Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page28/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56

Environmental pedagogy.


Pamatliteratūra:

 1. Hamčanovska I. Vides izglītība skolā.- R.: RaKa, 2002. -130 lpp.

 2. Laboratorijas un praktiskie darbi vides zinībās./Autoru kolektīvs.- R.: Jumava, 1997. - 227. lpp.

 3. Paiks G.,Selbijs D. Pasaule ienāk klasē.-R.: LUEC Vide, 1988.-196 lpp.

 4. Stola I. Vides izglītība pamatskolā.// Skolotājs.-R.: RaKa, 2001. -196 lpp.

Ieteicamā papildliteratūra:

 1. Braša A.Vides izglītība pamatskolā: Eksperimentāls metodiskais līdzeklis .-Aizkraukle: Krauklītis, 1997.-103 lpp.

 2. Grīnberga M. Vides zinības.-R.: Pētergailis, 2000, -111 lpp.

 3. Vakarneidžels M., Rīss V. Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums: kā samazināt cilvēka ietekmi uz zemeslodi. - R.: Norden AB, 2000. - 193. lpp.

 4. Vides zinības: angļu – latviešu skaidrojošā vārdnīca./ R.Ernšteina un R.Jūrmalieša red.- Rīga, 2000.-136 lpp.

Periodika:

žurnāls "Vides vēstis"

"Environmental Education Research"

RESEARCH IN EDUCATION

PEDAGOĢISKO PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA


Programma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics

Studiju priekšmeta anotācija:
IZMA

Research in Education.

Dr.paed., profesors L.Pēks, Mag.paed., doc. V.Tomsons3 KP (48 h): 24 h. lekc. un 24 h. pr.d.). Eksāmens.

Obl. studiju programmas Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III k. 6. semestrī (pilna laika studijās).

IV k. 7. un 8. semestrī (nepilna laika studijās)Bachelor students require knowledge, skills and reflection abilities including the aspects of:

 • ethics of researches, pedagogical measurements, philosophical aspects;

 • theoretical, empirical (experimental) kinds of researches and methods (observation, inquiring, content analysis, testing, experiments) and their usage;

 • methods of descriptive statistics for data processing, correlation analysis, inferential statistics;

 • Bachelor thesis design;

 • possibilities of computers usage and suitability in researches designing of Bachelor thesis;

They must ensure Bachelor student’s competence in cooperation with scientific supervisor as well as by means of tutorials to do research on Bachelor’s level.

Students have an idea about the possibilities to continue research in Master’s and Doctor’s degree studies.Literature

Pamatliteratūra

 1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā. Metodiska izstrādne. R.: Mācību grāmata, 1998. - 104 lpp.

 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar MS Excel ikvienam: Mācību līdzeklis 1.daļa.- Rīga :Datorzinību Centrs, 1999.- 168 lpp.

 3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar MS Excel ikvienam: Mācību līdzeklis 2.daļa.- Rīga :Datorzinību Centrs, 2000.- 136 lpp.

 4. Beļickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.- Rīga, Pedagogu izglītības atbalsta centrs 1995. - 82 lpp.

 5. Dravnieks J. Mērīšana un datu apstrādes tehnoloģija sportā: Mācību grāmata Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem un maģistrantiem. - Rīga, LSPA, 1993. - 142 lpp.

 6. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Tulk. no vācu val. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. - 396. lpp.

 7. Kroplijs A., Rasčevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.- Rīga :RaKa, 2004. - 178. lpp.

 8. Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu izstrāde. Sast. I. Grasmane. - R.: Mācību apgāds NT, 1997. -42 lpp.

 9. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos: 1.grāmata.- Rīga : SIA Izglītības soļi, 2002.- 236 lpp.

 10. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos: 2.grāmata.- Rīga :SIA Izglītības soļi, 2002.- 422 lpp.

 11. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. 3. izd. R.: Mācību apgāds NT, 1999. - 50 lpp.

 12. Liepa J. Biometrija. Rīga, “Zvaigzne”, 1974. - 336 lpp.

 13. Mācību vērtēšana//Briede B., Deiviss A., Kārters M., Patriks G., Pēks L., Stjuarts D.- Jelgava :LLU, 1998. - 24 lpp.

 14. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis.- Jelgava :LLKC, 2002.- 148 lpp.

 15. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - 2. izd. - Rīgā, “Zvaigzne”, 1989. - 295 lpp.

 16. Škoļņikova T. Zinātniskā pētījuma metodoloģija un metodika sporta pedagoģijā. Metodiskais līdzeklis. R.: Izd. Vārti, 1998. - 28 lpp.

 17. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģija: teorija, pieredze, prakse.- Rīga :RaKa, 2004. - 204. lpp.

 18. Vēzis V. Microsoft Excel 5.0 ikvienam: Māc. līdz.- Rīga :ComuterLand/Rīga, 1994.- 208 lpp.

 19. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. - R.: LU, 1994. -148 lpp.

Papildliteratura

 1. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika - Rīga: Zvaigzne, 1988.

 2. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New York: Routledge, 1997. - 414.

 3. Howell D. Statistical Methods for Psychology. - 4th ed. Washington, Duxbury Press, 1997. - 724 p.

 4. Lohse H., Rolf L. Statistik fur Forshung und Beruf: Ein programmierter Lehrgang. Leipzig, VEB Fachbuchverlag, 1973. - 328 S.

 5. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca.- Rīga :Zvaigzne ABC, 2000.- 248 lpp.

 6. Starting Statistics in Psychology and Education / Heyes S., Hardy M. , Humphreys P. , Rookes P. - 2nd ed. Oxford University Press, 1996. - 138 p.

 7. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии М.: Прогресс, 1976. - 495 стр.

 8. Клименюк А.В., Калита А.А., Беретная Э.П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задачи исследования: Учбн. пособие - К., 1988. - 100 с.

 9. Общая психодиагностика. Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. М.: МГУ, 1987. - 304 с.

 10. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. - М.: Изд. АСТ, 1997. - 300 с. - (Практическая психология для всех)

 11. Ядов В.Ф. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М.:Добросвет, Книжный дом Университет - 1998. - 596 с.
PSYCHOLOGY

PSIHOLOĢIJA

Programma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA 134

Psychology 7 KP. Vadošais mācībspēks Dr. Psych., doc. A.Vecgrāve.

Course Paper in Psychology 1KP:

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

General Psychology.

Mag. psych., lektore R.Baltušīte.

2KP (32): lekcijas 16h, prakt. darbi 16h. Eksāmens.

I k. 1. semestrī (pilna un nepilna laika studijās).Developmenalt Psychology.

Dr. Psych., docente A.Vecgrāve.

2KP (32): lekcijas 16h, prakt. darbi 16h. Ieskaite ar atzīmi.

I k. 2. semestrī (pilna laika studijās).

I k. 2. un II k. 3. semestrī (nepilna laika studijās).

Social psychology.

Mag. psych., lektore R.Baltušīte, Mag. paed., lektore I.Apsīte.

2KP (32): lekcijas 16h, prakt. darbi 16h. Ieskaite ar atzīmi.

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

II k. 4. un III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

The students gain insight in the essence of psychology and the subject’s importance. The history of psychological science, its essence and structure. Research methods in Psychology. Human CNS development and its role in mental activity. Functional assimetry and its role in human activity . Cognition and its nature. Subjective and objective cognition. Levels of cognition. Dreams. Feelings and perception. Sensory deprivation. Perception and feeling separation. Attention types and their meaning in perception, thinking process and human communication. Memory biochemistry and associative memory theories. Memory improvement factors. The best methods of memorization. Language and thought. Thinking and other psychical processes. The concept of imagination and imagination types. Imagination and creativity correlation. Intellectuality. Intelligence. Intelligence models. Intelligence and human achievements. Feelings and emotions. Types of emotional experience. Stress management. Volition structure, peculiarities, will weakness. Volition development and self-upbringing. Personality criteria. Personality theories. Ego-conception and its structure. Temperament and character. Individual style of activity. Character accentuation. Phobia and eating disorders. Individual activities: needs and reasons. A deep insight and realizing possibility of psychology application in studies, career development, personal problems solving, protecting psychical health is developed in the result.

Studying developmental psychology the learners acquire knowledge about human physical, cognitive and personal development of all age stages, from different theories point of view. During the lessons the learners study history of social psychology, its approaches, attributes, attitudes, emotions, communication, behaviour, conflicts, social group types, their structure and dynamics. They have to perform communication and analyse particular situations. Studying social psychology the learners get acquainted in pedagogical communication aspect, they develop reflective skills in pedagogical perception, communication and interaction, they familiarize themselves with typical pedagogical communication situations. The particular pedagogical situations are analysed on the basis of theoretical knowledge in social psychology. As a result, teacher social competence is improved. In the study process the students in the groups of three perform theoretical research on one of social pedagogy themes, which result is presented using MS PowerPoint.Literature


General Psychology
Pamatliteratūra

 1. Ādlers A. Psiholoģija un dzīve. – R.: 1992.

 2. Dūka M. Psihes bioloģiskie pamati. - R.: 2003. -79 lpp.

 3. Jungs K. Psiholoģiskie tipi. – R.: 1993.

 4. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. – R.: 1999.

 5. Psiholoģija vidusskolai /M. Raščevskas red./ - R: 1999.

 6. Reņģe V. Personības psiholoģija. - R.:2000. - 125 lpp.

 7. Reņge V. Personības teorijas. – R: 1999.

 8. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. – R.: 1996.

 9. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija. - R.:2000. - 212 lpp.

 10. Vuorinens R., Tānala E., Mikonens V. Psiholoģijas pamati. Psihe - garīgā pasaule. - R.:1998. - 143 lpp.

Papildliteratūra

 1. Martin J. Personality psychology: A student centered approach. - London, New Delhi:1995. - 267 p.

 2. Benešs H. Psiholoģijas atlants. - R.: [b.g.]. - 237 lpp

 3. Dako P. Psiholoģijas brīnumainas uzvaras. - R.:1999. - 559 lpp.

 4. Vigotskis Ļ. Domāšana un runa. - R.: 2002. - 391 lpp.

Periodika

 1. Psiholoģijas pasaulē (žurnāls)

 2. Psiholoģija mums (žurnāls)

 3. Skolotājs (žurnāls)

Developmenalt Psychology


 1. Boulbijs Dž. Drošais pamats, - R., Rasa ABC, 1998.

 2. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R., Jumava, 1998.

 3. Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība. – R., Pētergailis, 2002.

 4. Svence G. Personības attīstības psiholoģija. – R., Zvaigzne, 1999.

 5. Tenne D. Valoda, empātija un aloksitīmaikas ievirzes veidošanās process bērnībā, - Liepāja, 1998.

 6. Tenne D. Pieķeršanās fenomena ietekme bērna pašizjūtas veidošanā. – Liepāja, 1998.

 7. Tenne D. Savstarpējās pieaugušā-bērna attiecības un to ietekme personības attīstībā no pieķeršanās teorijas viedokļa. – Liepāja, 1998.

 8. Kraig G. Psihologija pazvitija.-S.-Peterburg.,Piter,2000.

 9. Psihologija čeloveka ot poždenija do smerti, pod redakcijei A.Reana,M.,2001.

 10. Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms Lifespan development, fifth


Social psychology


 1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1998. - 208 lpp.

 2. Berns Ē. Spēles, ko spēlē cilvēki. – R.: 2000. – 203 lpp.

 3. Briede B. , L.Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu.- Jelgava: LLU

 4. Borns L., Ruso N.F. Psiholoģija. Izturēšanās un tās konteksts (1 - 4 daļas).

 5. Budovskis M. Personības un sociālās vides rezonanse. -R.: Zinātne, 1986. - 118 lpp.

 6. Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. Mijdarbību analīze ar geštaltterapijas vingrinājumiem. – R.: Elpa, 1995. – 314 lpp.

 7. Hansena K., Kaufmane R., Saifers S. Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības pieredze. R.: Sorosa Fonds - Latvija, 1998. - 144 lpp.

 8. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. - R.: AMNIS, 1998. - 130 lpp.

 9. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi. - R.: LBJA, 1990. - 114 lpp.

 10. Ķirse A. Publiskās runas kultūra un meistarība: Met. nor. / Jelgava: LLU, 1992. - 13 lpp.

 11. Kupčs J. Saskarsmes būtība./Saskarsmes psiholoģija. R.: Zvaigzne ABS, 1997. - 72

 12. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku./ Saskarsmes psiholoģija. R.: Kamene, 1996. - 126 lpp.

 13. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R.: Kamene, 1996. - 172 lpp.

 14. Pīzs A. Ķermeņa valoda. - R.: Jumava, 1995.

 15. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. – 180 lpp.

 16. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 183 lpp.

 17. Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu.- R.: 1996. - 190 lpp.

 18. Vikofs Dž., Anela B. Disciplīna bez uzkliedzieniem un pļaukām. - Aizkraukle: Krauklītis, 1998. - 146 lpp.

 19. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. – R.: Izglītības soļi, 2002. – 340 lpp.

 20. Applied Social psychology/ ed.G. Semin, K. Fiedler. – London, 1996. – 492 p.

 21. Introduction to Social Psychology / ed. M.Hewstone, W. Stroebe, G.Stepherson. – 2nd ed.

 22. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для заведений. – М.: Саспект Пресс, 1998. – 376 с.

 23. Бернс Р. Развитие Я концепции и воспитание. – М.: Прогресс. 1986.-422с.

 24. Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эфективный учитель. – Ростов-на Дону: Феникс, 1995.-477 с.

 25. Майерс Д. Социальная психология.Пер. сангл. – СМБ.: Питер Ком, 1998. – 688 с.

 26. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педогогическая психология. (Серия Мастера психологии). – СПБ.: Питер Ком, 199. – 416 с.


Professional specialization courses 65CP
(Professional specialization elective courses 9 CP)


METHODS OF HOME ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

MĀJTURĪBAS UN INFORMĀTIKAS METODIKA
Programma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Methods of Home Economics and Information Technologies. 5 KP

Course Paper 1,5 KP.

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

IV k. 8. semestrī (nepilna laika studijās).

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Methods of Home Economics.

Assoc. Prof. V.Dišlere.

1.5 KP (24h): lekc. 16 h, prakt. d. 8 h. Ieskaite ar atzīmi.

II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

Methods of Information Technologies.

Mag. paed. V.Gailiša

2.0 KP (32h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h. Eksāmens.

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. un 6.semestrī (nepilna laika studijās).


The development trends in Home Economics in Latvia and abroad. The normative base for teaching Home Economics, development of thematic and calendar plans. Intersubjects links. The didactic principles of teaching Home Economics, the aims and tasks of the lessons of Home Economics and Household, preparation and planning of lessons, analysis of lessons, control and assessment of the pupils’ knowledge.

The strategy of learning Computer Science in Latvia. The peculiarities of learning the course Information Technologies. The state education standards in Information Technologies for primary school and secondary school, the methodical and technical supply necessary for their implementation. Curriculum developed by LIIS and exercises for every session. The suggested methodical materials and teaching aids. Visual aids for acquisition of theoretical knowledge. Preparation of methodical and handout materials. Preparation of exercises, tests and control works and assessment criteria. Intersubjects links.Mācību un metodiskās literatūras saraksts:

 1. Andersone R. Mācību stundas organizatorisko formu daudzveidība. Skolotāja pieredze. Metodisko rakstu krājums.- R.: Izglītības attīstības institūts, 4/1995., 41-47. lpp.

 2. Āboltiņš Dz., Grīnfelds A., Kangro A. Datori izglītībā: Māc. līdz.- Rīga: LU, 1992.- 89 lpp.

 3. Babanskis I. Mācību metodes mūsdienu vispārizglītojošā skolā. - R.: Zvaigzne, 1989.

 4. Baranova S., Voļikovas T., Slasteņina V. redakcijā. Pedagoģija.- R.: Zvaigzne, 1979.- 282 lpp

 5. Bodendorf f. Computer in der fachlichen und universitaaren Ausbildung - Muunchen, Wien: Oldenburg, 1990.- 206 S.

 6. Božovica L. Personība un tās veidošanās skolās gados. - R.: Zvaigzne, 1985.

 7. Darbaudzināšanas aktuālās problēmas. Latvijas izglītības ministrija.- Rakstu krājums V. Veica red.- R:, 1980., 120 lpp.

 8. Dišlere V. Mācību grāmatu sastādīšanas didaktika amatu mācībai pieaugu­šajiem.- Rīga: Praktisko mācību priek­šmetu metodiskā apvienība, 2003.- 20 lpp.

 9. Gailīte I. Audzēkņu mācību sasniegumu izzināšanas veidi, formas, paņēmieni. Skolotāja pieredze. Metodisko rakstu krājums.Nr.5. 1995., 28.-37.lpp.

 10. GeskeA., Grīnfelds A., Kangro A. Izglītības starptautiskā salīdzinošā novērtēšanas sistēma Latvijā./ Monogrāfiju sērija - Izglītības pētniecība Latvijā - Nr.1- Rīga: Mācību graamata, 1997.- 211 lpp.

 11. Kons I. Vecāko klašu skolēnu psiholoģija. - R.: Zvaigzne. 1985.

 12. Komenskis J. Lielā didaktika. - R.: Zvaigzne 1992., 232 lpp.

 13. Kruteckis V. Skolēnu mācīšanas un audzināšanas psiholoģija. - R.: Zvaigzne, 1978.

 14. Liepiņš E. Kā labāk? Žurnāls-Vispārējā izglītība. 04.12.97.,3.-8. lpp.

 15. Markova A. Mācīšanas motivācijas veidošana skolēniem. - R.: Zvaigzne 1986., 92 lpp.

 16. Pedagoģijas enciklopēdija.

 17. Reidenfelds I. Kā izprotamas mācību metodes “Skola un ģimene”. - 1987.

 18. Rudzītis G. Vecāko skolēnu un studentu sagatavošana pašizglītībai.- Jelgava: LLU, 1995.- 30 lpp. (14.-16. lpp)

 19. Skatkins M., Krajevskis V. red. Skolēnu Zināšanu kvalitāte un tās piln­veide. - R.: Zvaigzne, 1984.

 20. Students J. Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija. - R.: Zvaigzne 1935.

 21. Ščurkova N. Kad stunda audzina. - R.: Zvaigzne, 1988.

 22. Ušinskis K. Pedagoģisko rakstu izlase. - R.: Zvaigzne, 1980.

 23. Veics V. Audzināšana darbam.- R.: 1982., 200 lpp.

 24. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati.- RA., 2002., 147. lpp.

 25. Žukovs L. Ievads pedagoģijā.- RAKA, 1997., 233. lpp.

 26. Жиделев М.А. Свременные методы обучения.- Москва: 1985.

 27. Скаткин М.Х. Проблемы современной дидактики.- Москва: 1984., 348 стр.

 28. www.adc.lv

 29. www.dtnet.lv

 30. www.education world.com

 31. www.ima.jrp.lv

 32. www.latste2003.latste.lv

 33. www. latste2004.ogre.lv/materiāli.html

 34. www.liis.lv

 35. www.skolotajs.lv
BASICS OF DESIGN

DIZAINA PAMATI


Programma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Dizaina pamati. Vadošais mācībspēks Lekt. Mag. art. I.Spulle.

11 KP (176h) 64 lekc., 32 lab.d., 80 pr.d.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Composition and colour training.

Lekt. Mag. art. I.Spulle.

3 KP (48h): 16 lekc., 32 pr.d. Ieskaite.Eks.

I k. 1., 2.(Iesk.) un II k. 3.(Eks.) semestrī (pilna laika studijās).

II k. 3., 4.(Iesk.) un III k. 5.(Eks.) semestrī (nepilna laika studijās).

Drawing.

Lekt. Mag. art. I.Spulle.

2 KP (32h): 32 lab.d., 1.k. 1., 2. sem. Iesk. (a).

Technical Drawing.

Profesors Mehānikas institūta direktors G,Uzkliņģis.

2 KP (32h): 16 lekc., 16 pr.d. Iesk. (a).

I k. 1. semestrī (pilna laika studijās).

II k. 3. un 4. semestrī (nepilna laika studijās).

Computer graphic.

ITF Datoru sistēmu katedra, I.Viļumsone.

2 KP (32h) 16 lekc., 16 pr.d. Iesk. (a).

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).

II k. 3. un 4. semestrī (nepilna laika studijās).Interior Design.

Lekt., Mag. art. I.Spulle.

2 KP (32h): 16 lekc., 16 pr.d. Iesk. (a).

II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 6. un IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās).
Composition and colour training is very wide, it embraces conception of line, rhythm, colour, place, shape, and size, materials and their usage diversity. Also materials and means by the help of which it is possible to learn composition as a subject are different (paper, natural materials, colour, household objects etc, as well as IT computer graphic programs’ offered opportunities, for example: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etc). This is not only learning colour, line, place and other many different mutual links, but also gaining insight into world view in general.

The subject familiarises with the rules of perspective, its application in fine arts, drawing of simple and more complex object and different techniques. It develops imagination creative thinking in space. The man’s visual aspect, natures in large dimension ( landscape ) and in miniature have been studied.

Drawings instruments. Apphabet of lines. Mechanical lettering. Geometric construktion. Parallel lines. Devision of lines. Construkting triangle. Cirkles. Regular poligon. Tangency. Curves. Axonometric and orthographic prijecting. Orthographic views of a point, a line and s plane. Geometric colid. Develoment of a surface. Surface intersection of a plane. Intersection between surfaces. Mechanical drawing. Three principal projektion planes. Dimensioning. Screws. Threaded Fasteners. Assemby drawing. Specification. Detail workung drawing. Freehand detail sketch. Building Drawings.

The aim of the Computer graphic: Students acquire knowlwdges and skills in basic algoritms of Computer Graphic; models and pallets of colours; object modeling and deformation.

In the course Interior Design, questions about structure of the living- space, perception of light, matter and colour, about styles and fashion, about the principles of arranging it have been studied.Mācību un metodiskās literatūras saraksts:
Composition and colour training.

 1. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. R.: Zvaigzne, 1999.

 2. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. R.: Zvaigzne, 1998.

 3. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. – Rīga: Zvaigzne, 1978.

 4. Šusts V. Krāsu uztvere. - Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1975.

 5. Šusts V. Gaisams uztvere. - Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1975.

 6. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas valodas ābece. -Rīga, Sprīdītis, 1995.

 7. Vaivare B., Urdziņa M., Kokina M., Pudāne D. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. -Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.

 8. Parramon Ediciones, G.A. Tulkots, pārpublicēts AO3T: Мишель, С. Петербург 1994.

 9. Adomonis J. Nuo taško iki sintezes. Vilnius: 1994.

 10. Adomonis J. Ceramikos.Vilnius. 1998.

 11. Arnold W. Farbgestaltung, VEB Verlag fur Bauwesen Berlin, 1998.

 12. Korger H. Schrift und Schreiben VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1986.


Drawing.


 1. Martina DZ. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā.- R. Zvaigzne. 1995.

 2. Ozoliņš M. Perspektīva un ēnu teorija.- R.Zvaigzne. 1978.

 3. Šusts I. Telpa, vide, kompozīcija.-R. Zvaigzne. 1972.

 4. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas ābece.- R. Sprīdītis. 1994

 5. Анисимов Н.Н. Основы рисования.- Москва; Стройиздат. 1987.

 6. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению.- Москва; Изобразительное искусство. 1985.

 7. Parromon Ediciones; Основы рисунка.S.A. tulkots, pārpublicēts АОЗТ; Мишель; Санкт- Петербург. 1994.

Technical Drawing.

PAMATLITERATŪRA

 1. J.Čukurs, I.Viļumsone, I.Nulle. Inženiergrafika. Mašīnbūvniecības rasēšana. – Raka, 2004. – 256 lpp.

 2. Tehniskā grafika / J.Auzukalns, M.Dobelis, V.Dobelis, D.Sloka. - R.:Zvaigzne, 1994. - 191 lpp.

 3. Bogoļubovs S.Rasēšana. - R.: Zvaigzne. 1990, - 303 lpp.

 4. Korojevs J.Rasēšana celtniekiem. - R.: Zvaigzne, 1985. - 275 lpp.

 5. Lekciju komplekti un metodiskie norādījumi.

PAPILDLITERATŪRA

 1. Dobelis V. Uzdevumi tehniskajā grafikā / 1.daļa. - Tēlotājā ģeometrija - Zvaigzne ABC, 1997. - 371 lpp.

 2. James H. Earle, Engineering design graphics. - Sixth edition, Addison – Wesley Publishing Company. – 1990. – 751 p.

 3. Bottcher, Paul. Technisches Zeichnen. - 21., neubearb. - Stuttgart: Teubner; Berlin; Köln: Beuth, 1990. - 372 S.


Computer graphic.

PAMATLITERATŪRA

 1. С.А.Немнюгин – “Turbo Pascal”, “ Питер”, Sankt-Pēterburga, 2000.g.

 2. Н.Тюкачев, Ю.Свиридов - “Delphi5 – создание мултимедийных приложений”, “Нолидж”, Maskava, 2000.g.

 3. Е.В.Шикин, А.В.Боресков – “Компьютерная графика – полигональные модели”, “Диалог-мифи”, Maskava, 2000.g.

 4. M.Kраснов – “OpenGL – графика в проектах Delphi”, “BHV”, Sankt-Pēterburga, 2001.g.

PAPILDLITERATŪRA

 1. В.Порев – “Компьютерная графика”, “BHV”, Sankt-Pēterburga, 2002.g.

 2. Петров М. Н., Молочков В. Н. Компютерная графика - Санкт-Петербургб, Питер, 2002. - 735 с.

 3. Dukulis I. - “ CorelDRAW 10”, Jelgava, 2001.g

 4. O'Kвин Д. Допечатная подготовка - Москва, Вильямс, 2001. - 590 с.

Ieteicamā periodika

"E-pasaule"

"Digital Times"

"Sakaru pasaule"

"КомпютерАрт"
Interior Design.


 1. Gaiļi Z. un M. Mēbeles jauniem cilvēkiem. R.:Avots, 1987.

 2. Grasmane M. Mājturība. R.:Zvaigzne, 1992, 16-19.lpp.

 3. Hibnere V. Tēlotāja māksla 1.-6.klasei. R.:Zvaigzne, 1985,90.lpp.

 4. Kačālova T. Mākslas vēstures pamati. 1.daļa. R.:Zvaigzne, 1978, 202.lpp.

 5. Kaļva V. Ziedu poēzija. R.:Liesma, 1975.

 6. Kalējs A. Krāsa-cilvēks-telpa. R.://Zinātne un tehnika, 1982. Nr.11., 28-29.lpp.

 7. Mazā estētikas vārdnīca. R.:Liesma, 1965, 399.lpp.

 8. Mihailova T. Krāsu uztvere. DPU izd. Saule, 1995.

 9. Muškevics A. Dziedināšana ar krāsām.//Dziednieks, Nr.3., 1996, 5.lpp.

 10. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. R.:Zvaigzne, 1979, 126.lpp.

 11. Pētersons J. Mūsdienu interjers. R.:Liesma, 1978.

 12. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. R.:Liesma, 1978, 133.lpp.

 13. Sturme B. Ādas mākslinieciskā apdare. R.:Zvaigzne, 1976.

 14. Timšāna S. red.. Krāsa, telpa, ziedi. R.:Zvaigzne, 1972.

 15. Vērdiņš A. Apstādījumi laukos. R.:Liesma, 1969.

 16. Veski A. Dzīvokļa remonts. R.:Liesma, 1974, 3-9.lpp.

 17. Zeltiņš I. Mūsdienu dzīvokļa iekārtošana. R.:Liesma, 1977, 91.lpp.

 18. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas valodas ābece. R.:Sprīdītis, 1995, 95.lpp.


NUTRITION

UZTURS

Programma
Faculty of Food Technology, Department of Nutrition
Studiju priekšmeta anotācija:

UZTR

Uzturs. Vadošais mācībspēks Dr.h.sc.ing., prof. I.Skrupskis

6 KP (80h), lekcijas 48h, lab. darbi 8h, prakt. darbi 24h.

Kursa darbs 1KP III k. 6. semestrī (pilna un nepilna laika studijās).

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Nutrition studies.

Dr.h.sc.ing., prof. I.Skrupskis, Dr.sc.ing., docents V. Rozenbergs, Dr.sc.ing., prof. I.Melgalve.

2,0 KP ( 48 h). Lekcijas - 16 h. Praktiskie darbi - 16 h. Ieskaite ar atzīmi.

II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

Hygiene and microbiology.

Prof. L.Skudra

1 KP (16 h), 8 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Ieskaite.

II k. 4. semestrī (pilna laika studijās).

II k. 4. un III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās).

Food tehnology.

Asoc. prof. A.Blija.

1 KP (16h), 16h lekcijas. Eksāmens.

III k. 5. semestrī (pilna un nepilna laika studijās).Table etiquette.

Lektore, Mag.sc.ing. G.Skudra

1KP (16h); 8 lekcijas; 8 praktiskie darbi. Ieskaite ar atzīmi.

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 5. un 6. semestrī (nepilna laika studijās).


The students develop and master skills in healthy nutrition and get knowledge about its principles that are necessary for the teachers of home economics and housekeeping. The program is composed of two subprograms – nutrition physiologic issues and goods studies. Human breathing, circulation of blood, metabolism systems. Human digestion. Protein, fat, carbohydrates, mineral substances and vitamin importance in nutrition. Eating disorders and their prevention opportunities. Flora and Fauna products: description, storage, chemical composition. Spicery and spice herbs. Supplements, mushrooms, teas, pharmacologically active substances. Dietic therapy, mother and child nutrition. An interactive computer program for the student knowledge control and self-control is used in nutrition study syllabus.

The students can obtained the knowledge about classical microbiology and microbiology of food products, also about basically principles of hygiene and sanitary in food production enterprises in the subject “Hygiene and microbiology”. Students give a basic knowledge about structure of microorganism cell, microorganism tacsonomy, properties, growing conditions etc. Also their receives the information about influence of microorganisms to quality of food products. In laboratory and practical works students can get practical skills about methods determination of microorganims and sanitary-hygiene testing methods.

„Food Technology” provides basic knowledge about all food group basic technology, the students are given the information about correct technological approaches in food cooking, nutrient modification in food processing, and food storage. The students are taught to calculate nutritional value and analyse it, to make a menu, to calculate nutrition expenses. The students use computer programs MS Word un MS Excel in their description and calculations. They are acquainted with Latvian national typical food and nutrition traditions.The main task of the study subject is to teach practical table laying and service for students and to develop their pedagogical skills for teaching pupils the basic things of the table etiquette in the future job life. The student main aim is to learn the main principles of dining etiquette and setting table, to master skills in guest welcoming and service, and to develop skills for teaching the subject of housekeeping in schools. The practical task is to work out an appropriate menu, table setting and service according to the reason of the guest visit and money limit. The student main aim is to learn the main principles of dining etiquette and setting table, to master skills in guest welcoming and service, and to develop skills for teaching the subject of housekeeping in schools. The practical task is to work out an appropriate menu, table setting and service according to the reason of the guest visit and money limit.
Mācību un metodiskās literatūras saraksts:
Nutrition studies.


 1. Aulika, B.Uztura higiēna. - Rīga : AML/RSU Darba un vides veselības institūts, 2001. 124 lpp.

 2. Brūvere L.Pārtikas produktu prečzinība: [mācību līdzeklis] / Līvija Brūvere . 1. daļa. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. 219 lpp.

 3. Kļaviņa A. Mājturība. Uzturs. R., Zvaigzne, 1993. – 296 lpp.

 4. Melgalve, Ināra.Pārtikas produktu prečzinība. - Rīga: Zvaigzne, 1987. 206, [1] lpp.

 5. Pētersone. Azaids lauku sētā. R., Zinātne, 1989. – 126 lpp.

 6. Skrupskis I. Augu valsts produktu uzturvērtības raksturojums. Lekcija. J., LLU,1994.–24 lpp.

 7. Skrupskis I. Racionāls uzturs. Lekcija. J., LLU, 1988. – 23 lpp.

 8. Skrupskis I. Vitamīni uzturā. Lekcija. J., LLU, 1994. – 24 lpp.

 9. Uztura mācība. R., Zvaigzne, 1975. – 375 lpp.

 10. Veselība :populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga : Aģentūra Agro apgāds.

 11. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. - Rīga: Rasa ABC, 2002. 415 lpp.

 12. Healty lifestyles. Nutrition and physical activity. Brussels, ILSI Europe, 1998. - 60 p.

 13. Human Nutrition in developing countries. Rome, FAO/WHO, 1997. – 596 p.

 14. Human nutrition in health and disease. Vol. 1, 2. 1994.

 15. Encyclopedia of human nutrition / edited by M. J. Sadler, J. J. Strain, B. Caballero . Vol. 2 , E-M. San Diego [etc.] : Academic Press, 1999. XLIX p., p. 617-1289

 16. Modern nutrition in health and disease / edited by Maurice E.Shils, James A.Olson, Moshe Shike . Vol.2. Baltimore etc. : Williams & Wilkins, 1994. XXV, p.927-1657.

 17. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Эйдельман М.М. Физиология питания : [Учебник для студентов вузов...] / Москва : Высшая школа, 1989. 368 с.

 18. Конышев В.А. Все о правильном питании. – М.: Олма – пресс, 2001. – 304 с.:ил.


Hygiene and microbiology.


Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page