Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) Bilimsohasi


IV. Fano‘qitilishiningnatijalari (shakllanadigankompetensiyalar)Download 68.33 Kb.
Page6/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)
IV. Fano‘qitilishiningnatijalari (shakllanadigankompetensiyalar)
Fannio‘zlashtirishnatijasidatalaba:
• o‘rganilayotganasosiychettiliniUmumevropastandartlarigako‘raS1 darajadao‘zlashtirishi;
• o‘rganilayotganchettiliningfonetikvagrammatikqonuniyatlarinibilishvaqo‘llayolishko‘nikmalariniegallashlari;
• o‘rganilayotganchettilidaog‘zakivayozmanutqko‘nikmalariniegallashi;
• tushunishvamuhokamaqilishuchunbosqichma-bosqichturlitilmateriallaribilanishlashusullarito‘g‘risidatasavvurgaegabo‘lishi;
• o‘zfikrvamulohazalarinilingvistikkursmodullarivaularningmavzularidankelibchiqqanholdamantiqiybayonetishi;
• chettilidagiog‘zakivayozmashakldagima’lumotlarnitushunishmaqsadidaturlistrategiyalarnibilishivaulardanfoydalanaolishi;
• chettiliningfonetikvagrammatikstrukturalarigaoidbazaviyvakommunikativjarayondaqo‘llanishimumkinbo‘lgantilbirliklarivaqonuniyatlarinibilishivaularninutqjarayonidaqo‘llayolishi;
• chettilidachopetilganturlimatbuotmateriallarivaaxborotberuvchiboshqavositalardanolinganautentiktilmateriallarinitushunaolishvaularnitahlilqilish;
• o‘rganilayotganchettilidao‘qish, tinglabtushunish, gapirishvayozish;
• bitiruvmalakaviyishiniyozish, ilmiyishniolibborishbosqichlari, yozishuslublarinito‘g‘riqo‘llashvailmiymatnnitahrirlashborasidaetarlibilimvako‘nikmalargaegabo‘lishikerak.

V. Ta’limtexnologiyalarivametodlari:
interfaolkeys-stadilar;
amaliymashg‘ulotlar (mantiqiyfikrlash, tezkorsavol-javoblar);
guruh, mikroguruhbo‘libishlash;
taqdimotlarniqilish;
individualloyihalar;
jamoabo‘libishlashvahimoyaqilishuchunloyihalar


VI. TALABABILIMINIBAXOLASH
Barchasemestrlardabaholashquyidagichao‘tkaziladi
I. NAZORATTURLARI
1.1. Ushbufandanharbirsemestrdatalabalarbilimininazoratqilishoraliqvayakuniynazoratturlarinio‘tkazishorqaliamalgaoshiriladi.
1.2. Oraliqnazorat 1-semestrning 12-xaftasidatalabaningbilimvaamaliyko‘nikmalarinibaholashmaqsadidao‘quvmashg‘ulotlaridavomida 1 martao‘tkaziladi.
1.3. Talabaningamaliymashg‘ulotlarivamustaqilta’limtopshiriqlarinibajarishi, shuningdekuningushbumashg‘ulotlardagifaolligifano‘qituvchisitomonidanbaholabboriladi. BaholashII-bo‘limdanazardatutilganmezonlarasosidaquyidagisondaamalgaoshiriladi:


Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page