Ona tilidan test-sinov topshiriqlari 5-sinf uchun 5-sinf ona tili I chorak


A) dona va tartib sonlar C) miqdor va tartib sonlarDownload 90 Kb.
Page6/7
Date16.07.2021
Size90 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
A) dona va tartib sonlar C) miqdor va tartib sonlar

B) dona va miqdor sonlar D) sanoq va taqsim sonlar

22. “q” va “k” undoshlari bilan tugagan otlarga egalik qo’shimchalari qo’shilganda, o’zgarish yuz bermaydigan so’zlar qatorini toping.

A) nuproq, terak C) farq, ishtirok

B) quloq, idrok D) huquq, ertak

23. Egalik qo'shimchasi qo'shilganda, "i" yoki "u" unli tushib qoladigan so'zlar qatorini toping.

A) o'g'il, quduq C) huquq, qorin

B) burun, mag'iz D) singil, topshiriq

24. Belgi deganda qanday ma’nolar tushuniladi? ­

A) rang-tus, maza-ta’m C) narsa-buyumlar

B) shakl-hajm, xil-xususiyat D) A, B

25. Sifat gapda qanday holda aniqlovchi vazifasini bajaradi?

A) otga bog'lansa C) fe’lga bog’lansa

B) gap oxirida kelsa D) A va B
III chorak

1. Bir bo’g’ini to’rt tovushdan iborat so’z berilgan qatorni toping.

A) to’rtlik C) aqlli

B) ikki D) ma’no

2. Kun sovuq, lekin bozor qaynaydi.-gapida ko’chma ma’noda kelgan so’z qaysi?

A) sovuq C) qaynaydi

B) kun D) sovuq, qaynaydi

3. “Respublika” so’zida urg’u nechinchi bo’g’inga tushgan?

A) 2 C) 4

B) 1 D) 3

4. Qator undoshli so’zlarni ajrating. 1. Hikmat 2. Maslahat 3. Baxt 4. G’isht

5. O’rtoq 6. Daraxt 7. Hujjat

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C) 1, 2, 7

B) 2, 3, 7 D) 3, 4, 6

5. Qaysi javobda tutuq belgisi unlini cho’zish uchun ishlatilgan?

A) e’lon C) qat’iy

B) jur’at D) qit’a

6. Qo’sh undoshlardan birini tushirilganda, yangi ma’no hosil bo’ladigan qatorni toping. 1. Ushshoq 2. Tilla 3. Do’ppi 4. Qattiq 5. Yalla 6. Malla 7. Yo’lla 8. Chinni

A) 1, 2, 4, 6, 8 C) 3, 4, 5, 7, 8

B) 1, 2, 3, 5, 6, 8 D) 1, 2, 4, 5, 7, 8

7. Tarkibida yonma-yon bir xil udoshlar kelgan so’zlar qanday so’zlar?

A) qator undoshlar C) qo’sh undosh

B) yopiq bo’g’in D) ochiq bo’g’in

8. Metall, gramm kabi so’zlarga qo’shimchalar qo’shilganda qanday hodisa kuzatiladi?

A) tovush tushishi C) tovush almashishi

B) to’vush ortishi D) hech qanday

9. S va H yonma-yon kelib, alohida tovushlarni ifodalaganda ular orasiga nima qo’yiladi?

A) hech nima C) vergul

B) tire D) tutuq belgisi

10. O’zbek tilida urg’u, asosan, qaysi bo’g’inga tushadi?

A) birinchi C) ochiq bo’g’inga

B) oxirgi D) yopiq bo’g’inga

11. Yozma nutqning harflar tizimini o’rganadigan tilshunoslik bo’limi qaysi?

A) fonetika C) grafika

B) orfografiya D) sintaksis

12. Nutq tovushlarining asosiy vazifasi nima?

A) so’zlovchiga ishora qilish C) o’zgaga ishora qilish

B) tinglovchiga ishora qilish D) so’zlarning ma’nolarini farqlash

13. Bo’g’iz tovushi qaysi?

A) q C) g

B) h D) k

14. Bir bo’ginli so’zlar berilgan qatorni toping.

A) ofat, yig’in C) tong, zang

B) soat, elak D) dala, taxt

15. Chuqur til orqa undosh tovushlari berilgan qatorni aniqlang.

A) ng, m, t C) x, g’, q

B) d, h, n D) k, g, ng

16. Til oldi undosh tovushlari berilgan qatorni aniqlang.

A) r, l, n C) v, f, ng

B) sh, b, x D) k, g, ng

17. Qaysi qatorda faqat jarangli tovushlarni ifodalaydigan harflar joylashgan?

A) b, v, g, d, j, z C) n, r, s, t, p, h

B) y, g’, l, m, k, x D) a, o, u, e, o’, i

18. Qaysi javobda faqat jarangsiz undosh tovushlani ifodalaydigan harflar joylashgan?

A) y, l, m, j, g, v C) sh, g, j, l, d, e

B) f, s, k, h, t, x D) a, o, u, e, o’, i

19. Qaysi qatordagi barcha so’zlarda ng bir tovushni ifodalamoqda?

A) tonggi, ko’ngil, tebrangan C) zang, ko’ndalang, ingramoq

B) tanga, jang, menga D) ko’ngil, senga, kongress

20. Qaysi so’zlani yozganda tutuq belgisi tushirib qoldirilsa, ma’no o’zgaradi?

A) ma’qul, ma’mur, ma’no C) a’lo, a’zo, ba’zi

B) sa’va, qal’a, sur’at D) ra’no, da’vo, ma’no

21. Barchasi jarangli undoshlar bilan tugagan so’zlar qatorini aniqlang.

A) omad, bob, gaz, barg C) g’azab, kamgap, abjad, ko’p

B) holat, daromad, payt D) kitob, qo’lqop, xat

22. Barchasi jarangsiz undoshi tovushlar bilan boshlangan so’zlar qatorini aniqlang.

A) qishloq, g’azal, toza C) dala, zavq, g’azal

B) karam, sodda, xalq D) kitob, gul, tong
Download 90 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page