Ona tilidan test-sinov topshiriqlari 5-sinf uchun 5-sinf ona tili I chorak


Qaysi qatordagi barcha so‘zlarda qator undoshlar qo’llangan?Download 90 Kb.
Page7/7
Date16.07.2021
Size90 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
23. Qaysi qatordagi barcha so‘zlarda qator undoshlar qo’llangan?
A) baland, past, sust. C) quyosh, yurt, yoshlik

B) poyabzal, albom, me’mor. D) qand, qashqa, kitob


24. “Axloq-odob saboqlari” birikmasidagi saboqlari so’zining nechanchi bo‘g‘iniga urg‘u tushadi?
A) birinchi. C) uchinchi.

B) ikkinchi. D) to‘rtinchi.


25. Qo’sh unli kelgan so‘zlar qatorini toping .

A) manfaat C) shariat

B) tabiat D) qanoat

IV chorak

1. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda o‘zagi o‘zgaradigan so‘zlar qatorini toping.


A) shahar, burun, qorin. C) soat, bola

B) tog‘, bog‘, peshtoq. D) kitob, zavod

2. Tildagi barcha so’zlarning qanday ma’nolarini bildirishini tanishtiruvchi lug’at qanday lug’at?

A) tarjima C) imlo

B) izohli D) fraziologik

3. Bir tildagi so’z ikkinchi tilda qanday so’zga teng kelishini ko’rsatuvchi lug’at qanday lug’at?

A) tarjima C) imlo

B) izohli D) fraziologik

4. So’zlarning qanday yozilishini ko’rsatuvchi lug’at qanday ataladi?

A) fraziologik C) imlo

B) tarjima D) izohli

5. Boshqa tillardan o’zbek tiliga kirib o’zlashib qolgan so’zlar qanday so’zlar?

A) sheva C) tarixiy

B) jargon D) olinma

6. Shevaga xos bo’lgan “inak ,uy” so’zlari kitobiy tilda nima?

A) sigir C) beshik

B) tom D) qalpoq

7. Atamalar qo’llanilishiga ko’ra qanday ikki turga bo’linadi?

A) ilmiy, kasbiy C) sheva va adabiy

B) tarixiy, arxaik D) to’g’ri javob yo’q

8. “Qora oltin ” tasviriy ifodasi qaysi so’zga teng?

A) paxta C) pilla

B) neft D) g’alla

9. Ma’nosi bir so’zga teng keladigan so’zlar birikmasi yoki gaplarga nima deyiladi?

A) She’va C) Ibora

B) Atama D) Olinma so’zlar

10. Juft holda qo’llanib yangi ma’no ifodalaydigan so’zlar berilgan qatorni toping?

A) yosh-u qari C) uzoq-yaqin

B) achchiq-chuchuk D) A, B, C

11. “Inoq” so’zining ma’nodoshini toping.

A) Dangasa C) Mehnatkash

B) Ahil D) Turg’un

12. Sado-sada so’zlari shakl va ma’no munosabatiga ko’ra qanday so’zlar?

A) ma’nodosh C) paronim

B) zid ma’noli D) shakldosh

13. Qaysi qatorda bir ma’noli so’zlar berilgan ?

A) o’n C) A va B

B) Toshkent D) etak

14. Qanday so’zlar atash ma’nosiga ega bo’ladi?

A) Tildagi barcha so’zlar C) Yordamchi so’zlar

B) Faqat mustaqil so’zlar D) A, B, C

15. “Bel bog’ladi” iborasi qanday ma’no anglatadi?

A) xursand bo’lmoq C) gapirmadi

B) bo’shashmoq D) boshlamoq

16. “Xonumon” so’zining ma’nosi?

A) uy-joy C) yor

B) ishxona D) to’g’ri javob yo’q

17. Karam, mushak, et, taxt – berilgan so’zlarning qaysi birida shakldoshlik munosabati mavjud?

A) karam, et, taxt C) mushak, et

B) mushak, et, taxt D) barchasida

18. Kallapo’sh, do’ppi, qalpoq, takya sinonim so’zlaridan qaysi biri adabiy me’yorga xos?

A) qalpoq C) do’ppi

B) takya D) barchasi shevaga xos so’zlar

19. Lug’atlarda so’zlar qanday tartibda joylashtiriladi?

A) o’zakka qarab C) qo’shimchalariga qarab

B) faollik darajasiga ko’ra D) alifbo tartibida

20. O’zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi qaysi band bilan boshlanadi?

A) Vodiylarni yayov kezganda

B) Oltin bu vodiylar, jon O’zbekiston

C) Serquyosh hur o’lkam, elga baxt – najot

D) Olamni mahliyo aylagan diyor

21. Dalil-dadil so’zlari shakl va ma’no munosabatiga ko’ra qanday so’zlar hisoblanadi?

A) paronum so’zlar C) ma’nodosh so’zlar

B) shakldosh so’zlar D) zid ma’noli

22. “Tishini tishiga qo’yib” iborasi qanday ma’no anglatadi?

A) hayratlanmoq C) kuzatmoq

B) chidamoq D) afsuslanmoq

23. Olinma so’z qaysi qatorda berilgan?
A) Domla bilan men masala ishladik. C) Kombayn bilan bug‘doy o‘rdik.

B) Ukam uchun sotib oldim. D) Do‘stlar ila yetdik murodga.

24. “Handasa” qaysi fan?

A) algebra C) geometriya

B) geografiya D) tarix

25. Faqat ma’lum bir hududda ishlatiladigan so’zlar qanday so’zlar?

A) ibora C) eskirib qolgan so’zlar

B) shevaga xos so’zlar D) yangi so’zlar
Download 90 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page