Self-evaluation Report


Studiju priekšmeta anotācijaDownload 4.21 Mb.
Page34/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56

Studiju priekšmeta anotācija:


INFO Principles of system analysis and modelling .

Asoc. prof. I.Arhipova.

2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, Ieskaite ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

IV kursa 7. semestrī (pilna laika studijās).

V kursa 9. semestrī (nepilna laika studijās).The goal of this course is to make knowns theoretical aspects of system analysis as a basic of management science, as well as mathematical planning and analysis methods of decision making. Practical skills in mathematical modelling with GLP, MS Excel Solver, MS Project, Powersim and Grade Modeller sowtwares was obtained.

Mācību literatūras saraksts


 1. Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II. Mācību līdzeklis. - R.: Datorzinību centrs, 2003. – 272 lpp.     

 2. Moore J.H., Weatherford L.R. Decision modelling with Microsoft Excel. 6th edition. Prentice Hall, 2001. – 1020 p.  

 3. Praude V., Beļcikovs J. Loģistika. R.: Vaidelote, 2003., 541 lpp.  

 4. Peļņa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā.- R.: Datorzinību centrs, 2003. – 160 lpp.   

Papildliteratūras sarakts

 1. Eppen G.D., Gould F.J., Schmidt C.P. Introductory Management Science. Prentice-Hall International, 1998. 870 p. 

 2. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, М.: Издат. дом «Вильямс», 2004. – 1024 с.     

 3. Hoffer, Jeffrey A. Modern systems analysis and design. Addison Wasley Longman Inc., 1999.     

 4. Bārzdiņš, J. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un tās lietošana. - Rīga : Dati, 1998. 151 lpp.     INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION – SPECIAL COURSE

IT IZGLĪTĪBĀ – SPECKURSSProgramma

Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

IT in education – special course

Lekt., Mag.paed. I.Kazaine, docētājs U.Pekša.

2 KP(32h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h Ieskaite ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

IV kursa 7. semestrī (pilna laika studijās).

V kursa 9. semestrī (nepilna laika studijās).
Information technologies in distance learning and further education. Computer based teaching systems and environments. The methods of preparation of teaching materials and software ensurance. Test preparation programs. Publishing systems. The students gain knowledge about the Powersim Studio software. They use Powersim Studio software simulations in case study and analysis. The newest Technologies within the framework of IT.

Mācību un metodiskā literatūra:

 1. Дьяконов В. 1996 Популярная энциклопедия Мультимедиа. ABF,. – 416 c

 2. Kpeчмaн Д. 1999 Мультимедиа своими pyкaми. - CПб: БXB-Пeтepбуpг,. – 528 c.

 3. Пoпoв C. 2000 Aппapaтныe cpeдcтвa мультимедиа. Виeocиcтeмa PC / Пoд. peд. Koлecничeнкo O. Шишигинa И. - CПб: БXB-Пeтepбуpг, Apлит,. – 400 c.

 4. Latvija IT pasaulē 2000. – Rīga: DATI Attīstības pārvalde,. – 118.

 5. Camtasia user guide // www.techsmith.com.

 6. Bodendorf f. 1990 Computer in der fachlichen und universitaaren Ausbildung - Muunchen, Wien: Oldenburg,.- 206 S.

 7. Петелин Р., Петелин Я. Cool Edit Pro 2. Секреты мастерства. Санкт-Петербург: БНВ - 2002. – 430стр.BASICS OF ECDL

ECDL PAMATIProgramma
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra

Faculty of Information Technologies, Department of Computer systems
Studiju priekšmeta anotācija:

INFO

Basics of ECDL. Lektors Ģ. Kazainis

2 KP(32h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h Ieskaite ar atzīmi.

Brīvās izvēles (C) Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

III kursa 5. semestrī (pilna laika studijās).

IV kursa 7. semestrī (nepilna laika studijās).Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page