlarni tavsiflang?
11.Ta’lim sohasidagi asosiy prinsiplar nimalardan iborat?
12. Ta’lim turlari asab bering ?
13.Inson katipalini turlari va xaraktenlari ?
14.Xalqaro tibbiy turizm nima ?
15. Хизматдан фойдали самара nima ?
16. Хизмат истеъмолчиси ?
17. Modernizasiya xizmat ko‘rsatish sohasi uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratib berilgan ?
18.Servisga bo‘lgan talabning shakllanish sabablari?
19.Servis tushunchasini aniqlashda uchta muhim tushuncha ishlatiladi qanday ?
20.Xizmatlar qaysi guruhlarga bo‘linadi?
21.Firma uslubining asosiy elementlariga nimalar kiradi kiradi ?
22.Turistika nima ?
23.Servis korxonasidagi marketingni qqanday koo’rinishlari ma‘lum?
24.Marketingni tahlil obyektlari nimalar hisoblanadi?
25.Marketing siyosatini asosiy bosqichlari nimalardan iborat?
26.Korxona ish samaradorligini aniqlashning qanday yondashuvlari mavjud?
27.Xizmat korxonasi ish samaradorligini aniqlashda qanday qo’shimcha ko’rsatkichlar ishlatiladi?
28.Turizmni tashkillashtiruvchilar kimlar?
29.Xizmat korxonasi ish samaradorligini aniqlashda qanday qo’shimcha ko’rsatkichlar ishlatiladi? 3.Xizmat ko`rsatish sohasida samaradorlik tushunchasi nima?
30.Turistik xizmatlar dеganda nimani tushunasiz?
Download 15.07 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page