Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page33/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56

Pamatliteratūra


 1. Grīnberga M., Koksnes makroskopiskā uzbūve, R.:1997.

 2. Kozuliņš V., Tuherms H., Zāģmateriālu ražošana, R.:1992.

 3. Svarāns J., Zāģbaļķu pareiza uzglabāšana un pārstrādāšana zāģmateriālos, R.:1956.

 4. Svarāns J., Zāģmateriālu uzglabāšana, R.: 1963.

 5. Šterns H.B., Iebūvētās mēbeles ģimenes mājā, R.:1994.

 6. Šterns H.B., Namdaru darbi, R.:1958.

 7. Tuherms H., Kokapstrādes instrumenti, R.:1983.

 8. Vītoliņš J., Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija, R.:1974.

 9. Zeltiņš I., Koka būvdetaļu ražošana, R.:1970.

 10. Арбанский А.С., Столярные работы, Москва. 1959.

 11. Боровиков А.М., Уголев Б.Н., Справочник по древестне, Москва. 1989.

 12. Horst H., Hobby mit Hobel und Hammer, Berlin.:1985.

Papildliteratūra


 1. Блехман А.Б., Проектирование и конструирование мебели, Москва. 1988.

 2. Журавлев Б.А., Столярное дело, Москва. 1992.

 3. Коротков В.И., Деревообрабатывающие станки, Москва. 1991.

 4. Кулебакин Г.И., Столярное дело, Москва. 1987.

 5. Черепахина А.Н., Эстетика современной мебели, Москва. 1988.

 6. Шумега С.С., Иллюстрированное пособие по производству столарно – мебельных изделий, Москва. 1991.

 7. Deutsce Holzbearbeitungsmaschinen, Frankfurt am Main: 1992.


Metal processing.
Pamatliteratūra

1. Avotiņš. J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Metālu karstā apstrāde.-Jelgava: LLU. 2000.-127 lpp.

2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē.- Jelgava: LLU, 2004.- 90 lpp.

3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa Apstrāde griežot.– Jelgava: LLU, 2001.- 221 lpp.

4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Laboratorijas darbi– Jelgava: LLU, 2004.- 141 lpp.

5. Vērdiņš G. Materiālu mācība // Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / – Jelgava: LLU, 2004. 61 lpp.

6. Pētersons O. Metālu metināšana. Rīga: IU –Mācību apgāds-, 1999.-187 lpp.

7. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. - Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.Papildliteratūra:

1. Mašīnbūves materiāli un to apstrāde. J. Avotiņa redakcijā. Rīga, „Zvaigzne” 1985.- 300 lpp.

2. Metālgriešanas mašīnas. V.Zara redakcijā. Rīga, „Zvaigzne” 1977. -366 lpp.

3. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika // Mašīnbūves rasēšana / R., izd. Ra Ka, 2004. – 256 lpp.

4. Mašīnbūves iekārtas // Kursa projektēšana / Mācību līdzeklis augstskolām. V.Zars, E.Riekstiņš, K.Pauliņš, P.Lielpēters. - R. Zvaigzne, 1991. 326 lpp.

5. L.Bunga, A.Jonāns. Aparātbūves un mašīnbūves tehnoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1978. - 350 lpp.

6. Solid Carbide Tools. The standart of Quality (ISO 9002). Izdevējs – SGS Tool Company: ASV, 1994. – 60 lpp.

7. New tools from Sandvik Coromant..- Printed in Sweden by Elanders. 2004. -208 lpp.

8. GRIPPING SYSTEMS // SCHUNK (Vācija): 2002. – 382 lpp.

9. STATIONARY CLAMPING SYSTEMS // SCHUNK (Vācija): 2002. – 110 lpp.Building work.
Metodiskā literatūra

1. J.Noviks. Jums individuālie būvētāji// R.: Avots. 1989. I un II daļa -

2. M.Šterns. Jumtu konstrukcijas un segumi// R.: Avots. I992. - 155 lpp.

3. J.Ulpe, L.Kupše. Koka un plastmasas konstrukcijas// R.: Zvaigzne. 1991. - 303lpp.

4. J.Noviks. Ģimenes māja. SIA Jurģi-13. R.: 1997. - 263 lpp.

5. J.Noviks, T.Šnepste. Celtniecības tehnoloģija. R.: Zvaigzne, 1991, - 304 lpp.

6. U.Upenieks. Jaunie būvmateriāli. R.: Liesma, 1978. - 157 lpp.

7. E.Bērziņš, P.Kārkliņš, I.Lejnieks. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. R.: Zvaigzne, 1993. - 445 lpp.

8. J.Noviks. Būvdarbi I // R.: Jurģi 95. 1999. – 342 lpp.

9. J.Noviks. Būvdarbi II // R.: Jurģi 95. 2000. – 214 lpp.

10. J.Noviks. Būvdarbi III // R.: ISAVE. 2001. – 245 lpp.

11. J.Noviks. Būvdarbi IV // R.: ISAVE. 2002. – 285 lpp.

12. J.Noviks. Būvdarbi V // R.: ISAVE. 2003. – 288 lpp.

13. J.Noviks. Būvdarbi VI // R.: ISAVE. 2004. – 270 lpp.PRINCIPLES OF HORTICULTURE

DAIĻDĀRZKOPĪBAS PAMATIProgrammaLauksaimniecības fakultāte, Dārzkopības katedra

Faculty og Agriculture, Department of Horticulture
DARZ Daiļdārzkopības pamati .

2 KP (32h): lekc.16h, prakt. darbi 16h.) Ieskaite ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III kursa 5. semestrī (pilna laika studijās).

IV kursa 7. semestrī (nepilna laika studijās).
Botanical gardens of Latvia, dendrology research. Classification and describing of ornamental plants. Types of greenery. Principles of greenery projecting. Greenery construction and care. Commercial production and economical aspects. Garden constructing and economical planning.

Literatūra


1. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1978. - 307 lpp.

2. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments: lakstaugi un rozes/ Atb. red. S. Ieviņa.- R.: Zinātne,1991. - 231 lpp.

3. Ainavu un dārzu veidošana/ Sast. A. Lasis. - Rīga: Zinātne, 1979. - 270 lpp.


 1. I. Mangalis. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne 1987 - 342. lpp.

 2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis.

 3. Barons K. Dārza māksla. - R.: LVI, 1960. - 359 lpp.

 4. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. - Apgāds "Jāņa sēta", 1995. - 77 lpp.

 5. Veidosim skaistu ģimenes dārzu/ Hugo Bruno Šterns. -R.:Praktiskā Grāmata,Rota, 1995.-141 lpp.

 6. John Brookes. Garden desing book. - London: Dorling Kindersley, 1991. - 352 p.

 7. John Brookes. Garden desing work book. - London: Dorling Kindersley, 1994. -72 p.

 8. Новосельцева А.И., Смирнов Н.А. Справочник по лесным питомникам.- М.: Лесная промышленность, 1983. - 248 с.VISUAL ADVERTISEMENT

REKLĀMDIZAINSProgramma
Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics
Studiju priekšmeta anotācija :

IZMA

Visual advertisement

Mag.art., lektore I. Spulle

2,0 KP ( 32 h ): lekcijas 6 h; praktiskie darbi 26 h. Iesk. ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III kursa 5. semestrī (pilna laika studijās).

IV kursa 7. semestrī (nepilna laika studijās).
The subject comprises the essence of the advertisement and rules for effective making of it. Possibilities of its using , draft making, modelling, text and visual element composing in environment.
STATISTIC PROCESSING OF DATA

DATU STATISTISKĀ APSTRĀDEProgramma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra.

Faculty of Information Technologies, Department of Management systems
Studiju priekšmeta anotācija:

INFO

Statistic Processing of Data.

Doc. L.Paura.

2 KP (32h), lekcijas 16h, praktiskiedarbi 16h. Ieskaite ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

IV kursa 7. semestrī (pilna laika studijās).

V kursa 9. semestrī (nepilna laika studijās).The aim of the course is to provide students with general background in statistics required to adress problems in bisiness. The course will present the main statistical methods, advance and testing of hypothesis. Statistical methods will be illustrated with real life example. For solution the problems will be apply sotware tools.Mācību literatūras saraksts


 1. L. Paura, I. Arhipova. Naparametriskas metodes. SPSS programma. Mācību līdzeklis studentiem. - Jelgava, 2002. – 155 lpp.

 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Mictosoft Excel 97 ikvienam. 1.daļa. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. – 168 lpp.

 3. Arhipova I, Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. –Jelgava: LLU, 1998. – 159lpp.

 4. Krastiņš O. Varbūtības teorija un matemātiskā statistika // Mācību grāmata.-Rīga, Zvaigzne, 1985, -359 lpp.PRINCIPLES OF SYSTEM ANALYSIS AND MODELLING

SISTĒMANALĪZES UN MATEMĀTISKĀS MODELĒŠANAS PAMATIProgramma
LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra

Faculty of Information Technologies, Department of Management systems


Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page