Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) BilimsohasiDownload 68.33 Kb.
Page7/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)
Mashg‘ulotturi

Baxolashlarsoni

Masofaviytopshirganda

Amaliy

20 marta

dl.urdu.uz dagifanda 20 ta “Amaliytopshiriq” elementigatopshiriqnatijalariniqistiradi

Mustaqilta’lim

1 marta

dl.urdu.uz dagifandamustaqilishnatijasinibelgilanganmuddatgachatizimning “Mustaqilishtopshiriqi” bo‘limigaqistiradi

1.4. Talabanioraliqnazoratturibo‘yichabaholashdadl.urdu.uz da 30 tatestsavoligajavobibaxosi (II-bo‘limdanazardatutilganmezonlarasosida) hamdauningo‘quvmashg‘ulotlaridavomidaolganbaholarixisobgaolinibumumlashtiriladi.
1.5. YAkuniynazoratturisemestryakunidaushbufanbo‘yichatalabaningamaliyko‘nikmalarinio‘zlashtirishdarajasinianiqlashmaqsadida (II-bo‘limdanazardatutilganmezonlar) 3 tasavolberishorqaliog‘zakishakldao‘tkaziladi:
1 savol: og‘zaki
2 savol: og‘zaki
3 savol: og‘zaki
YAkuniynazoratturinio‘tkazishushbushaklikafedratomonidanbelgilangan.
II. TALABALARBILIMINIBAHOLASHMEZONLARI
Talabalarningbilimiquyidagimezonlarasosida:
talabamustaqilxulosavaqarorqabulqiladi, ijodiyfikrlayoladi, mustaqilmushohadayuritadi, olganbiliminiamaldaqo‘llayoladi, fanning (mavzuning) mohiyatinitushunadi, biladi, ifodalayoladi, aytibberadihamdafan (mavzu) bo‘yichatasavvurgaegadebtopilganda — 5 (a’lo) baho;
talabamustaqilmushohadayuritadi, olganbiliminiamaldaqo‘llayoladi, fanning (mavzuning) mohiyatnitushunadi, biladi, ifodalayoladi, aytibberadihamdafan (mavzu) bo‘yichatasavvurgaegadebtopilganda — 4 (yaxshi) baho;
talabaolganbiliminiamaldaqo‘llayoladi, fanning (mavzuning) mohiyatnitushunadi, biladi, ifodalayoladi, aytibberadihamdafan (mavzu) bo‘yichatasavvurgaegadebtopilganda — 3 (qoniqarli) baho;
talabafandasturinio‘zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatinitushunmaydihamdafan (mavzu) bo‘yichatasavvurgaegaemasdebtopilganda — 2 (qoniqarsiz) bahobilanbaholanadi.Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page