Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) BilimsohasiDownload 68.33 Kb.
Page3/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)
2-Modul. O‘qishvayozishamaliyoti
O‘qishnio‘rganishdagimatnvamanbaturlari:
- taomnomalar, retseptlar;
- jadvallar;
- kichikhikoyalar;
- goroskoplar;
- shaxsiyxatlar;
- kundaliklar;
- informatsionbukletlar, broshyuralar (filmlar, ko‘rgazmavahokazolarhakida), sayyohlikyo‘riqnomalari;
- yangiliklarbayoni;
- tanishmavzulargaoidqisqagazetamaqolalari;
- she’rlar;
- internetmatnlari (bloglar);
- e’lonlar (grantlar, sayohatmanzillarihaqida);
- qo‘llanmalar/instruksiyalar (texnikvositalar, asboblaruchun );
- qomusiymaqolalar;
- gazetavajurnallardagimaqolalar (yangiliklar, ma’ruzalar, kattahajmdagimaqolalar, xalqaroilmiyjurnallardao‘rganilayotganchettilidachopetilganmaqolalar);
- tahlilbayonetilganqisqama’lumotlar;
- asarlardankeltirilganparchalar;
- internetmatnlari (bloglar, vebsaytlar);
- ensiklopedikmaqolalar;
- professionalmavzulardagiturlisohalargabag‘ishlanganmaqolalar;
- ma’ruzalardakeltiribo‘tilgang‘oyaganisbatanbildirilganfikrlarvamuhokamaqilinganhisobotlar
-strategiyalarvako‘nikmalar:
- asosiyfikrlarnianglash\bilishuchuno‘qish;
- g‘oyanibilishuchuno‘qish;
- maxsusma’lumotniolishuchuno‘qish;
- so‘zlarningkontekstdagima’nosinitopish;
- diqqatbilano‘qish;
- ko‘zyugurtiribo‘qish;
- tezo‘qish;
- o‘qishjarayonidauchraydiganmuammolarnianiqlashvaularnituzatibborish;
- pastovozdayokiovozchiqaribo‘qish;
- takrorano‘qish;
- yuzakio‘qish;
- lug‘atlargatez -tezmurojaatqilish.
- xulosayasash, “qatorlarorasi” ma’nonianglash
- xulosaqilishvayozmabayonetish
- mualliffikriniyoqlashyokiinkorqilishvauniasoslash;
- tahlilqilish;
- sintezqilish;

YOzishnio‘rganishdaquyidagiturmatnlarniyaratishbo‘yichako‘nikmalarshakllantiriladi:


- tabriknomalarvataklifnomalar;
- shaxsiyma’lumotnomalar, anketasavollari;
- soddaxatlar, eslatmalar, qaydlar;
- voqea-hodisa, odamlarvapredmetlartasvirigabag‘ishlanganxatlar, matnlar;
- rasmiyvanorasmiyxatlar;
-e-mail, internetforumlarigaxatlar;
- norasmiyelektronxatlar
- turlimaqsadlardagixatlar;
- yozmatanqidiy, radjavobi (masalan, biznesdagihamkoriga)
- rezyumevatarjimaihol;
- kichikhikoyalar;
- taomretseptlari;
- shaxsiykundalik
- bayonnomalar (masalan, ijtimoiytadqiqotlar, jamoamuammolari, ta’limjarayonigaoidmuammolarvab.)
- kitobyokifilmlarningqisqataqrizi;
- hisobotlar (uchrashuvhisobotlari, tashrifhisobotlari);
- tadqiqothisobotlari;
- yaxshivayomontomonlarinibaholashvatahliliyhisobot;
- fikrbildiruvchiinsho;
- “qarshiyokiqarshiemaslikfikrinibayonetuvchi” insho;
- bahsmunozaraliinshoturi
- tanqidiybayonlar;
- voqea-hodisalarsharhi;
- maqolasharhi.

YOzmanutqnirivojlantirishdagigrammatiktamoyillar:


- gaptuzish (gapdaso‘ztartibi);
- gapdaegavakesimningo‘rni, moslashuvi;
- gapturlari (oddiy, qo‘shmagaplar);
- bog‘lovchilarvakirishso‘zlari;
- so‘ztanlash (rasmiyvanorasmiyuslubdagiso‘zlarvah.)
- punktuatsiya

Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page