Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


) Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHCDownload 2.91 Mb.
Page15/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38

26.) Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC (Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Stríženec

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

VEGA 2/0097/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

VEGA: 8015 €


Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku urýchľovač LHC začal fungovať pri rekordnej energii pp zrážok 13TeV, čo prinieslo zvýšené pozade, takže medodická a softwarová časť projektu sa sústredila na úpravy a zlepšovanie kalibračného a rekonštrukčného softwaru a procedúr, za ktoré je spoluzodpovedná naša skupina, aby sme udržali, prípadne zlepšili kvalitu dát meraných LAr kalorimetrom.
Pokračovali sme v analýze hmotnosti top-kvarku v dileptónovom kanale, kde sme získali výsledok so štatistickou chybou, na dokončenie potrebuje ešte dopočítať systematické chyby, čo je výpočtovo veľmi náročné, nestačia ani grid kapacity, preto očakávame ukončenie výpočtov v prvej polovici roku 2016.
Úspešne sme rozšírili GRID farmu na ústave a spoľahlivo spočítali veľa úloh pre kolaboráciu ATLAS.
Výsledky práce sú týmto zahrnuté v mnohých publikáciách, ktoré kolaborácia ATLAS publikovala minulý rok, vo väčšine publikácií v karentovaných časopisoch (viď zoznam publikácií vo výročnej správe ÚEF SAV ........), ako aj v mnohých preprintoch a interných nótach kolaborácie ATLAS, ktorých zoznam pre jeho dĺžku neuvádzame.

27.) Aplikácia magnetických kvapalín v elektrotechnike (Application of magnetic fluids in electrical engineering)Zodpovedný riešiteľ:

Milan Timko

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0043/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Je ynáme, že magnetické kvapaliny (MF)reagujú na vonkajšie magnetické pole. Ukázali sme, že v zriedených MF sa podobné štruktúry môžu objaviť aj v elektrickom poli. Tieto štruktúry vznikajú v dôsledku pôsobenia kombinácie elektrohydrodynamiky a sily pôsobiacej na magnetické nanočastice. Ukázalo sa, že voľný náboj a zmena permitivity hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe nehomogenít. Pomocou SANS experimentu bolo ukázané, že magnetické nanočastíce agregujú v jednosmernom elektrickom poli so silno závislosťou na intenzite elektrického poľa, pričom anizotrópne agregáty sa orientujú v smere aplikovaného poľa. Experiment SANS v striedavom poli pri rôznych frekvenciách ukázal na existenciu kritickej frekvencie na tento efekt. Naše experimenty bz mohli otvoriť budúce možností aplikácie magnetických kvapalín založených na izolačných kvapúalinách.

Efekt agregácie a tvar agregácie vplyvom ultrazvukovej anizotrópie v magnetickom poli bol študovaný v koncentrovaných magnetických kvapalinách a porovnaný s teóriou Ahuja a Hendesa. Analýza ukázala, že v zmysle teoretického modelu sú agregáty elipsoidálne zložené z viacerých nanočastíc.


[1]M. Rajnak, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, O. I. Ivankov, A. Feoktystov, B. Dolnik, J. Kurimsky, P. Kopcansky, and M. Timko, “Direct observation of electric field induced pattern formation and particle aggregation in ferrofluids,” Appl. Phys. Lett., vol. 107, no. 7, p. 073108, Aug. 2015. (IF 3.302)

[2]T. Hornowski, A. Józefczak, B. Kołodziejczyk, M. Timko, A. Skumiel, and M. Rajnak, “The effect of particle aggregate shape on ultrasonic anisotropy in concentrated magnetic fluids,” J. Phys. Appl. Phys., vol. 48, no. 17, p. 175303, May 2015. (IF2.721)


[3] J. Kudelcik, P. Bury, P. KopcanskyM. Timko "Structure of nanoparticles in transformer oil-based magnetic fluids, anisotropy of acoustic attenuation" JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, Vol. 388, Pages: 28-34, DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.04.031 Published: AUG 15 2015 (IF 1.979)

[4] J. Kudelcik, P. Bury, S. Hardon, P. Kopcansky, M. Timko: "influence of nanoparticles diameter on structural properties of magnetic fluid in magnetic field" JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 66, Issue: 4, Pages: 231-234, DOI: 10.2478/jee-2015-0037, Published: JUL-AUG 2015 (IF 0.539)Programy: APVV

28.) Masívne supravodiče (Bulk Superconductors)Zodpovedný riešiteľ:

Pavel Diko

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0330-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Skenovacou elektrónovou mikroskopiou a chemickou mikroanalýzou sme charakterizovali distribúciu mikrolegúr vzácnych zemín (Gd, Sm, Yb) medzi fázy YBa2Cu3O7 a Y2BaCuO5. Ukázali sme ako tento jav ovplyvňuje optimálnu koncentráciu mikrolegúry pre efektívny chemický pining magnetických tokočiar v skúmaných supravodičoch. V spolupráci s SIT Tokyo sme charakterizovali mikroštruktúru a zachytené magnetické pole SmBaCuo a GdBCO masívnych monokryštalických supravodičov a vplyv mletia Y2BaCuO5 práškov na kritickú prúdovú hustotu YBCO masívnych monokryštalických supravodičov. V spolupráci s University of Cambridge sme určili vplyv prísady CeO2 resp. Pt na rozmer Sm2BaCuO5 piningových centier a ich vplyv na kritickú prúdovú hustotu.

P. Diko, D. Volochová, S. Piovarči, V. Antal, M. Radušovská. Growth of Bulk Superconductors in Y1.5Ba2Cu3Ox System with CeO2 Addition. In Superconductivity: Applications Today and Tomorrow. - Nova Science Publishers, 2015, Chapter 2, p. 7x10 - (NBC-C). ISBN 978-1-63483-756-9. Typ: ABC

M. Muralidhar, X. Zeng, M. Koblischka, P. Diko, M. Murakami, Record Critical Current Densities in IG Processed Bulk YBa2Cu3Oy Fabricated using Ball Milled Y2Ba1Cu1O5 Phas, Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science, 1-7 (2015) DOI 10.1002/pssa.201532632.

P. Diko, D. Volochová, M. Radušovská, L. Vojtkova, S. Piovarči, V. Kavečanský, R. Verbová. Growth of YBCO single-grain superconductors in the system with cerium addition. In PASREG 2015, Li?ge, Belgium, 2-4 September, 2015, Program and Abstracts, pozvaná prednáška A05, p. 30, Typ: AFE

M. Muralidhar, M. R. Koblischka, P. Diko, K. Inoue and M. Murakami, Recent developments on RE-123 and MgB2 materials at Shibaura Institute of Technology PASREG 2015, Li?ge, Belgium, 2-4 September, 2015, Program and Abstracts, pozvaná prednáška A02, p. 27, Typ: AFE

D. Volochová, X. Yao, V. Antal, V. Kavečanský, S. Piovarči, P. Diko, Thermal stability of NdBCO/YBCO/MgO thin film seeds. In PASREG 2015: The 9th International Workshop on Processing and Applications of Superconducting (RE)BCO Large Grain Materials, Li?ge, Belgium, 2-4 September, 2015, Program and Abstracts, poster G01P, p. 72, Typ: AFG

Prihláška patentu PP 00089-2015 : P. Diko, D. Volochová, V. Antal, S. Piovarči, YBCO supravodič legovaný samáriom a spôsob jeho výroby,

29.) Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch (Collective phenomena in coupled electron and spin systems)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Farkašovský

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0097-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Použitím exaktnej diagonalizácie a DMRG metódy sme študovali vplyv medzipásovej coulombovskej interakcie U medzi d a f elektrónmi ako aj f-elektrónového skákania na stabilitu excitónovej fázy v 1d modely Falicova-Kimballa s lokálnou hybridizáciou. Zistili sme, že medzipásová interakcia výrazne zvyšuje exitónovú strednú hodnotu P a že tento efekt je mimoriadne silný v limite slabej hybridizácie, kde hodnoty P sú radovo sto krát vyššie v porovnaní s neinteragujúcim prípadom. Naviac štúdiom konkurenčných stavov zahrňujúcich excitónovú matériu a stav s vlnami nábojovej hustoty ukázalo, že tieto dva stavy koexistujú až do pomerne vysokých hodnôt lokálnej hybridizácie. Detailné štúdium hybnosti exitónov N(q) v oblasti koexistujúcich fáz ukázalo, že N(q) diverguje v limite q idúce k nule, čo signalizuje Boseho-Einsteinovu kondenzáciu exitónových párov.

1. P. Farkašovský, The influence of the interband Coulomb interaction and the f-electron hopping on excitonic correlations in the extended Falicov-Kimball model, EPL 110, 47007 (2015)


2. P. Farkašovský, J. Jurečková, Effects of correlated hopping on electronic ferroelectricity in the extended Falicov-Kimball model in two dimensions, Condensed Matter Physics 18, 33704 (2015)
3. H. Čenčariková, P. Farkašovský, Fractional magnetization plateaus in the extended Ising model on the Shastry–Sutherland lattice: Application to rare-earth metal tetraboride, Physica Status Solidi B 252, 333-338 (2015)


30.) Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (Novel quantum states in nanoscopic magnetic systems.)Zodpovedný riešiteľ:

Slavomír Gabáni

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0132-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

ÚEF SAV: 13936 €


Dosiahnuté výsledky:
V súvislosti so zlúčeninou SmB6 ako prvým kandidátom na silnekorelovaný topologický Kondo izolátor sa študovali transportné merania až do teplôt 40 mK [1] a ARPES (Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy) merania až do teplôt 1 K [2]. Merania magnetorezistivity „cage-glass" zlúčeniny Ho(x)Lu(1-x)B12 s rôznou koncentráciou magnetických iónov holmia (x =[1] Gabáni S., Pristáš G., Takáčová I., Sluchanko N., Siemensmeyer K., Shitsevalova N., Filipov V., Flachbart K.: Surface and bulk components of electrical conductivity in (presumably special topological) Kondo insulator SmB6 at lowest temperatures., Solid State Sciences 47 (2015) 17-20

[2] Hlawenka P., Siemensmeyer K., Weschke E., Varykhalov A., Sánchez-Barriga J., Shitsevalova N.Y., Dukhnenko A.V., Filipov V.B., Gabáni S., Flachbart K., Rader O., Rienks E.D.L.: Samarium hexaboride: A trivial surface conductor., arXiv:1502.01542v1

[3] Sluchanko N.E., Khoroshilov A.L., Anisimov M.A., Azarevich A.N., Bogach A.V., Glushkov V.V., Demishev S.V., Krasnorussky V.N., Samarin N.A., Shitsevalova N.Yu., Filippov V.B., Levchenko A.V., Pristáš G., Gabáni S., Flachbart K.: Charge transport in Ho(x)Lu(1-x)B12: Separating positive and negative magnetoresistance in metals with magnetic ions., Physical Review B 91 (2015) 235104

[4] Khoroshilov A.L., Azarevich A.N., Bogach A.V., Glushkov V.V., Demishev S.V., Krasnorussky V.N., Voronov V.V., Shitsevalova N.Yu., Filippov V.B., Gabani S., Flachbart K., Sluchanko N.E.: Isosbestic point and magnetoresistance components in Ho0.5Lu0.5B12, Journal of Low Temperature Physics - recenzované


31.) Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele (High strength electrotechnical composite steels)Zodpovedný riešiteľ:

František Kováč

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Ivan Škorvánek

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

0147-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Naše výskumné aktivity pri riešení projektu v r. 2015 boli venované štúdiu povrchovej doménovej štruktúry vzoriek neorientovaných FeSi ocelí pomocou magnetooptického Kerrovho mikroskopu od firmy EVICO Magnetics. Doménová štruktúra na vybraných vzorkách bola lokálne modifikovaná použitím laserového lúča. Získané obrázky doménovej štruktúry s vysokým rozlíšením nám poskytli cenné informácie o magnetickej anizotropii na úrovni jednotlivých zŕn študovaného materiálu ako i o jej zmenách na širšej medzizrnovej úrovni.

KOVÁČ, František - PETRYSHYNETS, Ivan - STOYKA, Volodymyr - KVAČKAJ, Tibor - ŠKORVÁNEK, Ivan. Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami : Patent č. 288322. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2015.
32.) Vývoj a kalibrácia kozmických instrumentov pre nové kozmické misie SPETR-R a RESONANCE - analýza prvých dát (Development & calibration of space instruments for the new space mission SPEKTR-R and RESONANCE - first data analysis)Zodpovedný riešiteľ:

Karel Kudela

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.1.2015

Evidenčné číslo projektu:

SK-GR-0023-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Spoločné publikácie.

1. Petrukovich, A. A.,Inamori, T., Balaz, J., Kudela, K., Slivka, M., Strharsky, I., Gladyshev, V., Sarris, T., Sarris, E.: Oscillations of energetic ions flux near the Earth's bow shock, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Volume: 120, Issue: 6, Pages: 4700-4710, DOI: 10.1002/2015JA021077, Published: JUN 20152. Zelenyi L.M., Zastenker G.N., Petrukovich A.A., Chesalin L.S., Nazarov V.N., Prokhorenko V.I., Balaz J., Kudela K., Strgarski I., Slivka M., Gladyshev V.A., Kirpichev I.P., Sarris E., Sarris T., Lakutina E.V., Minskaya L.K., Krukovskaya E.V., Beznos A.V., Markov Y.I., Tretyakov A.E., Batanov O.V., Korotkov F.V., Melnik A.P., Konoplev V.V., Ryabova A.D., Gevorkova E.V., Klimenchenko M.V., Bazhenov A.G., Belova I.E., Gavrilova E.A., Ananenkova A.N., Rudnevskaya L.V., Dyachkov A.V., Starostina O.A., Ryazanova E.E., Eismont N.A., Safrankova J., Nemecek Z., Prech L., Cermak I., Vaverka J., Komarek A., Vojta J., Karimov B.T., Agafonov Y.N., Borodkova N.L., Gagua T.I., Gagua I.T., Koloskova I.V., Leibov A.V., Parhomov V.A., Ryazanceva M.O., Khrapchenkov V.V., Chugunova O.M.: PLASMA-F experiment: Three years of on-orbit operation (2015) Solar System Research, 49 (7), pp. 580-603.


33.) Silno interagujuca hmota v extremnych podmienkach (Strongly interacting matter under extreme conditions)Zodpovedný riešiteľ:

Štefan Olejník

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Ján Nemčík

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0050-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

UEF SAV Kosice: 4298 €


Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme produkciu vedúcich častíc s veľkźmi priečnymi impulzami pT v zrážkach ťažkých iónov vyvznutím modelu pre evolúciu farebného dipólu v matérii započítajúc efekty farebnej filtrácie [1-6]. Hlavné pozorovanie je, že krátka produkčná dĺžka vedúcich hadrónov spôsobuje silný prejav efektov fafrebnej priezračnosti. To vedie na silný rast jadrového modifikačného faktora R_AA(pT) pri veľkých hadrónových pT. V RHIC kinematickej oblasti sme započítali doplňujúci potlačujúci faktor, ktorý suvisí s ohraničeniami, spôsobenými zachovaním energie. Tento faktor klesá rýchlo s pT a spôsobuje dostatočne plochú pT-závislosť R_AA(pT) pri RHIC energii v ťažiskovej sústave sqrt(s)=200 GeV a dokonca rast potlačenia s pT pri sqrt(s)=62 GeV. Výpočty obsahujú len nastavenie jadrovej hustoty a našli sme energeticky závislé maximálne hotnoty transportného koeficienta q0=0.7, 1.0 and 1.3 GeV^2/fm, odpovedajúce sqrt(s)=62, 200 GeV and 2.76 TeV. Prezentujeme širokú paletu predpovedí pre jadrový modifikačný faktor a azimutálnu asymetriu, ktoré sú v dobrom súhlase s dostupnými údajmi z experimentov na RHIC a LHC.

[1] J. Nemchik, R. Pasechnik, I.K. Potashnikova,


"A heuristic description of high-pT hadron production in heavy ion collisions"
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 75 Issue: 2 (2015) Article Number: 95

[2] B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, I.K. Potashnikova, et al.


"High-p(T) hadrons in pA and AA collisions : Impact of energy conservation"
Journal of Physics Conference Series Volume: 589 (2015) Article Number: 012013

[3] E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik, M. Sumbera


"Drell-Yan phenomenology in the color dipole picture revisited"
e-Print: arXiv:1510.00650 [hep-ph], submitted to PHYSICAL REVIEW D

[4] E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik, M. Sumbera


"Study of dilepton production in association with leading hadron at RHIC
and LHC energies"
Published in the Proccedings of Science, PoS (EPS-HEP2015) 191.

[5] M. Krelina, E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik


"Systematic study of real photon and Drell-Yan pair production in p+A
(d+A) interactions"
Will be published in EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL Web of Conferences

[6] M. Krelina, E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik


"Nuclear effects in Drell-Yan production at the LHC"
Will be published in EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL Web of Conferences


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page