Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page31/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56

Numeric notational systems. Representing information. Binary arithmetic. Logical operations. Logical gates. Binary adder. Information coding. Data manipulation. Machine commands. The evolution of software. Algorithms. Programming languages. The origins of computers. The potential of algorithmic machines. Computer hardware. Advanced micro-processor units. Memory. Bus. User interfaces. Modernization of computers. Electrotechnical basics. Maintenance.

Mācību literatūras saraksts


 1. A.Gailums. Ievads datorikā, 1. un 2. daļa., Jelgava, 2005.

 2. Datorzinību pamati. Pirmie soļi pie datora. V.Vēža redakcijā, Mācību grāmata, 2000.

 3. J.Lange. Dators – tas ir vienkārši. Jelgava, 2004.

 4. Computer science: an overview. J.Glenn Brookshear, 2000.

Papildliteratūras saraksts
 1. Periodiskais izdevums: E – pasaule.


 2. I.Pakalne, u.c. Lasāmā grāmata informātikā, Mācību grāmata, 1999.

 3. Personālie datori: angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca, 1998.

 4. LIIS interneta mājas lapa.
DATABASE

DATU BĀZESProgramma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra.

Faculty of Information Technologies, Department of Computer systems
Studiju priekšmeta anotācija:

INFO

Database.

Doc. S.Sproģe

2 KP (32h), lekcijas 16h, praktiskie darbi 16h. Ieskaite ar atzīmi.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 6. un IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās).The main principles of database technology, relational algebra, relational database data model, Structured Query Language. Form and report properties, events and standart actions. Data integrity and sharing.

Mācību literatūras saraksts

 1. Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z – Rīga: Datorzinību centrs, 2000.,184. lpp

 2. Jurēnoks A., Rikure T. Access XP no iesācēja līdz lietpratējam, Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 132. lpp

 3. Kliedere I. Microsoft Access 2000: datu bāzes veidošana piemēros, Rīga: Juridiskā koledža, 2003., 115 lpp

Papildliteratūras sarakts


 1. Lukažis D.Datu bāzu vadība: programma Microsoft Access – Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2000.,95 lpp

 2. Cary N. Prague, Michael R. Irwin. Access 2002 Bible. Hungry Minds, 2002.

 3. К.Гетц, П. Литвин, М. Гилберт Aссеss 2000 Руководство разработчика “Ирина” ВНV Киев 2000, 11259 стр.


BASICS OF PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES

PROGRAMMĒŠANAS PAMATI

UN DATU STRUKTŪRAS

Programma
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra

Faculty of Information Technologies, Department of Computer systems

Studiju priekšmeta anotācija


INFO Programmēšanas pamati un datu struktūras. Lekt. O.Turuševa

6 KP (96h): lekc. 48h, lab.d. 48 h. Ieskaite ar atzīmi, eksāmens.Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II. k. 3.(Iesk.a), 4.(Iesk.a.) un III k. 5.(Eks.)sem. (pilna laika studijās).

II. k. 4.(Iesk.a) un III k. 5.(Iesk.a.), 6.(Eks.) sem. (nepilna laika stud.).

Students get acquainted with the basic rules of creating algorythms. Students acquire initial blockschemas creating, editing and using skills. The foundation for acquiring programming skills is being formed.


Students get acquainted with the basic rules of programming and with basic programming principles.


Algorithms. Introduction into Turbo Pascal Environment. The Simple Turbo Pascal programme. Sections of the programme.Variables. Data types. Arithmetical operations. Standard functions. Operator types. Conditional operators. Cycle operators REPEAT...UNTIL and WHILE...DO. Cycle operators FOR...TO...DO and FOR...DOWNTO...DO. Work with symbols. ASCII table. Work with symbol rows. Subprograms. User functions. User procedures. Subprograms’ parameters. The basics of graphic programming. Graphic primitives’ output. Coordination. Module CRT. Sound Usage. Signs. Operator GOTO. Constants. User data types. Data arrays. Data array elements’ adjustment. Recursion. Recursion subprograms. Records. Records with variants. Files. File variable. File procedures and functions. Console usage. Auxiliary procedures and functions. Text files. Standard procedures and Standard functions for the text file work

Students acquire initial programming skills. The foundation for further studies in this field is being created.

Mācību literatūras saraksts

 1. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem.- Lielvārds, 2001.

 2. Grīviņs U. Algoritmēšana un programmēšana: Metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi. – Rīga: LU, 1994.

 3. Informātika 3.daļa. A.Andžāna red.- Rīga, Zvaigzne, 1994.

 4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных.- Невский Диалект, 2003.

 5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ.- Бином лаборатория базовых знаний, 2001

 6. Pапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников.-С.-Петербург,"БХВ-Петербург",2003.

Papildliteratūras sarakts

 1. Kлимова Л.М. PASCAL 7.0. Практическое программирование. Решение типовых задач. – Москва: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.


 2. Костюкова Н.И. Знакомьтесь- Паскаль! Методические рекомендации и задачи по программированию.-Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003.

 3. Mарченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo PASCAL 7.0. - 5-е изд.– К.: ВЕК+, 1999.WWW TECHNOLOGY

WWW tehnoloģijasProgramma


Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page