Self-evaluation Report


Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedraDownload 4.21 Mb.
Page32/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra.

Faculty of Information technology, Department of Computer systems
Studiju priekšmeta anotācija.

INFO WWW technology. Lekt. Ģ. Kazainis.

2 KP (32h): lekcijas 16h, laboratorijas darbi 16h, ieskaite ar atzīmi.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

III k. 6. un IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās).

Language HTML, basic ideas. Basic structure of HTML documents, title. Page addresses in Internet. HTML tags. Webpage design, basic recomends. HTML editor forms. Graphics formats and images. Cascading Style Sheets (CSS).Mācību literatūras saraksts


 1. Холыцшлаг М. Э. Использование HTML 4, 6-е изд. Специальное издание. М: Вильямс, 2001.- 1008 с.

 2. Спейнуар С., Куерсиа В. Справочник Web- мастера. К: ВН, 1997.- 368 с


Papildliteratūras saraksts

 1. Лехто К., Полонски В. FrontPage 98. Официалдное руководство Microsoft.- СПб.: ВН, 1998.- 400 с.

 2. Муллен Р. HTML 4: справочник программиста- СПб.: Питкр Ком, 1998.- 304с.

 3. Федоров А. Javascript для всех. М: КомпутерПресс, 1998.- 384 с.

APPLICATION SOFTWARE

LIETOJUMPROGRAMMU PAKETESProgramma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra.

Faculty of Information technology, Department of Computer systems
Studiju priekšmeta anotācija.

INFO Application software.

Doc. I.Dukulis.

4 KP (64h): lekcijas 16h, prakt. darbi 48h,Ieskaite ar atzīmi, eksāmens.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

I k. 1. un 2.semestrī (pilna un nepilna laika studijās).
Genaral principles of Application software. Microsoft Word for documents. Posibilities of Electronic table Microsoft Excel. Principles of presentations with Microsoft PowerPoint. The using of Macross. Basic terms of Visual Basic for Applications. Work with Microsoft Office ojects. Structure of program Visual Basic for Applications. Elements of management.

Mācību literatūras saraksts


 1. Microsoft Word 2003. - Sast. I. Dukulis. -Jelgava, 2005. - 168 lpp.

 2. Microsoft Excel 2003. - Sast. I. Dukulis. -Jelgava, 2005. - 176 lpp.

 3. Microsoft PowerPoint 2000: Mācību līdzeklis. - Sast. I. Dukulis. -Jelgava, 2000. - 88 lpp.

 4. http://www.liis.lv/mspamatiADMINISTRATION OF COMPUTER CLASSROOMS

DATORKLAŠU ADMINISTRĒŠANA


Programma

LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra


Faculty of Information Technologies, Department of Computer systems

Studiju priekšmeta anotācija:

INFO

Administartion of Computer Classrooms.. Doc. A.Paura.

2 KP (32 h): lekcijas 16h, praktiskie darbi 16h. Ieskaite ar atzīmi.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās).


II k. 3. un 4. semestrī (nepilna laika studijās).Computer networks development, Classification of computer networks, Local area network, Local-area wireless network, Wide area network, Internetworking, Network operating systems, Peer-to-peer and Client/server architecture network, Computer network security, Designing of computer networks.

Mācību literatūras saraksts

 1. Компьютерные сети . Учебный курс. 2-е изд. Пер с англ – М: "Русская редакция" 2002 - 704 с. (Microsoft Press)

 2. Шиндер, Дубраб Литлджон. Основы компьютерных сетеи. Пер с англ – М. : Издателъский дом "Вилъямс" 2002. - 656 с.

 3. Microsoft Windows 2000 Server. Учебный курс. Пер с англ – М: Русская редакция. 2000. - 736 с. (Microsoft Press)

 4. Microsoft Windows 2000 Professional. Учебный курс. Пер с англ – М: Русская редакция. 2000. - 560 с. (Microsoft Press)

 5. A. Paura. Priekšmeta Datoru klašu administrēšanas lekcijas. Jelgava, 2005
Papildliteratūras saraksts

 1. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. Пер с англ – СПб.: Питер, 2003. - 992 с.

 2. Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы (3-е издание). М:: - ЛАЙТ Лтд., 2001 – 608 с.

 3. В.Г. Олифер Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технолгии, протоколы. Учебник. - СПб: Питер 2001. - 672 с.

 4. Žurnāls „Sakaru pasaule”

 5. Žurnāls „E – pasaule”INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

IT IZGLĪTĪBĀProgramma
The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Information technologies in education.

Lekt, Mag, paed. I.Kazaine, Mag, paed. N.Vronska, Docētējs U.Pekša.

4 KP(64h): lekc. 32 h, prakt. d. 32 h, ieskaite ar atzīmi, eksāmens.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

II k. 4.(Iesk.a) un III k. 6.(Eks.) semestrī (pilna laika studijās).

II k. 3., 4.(Iesk.a) un IV kursa 7., 8. .(Eks.) semestrī (nepilna laika studijās).Introduction into the study subject and diverse Information Technologies’ usage opportunities in educational institutions, in teaching process organization, in school management as well as self-education. School management software. Presentation Technologies. Presentation design rules (pictures, graphics, tabeles, colour choice), MS Power Point programme’s hiperlinks and macroinstruction. Multimedia materials preparation. Interactive testing systems. Test development using MS PowerPoint, MS Excel softwares, working with it. Computer technology application in material preparation. Work with the Internet, searching sources. Encyclopedias and dictionaries in the Interned and CD-ROMs. Digital Technologies.Literature


 1. Āboltiņš Dz., Grīnfelds A., Kangro A. (1998) Datori izglītībā: Māc. līdz.- Rīga: LU, 1992.,89 lpp.

 2. IZM ISETC. Valsts pamatizglītības standarts. – Rīga: Lielvārds,. – 32 lpp.

 3. GeskeA., Grīnfelds A., Kangro A. (1997) Izglītības starptautiskā salīdzinošā novērtēšanas sistēma Latvijā./ Monogrāfiju sērija - Izglītības pētniecība Latvijā. Nr.1- Rīga: Mācību grāmata,.- 211 lpp.

 4. Latvija IT pasaulē. (2000) – Rīga: DATI Attīstības pārvalde,. – 118.

 5. Bodendorf f. Computer in der fachlichen und universitaaren Ausbildung - Muunchen, Wien: Oldenburg, 1990.- 206 S.

Periodika


Žurnāli:

 1. Chip

 2. Byte


Professional specialization elective courses 9 CP

TEHNOLOGIES OF TEXTILES

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU TEHNOLOĢIJAS


Programma
Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts
The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-EconomicsStudiju priekšmeta anotācija:
IZMA

Tekstilizstrādājumu tehnoloģijas. Doc. I.Līce.

7 KP (112h), lekcijas 56h, prakt. darbi 56h.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Mācību metodiskā prakse 7KP (7 nedēļas).

Obligātā Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Materials of textiles.

Doc. Dr. paed. I.Līce.

1 KP (16h): 8 lekc., 8 pr.d. Iesk.(a).

II. k. 3. semestrī (pilna laika st.).

II. k. 3. un 4. semestrī (nepilna laika st.).

Modelling.

Lekt., Mag. Paed. S. Reihmane

1 KP(16h): 8 h lekc., 8 pr. d. Iesk.(a).

III. k. 5. semestrī (pilna laika st.).

III k. 5. un 6. semestrī (nepilna laika st.).

Needleworks.

Lekt., Mag.paed. Z.Beitere.

1,5KP (24h): 8 lekc., 16 pr.d. Iesk.(a).

II. k. 3. un 4. semestrī (pilna laika st.).

II. k. 4. un III k. 5. semestrī (nepilna l. st.).

Sewing

Lekt., Mag. Paed. S. Reihmane

2 KP(32h): 16 h lekc., 16 lab. d. Eksāmens.

III. k. 6. semestrī (pilna laika st.).

IV. k. 7. un 8.semestrī (nepilna laika st.).

Weaving.

Lekt., Mag. Paed. L.Ozolniece

1,5 KP(24h): 8 h lekc., 16 lab. d. Iesk.(a).

III. k. 5. semestrī (pilna laika st.).IV k. 7. semestrī (nepilna laika st.).Study subject introduces textiles, their production, manufacturing procedures, and the most important peculiarities, as well as various textile technologies – weaving, sewing, embroidery, knitting and crochet manual training technological peculiarities, their synthesis opportunities. The subject provides the opportunities to improve skills in traditional textile technologies approaches’ acquisition. Realizing textile as a national cultural heritage, and importance of its integration into the modern settings. The subject provides opportunities also to acquire nonconventional manual techniques, producing materials that would rouse the interest and motivate the students to produce textiles During the lessons the students’ knowledge of Information Technologies is applied for textile composition creation, GRAFIS software is used for pattern design as well. Theoretical knowledge and practical work contribute to home economics subject organization in school within the matter of textile and textile Technologies. Attention is paid to the student creativity development.
Mācību un metodiskās literatūras saraksts:
Materials of textiles.

 1. Audumi un apģērbs // Ģimenes enciklopēdija. – R.: Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1990. – 2.sēj. – 338. – 509.lpp.

 2. Baltiņa I. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem tekstilzinībās. – R.: RTU, 2001.

 3. Bērziņa V. Tekstilmateriālu apdare. – R.: Avots, 1987.

 4. Freimanis P. Šķiedraugi // Augkopība. – R.: Zvaigzne, 1988.

 5. Grasmane M. Mājturība.. Tamborēšana un adīšana. – R.: Zvaigzne, 1992.

 6. Kancēviča V. Audumu struktūra un projektēšana. – R.: RTU, 2003.

 7. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. – R.: Jumava, 1996.

 8. Madre I. Krāsošana ar augu krāsvielām. – R.: Avots, 1990.

 9. Maļceva J. Šūšanas materiālmācība. – R.: Zvaigzne, 1988.

 10. Mazi noslēpumi mājsaimniecībā. – R.: Avots, 1991.

 11. Melnalksnis A. Zelta mājas grāmata. – Zvaigzne, 1992.

 12. Nikitenko S. Šūšanas materiālmācība Apģērbs un tā kopšana. – R.: Lielvards, 1996.

 13. Vidēja V. Tekstilmateriālu kvalitātes novērtēšana. – R.: Rīgas Tehniskā universitāte, 1991.

 14. Hargrave H. From fiber to fabric. – China, C&T Publishing, 1997.

 15. Hatsh K. Textile science. – USA, West Publishing Company, 1993.

 16. Jennifer H. 5000 years of Textiles. – Printed and bound in Hong Kong, 1993.

 17. Tortora P. Understanding Textiles./ Third edition. – New York, Macmillan Publishing Company, 1987.

 18. Журавлева И. Ткани. – М.: Эксмо, 2004.

 19. Садыкова Ф.Х., Садыкова Д.М., Кудряшова Н.И. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств. – М.: Легпромбытиздат, 1989.

 20. Новорадовская Т.С., Балашова Т.Д., Куликова М.А. Технология отделки тканей. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

Needleworks.
 1. Bite A. Tamborēšana.-R.:Zvaigzne, 1971.-76.lpp.

 2. Grasmane M. Mājturība. R.:Zvaigzne, 1992.-224.lpp.

 3. Ģimenes enciklopēdija 1. sējums, R.: Latvijas enciklopēdiju redakcija- 1989

 4. Jurcāne L. Īru mežģīnes//Sieviete.- 1996.- Nr.2- 8.pielik.

 5. Kārkliņa D. 45 padomi, kā būt elegantai un modernai//Zeltene.- 1996.- Nr.10

 6. Madre I. Izšūšana, R.: Vaga- 1993

 7. Madre I. Izšuvumi. Raksti un modeļi. 1.,2. daļa, R.: Latvijas enciklopēdija- 1993,1994

 8. Madre I. Latviešu tautas tērpi (komplekts) R.: Preses nams 1994/95

 9. Maksimova M. Adīšanas un tamborēšanas ābece.- R.:Zvaigzne, 1981.-238.lpp.

 10. Mājturība.- R.:Latvijas Valsts izdevniecība, 1961.-723.lpp.

 11. Nadziņa V. Mājturība. Etnogrāfiskie izšuvumi. Kompozīcija., R.: Zvaigzne ABC-1997

 12. Rudzianova V. Mājturība. Rokdarbu kompozīcijas pamati.- Lielvārde:Lielvārds, 1994.

 13. Prīberga D. “iru mežģīnes//Sieviete.- 1996.- nr.2- 8.pielik.

 14. Tamborējumi. R.:Latvijas enciklopēdija, 1992.-240.lpp.

 15. Zeltenes rokdarbi. Baltie darbi 1. 2.daļa, R.: J.Grīnberga izd.- 1933.- 1935.

 16. Zeltenes rokdarbi. Krāsainie darbi, R.: J.Grīnberga izd.- 1934

 17. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas valodas ābece.- R.: Sprīdītis, 1995

 18. Käsitöö.- 1987.- Nr.22.; -102.-109.lpp.

 19. Žurnāli “Zeltene”, “Anna”, “Burda”, “Rokdarbi”, “Moi robotki”, u.c.

 20. Phyllis G.Tortora. Understanding Textiles.- Macmillan Publishing Company 1987- 532 p.

 21. Популярная художественная энциклопедия. А- М.- Москва Советская Энциклопедия, 1986- 447 с.

 22. www.embroidery.com

 23. www.emblibrary.com

 24. www.blackworkarchives.com

 25. www.craftown.com


Modelling.

 1. Ģimenes enciklopēdija, 2. sējums. – R.: „Latvijas enciklopēdija“, 1990. – 338.-509.lpp.

 2. Kampuse A., Marksa M. Mājturība:Šūšana. – R. :Zvaigzne ABC, 1997. – 224lpp.

 3. Бурда. Ежемесячный илюстрированный журнал. – АО Бурда моден – Москва

 4. Бланк А.Ф. Практическая книга по моделировании женской одежды. – Москва, 1991

 5. Бланк А.Ф. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – Москва, 1990.

 6. Козлова Т.Б. Рытвынская Л.Б. Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – Москва, Лечпромбытиздат 1990. – 318с


Weaving.

Pamatliteratūra:

 1. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. – Lielvārde: Apgāds Lielvārds, - 1994. – 71 lpp.

 2. Miķelsone G. Aušanas teorija. R.: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 2000. – 79.lpp.

 3. Ozolniece L. Rokdarbu burtnīca sākumskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 53 lpp.

 4. Pokulis J. Darbmācības metodikas teorija un prakse. – Daugavpils: Saule, - 1997. –36 lpp.

 5. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. – R.: LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedra, 1994. – 147 lpp.

 6. Vaivare B., Urdziņa M. u. C. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 110 lpp.

Papildliteratūra:

 1. Madre I. Aušana. – R.: Avots, 1993. – 191 lpp.

 2. Rubana M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000. – 238. lpp.

 3. Zirdziņa V. Vizuālās mākslas ābece. – R.: Sprīdītis, 1995. – 96 lpp.

Ieteicamā periodika:

 1. ˇurnāls Mūsmājas”.

 2. ˇurnāls “Rokdarbi”.

 3. ˇurnāls “Sieviete”.
Sewing


 1. Ģimenes enciklopēdija, 2. sējums. – R.: „Latvijas enciklopēdija“, 1990. – 338.-509.lpp.

 2. Kampuse A., Marksa M. Mājturība:Šūšana. – R. :Zvaigzne ABC, 1997. – 224lpp.

 3. Šūšana/ ( 101 vērtīgs padoms ) tulk. no angļ. v. I. Jansone. – Rīga:Zvaigzne ABC, 1998. – 72lpp.

 4. Бурда. Ежемесячный илюстрированный журнал. – АО Бурда моден – Москва

 5. Как шить красиво: школа практических знаний. – Москвa: Мир, 1990. – 367с.


APPLIED ENGINEERING SCIENCES

LIETIŠĶĀS INŽENIERZINĪBASProgramma

Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts

The Faculty of Engineering, Motor Vehicle Institute
Studiju priekšmeta anotācija:

SPEK

Lietišķās inženierzinības. Vadošais mācībspēks Doc. J.Avotiņš.

7 KP (112h), lekcijas 56h, prakt. darbi 56h.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Mācību metodiskā prakse 7KP (7 nedēļas).

Obligātā Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

Wood processing.

3KP(48 h): lekcijas 24 h, prakt.darbi 24 h. Ieskaite ar atzīmi.

II. k. 3. un 4. semestrī (pilna laika studijās).

II. k. 3.,4. un III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)..Metal processing.

Tehniskās fakultāte, Spēkratu institūts Doc. J.Avotiņš.

2KP(32 h): lekcijas 16 h, prakt.darbi 16 h. Eksāmens.

III. k. 6. semestrī (pilna laika studijās).

IV k. 7. un 8. semestrī (nepilna laika studijās).

Building work.

Lauku inženieru fakultāte,

Arhitektūras un būvniecības katedra. Lekt. M.Žodziņa

2KP(32 h): lekcijas 16 h, prakt.darbi 16 h. Ieskaite ar atzīmi.

III. k. 5. semestrī (pilna laika studijās).

III. k. 6. un IV k. 7. semestrī (nepilna laika studijās).
Wood mechanical processing tools and machinery. basics of cutting theory. Components of wood structure. Timber species. Wood psysical and mechanical properties. Wood damages and insects. Wood processing products. Wood constructions and design. Joints and fitiings in wood constructions. Classification of furniture. Tehnology of wood products.

Science of materials and treatment. Technical measurement. Production of casting. Pressure processing basics und types. Production of forgings. Welding processes and thermal cutting. Accuracy and surface quality of processing. Basics of interchange. Metal processing by cutting. Metal cutting machines, equipment, tools and technology. Technology of turning, milling, grinding und locksmith works. Basics of engineering technology.

The main task of building is development of people life and work environment. Understanding of building process. Hronological sequence of building work. Building process, material, technologies. Elementary calculations of strength. Finish work, preparing to exploitation.
Literatūra
Wood processing.Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page