Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page35/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56

To acquaint students with can ECDL certificate obtain, requirements, as also to give can practical master the decisions of various tasks in all ECDL modules and to prepare this ECDL examination put in order.


Mācību literatūras saraksts


 1. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Pirmie soļi pie datora // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 152 lpp.

 2. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Teksta redaktors Microsoft Word // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 256 lpp.

 3. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 160 lpp.

 4. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 112 lpp.

 5. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 120 lpp.

Papildliteratūras saraksts

  1. http://www.ecdl.com

  2. http://www.ecdl.lv

  3. http://informatika.liis.lv


Elective courses 6CP

Practice 26KP
TEACHING METHODICAL PRACTICE IN CULTURAL AND ART STUDIES

KULTŪRAS UN MĀKSLAS MĀCĪBU METODISKĀ PRAKSE

programma


LLU TF , Izglītības un mājsaimniecības institūts

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Teaching Methodical Practice IN Culture and Art Studies. 1KP. Iesk.(a)

Vadošais mācībspēks Doc. N.Lūse.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

I. kursa 2. semestrī (pilna laika studijās).

I k. 2. un II k. 3. semestrī (nepilna laika studijās)

The practical training in cultural and arts studies provides the using of theoretical knowledge from first and second semester in museums at Latvia. Students choose practical training places at local museums of native places and make research on existing traditions explaining them as the results formatted in CD, on art or historically cultural objects in theoretical and practical level. Students are integrating academicals and social skills at the practical training. The academicals skills are connected with training with materials from achieves libraries and internet. The social skills include discussions, interviews, guiding of excursions, and the participation of social events in cooperation with specialist of local culture and art. During the practical defence the students must be able to demonstrate their pedagogical skills, they have to introduce the developed learning materials to the peers and the teaching staff, and justify their usefulness and connection to Home Economics, Information Technologies or upbringing in school.


Mācību un metodiskās literatūras saraksts:

Pamatliteratūra:
Mākslas un kultūras vēsture

Cielava Sk. Vispārīgā Mākslas vēsture 1.Mācību literatūra.-R., 1998.

Cielava Sk. Vispārīgā Mākslas vēsture 2.Mācību literatūra.-R., 1999.

Cielava Sk. Vispārīgā Mākslas vēsture 3.Mācību literatūra.-R., 2002.

Bruģis D. Historisma pilis Latvijā. R., 1996.

Dauge A. Māksla un audzināšana. - R., 1925.

Kavacs V. Mākslas valodas pamati. - R., 1999.Etnogrāfija un lietišķā māksla

Freimanis K. Latviešu etnogrāfiskais raksts. – R.: Tautas izglītības ministrija, 1990. –23 lpp.

Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. – R.: Apgāds Rasa ABC, 2000. – 290 lpp.

Latviešu tautas māksla. Materiālu krājums 1. – 3. sēj. – R.: Latvijas valsts izdevniecība, 1962.

Latvju raksti. 1., 2., 3. sēj. – R.: Apgāds Latvijas grāmata, 1999.

Latvijas tekstilmāksla. – R.: Latvijas Tekstilmākslas asociācija, 1997. – 213 lpp.Eiropas mākslas stilistika

Spalva R. Nacionālās identitātes meklējumi latviešu dejā / Letonica, 2001, #6-7

Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. - R., 1937.

Zeile P. Māksla kā sistemātiski komplekss veselums. - R., 1984.

Scruton R. An intelligent person's guide to modern culture. -London, 1998.

Apģērba kultūra

Brice B. Tērpu vēsture, mode un stili. – R.: R. Stučkas LVU, 1986. – 118 lpp.

Freimanis I. Laiks, laikmets, mode. – R.: „Modris”, 1998. – 271 lpp.

Roulands – Vorns L. Tērpi: enciklopēdija. – R.: ZvaigzneABC, 2002.

Кибалова Л., Гербенова О., Ламорова М. Илюстрированная энциклопедия моды. - Прага, Арвим 1998.
Papildliteratūra:

Mākslas un kultūras vēsture

Kroders R. Teātra māksla. - R., 1934.

Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. - R., 1996.Etnogrāfija un lietišķā māksla

Latvijas vēstures muzejs. Latviešu tautas tērpi. Vidzeme. – 1. sēj. - R.: Jāņa sēta, 1995. – 319 lpp.

Latvijas vēstures muzejs. Latviešu tautas tērpi. Kurzeme. – 2. sēj. - R.: Jāņa sēta, 1997. – 398 lpp.

Latviešu kultūra. http://ai1.mii.lu.lv/kultura.htm

Latvijas novadu tautas tērpi. http://www2.gimnazija.ogre.lv/folk/start.htm

Eiropas mākslas stilistika

Лиотар Ж. Состояние постмодерна. - Москва - Спб., 1998.Apģērba kultūra

Apģērbu kolekcija = Collection of costume/ sast. L. Kalniņa; tulk. R. Mozere, V. Bisenieks, Pāvele T. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2000. – 31lpp.

Pavērsim cepures vēstures lappuses/ sast. I. Bulle. – Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2002. -20lpp.

Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до ХХ века. – М. „ Просвещение”, 1976. – 174с.

Тиль Эрика. История костюма. пер. с нем. М.Н.Козлова. – Москва Легкая индустрия, 1971.

Каминская Н.М. История костюма. – М. Легкая индустрия, 1977. – 127с.

Дзеонска – Козловска А. Женская мода ХХ века. – М. Легкая индустрия, 1997. - 295с.Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page