Asosiyo‘rganilayotganchettili fanidan ishchio‘quvdastur (syllabus) ( 2022-2023o‘quvyili) Bilimsohasi


III. TALABALARBILIMINIBAHOLASHDAUMUMIYQOIDALARDownload 68.33 Kb.
Page8/9
Date24.01.2023
Size68.33 Kb.
#60440
1   2   3   4   5   6   7   8   9
AO\'CHT 1 kurs kredit eng oxirgi(2) (2)
III. TALABALARBILIMINIBAHOLASHDAUMUMIYQOIDALAR

1. Talabalarbiliminibaholash 5 baholiktizimdaamalgaoshiriladi.


2. YAkuniynazorat, fakultetdekanitomonidanishlabchiqilgan (o‘quvishlaribo‘yichaprorektortasdiqlagan) YAkuniynazoratturlarinio‘tkazishjadvaligamuvofiqo‘tkaziladi.
3. YAkuniynazoratturinio‘tkazishvamazkurnazoratturibo‘yichatalabaningbiliminibaholasho‘quvmashg‘ulotlariniolibbormaganprofessor-o‘qituvchitomonidanamalgaoshiriladi.
Tegishlifanbo‘yichao‘quvmashg‘ulotlariniolibborganprofessor-o‘qituvchiyakuniynazoratturinio‘tkazishdaishtiroketishitaqiqlanadi.
4. Agarta’limsifatininazoratqilishbo‘limitomonidannazoratturlarinio‘tkazilishtartibibuzilganligianiqlanganhollarda, o‘tkazilgannazoratturlariningnatijalaribekorqilinishihamdategishlinazoratturiqaytadano‘tkazilishimumkin.
5. Talabategishlifanbo‘yichayakuniynazoratturio‘tkaziladiganmuddatgaqadaroraliqnazoratturinitopshirganbo‘lishlarishart.
6. Oraliqnazoratturinitopshirmagan, shuningdekushbunazoratturibo‘yicha «2» (qoniqarsiz) bahobilanbaholangantalabayakuniynazoratturigakiritilmaydi.
YAkuniynazoratturigakirmaganyokikiritilmagan, shuningdekushbunazoratturibo‘yicha «2» (qoniqarsiz) bahobilanbaholangantalabaakademikqarzdorhisoblanadi.
7. Talabauzrlisabablargako‘raoraliqva (yoki) yakuniynazoratturigakirmagantaqdirdaushbutalabagategishlinazoratturiniqaytatopshirishgafakultetdekaniningfarmoyishiasosidaruxsatberiladi.
8. Talabaoraliqva (yoki) yakuniynazoratturinibirinchimartaqaytatopshirishdano‘taolmagantaqdirda, fakultetdekanitomonidankomissiyatuziladi. Komissiyatarkibitegishlifanbo‘yichaprofessor-o‘qituvchivasohamutaxassislariorasidanshakllantiriladi.
Ikkinchimartaoraliqva (yoki) yakuniynazoratturinio‘tkazishvatalabanibaholashmazkurkomissiyatomonidanamalgaoshiriladi.
9. Berilganmuddatdavomidamavjudbo‘lganqarzdorliknitopshiraolmagantalababo‘yichafakultetdekanibildirgibilanoliyta’limmuassasasirektorini (boshlig‘ini, filialdirektorini) xabardorqiladivaushbutalabarektor (boshliq, filialdirektori) buyrug‘iasosidakursdanqoldiriladi.
10. Talababaholashnatijasidannorozibo‘lgantaqdirda, baholashnatijasie’lonqilinganvaqtdanboshlab 24 soatdavomidaapellyasiyaberishimumkin. TalabatomonidanberilganapellyasiyafakultetdekanitomonidantashkiletiladiganApellyasiyakomissiyasitomonidan 2 kunichidako‘ribchiqiladi. Talabaningapellyasiyasiniko‘ribchiqishdatalabaishtiroketishhuquqigaega. Apellyasiyakomissiyasitalabaningapellyasiyasiniko‘ribchiqib, uningnatijasibo‘yichaushbusemestrdafannio‘zlashtirganiyokio‘zlashtiraolmaganiko‘rsatilibqarorqabulqiladi, qarornifakultetdekanivatalabagaetkazilishinita’minlaydi.
11. Nazoratturibo‘yichatalabaningbilimi «3» (qoniqarli) yoki «4» (yaxshi) yoxud «5» (a’lo) bahobilanbaholanganda, nazoratturiniqaytatopshirishgayo‘lqo‘yilmaydi.Download 68.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page