College day annual reportDownload 7.16 Mb.
Page5/65
Date18.10.2016
Size7.16 Mb.
#446
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Department: PHYSICS

1.

S. Alfred Cecil Raj

How to crack Quantum mechanics questions in competitive exams

Workshop

Holy Cross College,

Tiruchirappalli13-12-2012

2.

I. Johnson

Initiative seminar session on materials science

International Seminar

Autumn 2012,

Chalmer, Sweden2012

3.

I. Johnson

Acoustic and Nuclear Physics

International Seminar

University ATF,

Belgium


2012

4.

I. Johnson

International ATOM 2012

International Seminar

Maxplank,

Germany


2012

5.

A. Patrick Prabhu

Basic Concepts Of Electron Microscopy

Seminar

Sri Saratha College for Women,

Karur


15-10-2012

6.

A. Leo Rajesh

Insight to nanotechnology

Seminar

Theivanai Ammal College (W),

Villupuram31-08-2012

Department: STATISTICS

1.

C. Muthu

Career Opportunities for Computer Science Students

NETAC TECH ‘12

K. Ramakrishnan College of Engg, Tiruchirappalli

29-08-2012

Department: TAMIL

1.

c. ÏuhR

eh£Ley¥ gâ¤Â£l ò¤bjhë¥ gæ‰Á

fU¤Jiuahs®

öa tsdh® j‹dh£Á¡ fšÿç,

ÂU¢Áuh¥gŸë21-07-2012

2.

Ã. bršt¡Fkhu‹

fšé f‰f

fU¤Jiuahs®

ou°£ mw¡f£lis ãfœ¢Á,

mŒ¡f~¥ Ïšy«, öatsdh® j‹dh£Á¡ fšÿç, ÂU¢Áuh¥gŸë01-07-2012

3.

Ã. bršt¡Fkhu‹

ÅukhKåt® jäœ Ïy¡»a¥ nguit¤ bjhl¡féHh

fU¤Jiuahs®

òåj ÁYit j‹dh£Á¡ fšÿç,

ÂU¢Áuh¥gŸë17-07-2012

4.

Ã. bršt¡Fkhu‹

RjªÂuÂd éHh

fU¤Jiuahs®

òåj n#hr¥ M§»nyh ϪÂa‹ nkšãiy¥gŸë, ÂU¢Áuh¥gŸë

15-08-2012

5.

Ã. bršt¡Fkhu‹

MÁça® ÂdéHh

fU¤Jiuahs®

v«.V.v«. fšéæaš fšÿç,

ÂU¢Áuh¥gŸë06-09-2012

6.

Ã. bršt¡Fkhu‹

ÁWghzh‰W¥ gilæš t©ik¢ Áw¥òfŸ - j䜢 br›éaš Ïy¡»a§fëš thœéaš be¿fŸ

fU¤Jiuahs®

br«bkhê¤ jäHhŒÎ k¤Âa ãWtd¡ fU¤ju§f«, Ïynahyh fšÿç, br‹id

08-01-2013

7.

Ã. bršt¡Fkhu‹

Ï‹iwa NHèš Ïisnahç‹ jiyik¤Jt«

fU¤Jiuahs®

jäHf mŒ¡f~¥ k‰W« kJiu kiw khãy nrR rig Ïisnah® gâ¡FG ÏizªJ el¤Âa fUªju§f«, öa tsdh® j‹dh£Á¡ fšÿç, ÂU¢Á

12 k‰W«

13-01-20138.

Ã. bršt¡Fkhu‹

M‰W¥gil Ïy¡»a§fŸ

fU¤Jiuahs®

br«bkhê¤ jäHhŒÎ k¤Âa ãWtdK«, cyf¤ jäœ bkhê bkŒæaš g©gh£L MŒÎãWtd« ÏizªJ el¤Âa gæyu§f«,

öa tsdh® j‹dh£Á¡ fšÿç,

ÂU¢Áuh¥gŸë


01-02-2013

9.

Ã. bršt¡Fkhu‹

ÁWghzh‰W¥ gilæš t©ik¢ Áw¥òfŸ - M‰W¥gil Ïy¡»a§fë‹ jå¤j‹ikÍ«, ts®¢ÁÍ«

fU¤Jiuahs®

br«bkhê¤ jäHhŒÎ k¤Âa ãWtd¥ gæyu§f«, #khš KfkJ fšÿç, ÂU¢Áuh¥gŸë

06-03-2013

10.

Ï. Nir

bjhšfh¥Ãa¤Âš xèæaš nfh£ghLfŸ k‰W« cUgåa‹ neh¡»š bjhšfh¥Ãa«

fU¤Jiuahs®

br«bkhê¤ jäHhŒÎ k¤Âa ãWtd¡ fU¤ju§f«, nf. v°. M®. fiy k‰W« m¿éaš fšÿç, ÂU¢br§nfhL

23-01-2013

11.

Ï. Nir

bkhêæaš gh®itæš nt‰Wik

fU¤Jiuahs®

br©gf¤ jäHu§F, ÂUtu§f«

22-12-2012

12.

Ï. Nir

r§f¢ rh‹nwh® tçir - FW§nfhêô® »Hh®

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë09-05-2012

13.

Ï. Nir

r§f¢ rh‹nwh® tçir - ö§fnyhçah®

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë02-07-2012

14.

Ï. Nir

FwsKj« - mG¡fhwhik

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë08-09-2012

15.

Ï. Nir

FwsKj« - òw§Twhik

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë18-08-2012

16.

Ï. Nir

FwsKj« - gaåy¢ brhšyhik

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë28-09-2012

17.

Ï. Nir

Ïy¡»a¢ nrhiy - Áy«Ã‹ khly‹

thbdhè ciu

mid¤ÂªÂa thbdhè ãiya«,

ÂU¢Áuh¥gŸë23-01-2013

18.

j. lh‹°nlhå

r§f mf¥ghlšfëš Ï‹iwa Âiu¡ fij c¤ÂfŸ

fU¤Jiuahs®

br«bkhê¤ jäHhŒÎ k¤Âa ãWtdK«, cyf¤ jäœ bkhê bkŒæaš g©gh£L MŒÎãWtd« ÏizªJ el¤Âa gæyu§f«, öa tsdh® j‹dh£Á¡ fšÿç, ÂU¢Á

28-01 Kjš

06-02-2013Directory: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> A. gw student and alumni numbers summary 3
123456789 -> Clustering Microarray Data within Amorphous Computing Paradigm and Growing Neural Gas Algorithm
123456789 -> Навчальний посібник Для студентів економічних І правових спеціальностей немовних вузів Суми двнз "уабс нбу" 2014
123456789 -> Kankam boadu
123456789 -> Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь
123456789 -> Personal informations: Nationality: Sudanese Date and place of birth
123456789 -> So far, administration of Koutthep village-fund group (Phonnady) is worked by boards, it has a common coordination and discussion

Download 7.16 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page