Self-evaluation ReportDownload 4.21 Mb.
Page39/56
Date18.10.2016
Size4.21 Mb.
#467
TypeReport
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   56Students get to know the newest trends and technologies in the sphere of computer science and information technologies. They summarise and analyse information that would be useful for IT solutions in education in general as well as in relation to the courses Information Technologies and Home Economics.
Literatūra

http://www.liis.lv

http://www.turbodemo.com

http://www.realnetworks.com/products/camtasia/index.html

http://www.isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm

http://www.focalpress.com

http://www.vu.lv

Camtasia user guide www.techsmith.com

I.Dukulis (2003) Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint 2000.- Rīga: 112.lpp.

Ieteicamā periodika

Žurnāls "DatorPasaule"

Laikraksts "Datoru avīze"

Chip


Byte


PRACTICE OF ACQUISITION OF PRACTICAL SKILLS

PRAKTISKO IEMAŅU APGUVES PRAKSEProgramma

LLU Tehniskā fakultāte

LUA Faculty of Engineering

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Practice of acquisition of practical skills.

1 KP mācību prakses laiks – 1 nedēļa, Iesk.

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā studentiem 1. semestrī.

In the practice the students participate in preparation of teaching materials, aids and rooms for successful process of studies at the higher school. The students prepare for successful solution of upbringing items, get to know the requirements for the learning environment and quality of materials that are necessary for successful learning, develop the social skills working in a team.


TEACHINH PRACTICE

PEDAGOĢISKĀ PRAKSEProgramma

LUA Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics

Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Teaching practice.

Vadošais mācībspēks Dr. paed. I.Katane.

Obligāts Mājas vide un informātika izglītībā studentiem

Pilna laika studijās:

III k. 6. semestrī 4 nedēļas. 4KP Iesk. ar atzīmi.

IV k. 7. semestrī 9 nedēļas. 9KP Iesk. ar atzīmi.

Nepilna laika studijās:

IV k. 8. semestrī. 7KP Iesk. ar atzīmi.

V k. 9. semestrī. 7KP Iesk. ar atzīmi
During the pedagogical practice students have to use theoretical knowledge in pedagogical activity, including planning, organizing, control and evaluation of teaching/learning process in home economics and informatics, in work of class upbringing. Students have: 1) to know basis school as educational environment, including pedagogical traditions at school; 2) to do scientific research as well; 3) to form pedagogical competence; 4) to study methodological and scientific literature.

During the first pedagogical practice the students must get acquainted with the teaching and organisational work at school in general and in relation to the subjects Home Economics and Information Technologies. Systematically and carefully preparing for running lessons the necessary pedagogical skills must be formed. The students should get involved in the multisided pedagogical process to be able to implement practically the tasks necessary for the teachers of the subjects as well as for educators. The students must at the same time study the literature related with the theme of their bachelor paper and evaluate the possibilities of implementation of their planned ideas in the conditions of the school carrying out the investigation.

During the second pedagogical practice the students need to practice working as teachers of Home Economics and Information Technologies applying and mastering the special professional skills and developing the competences of a teacher based on the statements acquired in the teaching methodical practice and the present pedagogical practice. The students should train to organise the pupils’ learning at the lessons of Home Economics and Information Technologies. They must at the same time also continue the started research work in the theme of the bachelor paper carrying out the pedagogical research and summarising the data necessary for the description of the research. The students must run a visiting lesson in Home Economics and Information Technologies demonstrating their professional, social and reflection competence. The visiting lesson is assessed by the practice manager, higher school teachers and some other students. Every student must participate in at least one open lesson of his/her peer.


Mācību un metodiskās literatūras saraksts:

Albrehta Dz. Didaktika. Tālmācības studiju mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2000.

Augucēvičs J. Ievads datorzinībās. I daļa. My Computer. Microsoft Word 2000. Rīga: RTU, 2005.

Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to risinājumi. Rīga: RTU, 2005.

Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000.

Bogdanova R. Mājturības bilingvālās mācīšanas metodika 5.-9.kl., 1.d. Rīga: SI, 2004.

Datorzinību pamati: Pirmie soļi pie datora. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā – Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Datorzinību pamati: Teksta redaktors Microsoft Word. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Datorzinību pamati: Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Datorzinību pamati: Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Datorzinību pamati: Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Datorzinību pamati: WWW lappušu veidošana. Aut. kol. I.Dukilis, I.Gultniece, A.Ivane, u.c. V.Vēža redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000.

Didaktika. Metodiskās literatūras krājumu sērija. Sast. Briede B., Pēks L. Jelgava: LLU, 1997-1998.

Didaktika. Ievērojamie pedagogi par mācību teoriju. Sast. Kopeloviča A., Žukovs L. Rīga: RaKa, 2000.

Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. Rīga: RTU, 2005.

Freidenfelds I., Ūsiņš V. Mācību procesa pilnveide skolā. Rīga: Zvaigzne, 1985.

Geske A., Grīnfelds A. Jautājumi, uzdevumi un vingrinājumi informātikā un programmēšanā. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.

Geske A., Grīnfelds A. Teksta redaktors MS Word 6.0 un 7.0 for Windows. Praktikums lietišķajā informātikā. Lielvārde, Lielvārds, 1997.

Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Ģimenes enciklopēdija. II sējums. Rīga: LER, 1990.

Informātika pamatskolā. Autoru kolektīvs: Bloka I., Dukulis I., Gultiece I. u.c. Vēža V.red. Rīga: Mācību grāmata, 2006.

Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. Rīga: RTU, 2005.

Lietišķā informātika. Profilkursa vadlīnijas. Rīga, IZM, ISEC, 1995.

Murāne I. Ar INTERNET uz tu. Pasaules lielākais datoru tīkls. Rīga, Datortehnika, 1995.

Niedrīte L. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer Land, 1995.

Paiks G., Selbijs D. Pasaule ienāk klasē. Rīga: LU Ekoloģijas centra apgāds Vide, 1999.

Prets D. Izglītības programmu pilnveide. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.

Pridāne A. Elektroierīces mūsu ikdienā [Mācību materiāls un videofilma]. RD IJSD SIC, 2004.

Skatkins M. Mūsdienu didaktikas problēmas. Rīga: Zvaigzne, 1983.

Špona A. Audzināšanas process un prakse. Rīga: RaKa, 2004.

Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RAKA, 2001.

Treiguts E. Ievads datorzinībās. II daļa. Microsoft Word. Maketēšanas automatizācija. Objekti. Rīga: RTU, 2005.

Vēzis V. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Mācību līdzeklis. Rīga: Computer Land, 1994.

Vidusskolas didaktika. M.Skatkina red. 2. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Zvaigzne, 1984.

Vucenlazdāns P. Darbmācības pasniegšanas teorija un metodika. Rīga: LV, 1994.

Pokulis J. Darbmācības metodikas teorija un prakse: 1.daļa. Daugavpils: DPU, 1997.

Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. Rīga: LV, 1994.

Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.

Žogla I. Vispārīgā didaktika. Rīga: LU PPI, 1997.

Žukovs L. Ievads pedagoģijā (Pamatkurss). Rīga: RaKa, 1997.Periodika

Izglītība un Kultūra. Latvija.

Skolotājs. Latvija.

International Journal of Consumer Studies and Home Economics.

Jornal NICE-Mail, News and Information about Consumer Education.

The European Journal for the Informatics Professional

Журнал "Информатика"Bachelor Paper 12CP

BACHELOR PAPER

BAKALAURA DARBS

Programma

The Faculty of Engineering, the Institute of Education and Home-Economics
Studiju priekšmeta anotācija:

IZMA

Bachelor paper. 12 KP.

Obligātais Mājas vide un informātika izglītībā studentiem.

IV. kursa 8. semestrī. (pilna laika studijās).

V kursa 10. semestrī (nepilna laika studijās).
The Bachelor Paper is the state examination at the end of studies. In the bachelor paper the student demonstrates the skills of theoretical and empirical research and testifies his/her professional readiness to receive the teacher qualification (the teacher of Home Economics and Information Technologies). This is a pedagogy and psychology theories’ based research connected with Home Economics and Information Technologies topical problems, including the possibilities of these two subjects mutual integration. The bachelor paper comprises problems of pedagogy and their possible theoretical solutions, methodological solution description, and pedagogical empirical research in which the situation is established and evaluated in connection of the investigated problem, as well as in connection with suggested methodological solution.

The aim of a Bachelor Paper: • To ensure the intensive studies in the field of Home Economics and Information Technologies in Education and to promote teaching competence acquisition.

 • To develop research skills, demonstrating the ability to perform theoretical and empirical research in pedagogy


Literatūra


 1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga :Mācību grāmata, 1998. - 104 lpp.

 2. Āboltiņš Dz., Grīnfelds A., Kangro A. Datori izglītībā: Māc. līdz.- Rīga: LU, 1992.- 89 lpp.

 3. Babanskis I. Mācību metodes mūsdienu vispārizglītojošā skolā. - R.: Zvaigzne, 1989.

 4. Dukulis I. (2003) Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint 2000.- Rīga: 112.lpp.

 5. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 662 lpp.

 6. Kroplijs A., Rasčevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.- Rīga :RaKa, 2004. - 178. lpp.

 7. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 248 lpp.

 8. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati.- RA., 2002., 147. lpp.

 9. Turner J.,Helms D.B.Lifespan Development,- Philadelphia,1979.

 10. http://www.liis.lv

 11. http://www.isec.gov.lv/saturs/standarti/new/stpmajt.htm

Download 4.21 Mb.

Share with your friends:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   56
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page