Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page12/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38

Projekty národných agentúr

Programy: VEGA

1.) Supramolekulárne komplexy proteínov (Supramolecular proteincomplexes)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Antalík

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

VEGA2/0025/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 5623 €


Dosiahnuté výsledky:
študovali sme mikročastice tvorené z koncentrovaných vodných roztokov proteínov a dispergované v kvapalinách. Tieto sférické častice je možné vizualizovať pomocou fluorescenčného mikroskopu a paralelne uchytiť pomocou holografickej optickej pinzety a transportovať do iného miesta

Tomori Z., Keša P., Nikorovič M., Kaňka J., Jákl P., Šerý M., Bernatová, S., Valušová E., Antalík M., Zemánek, P.: Holographic Raman tweezers controlled by multi-modal natural user interface. In: Journal of Optics 2016, Vol. 18, 015602 (9pp)2.) Vývoj detektorov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity a podpora infraštruktúry kozmických technológií na Ústave experimentálnej fyziky SAV. (Development of space energetic particle detectors for scientific satellites and support of the space technology infrastructure at the Institute of Experimental Physics SAS.)Zodpovedný riešiteľ:

Ján Baláž

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0059/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 6784 €


Dosiahnuté výsledky:
Lu L., McKenna-Lawlor S., Cao J.B., Kudela K., Balaz J. The causal sequence investigation of the ring current ion-flux increasing and the magnetotail ion injection during a major storm. Science China: Earth Sciences, DOI: 10.1007/s11430-015-5121-7 (March 2015, ADCA, IF=1,34)

Petrukovich, A. A., T. Inamori, J. Balaz, K. Kudela, M. Slivka, I. Strharsky,V. A. Gladyshev, T. Sarris, and E. Sarris (2015), Oscillations of energetic ions flux near the Earth's bow shock, J. Geophys. Res. Space Physics, 120, doi:10.1002/2015JA021077 (May 2015, ADCA, IF=3,44).

L.M. Zelenyi, G.N. Zastenker, A.A. Petrukovich, L.S. Chesalin, V.N. Nazarov, V.I. Prokhorenko, J. Balaz, K. Kudela, I. Strharski, M. Slivka, V.A. Gladyshev, I.P. Kirpichev, E. Sarris, T. Sarris, E.V. Lakutina, L.K. Minskaya, E.V. Krukovskaya, A.V. Beznos, Y.I. Markov, A.E. Tretyakov, O.V. Batanov, F.V. Korotkov, A.P. Melnik, V.V. Konoplev, A.D. Ryabova, E.V. Gevorkova, M.V. Klimenchenko, A.G. Bazhenov, I.E. Belova, E.A. Gavrilova, A.N. Ananenkova, L.V. Rudnevskaya, A.V. Dyachkov, O.A. Starostina, E.E. Ryazanova, N.A. Eismont, J. Safrankova, Z. Nemecek, L. Prech, I. Cermak, J. Vaverka, A. Komarek, J. Vojta, B.T. Karimov, Y.N. Agafonov, N.L. Borodkova, T.I. Gagua, I.T. Gagua, I.V. Koloskova, A.V. Leibov, V.A. Parhomov, M.O. Ryazanceva, V.V. Khrapchenkov, O.M. Chugunova. PLASMA-F Experiment: Three Years of On-Orbit Operation. In Solar System Research, 2015, Vol. 49, No. 7, pp. 580–603. ISSN 0038-0946. DOI:10.1134/S0038094615070230.(Oct. 2015, ADCA, IF=0,65).

McKenna-Lawlor S., Rusznyak P., Balaz J., Schmidt W., Fantinati C., Kuechemann O., Geurts K.: Performance of the mission critical Electrical Support System (ESS) which handled communications and data transfer between the ROSETTA Orbiter and its Lander Philae while en route to and at comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Acta Astronautica (2015), doi:10.1016/j.actaastro.2015.12.015 (ADCA, IF 1.22)

Bola vyvinutá, realizovaná a dodaná elektronická doska EFF nábojovo-citlivých zosilňovačov pre misiu ESA-JUICE na planétu Jupiter (spolupráca so Space Technology Ireland a Swedish Institute for Space Physics)

Infraštruktúra: S prispením projektu VEGA2/0059/13 boli zakúpené a uvedené do prevádzky viaceré prístroje a zariadenia na vývoj a testovanie kozmickej prístrojovej techniky, o.i. Faradayova klietka pre testy elektromagnetickej kompatibility, systém na vibračné a akceleračné testy, systém na termoreguláciu a monitoring vákuovej komory. Boli zakúpené rôzne komponenty a materiály potrebné na vývoj kozmickej techniky.3.) Tenké vrstvy a tenkovrstvové štruktúry pre senzorické a memristívne aplikácie (Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications)Zodpovedný riešiteľ:

Marianna Baťková

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0184/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Metódou lokálnej anodickej oxidácie tenkých filmov nióbu a titánu boli pripravené Nb/NbOx/Nb a Ti/TiOx/Ti štruktúry. Elektrické merania Nb/NbOx/Nb štruktúr ukázali, že tieto štruktúry vykazujú memristívne správanie a štúdium povrchového potenciálu pomocou Kelvinovej silovej mikroskopie poukázalo na prítomnosť driftových a difúznych procesov v oblasti oxidickej bariéry. Štúdium elektrickej vodivosti Ti/TiOx/Ti štruktúr v teplotnom intervale 5 - 300 K ukázalo, že elektrická vodivosť týchto štruktúr je typu preskokovej vodivosti s premenlivou dĺžkou preskokov. Pozorované elektrické vlastnosti pripravených Ti/TiOx/Ti štruktúr naznačujú ich sľubné aplikačné využitie ako senzorov teploty s malou tepelnou kapacitou pre oblasť nízkych teplôt a vysokých magnetických polí.

4.) Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére (Cosmic rays modulation in the Heliosphere )Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Bobík

Trvanie projektu:

1.5.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0076/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku sme pracovali najmä na rozvoji metódy stochastickej integrácie pri riešení Fokker-Planckovej rovnice (FPE), ktorá popisuje
pohyb kozmického žiarenia v heliosfére. Poukázali sme na rozdiel vo výsledkoch dvoch používaných stochastických metód. Pri jednej z nich sa riešenie FPE aplikuje v smere plynutia času (tzv. forward riešenie), pri druhej späť v čase (backward riešenie). Porovnanie oboch metód sme postupne zverejnili na konferencii ICRC 2015 [1]. Napriek desaťročiam používania oboch metód, takéto porovnanie pre reálny tvar spektier KŽ doteraz nebolo publikované. Výsledok ukazuje na nutnosť používania takzvanej "backward p" metódy na rekonštrukciu meraní vysoko presných experimentov akým je AMS-02.

Model tvorby sekundárneho kozmického žiarenia bol použitý na porovnanie s pozemnými meraniami miónového spektra detektora BESS [2].

[1] Della Torre S., Bobik P., Boschini M., Gervasi M., Grandi D., La Vacca G., Pensotti S., Putis M., Rancoita P.G., Rozza D., Tacconi M., Cosmic Rays Propagation with HelMod: Difference between forward-in-time and backward-in-time approaches, 34rd International Cosmic Ray Conference 2015, Hague, Netherlands
[2] Pastirčák B., Bobik P., Putiš M., Shinozaki K., Santangelo A., Fenu F., Szabielski J., Bertaina M., Modelling muon and neutron fluxes and spectra on the Earth's ground induced by primary cosmic rays, 34rd International Cosmic Ray Conference2015, Hague, Netherlands

5.) Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav (Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems)Zodpovedný riešiteľ:

Kornel Csach

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0045/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
HURÁKOVÁ, Mária - CSACH, Kornel - JURÍKOVÁ, Alena - MIŠKUF, Jozef - RAJŇÁK, Michal - ĎURIŠIN, Martin - KVAČKAJ, Tibor. Structural stability of amorphous alloy of modified finemet type. In Acta Physica Polonica A, 2015, vol. 127, no. 2, p. 564-566. (0.530 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 1898-794X. ADCA

Csach K., Miškuf J., Juríková A., Huráková M., Ocelík V., Jeff Th.M. De Hosson: Nanoindentation in metallic glasses with different plasticity, Key Engineering Materials Vol. 662 (2015) pp. 19 - 22.
6.) Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazu a matematického modelovania (Development and implementation of algorithms and methods for the study of fiber like objects using image processing and mathematical modeling )Zodpovedný riešiteľ:

Erna Demjén

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0175/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 4523 €


Dosiahnuté výsledky:
[1] S. Poniková, A. Antošová, E. Demjén, D. Sedláková, J. Marek, R. Varhač, Z. Gažová, and E. Sedlák, “Lysozyme stability and amyloid fibrillization dependence on Hofmeister anions in acidic pH,” JBIC J. Biol. Inorg. Chem., vol. 20, no. 6, pp. 921–933, 2015.
[2] Z. Tonar, T. Kubíková, C. Prior, E. Demjén, V. Liška, M. Králíčková, and K. Witter, “Segmental and age differences in the elastin network, collagen, and smooth muscle phenotype in the tunica media of the porcine aorta,” Ann. Anat. - Anat. Anzeiger, vol. 201, pp. 79–90, 2015.

7.) Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou (Superconducting and magnetocaloric ceramics with perovskite structure)Zodpovedný riešiteľ:

Pavel Diko

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0090/2013

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Experimentálne sme stanovili teplotný interval pre epitaxiálny rast YBCO masívnych monokryštalických supravodičov zo zmesi Y2BaCuO2 (Y211)a Y123Ba2Cu3O7 (Y123) práškov s prídavkom oxidu ceričitého a popísali príčiny spomalenia rýchlosti rastu Y123 kryštálu so vzdialenosťou od zárodku. Pripravili sme YBCO masívne monokryštalické supravodiče zo zmesi Y2BaCuO2 a YBa2Cu3O7 práškov, charakterizovali vplyv použitej podložky na únik taveniny zo vzorky počas rastu kryštálu a mikroštruktúru pripravených vzoriek. Infiltračnou metódou sme pripravili YBCO masívne monokryštalické supravodiče zo zmesi Y2O3 a BaCuO2 prekurzorov. V spolupráci s CRYSTMAT Caen sme pripravili vzorky magnetokalorických manganitov typu LaSrCaMnO spekaných progresívnou technikou plazmovo-oblúkového spekania v argónovej atmosfére a charakterizovali sme mikroštruktúru a termochemické vlastnosti pripravených vzoriek.

M. Radušovská, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, P. Diko, Growth conditions and final dimensions of YBCO bulks. In PASREG 2015: The 9th International Workshop on Processing and Applications of Superconducting (RE)BCO Large Grain Materials, Li?ge, Belgium, 2-4 September, 2015, Program and Abstracts, poster G03P, p. 74, Typ: AFG

L. Vojtkova, P. Diko, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, Top Seeded Infiltration Growth And Structure Of YBCO Bulk Superconductors. In 12th EUropean Conference on Applied Superconductivity EUCAS 2015, Lyon, France, September 6-10, 2015, Conference Booklet, poster 3A-M-P-04, p. 179, Typ: AFG

M. Radušovská, P. Diko, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, Growth parameters in Y123-Y211 system. In 12th EUropean Conference on Applied Superconductivity EUCAS 2015, Lyon, France, September 6-10, 2015, Conference Booklet, poster 3A-M-P-04, p. 179, Typ: AFG

K. Zmorayová, V. Antal, S. Piovarči, V. Kavečanský, J. Kováč, L. Vojtková, P. Diko, M. Kaňuchová,
“Influence of high pressure oxygenation on the structure and magnetic properties of La-Ca-Sr-Mn-O perovskite ceramic material“
20th Internation Conference on Magnetism, Barcelona, 5-10 July 2015, Spain, Abstrakt číslo Mo.L-P19.

8.) Teoretické štúdium kooperatívnych javov v silne korelovaných elektrónových a spinových systémoch (Theoretical study of cooperative phenomena in strongly correlated electron and spin systems.)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Farkašovský

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0077/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Použitím exaktnej diagonalizácie a DMRG metódy sme študovali vplyv medzipásovej coulombovskej interakcie U medzi d a f elektrónmi ako aj f-elektrónového skákania na stabilitu excitónovej fázy v 1d modely Falicova-Kimballa s lokálnou hybridizáciou. Zistili sme, že medzipásová interakcia výrazne zvyšuje exitónovú strednú hodnotu P a že tento efekt je mimoriadne silný v limite slabej hybridizácie, kde hodnoty P sú radovo sto krát vyššie v porovnaní s neinteragujúcim prípadom. Naviac štúdiom konkurenčných stavov zahrňujúcich excitónovú matériu a stav s vlnami nábojovej hustoty ukázalo, že tieto dva stavy koexistujú až do pomerne vysokých hodnôt lokálnej hybridizácie. Detailné štúdium hybnosti exitónov N(q) v oblasti koexistujúcich fáz ukázalo, že N(q) diverguje v limite q idúce k nule, čo signalizuje Boseho-Einsteinovu kondenzáciu exitónových párov.

1. P. Farkašovský, The influence of the interband Coulomb interaction and the f-electron hopping on excitonic correlations in the extended Falicov-Kimball model, EPL 110, 47007 (2015)


2. P. Farkašovský, J. Jurečková, Effects of correlated hopping on electronic ferroelectricity in the extended Falicov-Kimball model in two dimensions, Condensed Matter Physics 18, 33704 (2015)
3. H. Čenčariková, P. Farkašovský, Fractional magnetization plateaus in the extended Ising model on the Shastry–Sutherland lattice: Application to rare-earth metal tetraboride, Physica Status Solidi B 252, 333-338 (2015)


9.) Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov (Study of the intrinsically disordered protein stability and aggregation)Zodpovedný riešiteľ:

Diana Fedunová

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0176/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page