Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page13/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   38


Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme vplyv imidazolových iónových kvapalín rozpustných vo vode na tepelnú stabilitu proteínov. Zistili sme, že bez ohľadu na polohu aniónu v Hofmeisterovej sérii dochádza k zníženiu stability lyzozýmu pri nízkej koncentrácii iónových kvapalín v koncentračnom rozmedzí 1-8% (v/v) a kyslom pH. Aj keď teplota a entalpia prechodu klesajú v porovnaní s lyzozýmom v podmienkach bez prítomnosti iónových kvapalín, proces tepelnej denaturácie je takmer 100% reverzibilný aj pri vyšších koncentráciách iónových kvapalín. V prítomnosti kozmotrópnych acetátových aniónov tepelná denaturácia lyzozýmu závisela od rýchlosti ohrevu, čo naznačuje, že tento proces je kineticky riadený.
Na základe týchto výsledkov sme stanovili vhodné podmienky (pH, koncentrácia a zloženie iónovej kvapaliny) destabilizujúce natívny stav lyzozýmu a podporujúce vznik polymorfných amyloidných fibríl.

Fedunova D., Antosova A., Marek J., Demjen E., Gazova Z. Thermal stability and fibrillization of lysozyme in water-miscible ionic liquids. Eur Biophys J (2015) 44 (Suppl 1):S43–S248, P-622

Fedunova D., Antosova A., Marek J., Demjen E., Gazova Z. Thermal Stability and Self-Assembly of Lysozyme in Water-Miscible Ionic Liquids. Biophysical Society Thematic Meeting, Polymers and Self-Assemboly: From Biology to Nanomaterials, october 25-30, 2015, Rio de Janeiro, Brazil, 15-POS,p.75

Fedunova D., Antosova A., Marek J., Demjen E., Gazova Z. Effect of Water-Miscible Ionic Liquids on Protein Thermal Stability. In SSB 2015: 9th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules, June 30 - July 3, 2015, Košice, Slovakia, Book of contributions. p. 98-99. ISBN 978-80-89656-08-0.10.) Kvantové fázové prechody. Vplyv chemického a hydrostatického tlaku na vybrané boridy vzácnych zemín. (Quantum phase transitions. Influence of chemical and hydrostatic pressure on selected rare earth borides.)Zodpovedný riešiteľ:

Slavomír Gabáni

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

VEGA 2/0106/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
V roku 2015 boli publikované 3 karentované články, ktoré súvisia s experimentálnym štúdiom boridov vzácnych zemín v extrémnych podmienkach a s vplyvom chemickej substitúcie na ich správanie [1-3]. Štúdium vplyvu magnetického poľa na známu spinovú kvapalinu Mn0.892Fe0.108Si v blízkosti kvantového fázového prechodu bude publikované v [4]. Niektoré z výsledkov boli prezentované na konferencii ICM´15 (5.-10.7.2015, Barcelona) a workshope s názvom: "Strongly Correlated Topological Insulators: SmB6 and Beyond." (2.-5.6.2015, Ann Arbor, USA).

[1] Gabáni S., Pristáš G., Takáčová I., Sluchanko N., Siemensmeyer K., Shitsevalova N., Filipov V., Flachbart K.: Surface and bulk components of electrical conductivity in (presumably special topological) Kondo insulator SmB6 at lowest temperatures, Solid State Sciences 47 (2015) 17-20

[2] Sluchanko N.E., Khoroshilov A.L., Anisimov M.A., Azarevich A.N., Bogach A.V., Glushkov V.V., Demishev S.V., Krasnorussky V.N., Samarin N.A., Shitsevalova N.Yu., Filippov V.B., Levchenko A.V., Pristáš G., Gabáni S., Flachbart K.: Charge transport in HoxLu1-xB12: Separating positive and negative magnetoresistance in metals with magnetic ions, Physical Review B 91 (2015) 235104

[3] Sluchanko N.E., Bogach A.V., Anisimov M.A., Glushkov V.V., Demishev S.V., Samarin N.A., Chistyakov O.D., Burkhanov G.S., Gabáni S., Flachbart K.: Anomalies of magnetoresistance in Ce-based heavy fermion compounds, Low Temperature Physics 41 (2015) 1296–1312

[4] Demishev S.V., Lobanova I.I., Bogach A.V., Glushkov V.V., Ivanov V.Yu., Ischenko T.V., Samarin N.A., Sluchanko N.E., Gabani S., Flachbart K., Chubova N.M., Dyadkin V.A., Grigoriev S.V.: Spin liquid in magnetic field., Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters (2016) - zaslané

11.) (Inhibitors of protein amyloid aggregation)Zodpovedný riešiteľ:

Zuzana Gažová

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0181/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme vplyv sodných solí Hofmeisterovej série na štruktúrne a morfologické vlastnosti amyloidných fibríl lyzozýmu. Zistili sme, že druh aniónu a jeho poloha v Hofmeisterovej sérii determinuje stabilitu a štruktúru natívneho lyzozýmu, kinetiku tvorby amyloidných fibríl a ich morfológiu. Kinetika fibrilizácie nepriamo úmerne koreluje s polohou aniónu v Hofmeristerovej sérii a je dôsledkom priamej interakcie iónov s proteínom. Ukázali sme, že analógy 7-methoxytakrín-amantadínu a glykoakridínové deriváty sú schopné inhibovať tvorbu amyloidných agregátov inzulínu. Tripeptidy obsahujúce tryptofán a prolín boli idefinované ako tripeptidy, ktoré majú najväčšiu väzobnú afinitu k amyloidným fibrilám, a teda aj najväčší potenciál ich deštruovať.

Poniková Slavomíra, Antošová Andrea, Demjén Erna, Sedláková Dagmara, Marek Jozef, Varhač Rastislav, Gažová Zuzana, Sedlák Erik, Lysozyme stability and amyloid fibrillization dependence on Hofmeister anions in acidic pH, Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2015, 20, 921 – 933

Vuong, Q. V., Bednarikova, Z., Antosova, A., Huy, P. D. Q., Siposova, K., Tuan, N.A., Li, M. S., Gazova, Z. Inhibition of insulin amyloid fibrillization by glyco-acridines: an in vitro and in silico study, MED.CHEM.COMM., 2015, Vol. 6 (5), 810-822

Viet, M. H., Siposova, K., Bednarikova, Z., Antosova, A., Nguyen, T. T., Gazova, Z., Li, M. S. In Silico and in Vitro Study of Binding Affinity of Tripeptides to Amyloid beta Fibrils: Implications for Alzheimer's Disease, Journal of Physical Chemistry B, 2015, Vol. 119 (16), 5145-5155

Spilovska, K., Korabecny, J., Horova, A., Musilek, K., Nepovimova, E., Drtinova, L., Gazova, Z., Siposova, K. , Dolezal, R., Jun, D., Kuca K., Design, synthesis and in vitro testing of 7-methoxytacrine-amantadine analogues: a novel cholinesterase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease, Medicinal Chemistry Research, 2015, Vol. 24 (6), 2645-2655

12.) Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami ((Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Jurčišin

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0093/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Rusko: 3Dosiahnuté výsledky:
Metódami kvantovej teórie poľa bol študovaný vplyv narušenia zrkadlovej symetrie (priestorovej parity) na anomálne škálovanie korelačných funkcií magnetického poľa v rámci Kazantsev-Kraichnanovho modelu. Bolo ukázané, že zodpovedajúce kritické indexy pasívne advektovaných vektorových polí silne závisia od veľkosti narušenia priestorovej parity v turbulentných systémoch.

E. Jurčišinová and M. Jurčišin: Anomalous scaling of the magnetic field in the helical Kazantsev-Kraichnan model, Phys. Rev. E 91 (2015) 063009

E. Jurčišinová and M. Jurčišin: The second order phase transitions of the spin-1 Ising model on pure Husimi lattices with elementary triangles: Exact results, Phys. Lett. A 379 (2015) 933

13.) Supravodiče s nekonvenčným párovaním (Superconductors with non-conventional pairing )Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Kačmarčík

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0135/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

7 - Belgicko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Francúzsko: 2, USA: 1

Čerpané financie:

VEGA: 12559 €


Dosiahnuté výsledky:
M. Žemlička, P. Neilinger, M. Trgala, M. Rehák, D. Manca, M. Grajcar, P. Szabó, P. Samuely, Š. Gaži, U. Hübner, V. M. Vinokur, E. Il'ichev:
Finite quasiparticle lifetime in disordered superconductors,
Phys. Rev. B 92, 224506 (2015).

M. Nazmunnahar, T. Ryba, J.J. del Val, M. Ipatov, J. González, V. Hašková, P. Szabó, P. Samuely, J. Kravcak, Z. Vargova, R. Varga:


Half-metallic Ni2MnSn Heusler alloy prepared by rapid quenching,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 386, 98 (2015).

Hašková V., Szabó P., Kováč J., Ryba T., Vargová Z., Varga R.:


Andreev Reflection Spectroscopy Study of Spin Polarization in Co2Cr(Fe)Al Heusler Alloys,
Acta Physica Polonica A, 127, 377-378 (2015).

14.) Štrukturalizačné javy v samousporiadajúcich štruktúrach proteínov ovplyvňované nanočasticami (Structure-forming phenomena in self-assembly structures of proteins influenced by nanoparticles)Zodpovedný riešiteľ:

Martina Koneracká

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0041/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu boli pripravené stabilné koloidné systémy magnetických nanočastíc sférického tvaru rôznych rozmerov, obalené a modifikované rôznym biokompatibilným materiálom. Detailnejšie bol sledovaný vplyv magnetických kvapalín zložených z magnetických nanočastíc s rozdielnym obsahom hovädzieho sérového albumínu na inzulínové amyloidné fibrily. Prítomnosť albumínových magnetických nanočastíc viedla ku značnej deštrukcii inzulínových amyloidných agregátov pričom rozsah depolymerizácie fibríl významne závisel od fyzikálno-chemických vlastností študovaných magnetických kvapalín; najväčší efekt koreloval s rozmerom nanočastíc. V rámci štúdia sa potvrdila aj schopnosť magnetoferitínu redukovať veľkosť a množstvo amyloidných fibríl, čo potvrdili experimenty pomocou malo-uhlového rozptylu fotónov a fluorescenčnej spektroskopie. Kombináciou metód dynamického rozptylu svetla a malo-uhlového rozptylu fotónov a neutrónov sme navyše prispeli k dôkladnému štúdiu štruktúry magnetoferitínu s rôznymi loading faktormi.

1.) ANTAL I., KUBOVČÍKOVÁ M., ZÁVIŠOVÁ V., KONERACKÁ M., PECHANOVÁ O., BARTA A., CEBOVÁ M., - ANTAL, Vitaliy - DIKO, Pavel - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - PUDLÁK, Michal - KOPČANSKÝ, Peter. Magnetic poly(D,L-lactide) nanoparticles loaded with aliskiren: a promising tool for hypertension treatment. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, vol. 380, p. 280-284.

2.)ZAVISOVA V., KONERACKA M., KOVAC J., KUBOVCIKOVA M., ANTAL I., KOPCANSKY P., BEDNARIKOVA M., MUCKOVA M.: The cytotoxicity of iron oxide nanoparticles with different modifications evaluated in vitro. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, vol. 380, p. 85-89.

3.) AVDEEV M.V., PETRENKO V.I., GAPON I.V.,BULAVIN L.A.,VOROBIEV A.A., SOLTWEDEL O., BALASOIU M., VEKAS L., ZAVISOVA V., KOPCANSKY P.: Comparative structure analysis of magnetic fluids at interface with silicon by neutron reflectometry, In APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, vol. 352, p. 49-53.

4.) JURIKOVA A., CSACH K., MISKUF J., TOMASOVICOVA N., MITROOVA Z., ZAVISOVA V., KONERACKA M., KOPCANSKY P., TIMKO M., EBER N., FODOR-CSORBA K., VAJDA A.: Thermal Stability of Bent-Core Liquid Crystals Doped with Magnetic Nanoparticles. In ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, vol. 127, p. 638-640.

5.) KOPCANSKY P., SIPOSOVA K., MELNIKOVA L., BEDNARIKOVA Z., TIMKO M., MITROOVA Z., ANTOSOVA A., GARAMUS V.M., PETRENKO V.I., AVDEEV M.V., GAZOVA Z.: Destroying activity of magnetoferritin on lysozyme amyloid fibrils. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2015, Vol. 377, s. 267-271

6.)MELNIKOVA L., PETRENKO V.I., AVDEEV M.V., IVANOV O.I., BULAVIN L.A., GARAMUS V.M., ALMÁSY L., MITROOVA Z., KOPCANSKY P.:
SANS contrast variation study of magnetoferritin structure at various iron loading. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2015, Vol. 377, s. 77-80.

7.)GAPON I. V., PETRENKO V.I., AVDEEV M.V., BULAVIN L.A.,KHAYDUKOV Y. N., SOLTWEDEL O., ZAVISOVA V., ANTAL I., KOPCANSKY P.: Consideration of diffuse scattering in the analysis of specular neutron reflection at the magnetic fluid-silicon interface, In Journal of Surface Investigation, 2015, vol. 9, Issue 2, p. 320-32515.15.) Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole (Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Kopčanský

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0045/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Bola študovaná interakcia lyotropných kvapalných kryštálov s magnetickými nanočasticami. Dôležitá vlastnosť lyotropných kvapalných kryštálov je samo- usporiadanie amifilných molekúl ako supermolekulárnych štruktúr. Študovali sme formovanie nematickej kvapalno- kryštalickej fázy v roztoku, ktorý obsahoval lyzozýmové fibrily a magnetické nanočastice osciloskopickou metódou. Vplyvom magnetického poľa sa interakcia fibríl s magnetickými nanočasticami vyznačovala usporiadaním fibríl. Pomocou získaných výsledkov sme určili optimálny pomer jednotlivých zložiek, ktoré vedú k príprave roztoku s viac usporiadanou štruktúrou v prítomnosti magnetického poľa. Za pomoci malo-uhlového X-ray rozptylu a pomocou fluorescenčnej mikroskopie sme študovali interakciu lyzozýmových amyloidných fibríl s magnetoferitínom. Naše výsledky poukazujú na fakt, že magnetoferitín je schopný znížiť veľkosť amyloidných lyzozýmových fibríl. Zároveň sa štruktúra obalu magnetoferitínu takmer nemení.

1.P. Kopcansky, L. Tomco, J. Jadzyn, J. Swiergiel, J. Majorosova, M. Kubovcikova, M. Timko, M. Rajnak, K. Siposova, Z. Gazova, Z. Bednarikova, N. Tomasovicova, C-K. Hu, S. Hayryan, I. Studenyak, T.M. Kovalchuk, O.V. Kovalchuk, Dielectric Properties of Lyotropic Magnetic Liquid Crystal, ACTA PHYSICA POLONICA A 127 (2015) 632-634


2.P. Kopcansky , K. Siposova , L. Melnikova, Z. Bednarikova, M. Timko, Z. Mitroova, A. Antosova, V. M. Garamus, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, Z. Gazova, Destroying activity of magnetoferritin on lysozyme amyloid fibrils. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 377 (2015) 267–271
3.M.V. Avdeev, V.I. Petrenko, I.V. Gapon, L.A. Bulavin, A.A. Vorobiev, O. Soltwedel, M. Balasoiu, L. Vekas, V. Zavisova, P. Kopcansky, Comparative structure analysis of magnetic fluids at interface with silicon by neutron reflectometry, APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, vol. 352, p. 49-53

16.) Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálovZodpovedný riešiteľ:

Jozef Kováč

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

1/0861/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

8 - Česko: 2, Nemecko: 3, Poľsko: 3Dosiahnuté výsledky:
Hrubovčák, P., Zeleňáková, A., Zeleňák, V., Kováč, J.
The study of magnetic properties and relaxation processes in Co/Au bimetallic nanoparticles
(2015) Journal of Alloys and Compounds, 649, pp. 104-111.
DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.07.044

A. Lovas, J. Kováč, L. Novák, A. Szabó and A. Bárdos


CLUSTER-RELATED PHENOMENA IN THE PROPERTIES AND TRANSFORMATIONS OF TRANSITION METAL BASED GLASSY ALLOYS
Journal of Physics D: Applied Physics, v recenznom konani


17.) Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase (Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment)Zodpovedný riešiteľ:

Ivan Králik

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0082/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 3654 €

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page