Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page30/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56

The essence of Householding, Housekeeping, Home Economics, differences and similarities. The students gain insight into economy regularity that influences private housekeeping economics. The student’s aim is to understand the role of qualitative home environment in individual development, to learn, plan, manage and organize private and public householding. To use available resources, services and Technologies (including Information Technologies) efficiently. The students evaluate their own activities and accept appropriate decisions. To enable the students realize their role as consumers, to teach laws that ensure consumer protection. To prepare the prospective pedagogues for teaching the subject at school. To provide the students with interactive learning material exposure and knowledge how it can be used during the lessons of home economics.

Energy types used in the household, their transformation and application in the household. Providing of proper home enviroment, using modern equipment. basic principles of household appliances function, requirements for selection and economics use of the appliances. The use of household appliances considering requirements of human and environmental protection.Home maintenance include washing, cleaning,and care. Positive result of these jobs depends mainly on the proper use and mutual suitability of detergent, tool and treated material. Therefore it is necessary to know properties of each component. It is possible to reach the desirable result only considering ecologic, economic and efficient work organisation. The essence of Householding, Housekeeping, Home Economics, differences and similarities. The students gain insight into economy regularity that influences private housekeeping economics. The student’s aim is to understand the role of qualitative home environment in individual development, to learn, plan, manage and organize private and public householding. To use available resources, services and Technologies (including Information Technologies) efficiently. The students evaluate their own activities and accept appropriate decisions. To enable the students realize their role as consumers, to teach laws that ensure consumer protection. To prepare the prospective pedagogues for teaching the subject at school. To provide the students with interactive learning material exposure and knowledge how it can be used during the lessons of home economics.

Mācību literatūras saraksts:

 1. Anča G. u.c.Tautas attīstība. R. Jumava, 2002. 266.lpp.

 2. Beļčikovs J. Praude V.Mārketings. Rīga 1992.

 3. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika. - R.: LRZ ministrijas Mācību metodiskais centrs, 1996. - 220 lpp.

 4. Galoburda R., Skrupskis I., Kārkliņa I., Zeibote I. Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9. klasei. “Zvaigzne ABC”, 1998. 199.lpp.

 5. Godfrija N. Nauda neaug kokos. “Jumava”, 1994.

 6. Ģimenes enciklopēdija. 1.,2. sēj.GER. 1989., 1990.

 7. Iepakotāja ceļvedis. periodisks izdevums.

 8. Kalniņš M. 1000 vērtīgu padomu.- R.: Liesma, 1972.- 246 lpp.

 9. Kazarjans P. Ķīmija un derīgi padomi. - R.: Liesma, 1968. - 190 lpp.

 10. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. - R.: Jumava, 1996. - 192 lpp.

 11. Краткая энциклопедия домашнего хозяиства. Москва. 1990.

 12. Krieviņš J. Mājsaimniecības ekonomika. "Sprīdītis"1990. 639.lpp.

 13. Likums par preču un pakalpojumu un ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību. "Diena" 1996. 16.06.

 14. Lielā mājas enciklopēdija / red. D.Karisa u.c. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 256 lpp.

 15. Ļubkina V. Skolēnu ekonomiskās izglītošanas iespējas mājturības stundās pamatskolā. Mācību apgāds NT, Rīga 1997.96.lpp.

 16. Markausa I. Nauda mūsu rokās. Rīga “Avots" 1988. 95.lpp.

 17. Mājsaimniecība. Vidējās izglītības Standarts. ISEC, Rīga 1998. 79.lpp.

 18. Mājturība. Pamatizglītības Standarts. ISEC, Rīga 1998. 35.lpp.

 19. Ministru kabineta noteikumi nr. 170. Pārtikas piedevu lietošanas kārtība.

 20. Noteikumi par derīguma termiņa norādīšanu fasētu pārtikas preču marķējumā. "Diena"1996.25.06.

 21. Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā un pasaulē. Ekonomikas ministrija, Rīga 200.32.lpp.

 22. Patērētāju izglītība. Norādījumu skolotājiem. Ekonomikas ministrija, Rīga 200.32.lpp.

 23. Pridāne A. Uzdevumu vingrinājumu krājums mājturībā 5.- 9.klasei. "Zvaigzne ABC" 1999. 133.lpp.

 24. Tilts uz Rītdienu . Žurnāla 1.,2.,3. nr. 1997.

 25. Vēciņš Ē. Naudas lietas. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga, "Zvaigzne", 1993.170.lpp.

 26. Vilne D. Ekonomika. Raka, 2000. 220.lpp.

 27. Zeibote I. Mazgāšanas, tīrīšanas un kopšanas darbi virtuvē.- R.: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs Mācību metodiskā darba nodaļa, 1997. -114 lpp.

 28. Breiholdt H. Küchenmöbel im Gebrauch - Reinigung und Pflege. Heidelberg: Energie- Verlag GmbH, , 1994.- 8 S

 29. Genstharler Cr., Kottenbrink M., Kehr B., u.a. Hauswirtshaft heute. Grundstufe. -Köln: H.Stam GmbH, 1995.- 416 S.

Ieteicamā literatūra:

 1. Eglīte A. Mājas ekonomikas izziņas objekts. LLU PTF50 gadu jubilejai veltīts rakstu krājums. Jelgava, LLU. 149.lpp. 152.lpp.

 2. Eglīte A., Galoburda R. Mājturības, mājas ekonomikas, ekotrofoloģijas kopīgais atšķirīgais. Jaunais zinātnieks lauksamniecībai. Doktorandu konferences referātu tēzes. 1996. LLU. Jelgava, 43.- 44.lpp.

 3. Lielā mājas enciklopēdija. Zvaigzne ABC. 1997.256.lpp.

 4. Mazi noslēpumi mājsaimniecībā. Rīga Avots 1991.158.lpp

 1. Новие тенденции развития курса трудового обучения. Резекненская Высшая школа. Резекне 1995.

 1. Piorkowsky M.B.Haushaltsōkonomie. Kutsch Th. Poirkowsky, Schātzke M. Einfūrung in die Haushaltswissenschaft. 1997. Stuttgart, 453.lpp.

 2. Pridāne A. Praktisko darbu burtnīca mājturībā. 5.,6.,7., 8., 9.klasei, R. Zvaigzne ABC. 1998.- 2003.g.

 3. Schwezer R.V. Einfūrung in Wirdschaftslāre des privaten Haushalts. 1991. Stuttgart, 36l.lpp.

 4. Statistikas gadagrāmata.

 5. Субетто А. Управление качествомжизнии выживаемостьчеловека. Ст. и К. 1994. N.1


COMPUTER BASICS AND COMPUTER HARDWARE


DATORIKAS PAMATI UN DATORU UZBŪVE
Programma


Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra.

Faculty of Information Technologies, Department of Computer systems

Studiju priekšmeta anotācijaINFO

Computer basics and computer hardware.

Asoc. prof. Aleksandrs Gailums.

4.0 KP (64h): lekcijas 32 h, laboratorijas darbi 16 h, 16 prakt. darbi

Obligātais priekšmets “Mājas vide un informātika izglītībā” studentiem

I k. 1.(Iesk.a) un 2.(Eks) semestrī (pilna un nepilna laika studijās).

Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page