Lợi ích của bpr: Tăng giá trị đầu ra cho khách hàngDownload 15.2 Kb.
Date17.03.2021
Size15.2 Kb.
#56090
Lợi ích của BPR

Lợi ích của BPR:

 • Tăng giá trị đầu ra cho khách hàng

 • Tạo ra cơ sở dữ liệu chung giúp cho việc các thông tin được cung cấp cho nhiều nơi một cách dễ dàng

 • Giúp các nhà tổng quát có thể thực hiện các công việc chuyên môn một cách dễ dàng

 • Các tổ chức có thể tiến hành việc tập trung hoặc phi tập trunng hóa quyền hành, công việc tại cùng một thời điểm

 • Cải thiện các dịch vụ khách hàng và tăng chất lượng và khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường

 • Làm giảm chi phí quy trình và thời gian thực hiện (thời gian chu kì)

 • Giảm chi phí, tăng năng suất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cũng như các lợi ích khác

 • Đáp ứng tốt hơn và nhanh hơn các yêu cầu của khách hàng

 • Tạo ra các cơ hội để nhận biết khách hàng tiềm năng

 • Hạn chế việc sử dụng giấy tờ trong tổ chức

 • Nâng cao tinh thần, năng lực cũng như hiệu suất làm việc của nhân viên

 • Giúp cập nhật những thay đổi thông tin khách hàng một cách nhanh chóng

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_re-engineeringhttps://www.researchgate.net/profile/Tor_Guimaraes/publication/235297182_Empirically_Assessing_the_Impact_of_BPR_on_Manufacturing_Firms/links/577135a808ae842225ac052e/Empirically-Assessing-the-Impact-of-BPR-on-Manufacturing-Firms.pdf
Download 15.2 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page