Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page37/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56


APPLIED ENGINEERING SCIENCE TEACHING METHODICAL PRACTICE

LIETIŠĶO INŽENIERZINĪBU MĀCĪBU METODISKĀ PRAKSEProgramma

LLU TF , Izglītības un mājsaimniecības institūts

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

SPEK


Applied Engineering Science teaching methodical practice.

Vadošais mācībspēks Doc., Mag. sc. Ing., Mag. Paed. J.Avotiņš.

7 KP mācību prakses laiks – 7 nedēļas, Iesk. ar atzīmi.

Specialitātes izvēles Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

4., 6., 7. semestrī.

The students develop and strengthen the skills in producing wooden and metal products, and in acquisition of different technical methods. The students get to know the most suitable methodical solutions for application in learning wood processing and metal processing. The interests and motivation of students are promoted for production of different products and organisation of such kind of learning. Communication of students and teachers during the practice is very important as the students are learning how to teach and organise communication.

The students plan methodical solutions for definite syllabus aspects, prepare teaching methodical materials as well as acquire the first practical experience in pedagogical work.
Literatūra


 1. Albrehta Dz. Didaktika. Tālmācības studiju mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2000.

 2. Avotiņš. J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Metālu karstā apstrāde.-Jelgava: LLU. 2000.-127 lpp.

 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē.- Jelgava: LLU, 2004.- 90 lpp.

 4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa Apstrāde griežot.– Jelgava: LLU, 2001.- 221 lpp.

 5. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Laboratorijas darbi– Jelgava: LLU, 2004.- 141 lpp.

 6. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda.-R.: Raka,2000.

 7. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika // Mašīnbūves rasēšana / R., izd. Ra Ka, 2004. – 256 lpp.

 8. Didaktika. Metodiskās literatūras krājumu sērija. Sast. Briede B., Pēks L. Jelgava: LLU, 1997-1998.

 9. Grīnberga M., Koksnes makroskopiskā uzbūve, R.:1997.

 10. Mašīnbūves materiāli un to apstrāde. J. Avotiņa redakcijā. Rīga, „Zvaigzne” 1985.- 300 lpp.

 11. Metālgriešanas mašīnas. V.Zara redakcijā. Rīga, „Zvaigzne” 1977. -366 lpp.

 12. Mašīnbūves iekārtas // Kursa projektēšana / Mācību līdzeklis augstskolām. V.Zars, Paiks G., Selbijs D. Pasaule ienāk klasē. Rīga: LU Ekoloģijas centra apgāds Vide, 1999.

 13. Pētersons O. Metālu metināšana. Rīga: IU –Mācību apgāds-, 1999.-187 lpp.

 14. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. - Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.

 15. Pokulis J. Darbmācības metodikas teorija un prakse: 1.daļa. Daugavpils: DPU, 1997.

 16. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.

 17. E.Riekstiņš, K.Pauliņš, P.Lielpēters. - R. Zvaigzne, 1991. 326 lpp.

 18. Šterns H.B., Namdaru darbi, R.:1958.

 19. Tuherms H., Kokapstrādes instrumenti, R.:1983.

 20. Vītoliņš J., Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija, R.:1974.

 21. Vērdiņš G. Materiālu mācība // Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem / – Jelgava: LLU, 2004. 61 lpp.

 22. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. Rīga: LV, 1994.

 23. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.

 24. Zeltiņš I., Koka būvdetaļu ražošana, R.:1970.

 25. Žogla I. Vispārīgā didaktika. Rīga: LU PPI, 1997.

 26. Žukovs L. Ievads pedagoģijā (Pamatkurss). Rīga: RaKa, 1997.

 27. Арбанский А.С., Столярные работы, Москва. 1959.

 28. Черепахина А.Н., Эстетика современной мебели, Москва. 1988.

 29. Шумега С.С., Иллюстрированное пособие по производству столарно – мебельных изделий, Москва. 1991.

 30. Deutsce Holzbearbeitungsmaschinen, Frankfurt am Main: 1992.

 31. Horst H., Hobby mit Hobel und Hammer, Berlin.:1985.

TEACHING METHODICAL PRACTICE IN FOOD TECHNOLOGY


MĀCĪBU METODISKĀ PRAKSE ĒDIENU GATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJĀ
Programma

LLU PTF , Uztura katedra

LUA Faculty of Food Technology, Department of Nutrition

Studiju priekšmeta anotācija:

UZTR

Teaching methodical practic in Food Technology.

Vadošais mācībspēks Dr.sc.ing., asoc.prof A.Blija.

2 KP mācību prakses laiks – 2 nedēļas, Iesk. ar atzīmi.

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā studentiem 6. semestrī.
Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page