Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


) Grafénová nanoplatforma na detekciu rakovinyDownload 2.91 Mb.
Page16/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38

34.) Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny (Graphene-based nanoplatform for detection of cancer )Zodpovedný riešiteľ:

Mária Omastová

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Martina Koneracká

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 30.6.2019

Evidenčné číslo projektu:

APVV-14-0120

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Projekt začal 1.7.2015. V prvej etape projektu boli pripravené amino modifikované magnetické nanočastice, ktoré boli komplexne charakterizované z hľadiska magnetických vlastností, rozmerovej distribúcie, koloidnej a teplotnej stability.

35.) Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme (Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome)Zodpovedný riešiteľ:

Oľga Pecháňová

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Vlasta Závišová

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 30.6.2019

Evidenčné číslo projektu:

APVV-14-0932

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Projekt začal 1.7.2015. Boli pripravené a charakterizované polymérne nanonosiče na báze L-laktidu rôznymi spôsobmi – boli optimalizované podmienky prípravy týchto nanosfér. Vzorky boli analyzované z hľadiska rozmerovej distribúcie a tvaru pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM), skenovacej elektónovej mikroskopie (SEM) a metódy dynamického rozptylu svetla (DLS). Do polymérnych nanosfér sa plánuje zabudovať liečivo simvastatín.

Abstrakt:


BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOVÁCSOVÁ, Mária - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - KOPČANSKÝ, Peter - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Structural changes in myocardium and aorta after aliskiren-induced inhibition of renin-angiotensin-aldosterone system. In Advances in Cardiovascular Research : From the bench to the patient's bed, Program & Book of Abstracts, 2-5 September 2015, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2015, p. 61. ISBN 978-80-224-1452-4. VEGA 2/0165/15, 2/0144/14, APVV-14-0932.

36.) Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania (Progressive materials with competing order parameters.)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Samuely

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 30.6.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0036-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 18691 €


Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu sme sa venovali trom triedam supravodivých materiálov, kde hrajú konkurenčné parametre usporiadania významnú rolu. Išlo o železné pniktidy a im podobné systémy s konkurenčným usporiadaním vĺn spinovej hustoty, supravodiče na báze kovalentných kovov v blízkosti izolačného stavu a dichalkogenidy prechodových kovov s vlnami nábojovej hustoty.
Zistili sme, že materiály, ktoré sú izoštruktúrne s pniktidmi typu 122 majú diametrálne odlišné vlastnosti, ktoré sme podrobne popísali. Hlavný záver je, že za nekonvenčnú supravodivosť pniktidov zodpovedá ich špecifická elektrónová štruktúra s vlnami, resp. fluktuáciami spinovej hustoty.
Preskúmali sme niekoľko typov supravodičov v blízkosti prechodu do ďalšieho základného stavu - izolant. V kremíku a diamante sa prechod uskutočňuje dopovaním. Získali sme charakteristiky prechodu. V hexaboridoch sme preskúmali potláčanie supravodivosti prostredníctvom extrémne vysokých tlakov až do 32 GPa. Podrobne sme sa začali študovať prípad prechodu do izolačného stavu pomocou zvyšovania neusporiadanosti v dôsledku stenčovania supravodivého filmu až do niekoľkých nanometrov. V MoC sa takýto prechod deje fermiónovou cestou, zatiaľčo v diamante pravdepodobne bozónovým mechanizmom.
V meďou dopovanom TiSe2 sme zistili, že kvantový kritický bod, v ktorom zaniká usporiadanie vĺn nábojovej hustoty CDW, je pri vyšších koncentráciách Cu ako sa predpokladalo. CDW neindukuje nekonvenčnú supravodivosť, ktorá má s-vlnový charakter. Prítomnosť chirálneho CDW však ovplyvňuje iné netriviálne vlastnosti, napr. lockin efekt a povrchovú supravodivosť.

1.M. Žemlička, P. Neilinger, M. Trgala, M. Rehák, D. Manca, M. Grajcar, P. Szabó, P. Samuely, Š. Gaži, U. Hübner, V. M. Vinokur, E. Il'ichev: Finite quasiparticle lifetime in disordered superconductors, Phys. Rev. B 92 (2015), 224506.

2.P. Szabó, T. Samuely, V. Hašková, J. Kačmarčik, M. Žemlička, M. Grajcar, J. G. Rodrigo, and P. Samuely: Fermionic scenario for the destruction of superconductivity in ultrathin MoC films evidenced by STM measurements, Phys. Rev. B 93 (2016), 014505.

3.M. Nazmunnahar, T.Ryba, J.J.delVal, M.Ipatov, J.González, V.Hašková, P.Szabó, P.Samuely, J.Kravčák, Z.Vargová, R.Varga: Half-metallic Ni2MnSn Heusler alloy prepared by rapid quenching, J. Mag. Mag. Mat. 386 (2015), 98.

4.Ščepka, T., Polakovič, T., Šoltýs, J., Tóbik, J., Kulich, M., Kúdela, R., Dérer, J., Cambel, V., Individual vortex nucleation/annihilation in ferromagnetic nanodots with broken symmetry observed by micro/Hall magnetometry. AIP Adv. 5, 117205 (2015).
37.) Prechod supravodič - izolant (Superconductor - insulator transition)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Szabó

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 30.6.2019

Evidenčné číslo projektu:

APVV-14-0605

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 2Dosiahnuté výsledky:

Cieľ 1, MoC

Magnetrónovým naprašovaním boli pripravené filmy MoC rôznych hrúbok od 30 nm až po 3 nm na rôznych podložkách (c-cut a r-cut zafír, SiO2). Filmy boli charakterizované pomocou RTG, AFM, hallovských, transportných mikrovlnových a STM meraní. Pripravili sme na nich koplanárne vlnové rezonátory vhodné na mikrovlnné merania.
V roku 2015 sme získali výsledky mikrovlnných experimentov na supravodiči MoC hrúbky 10 nm. Vypočítali sme komplexnú vodivosť v neusporiadaných supravodičoch s konečnou dobou života kvázičastíc a porovnali ju s nameranými hodnotami. Ukázali sme. že na dosiahnutie súladu je potrebný dvojkanálový model, ktorý dáva výbornú zhodu s experimentom. Výsledky boli publikované v práci [1].
Pomocou subkelvinového rastrovacieho tunelového mikroskopu STM sme študovali potlačenie supravodivosti v homogénne neusporiadaných ultratenkých filmoch MoC. Naše rozsiahle mapovanie povrchov spolu s mapovaním spektier viedlo k nasledovným záverom: i) supravodivý stav zostáva priestorovo homogénny. ii) dokázali sme zobraziť tiež supravodivé víry, čo svedčí o zachovaní globálnej fázovej koherencie. iii) v našich filmoch hrúbky 30 až 3 nm sme pozorovali pokles kritickej supravodivej teploty Tc z 8,5 až na 1,2 K. Veľkosť energetickej medzery a aj supravodivého parametra usporiadania ide do nuly, keď sa Tc blíži do nuly. To podporuje fakt, že v nesupravodivom stave už Cooperove páry neexistujú. Z toho všetkého vyplýva, že v systéme sa realizuje dvojstupňový fermiónový scenár prechodu zo supravodivého do izolačného stavu: Najprv v dôsledku narastajúcej neusporiadanosti klesá Tc a energetická medzera a systém prejde do stavu (zlého) kovu. Neskôr pri ďalšom zvyšovaní neusporiadanosti môže v dôsledku Andersonovej lokalizácie kov prejsť do izolačného stavu s lokalizovanými fermiónmi. Takýto scenár bol experimentálne na lokálnej úrovni (s atomárnym priestorovým rozlíšením) pozorovaný prvýkrát v práci [2].

[1] M. Žemlička, P. Neilinger, M. Trgala, M. Rehák, D. Manca, M. Grajcar, P. Szabó, P. Samuely, Š. Gaži, U. Hübner, V. M. Vinokur, E. Il'ichev: Finite quasiparticle lifetime in disordered superconductors, Phys. Rev. B 92 (2015), 224506.

[1] P. Szabó, T. Samuely, V. Hašková, J. Kačmarčik, M. Žemlička, M. Grajcar, J. G. Rodrigo, and P. Samuely: Fermionic scenario for the destruction of superconductivity in ultrathin MoC films evidenced by STM measurements, Phys. Rev. B 93 (2016), 014505.


Bórom dopovaný diamant pripravený metódou chemickej depozície z pár

V polykryštalickom bórom dopovanom diamante pripravenom metódou chemickej depozície z pár sme skenovacou tunelovou mikroskopiou a spektroskopiou zobrazili priestorovo nehomogénne potláčanie supravodivosti magnetickým poľom, ktoré ale nezodpovedá priestorovej nehomogenite supravodivej medzery v nulovom poli. Ukázali sme tiež, že zatváranie supravodivej medzery s rastúcou teplotou neprebieha podľa konvenčnej teórie BCS. Publikáciu výsledkov pripravujeme.

Cieľ 2, Povrchové stavy v supratekutom 3He-B

Práce v roku 2015 boli v súlade s harmonogramom riešenia projektu. Vzhľadom k faktu, že supratekuté 3He-B sa v sub-milikelvinovej oblasti chová ako fyzikálne vákuum, pred aplikáciou mechanických rezonátorov v supratekutom 3He-B je potrebné charakterizovať ich vákuové vlastnosti pri nízkych teplotách. Preto sme študovali fyzikálne vlastnosti piezo-rezonátorov s veľmi vysokým faktorom kvality (Q ~ 106 ) vo vákuu a v milikelvinovej oblasti teplôt. Použitie impulznej techniky pre excitáciu piezo-rezonátora a nami vyvinutej novej demodulačnej detekčnej techniky merania signálu odozvy nám umožnilo (i) merať rezonančnú frekvenciu rezonátora s rozlíšením v 9-tom ráde a (ii) detegovať reprodukovateľnú teplotne závislú zmenu rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora v teplotnom rozsahu od 22 mK do 600 mK. Navrhli sme teoretický model pre interpretáciu dát a jeho porovnanie s experimentálnymi dátami ukazuje, že za zmenu rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora s teplotou je zodpovedná van der Waalsova interakcia účinkujúca medzi oscilujúcimi elektrickými dipólovými momentmi piezo-rezonátora. Zmeraná teplotná závislosť rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora a časovej relaxačnej konštanty poukazujú, že systém oscilujúcich dipólov v piezo-rezonátore si v dôsledku van der Waalsovej interakcie zachováva fázu oscilácií, čo môže byť chápané ako koherentný excitovaný stav analogický s laserom.


Ukázali sme, že piezo-rezonátor je možné excitovať aj pomocou šumu, čím bola potvrdená prítomnosť van der Waalsových síl zabezpečujúcich fázovú koherenciu oscilácií dipólov. Nakoniec, nie menej zaujímavá je aj potenciálna aplikácia týchto piezo-rezonátorov v mili-kelvinovej termometrii. Článok je v rozpracovanom stave.

Cieľ 3, SmB6 – topologický izolantZačali sme rozsiahle štúdium transportných, tepelných a magnetických vlastností vysoko kvalitných monokryštalických vzoriek Kondovho izolátora SmB6 s rôznou kvalitou povrchu a rôznou koncentráciou substituujúcich prvkov (La, Eu, Yb, Sr) resp. vakancií namiesto prvku samária. Získané výsledky transportných meraní poukazujú na pomerne komplexné správanie sa rezistivity s teplotou a magnetickým poľom v závislosti od širokého rozsahu koncentrácií La (4.5, 6.5, 11.5, 15, 20, 25, 30, ..., 91 %), Eu (0.5, 2, 5 %), Yb (0.5, 1 %), Sr (0.5 %) a vakancií (3, 5, 8, 10 15, 20 %) [Gabáni S., Orendáč M., Pristáš G., Gažo E., Diko P., Piovarči S., Glushkov V., Sluchanko N., Levchenko A., Shitsevalova N., Flachbart K.: Surface and bulk electronic states in doped SmB6, Philosophical Magazine – zaslané (2015)]. Zároveň boli tieto výsledky konfrontované s elektrónovou štruktúrou čistého SmB6, ktorá vykazuje prítomnosť povrchových stavov vo vnútri energetickej medzery, ako to ukázali naše nedávne merania metódou ARPES (Angle Resolved Photoemission Spectroscopy) v BESSY Berlín. Merania tepelnej kapacity a magnetizácie na spomínaných tuhých roztokoch SmB6 sa budú postupne teoreticky analyzovať.


38.) Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou (Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Švec

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Ivan Škorvánek

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0492-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Vo viacerých cielených štúdiách sme ukázali na možnosť dosiahnutia zaujímavých magnetických vlastností kompozitných dvojvrstvových amorfných a nanokryštalických rýchlochladených pások. Na vzorkách rýchlo chladených jednovrstvových a dvojvrstvových kovových pások na báze (Fe0.5Ni0.5)Nb7B15 bol študovaný vplyv tepelného spracovania v magnetickom poli na ich magnetoimpedančné charakteristiky. V prípade dvojvrstvových pások (bez ohľadu či boli v amorfnom alebo nanokryštalickom stave) sme pozorovali podstatne vyššie hodnoty GMI efektu ako u jednovrstvových páskok toho istého zloženia. Zvýšená citlivosť dvojvrstvových tenkých kovových pások na vonkajšie magnetické polia z nich robí potenciálnych kandidátov na využitie v senzorových aplikáciách. Magnetické vlastnodsti dvojvstvových vzoriek kovových pások FINEMET/Fe74.5Nb3Si13.5B9 boli podrobne skúmané využitím kombinácie experimentálnych magnetických metód a teoretickej FORC analýzy. Získané výsledky poukázali na existenciu magnetostatickej väzby medzi jednotlivými vrstvami, ktorá dominantným spôsobom ovplyvňuje magneticky mäkké správanie tohto dvojvrstvového systému. Využitie externých magnetických polí v procese tepelného spracovania amorfných a nanokryštalických rýchlochladených zliatin typu HITPERM na báze FeCoNbB(Cu) umožňuje cielené ovplyvňovanie ich magneticky mäkkých charakteristík. Vysoké hodnoty nasýtenej magnetickej polarizácie v kombinácii s magneticky mäkkrými vlastnosťami a dobrou teplotnou stabilitou indukovanej magnetickej anizotropie sú zaujímavé najme pre potenciálne aplikácie týchto zliatin pri zvýšených teplotách.
M. Rivas, J. C. Martinez – Garcia, I. Škorvánek, J. Marcin, P. Svec, P. Gorria: Magnetostatic interaction in soft magnetic bilayer ribbons unambiguously identified by first-order reversal curve analysis, Applied Physics Letters, Volume 107, Issue 13, (2015), p. 32403 (1-4)

J. S. Blazquez, J. Marcin, M. Varga, V. Franco, A. Conde, I. Škorvánek: Influence of microstructure on the enhancement of soft magnetic character and the induced anisotropy of field annealed HITPERM - type alloys, Journal of Applied Physics, Volume 117, Issue 17, (2015) Art. Number 17A301

J.S. Blázquez, J. Marcin, F. Andrejka, V. Franco, A. Conde, I. Skorvanek: Anisotropy field distribution in soft magnetic Hitperm alloys submitted to different field annealing processes, Journal of Alloys and Compounds, Volume 658 (2016) pp. 367-371

I. Škorvánek, J. Marcin, F. Andrejka, M. Varga, I. Matko and P. Svec, „Rapidly quenched amorphous and nanocrystalline bilayer ribbons with tailorable magnetic properties“, Frontiers in Materials Processing, Applications, Research & Technology, FIMPART`15“, 2015, Hyderabad, India, June 12 – 15, 2015, invited talk

I. Škorvánek, L. González-Legarreta, F. Andrejka, J. Marcin, I. Maťko and P. Švec, „Fe-based Bilayer Ribbons with Tailorable Magnetic Properties“, Donostia International Workshop on Energy, Materials and Nanotechnology, San Sebastian, Španielsko, 31.8. – 4.9. 2015, invited talk

I. Škorvánek, J. Marcin, L. González-Legarreta, F. Andrejka, M. Varga, I. Maťko and P. Švec, „AMORPHOUS AND NANOCRYSTALLINE BILAYER RIBBONS FOR MAGNETIC SENSORS “ 7th International Workshop on Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials, ANMM 2015, Iasi, Rumunsko, 21.9. – 25.9. 2015, invited talk
39.) Interaktívny zber a spracovanie obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania (Interactive methods of image acquisition and processing in microscopy using natural user interface)Zodpovedný riešiteľ:

Zoltán Tomori

Trvanie projektu:

1.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0526-11

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
- CC Publikácia: "Z. Tomori, P. Keša, M. Nikorovič, J. Kaňka, P. Jákl, M. Šerý, S. Bernatová, E. Valušová, M. Antalík, and P. Zemánek, “Holographic Raman tweezers controlled by multi-modal natural user interface,” Journal of Optics, vol. 18, no. 1, pp. 015602, 2016."
- 3 konferenčné príspevky na konferenciách s medzinárodnou účasťou.

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie

40.) Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov - PhysNetZodpovedný riešiteľ:

Alena Juríková

Trvanie projektu:

1.9.2013 / 31.10.2015

Evidenčné číslo projektu:

ITMS 26110230097

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page