Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page17/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38


Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu bol pripravený akreditačný spis pre nový študijný program Biofyzika na ÚEF SAV a bola aktualizovaná Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia medzi PF UPJŠ a ÚEF SAV. Projekt umožnil prijatie 4 doktorandov nad rámec možností ÚEF SAV. V súvislosti s ďalším vzdelávaním odborného personálu a doktorandov boli realizované pobyty mnohých zahraničných expertov na našom pracovisku. Našim vedeckým pracovníkom a doktorandom bolo vo zvýšenej miere umožnené zúčastniť na medzinárodných konferenciách, ako aj pracovných pobytov na spolupracujúcich pracoviskách zahraničných expertov.

Programy: Centrá excelentnosti SAV

41.) Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions )Zodpovedný riešiteľ:

Peter Samuely

Trvanie projektu:

1.7.2011 / 30.6.2015

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Laboratóriá a výskumné skupiny sústredené v Centre sú súčasťou Výskumného centra Promatech. Vlastný vedecký výskum v r. 2015 sa sústredil o.i. na vývoj YBCO masívnych monokryštalických supravodičov (udelený patent), supravodivých pniktidov resp. sulfidov. Vaječné škrupiny sa všeobecne považujú za odpad, ale vzhľadom na ich vlastnosti sa začínajú využívať pre rôzne aplikácie v materiálovom výskume. My sme technikou ultrajemného mletia pripravili a podrobne charakterizovali radom techník častice kalcitu, ktoré je možné pri vysokých energiách mletia transformovať na častice aragonitu. Magnetické nanokryštalické dvojvrstvy typu FINEMET boli podrobne skúmané využitím kombinácie experimentálnych magnetických metód a teoretickej FORC analýzy. Získané výsledky poukázali na existenciu magnetostatickej väzby medzi jednotlivými vrstvami. Vo fyzike ultranízkych teplôt sme sa sústredili na štúdium prechodu supravodič-izolant, systémy s konkurenčnými parametrami usporiadania, topologické izolátory a kvantové bolometre. V oblasti kvantového magnetizmu riešime problem frustrovaných nízkorozmerných systémov, magnetokalorický jav, ale aj otázky praktických aplikácií Heuslerových zliatin v senzorike. Centrum funguje ako otvorená infraštruktúra pre merania pri extrémnych podmienkach: ultranízke teploty, vysoké magnetické polia, vysoké tlaky a štúdiá na nanoškále. V Centre študujú desiatky študentov v oblasti fyziky kondenzovaných látok a materiálového výskumu.

Publikacie CFNT MVEP 2015

M. Rivas, J. C. Martinez – Garcia, I. Škorvánek, J. Marcin, P. Svec, P. Gorria: Magnetostatic interaction in soft magnetic bilayer ribbons unambiguously identified by first-order reversal curve analysis, Applied Physics Letters, Volume 107, Issue 13, (2015), p. 32403 (1-4)

P. Diko, D. Volochová, S. Piovarči, V. Antal, M. Radušovská. Growth of Bulk Superconductors in Y1.5Ba2Cu3Ox System with CeO2 Addition. In Superconductivity: Applications Today and Tomorrow. - Nova Science Publishers, 2015, Chapter 2, p. 7x10 - (NBC-C). ISBN 978-1-63483-756-9.

M.Baláž, A.Zorkovská, M.Fabian, V.Girman, J.Briančin, Eggshell biomaterial: Characterrization of nanophase and polymorphs after mechanical activation, Advanced Powder Technology 26, 1597 (2015)

M.Baláž, Z.Bujňaková, P. Baláž, A.Zorkovská, Z.Danková, J.Briančin, Adsorption of cadmium(II) on waste biomaterial, Journal of Colloid and Interface Science 454, 121 92015)

N. E. Sluchanko, A. L. Khoroshilov, M. A. Anisimov, A. N. Azarevich, A. V. Bogach, V. V. Glushkov, S. V. Demishev, V. N. Krasnorussky, N. A. Samarin, N. Yu. Shitsevalova, V. B. Filippov, A. V. Levchenko, G. Pristas, S. Gabani, and K. Flachbart:
Charge transport in HoxLu1-xB12: Separating positive and negative magnetoresistance in metals with magnetic ions
Phys. Rev. B 91, 235104 (2015).

M. Žemlička, P. Neilinger, M. Trgala, M. Rehák, D. Manca, M. Grajcar, P. Szabó, P. Samuely, Š. Gaži, U. Hübner, V. M. Vinokur, E. Il'ichev:


Finite quasiparticle lifetime in disordered superconductors,
Phys. Rev. B 92, 224506 (2015.)

S. Gabáni, G. Pristáš, I. Takáčová, N. Sluchanko, K. Siemensmeyer, N. Shitsevalova, V. Filipov, K. Flachbart:


Surface and bulk components of electrical conductivity in (presumably special topological) Kondo insulator SmB6 at lowest temperatures,
Solid State Sciences 47, 17 (2015).

N.E. Sluchanko, A.V. Bogach, M.A. Anisimov, V.V. Glushkov, S.V. Demishev, N.A. Samarin, O.D. Chistyakov, G.S. Burkhanov, S. Gabáni, K. Flachbart:


Anomalies of magnetoresistance in Ce-based heavy fermion compounds,
Low Temperature Physics 41, 1296-1312(2015)

R. Nagalakshmi, Ruta Kulkarni, S.K. Dhar, A. Thamizhavel, V. Krishnakumar, Marian Reiffers, Ivan Čurlík, Hans Hagemannf, Dominique Lovy, S. Nallamutu:


Magnetic properties of the tetragonal RCuGa3 (R=Pr, Nd and Gd) single crystals,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 386, 37 (2015).

M. Nazmunnahar, T. Ryba, J.J. del Val, M. Ipatov, J. González, V. Hašková, P. Szabó, P. Samuely, J. Kravcak, Z. Vargova, R. Varga:


Half-metallic Ni2MnSn Heusler alloy prepared by rapid quenching,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 386, 98 (2015).

Hašková V., Szabó P., Kováč J., Ryba T., Vargová Z., Varga R.:


Andreev Reflection Spectroscopy Study of Spin Polarization in Co2Cr(Fe)Al Heusler Alloys,
Acta Physica Polonica A, 127, 377-378 (2015).

Zaslané

P. Diko, M. Radušovská, V. Antal, D. Volochová, Growth of YBCO single-gra superconductors and solidification products in the Y123-Y2O3 and Y123-Y211 systems with CeO2 addition, zaslané do Superconductor Science and Technology.

D. Volochová, X. Yao, V. Antal, V. Kavečanský, S. Piovarči, P. Diko, Thermal stability of NdBCO/YBCO/MgO thin film seeds, zaslané do Superconductor Science and Technology.

P. Diko, M. Kaňuchová, S. Piovarči, V. Antal, D. Volochová, Analyses of Oxygenation Cracks in YBCO Bulk Superconductor Exposed to Air Moisture, zaslané do Physica C.

D. Volochová, V. Antal, S. Piovarči, V. Kavečanský, J. Kováč, K. Jurek, M. Jirsa, P. Diko, J.G. Noudem, Microstructure and Superconducting Properties of YBCO Bulk Superconductors with RE Substitutions, zaslané do IEEE Transactions on Applied Superconductivity .

M. Radušovská, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, P. Diko, Growth conditions and final dimensions of YBCO bulks, zaslané do Journal of Physics: Conference Series.

L. Vojtkova, P. Diko, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, Top Seeded Infiltration Growth And Structure Of YBCO Bulk Superconductors zaslané do IEEE Transactions on Applied Superconductivity .

M. Radušovská, P. Diko, D. Volochová, V. Kavečanský, V. Antal, S. Piovarči, Growth parameters in Y123-Y211 system, zaslané do IEEE Transactions on Applied Superconductivity.

Vojtkova, P.Diko, D.Volochová, V.Kavečanský, V.Antal, S.Piovarči, Melting of Sm123-seeds during preparation of YBCO Bulk Superconductors by Infiltration Growth Method, zaslané do Journal of Physics: Conference SeriesPrihláška patentu PP 00089-2015 : P. Diko, D. Volochová, V. Antal, S. Piovarči,
YBCO supravodič legovaný samáriom a spôsob jeho výroby,

Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstváchABC01

DIKO, Pavel - VOLOCHOVÁ, Daniela - PIOVARČI, Samuel - ANTAL, Vitaliy - RADUŠOVSKÁ, Monika. Growth of Bulk Superconductors in Y1.5Ba2Cu3Ox System with CeO2 Addition. In Superconductivity: Applications Today and Tomorrow. - Nova Science Pub Inc, 2015, chapter 2. ISBN 978-163483-756-9.

ABC02

PETRENKO, Viktor I. - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - KOPČANSKÝ, Peter. Structure diagnostics of biorelevant associates and complexes in liquid nanosystems by small-angle scattering. In Nanobiophysics : Fundamentals and Applications. - Singapore : Pan Stanford, 2015, chapter 5, p. 129-161. ISBN 9789814613965.

ABC03

ŠEFČIKOVÁ, Martina - PIOVARČI, Samuel - RADUŠOVSKÁ, Monika - ANTAL, Vitaliy - DIKO, Pavel. The Influence of Y211 Milling Conditions on the Microstructure of Y123/Y211 Bulk Superconductors. In Superconductors and Superconductivity. - 2015, p. 48-51.

ABC04

ZMORAYOVÁ, Katarína - PIOVARČI, Samuel - RADUŠOVSKÁ, Monika - ANTAL, Vitaliy - DIKO, Pavel. Influence of BaCeO3 and BaO2 Addition on the Microstructure of Y-123/Y-211 Bulk Superconductors. In Superconductors and Superconductivity. - 2015, p. 104-107.

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page