Mavzu: Tafakkur va nutqning shakllanishi. Reja: Kirish. 1-Bob. Ibtidoiy tafakkur va uning taraqqiyoti


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATIDownload 125.44 Kb.
Page11/11
Date26.03.2024
Size125.44 Kb.
#63936
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
tafakkur
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1.Rеmpеl L.I. Pandjara. -- T.; Gosudarstvеnno`y izdatеlstvo xudojеstvеnnoy litеraturo`. 1957


2.Zaxidov P.Sh. Fеrganskaya rospis. – T.; Gos. izd. xud. lit. Uzbеkistana. 1960
Rеmpеl LI. Arxitеkturno`y ornamеnt Uzbеkistana. -- T: Gosudar­stvеnno`y izd, xud. litеraturo`. 1961
3.Qosimov S.S. Naqqoshlik. -- T.; «O’qituvchi» 1982
4.Abdullaеv N. San'at tarixi. 1t-T.; «O’qituvchi» 1986.
5.Mirzaaxmеdov M. Matеriallarga badiiy ishlov bеrish. -- T:, «o’situvchi» 1986.
6.Azimov I. o’zbеkiston nasshu nigorlari. – T.; Q. qulom nomidagi «Adabiyot va san'at» nashriyoti, 1987
7.Sosimov S.S. Naqqoshlik -- T.; «o’situvchi» 1990
8.Manakova V.N. o’zbеk xonadonining badiiy bеzash madaniyati. - T.; Q. qulom nomidagi «Adabiyot va san'at» nashriyoti, 1989
9.Bulatov S.S. o’zbеk xalq amaliy bеzak san'ati. -- T.; «Mеќnat», 1991
10.Bulatov S.S. Ashurova M.O. Amaliy san'at sissacha luђati. – T.; Qomuslar bosh taqririyati. 1992
11. Abdullaеv N. San'at tarixi. 2t-T.; «San'at» 2001.
12. Bositxonov Z. Xandasiy Naqsh (girix)larning еchimlari. –T.: «Ochiq Jamiyat Instituti Ko’mak Jamqarmasining O’zbеk Vakolatxonasi», 2002
13. Qulomov K. Ashyolarga badiiy ishlov bеrish. -T.: «Bilim», 2004

Xulosa.
Tafakkurning voqelikni bevosita aks ettirish qobiliyati insonning xulosa chiqarishga, isbotlashga bo`lgan qobiliyatida ifodalanadi. Bu qobiliyat bilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Inson tafakkuri turli fanlar (mantiq, psixologiya, gnoseologiya, kibernetika va sh.k.) tomonidan va turli usullarda o`rganiladi. Eksperimental tadqiqotlar orasida so`nggi vaqtda tafakkurni turli kibernetik qurilmalar yordamida modellashtirish shaklida tadqiq qilish metodlari ancha keng rivojlangan.


Biz yuqorida tafakkurni bilish, ong, idrok kabi tushunchalar bilan bog`liq ekanligini qayd etdik. Tafakkur til bilan ham zich aloqador ekanligini ham unutmaslik kerak. Uning til bilan munosabati, aloqadorligi tilshunoslik fanining o`rganilish doirasiga ham kiradi. Har qanday fikr so`zlarda o`z ifodasini topadi. Fikrning voqeligi, uning mavjudligi tilda namoyon bo`ladi. Biz istalgan predmet, voqea-hodisa haqida til vositasisiz, so`z va gaplarsiz fikrimizni ifodalay olmaymiz. Til – bilish jarayonining muhim sharti. Tilsiz tafakkur mavjud bo`lmaganidek, tafakkursiz til ham mavjud emas. Hech qanday ma’noga ega bo`lmagan, faqat ma’lum tovushlar tizimidan iborat bo`lgan so`zlar muayyan tushunchani ifodalamaydi, tasavvur ham hosil qilolmaydi. Va nihoyat, fikr ifodalash funksiyasini bajarmagan bunday so`zlar nutq uchun xizmat qilolmaydi. Xullas, til va tafakkur munosabati o`zaro dialektik aloqadorlikda bo`lib, birgalikda rivojlanish va ta’sir etish qonuniyatlariga amal qiladi. Ammo til qonunlari bilan tafakkur qonunlari bir-biriga teng kelmaydi.
Xullas, til bilan tafakkur bir-biridan ajralmas dialektik birlikni tashkil etuvchi, ammo o`z xususiyatlariga, qonun-qoidalariga ega bo`lgan hodisalardir. Til bilan tafakkurni bir hodisa deb tushunish qanchalik xato bo`lsa, ularni bir-biridan ajratish ham shunchalik xatodir. F.de Sossyur ta’biri bilan aytganda: “Язык можно сравнить также с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, a звук оборотная… ”, demak, tilni fikrdan ajratish mumkin emas. Fikr va tilda voqeiy turmush, hayot namoyon bolishi lozim.
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati.

 1. Qudratov T.Nutq madaniyati asoslari. T., 1993.

 2. Beruniy. Hindiston. T., 1965.

 3. Homidov H. Olis-yaqin yulduzlar. T., 1990.

 4. Ma`naviyat yulduzlari. T., 2001.

 5. Mallayev N. O`zbek adabiyoti tarixi. T., 1965.

 6. www.ziyonet.uz

 7. A.V.Petrovskiy. “Umumiy psixologiya”, 1992 yil.

 8. P.V.Ivanov .“Umumiy psixologiya”, 1972 yil.

 9. A.N.Leont’ev. “Problem’ razvitiya psixika”

 10. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.

 11. A.X.Югай, Н.А.Мираширова “Общая психология” – Tашкент 2014.

 12. Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003.

 13. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

Download 125.44 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page