Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page2/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Riešitelia: M. Rajňák, P. Kopčanský, M. Timko

Magnetické kvapaliny sú typicky manipulovateľné externým magnetickým poľom. V tejto práci experimentálne skúmame štruktúrnu odozvu magnetickej kvapaliny vyrobenej na báze transformátorového oleja a nanočastíc magnetitu na externé elektrické pole. Poukazujeme na tvorbu vizuálnych štruktúrnych obrazcov vyvolaných kombinovaným efektom elektrohydrodynamických procesov, dielektroforézy a celkovej elektrostatickej sily. Tvorba obrazcov bola pozorovaná po naložení statického elektrického poľa prevyšujúceho kritickú hodnotu 3 kV/cm. Súvisiace štruktúrne zmeny v magnetickej kvapaline boli pozorované aj na nanoskopickej úrovni. Prostredníctvom malouhlového rozptylu neutrónov bola dokázaná tvorba zhlukov magnetických nanočastíc (d > 300 nm) v dôsledku interakcie magnetickej kvapaliny a elektrického poľa. Miera tvorby zhlukov závisí od intenzity a frekvencie elektrického poľa, pričom detekovateľné zhlukovanie bolo pozorované pod kritickou frekvenciou 800 mHz a nad kritickou intenzitou poľa 3 kV/cm. Anizotropný rozptyl neutrónov na magnetickej kvapaline v statickom elektrickom poli dosvedčuje tvorbu anizotropných cylindrických štruktúr s priemernou orientáciou v smere elektrického poľa.M. Rajnak, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, O. I. Ivankov, A. Feoktystov, B. Dolnik, J. Kurimsky, P. Kopcansky, and M. Timko: Direct observation of electric field induced pattern formation and particle aggregation in ferrofluids, Appl. Phys. Lett., 107, 7, 073108, 2015.

II. miestoMagneticky mäkké nanokryštalické zliatiny pre senzorové aplikácie

Projekty: APVV-0492-11, VEGA 2/0192/13, Cex CFNT-MVEP

Riešitelia: I. Škorvánek, J. Marcin

Využitie externých magnetických polí v procese tepelného spracovania amorfných a nanokryštalických rýchlochladených zliatin na báze železa a kobaltu ponúka možnosť cieleného ovplyvňovania ich magneticky mäkkých charakteristík pre potenciálne senzorové aplikácie. Hlavná pozornosť nášho experimentálneho výskumu bola venovaná magneticky mäkkým nanokryštalickým zliatinám typu FINEMET a HITPERM. Vzorky jedno- a dvojvrstvových rýchlochladených tenkých pások boli pripravené v rôznom mikroštruktúrnom stave variáciou parametrov termomagnetického spracovania (teplota, čas, intenzita a orientácia magnetického poľa) počas žíhacieho procesu. Výsledky magnetických meraní ukázali že maximálnu citlivosť magnetických charakteristík voči žíhaniu v externom magnetickom poli vykazujú zliatiny typu HITPERM s približne rovnakým obsahom Fe a Co atómov, čo naznačuje že dominantným mechanizmom vzniku indukovanej magnetickej anizotropie v týchto zliatinách je smerové usporiadanie párov magnetických atómov. Magnetické dvojvrstvy typu FINEMET boli podrobne skúmané využitím kombinácie experimentálnych magnetických metód a teoretickej FORC analýzy. Získané výsledky poukázali na existenciu magnetostatickej väzby medzi jednotlivými vrstvami, ktorá dominantným spôsobom ovplyvňuje magneticky mäkké správanie tohto dvojvrstvového systému.

M. Rivas, J. C. Martinez – Garcia, I. Škorvánek, J. Marcin, P. Svec, P. Gorria: Magnetostatic interaction in soft magnetic bilayer ribbons unambiguously identified by first-order reversal curve analysis, Applied Physics Letters, Volume 107, Issue 13, (2015), p. 32403 (1-4)

J. S. Blazquez, J. Marcin, M. Varga, V. Franco, A. Conde, I. Škorvánek: Influence of microstructure on the enhancement of soft magnetic character and the induced anisotropy of field annealed HITPERM - type alloys, Journal of Applied Physics, Volume 117, Issue 17, (2015) Art. Number 17A301

J.S. Blázquez, J. Marcin, F. Andrejka, V. Franco, A. Conde, I. Skorvanek: Anisotropy field distribution in soft magnetic Hitperm alloys submitted to different field annealing processes, Journal of Alloys and Compounds, Volume 658 (2016) pp. 367-371

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty

I. miestoJadrové potlačenie v produkcii častíc s vel'kými priečnymi impulzami v zrážkach ťažkých iónov

Projekty: VEGA 2/0020/14, APVV 0050-11

Riešitelia: J. Nemčík

Proces hadronizácie po tvrdej zrážke je charakterizovaný ako šírenie partóna s veľkým priečnym impulzom pT, ktorý obnovuje postupne svoje farebné pole intenzívnym vyžarovaním gluónov a strácaním svojej energie. Tento proces nemôže trvať dlho, pretože končí produkciou častíc, ktoré unášajú podstatnú časť počiatočného impulzu partóna. Preto energetické straty partóna nie sú hlavnou príčinou „zhášania“ hadrónov pozorovaného v zrážkach ťažkých iónov. Jadrové potlačenie častíc s veľkými pT môže byť preto len popísané ako oslabenie vytvoreného bezfarebného dipóla v jadrovej matérii po skončení procesu hadronizácie. Tento mechanizmus bol počítaný jednak v rámci jednoduchého modelu, ako aj pomocou dômyselných metód dráhových integrálov. Vypočítané hodnoty jadrového potlačenia sú v dobrom súlade s existujúcimi experimentálnymi hodnotami, nameranými na urýchľovačoch RHIC a LHC. Pri veľkých hodnotách pT a v RHIC kinematickej oblasti sme zahrnuli dodatočný faktor spôsobujúci jadrové potlačenie, ktorý súvisí s deficitom energie indukovanom mnohonásobnými interakciami partónov v jadrovej matérii v počiatočnom štádiu procesu pred tvrdou zrážkou. Veľké množstvo predpovedí pre očakávané jadrové potlačenie v produkcii rôznych častíc s veľkými hodnotami pT v rôznych kinematických oblastiach môže byť verifikované budúcimi meraniami na urýchľovačoch RHIC a LHC.J. Nemchik, R. Pasechnik, I.K. Potashnikova: A heuristic description of high-pT hadron production in heavy ion collisions, Eur. Phys. J. C75, 95 (2015).

B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, I.K. Potashnikova, I. Schmidt: High-pT hadrons in pA and AA collisions : Impact of energy conservation, J. Phys. Conf. Ser. 589, 012013 (2015).

E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik, M. Sumbera: Study of dilepton production in association with leading hadron at RHIC and LHC energies, Proc. Sci., PoS (EPS-HEP2015) 191 (2015).II. miesto

II. miestoSpintronika na karbónových nanočasticiach

Projekty: VEGA 2/0037/13, Grant Dubna

Riešitelia: M.Pudlák, R.Pinčák

V roku 2015 bola rozvíjana teória popisujúca fyzikálne vlastnosti karbónových nanočastíc, kde pomocou spin-orbitálnej interakcie ktorá je indukovaná zakrivením povrchu nanočastice je možné kontrolovať prechod elektrónov danou nanočasticou. Popisali sme elektrónovu štruktúru karbónových nanopások a ich vodivostné vlastnosti.V takýchto štruktúrach pomocou topologických defektov vieme vytvoriť gap medzi vodivostným a valenčným pásom a tým menit elektrónové vlastnosti nanopások. Tiež sme teoreticky popisali ako možno využiť grafén v spintronike kde je možné využiť zvlnenia v graféne na vytvorenie spinového polovodiča. Spin orbitálne interakcie boli aplikované tiež na exotické nanoštruktúry ako sú grafénové červie diery, ktoré by mohli vznikať vo viacvrstvových grafénoch.R.Pincak,J.Smotlacha,V.A.Osipov, Electronic states of zigzag graphene nanoribbons with edges reconstructed with topological defects, Physica B 475, pp. 61-65 (2015)

R.Pincak,J.Smotlacha,M.Pudlak, Spin-orbit interaction in the graphitic nanocone, Eur. Phys. J. B 88:17 (2015)

M.Pudlak,K.N.Pichugin,R.G.Nazmitdinov: Cooperative phenomenon in a rippled graphene:Chiral spinguide, Phys.Rev.B 92, 205422 (2015)

R.Pincak,J.Smotlacha, The chiral massive fermions in the graphitic wormhole, Quantum Matter, Volume 4, pp. 1-11 (2015)

2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikáciíPUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

A
Počet v r. 2015/ doplnky z r. 2014


B
Počet v r. 2015/ doplnky z r. 2014


C
Počet v r. 2015/ doplnky z r. 2014


1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

4 / 0

0 / 0

0 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

9. Vedecké a odborné práce evidované v CCC a vedecké práce evidované vo WOS Core Collection a Scopus
(ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADMA, ADMB, ADNA, ADNB, CDCA, CDCB, CDDA, CDDB, BDCA, BDCB, BDDA, BDDB)

210 / 0

0 / 0

0 / 0

10. Vedecké a odborné práce v časopisoch neevidovaných v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS
(ADEA, ADEB, ADFA, ADFB, CDEA, CDEB, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

8 / 0

0 / 0

0 / 0

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
a/ recenzované práce a publikované pozvané príspevky
(AECA, AECB, AEDA, AEDB, AFA, AFB, BEC, BED)

22 / 0

0 / 0

0 / 0

b/ nerecenzované práce
(BEE, BEF, CEC, CED)

1 / 0

0 / 0

0 / 0

12. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS

0

0

0

13. Ostatné vydané periodiká

0

0

0

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

2 / 0

0 / 0

0 / 0

15. Práce uverejnené na internete
(GHG)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

17. Heslá v Encyklopédii Beliana a iných encyklopédiách a terminologických slovníkoch
(BDA, BDB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)

Tabuľka 2f Ohlasy

OHLASY

A
Počet v r. 2014/ doplnky z r. 2013


B
Počet v r. 2014/ doplnky z r. 2013


Citácie vo WoS Core Collection (1.1, 2.1)

3520* / 7

1 / 0

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

51 / 0

0 / 0

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10, 3.2, 4.2)

0 / 0

0 / 0

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4, 3.1, 4.1)


2 / 0

0 / 0

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

1 / 0

0 / 0


* počet citácií v databáze WoS s veľkými kolaboráciami je 3520/7, bez veľkých kolaborácií 756/7

Celkový počet citácií ÚEF so samocitáciami je 7041. V období 2007 – 2012 ÚEF evidoval aj citácie s veľkými kolaboráciami a vtedy samocitácie predstavovali cca. 50 % všetkých citácií. Preto z celkového počtu citácií za rok 2014 sme odpočítali 50 %.


3571 / 74,9 = 47,67 citácii na na priemerný prepočítaný počet tvorivých pracovníkov (74,9)
Bez veľkých kolaborácií (-10,25 úväzku):
756 / (74,9-10,25) = 756 / 64,65 = 11,69 citácií na tvorivého pracovníka

Výskum vo fyzike vysokých energií sa realizuje v medzinárodných vedeckých centrách veľkými riešiteľskými kolektívmi a publikácie môžu mať aj okolo 1000 a viac autorov (z projektov riešených na  ÚEF SAV má kolaborácia ALICE 980 autorov a kolaborácia ATLAS okolo 2900). Ručné spracovanie scientometrických údajov je časovo náročné a odstránenie samocitácií zo zoznamu citácií prakticky nemožné. Nástroje poskytované databázou WOS sú na tieto úlohy nedostatočné. Na získanie realistických odhadov počtu citácií pre veľké kolaborácie bola na ÚEF SAV vyvinutá softvérová aplikácia na spracovanie citačných súborov z WOS (za rok 2014 bolo spracovaných asi 140 súborov pre kolaboráciu ALICE a 430 pre kolaborácie ATLAS a H1). Samocitácie boli identifikované porovnávaním priezviska a iniciál alebo prvých mien. Pre kolaboráciu ALICE bolo vo WOS za rok 2014 nájdených 1176 citácií, po odstránení samocitácií ich ostalo 576. Pre kolaborácia ATLAS a H1 bolo vo WOS nájdených 3445 citácií, po odstránení samocitácií ich ostalo 2183.Samocitácie pre CDF kolaboráciu sme nevedeli určiť.

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach

Tabuľka 2g Vedecké podujatiaPrednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

113

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

102.6. Vyžiadané prednášky

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach

1. KAČMARČÍK, Jozef - PRIBULOVÁ ZUZANA, Zuzana - SAMUELY, Tomáš - SZABÓ, Pavol - SUDEROW, Herman - KIM, Timur K. - SAMUELY, Peter. Bi2Pd , the multiband superconductor. Thermodynamic and STM studies of the superconducting energy gap. In Advances in Studies of Superconducting Hybrids: Theory and Modeling vs Experiment , May 16 - 19, 2015, Arcachon, France : Workshop, invited talk, p. 29.

2. KOPČANSKÝ, Peter. Magnetoferritin. In ISMAP 2015 : Ilmenau Symposium on Medical Application of Magnetic Nanoparticles and Ferrofluids, Ilmenau, Germany, September 1-3, 2015, invited talk.

3. SAMUELY, Peter. Superconductor insulator transition in MoC ultrathin Films: Transport, StM and microwave studies. In Localization, Interactions and Superconductivity, Chernogolovka, Russia, June 29 - July 3, 2015 : International Workshop, invited talk.

4. SAMUELY, Peter - KAČMARČÍK, Jozef - SAMUELY, Tomáš - SZABÓ, Pavol - ŽEMLIČKA, M. - NEILINGER, P. - TRGALA, M. - REHÁK, M. - MANCA, Daniel - GRAJCAR, M. Supression of Superconductivity in Strongly Disordered Thin MoC Films. In VORTEX IX : Vortex Matter in Nanostructured Superconductors, Rhodes, Greece, September 12 - September 17, 2015, invited talk, p. 66.

5. SEDLÁK, Marián. Aqueous solutions and mixtures: mesoscale phenomena. In 10th Annual Water Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water, Bulgaria, October 1st - 4th 2015, invited talk.

6. STREČKA, Jozef - ČENČARIKOVÁ, Hana - LYRA, M.L. Phase diagrams and thermodynamics of a coupled spin-electron model on doubly decorated planar lattices. In XXXVIII ENFMC Brazilian Physical Society Meeting, May 24-28, 2015, Parana, Brazil : Condensed Matter, Optics, Atomic and Molecular, Biological and Medical Physics, invited talk.

7. ŠKORVÁNEK, Ivan - MARCIN, Jozef - GONZÁLEZ-LEGARETTA, L. - ANDREJKA, František - VARGA, Marek - MAŤKO, Igor - ŠVEC, Peter. Amorphous and Nanocrystalline Bilayer Ribbons for Magnetic Sensors. In ANMM 2015 : 7th International Workshop on Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials, 21-24 September 2015, Iasi, Romania Programme and Abstracts., invited talk, p. 45.

8. ŠKORVÁNEK, Ivan - MARCIN, Jozef - ANDREJKA, František - VARGA, Marek - MAŤKO, Igor - ŠVEC, Peter. Rapidly quenched amorphous and nanocrystalline bilayer ribbons with tailorable magnetic prooperties. In FiMPART 2015 : Frontiers in Materials Processing, Application, Research and Technology, Hyderabad, India, June 12 - 15, 2015, invited talk.

9. ŠKORVÁNEK, Ivan. Magnetic multiphase composites with tunable magnetocaloric properties. In Phase transitions in Magnetic Materials : from fundamentals to Applications, August 16-20, 2015, Cancun, Mexico, invited talk.

10. ŠKORVÁNEK, Ivan. Amorphous and Nanocrystalline Fe-based Bilayer Ribbons with Tailorable Magnetic Properties. In DINEMN 2015 : Donostia international Workshop on Energy Materials Nanotechnology, 1 - 4 September 2015, San Sebastián, Spain, invited talk.

11. TIMKO, Milan. Hyperthermic effect in magnetosome. In ISMAP 2015 : Ilmenau Symposium on Medical Application of Magnetic Nanoparticles and Ferrofluids, Ilmenau, Germany, September 1-3, 2015, invited talk.

12. TIMKO, Milan. The hyperthermic effect in oil based magnetic fluids. In 11th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods, 3. - 6.3. 2015, Szczyrk, Poland, invited talk.

13. TOMAŠOVIČOVÁ, Natália. Structural transitions in ferronematics - nematic liquid crystals doped with magnetic nanoparticles. In Mini-workshop on Critical Phenomena and Complex Systems, 24 September 2015, Hsinchu, Taiwan, invited talk.


14. GABÁNI, Slavomír - PRISTÁŠ, Gabriel - GLUSHKOV, V. - SLUCHANKO, N.E. - SIEMENSMEYER, K. - SHITSEVALOVA, N.Yu. - FLACHBART, Karol. Nature of electrical conductivity in Kondo - insulator SmB6 at very low temperatures. In Strongly Correlated Topological Insulators: SmB6 and Beyond, June 2-5, 2015, University of Michigan, invited talk

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
1. P. Kopčanský : Štruktúrne prechody vo feronematikách indukované magnetickým

poľom. Fyzikálny ústav UAN, Prospekt nauki 46, Kyjev, Ukrajina, 10.08.2015

2. M. Timko: Dielektrické vlastnosti magnetických kvapalín na báze oleja. Fyzikálny ústav UAN, Prospekt nauki 46, Kyjev, Ukrajina, 10.08.2015

3. P. Kopčanský: Vplyv magnetických nanočastíc na amyloidne štruktúry SciGenom Labs PVT LTD, Plot No. 43A, SDF, CSEZ, Kakanad, Cochin Kerala 682037, India, 22.02.2015

4. M. Timko: Magnetické kvapaliny ako izolačné a chladiace médium. SciGenom Labs PVT LTD, Plot No. 43A, SDF, CSEZ, Kakanad, Cochin Kerala 682037, India, 22.02.2015

5. Milan TIMKO:„Hypertermia v systéme magnetických nanočastíc s výhľadom ich aplikácii v biomedicíne" Centre for Fundamental and Advanced Technical Research of Romanian Academy, Mihai Viteazu 24, 1900, Timisoara, Romania 23.06.2015

6. Peter KOPCANSKY: “Amyloidné štruktúry a vplyv magnetických nanočastíc na ich stabilitu” Centre for Fundamental and Advanced Technical Research of Romanian Academy, Mihai Viteazu 24, 1900, Timisoara, Romania 23.06.2015

7. P. Kopčanský, N. Tomašovičová, M. Timko, V. Gdovinová, N. Eber, T T. Katona, Ch-K. Hu, Sh. Harzan, V. Haramus, V. Petrenko, M. Avdeev: Magnetic Colloid Nanosystems, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, 14.10.2015
8. M. Rajnak, M. Timko, P. Kopcansky, V. Petrenko, M. Avdeev, O. Ivankov, A. Feoktysov: Electric field, driven assembly of ferrofluid magnetic nanoparticles studied by small angle neutrom scattering (SANS), Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, 14.10.2015
9. L. Melnikova, P. Kopcansky, Z. Mitroova, V. Petrenko, M. Avdeev, O. Ivankov, L. Alamsy: Structure of magnetoferritin in aqueous solution, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, 14.10.2015
10. P. Kopčanský a kol., The radiation stability of magnetic fluids. Štátna Užhorodská Univerzita, Pidhirina 1, 88000 Užhorod, Ukrajina, 20.08.2015
11. M. Timko a kol.: Hyperthermia effect in oil based magnetic fluid. Štátna Užhorodská Univerzita, Pidhirina 1, 88000 Užhorod, Ukrajina, 20.08.2015

12. Milan TIMKO et. al. “ Dielectric properties of magnetic fluids and their cooling effect in power transformer” Universita UAM, Institute of Accoustic, Umultowska 2, Poznan, Polsko, 26.11.2015

13. Peter KOPČANSKÝ et.al. “Can magnetic fluids help in the treatment of amyloid associated diseases? Universita UAM, Institute of Accoustic, Umultowska 2, Poznan, Polsko, 26.11.2015

14. P. Samuely, J. Kacmarcik, Z. Pribulova, P. Szabo, T. Samuely, V. Cambel, J. Soltys, E. Herrera, H. Suderow, A. Correa-Orellana, D. Prabhakan: Multiband superconductivity in Bi2Pd, Univesidad Autonoma Madrid, 14.102015


15. P. Samuely, J. Kacmarcik, Z. Pribulova, P. Szabo, T. Samuely, J. Soltys, V. Cambel, G. Karapetrov, M. Iavarone: CDW and superconductivity in CuTiSe2, BESSY Berlin, 27.10.2015
16. P. Samuely: Development of Centre of Low Temperature Physics Kosice, Institute of Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research Budapest, 8.12.2015

17. P. Szabó, P. Kulkarni, T. Samuely, V. Haskova, M. Zemlicka, M. Grajcar, P. Samuely: Superconductivity in MoC thin films near superconductor-insulator transition, Univesidad Autonoma Madrid, 14.10.2015

18. P. Szabó, P. Kulkarni, T. Samuely, V. Haskova, M. Zemlicka, M. Grajcar, P. Samuely: Superconductivity in MoC thin films near superconductor-insulator transition, Institute of Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research Budapest, 8.12.2015

19. T. Kozar: Mesoscale modeling of biomolecular systems, NCTS Workshop on Softmatter and Nanoscience, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, Taipei, Taiwan, 2015.


20. T. Kozar: Modeling Approaches for Large Biomolecules and Nanoparticles: Department of Physics, School of Science, Nagoya University, JAPAN, 2015.
21. T. Kozar: Modeling Approaches for Large Biomolecules and Nanoparticles: School of Pharmacy, East China University of Science and Technology, Shanghai, China, 2015.

22. Zentkova Maria: Pressure effect on magnetic properties of selected manganites, Condensed Matter Seminar, University of Florida, Gainsville ,FL, 27.4. 2015

23. P. Diko: Activities of Laboratory of Materials Physics, IEP SAS Košice in the Research of Bulk Superconductors. Seminár v Bulk Superconductivity Group, Department of Engineering, University of Cambridge 7.7.2015

24. P. Diko: Microstructural Design of Bulk Superconductors, seminár Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, 15.6.2015

25. P. Diko: Pinning and Weak Links in Bulk REBCO Superconductors, Superconductivity Research Laboratory, Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), Daejeon, South Korea, 23.06.2015.

26. P. Diko: Microstructural Design of Bulk Superconductors, Univerzity of Caen, Engineering school ESIX-Normandie, 27.3.2015

27. P. Diko: Growth of YBCO single-grain superconductors in the system with cerium, Superconducting Materials Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, November 19, 2015.

28. D. Volochová: Crystallization of YBCO bulk superconductors in the system with

Y2O3 and CeO2 addition, CRISTMAT Caen, 25.3.2015

29. MIHALIK Marián: Tuning of magnetic and dielectric properties in orthorhombic RMn1-xFexO3 crystals, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 12.11.2015


30. MOLČANOVÁ Zuzana: Synthesis and characterization of selected cerium and uranium materials which were prepared by arc melting and splat cooling, , Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 12.11.2015

31. HNATIČ Michal: Application of quantum field theory methods in classical stochastic models. In Physics Faculty, Yerevan State University, 8.4. 2015, invited talk.Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page