Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2015Download 2.91 Mb.
Page3/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2015

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent

Na Slovensku - počet patentov: 1


Číslo PV: 288322

Mená autorov: Kováč František, Petryshynets Ivan, Stoyka Vladimír, Škorvánek Ivan, Tibor Kvačkaj

Názov vynálezu: Spôsob výroby izotrópnych elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Majiteľ / spolumajiteľ: ÚMV SAV

V zahraničí - počet patentov: 2


Číslo PV: UA 99100 U

Mená autorov: Kopčanský Peter, Timko Milan, Závišová Vlasta, Tomašovičová Natália, I.P. Studenjak, O.V.Kovalcuk

Názov vynálezu: Spôsob zvýšenia iónovej vodivosti kompozitu na báze kvapalných kryštálov

Majiteľ / spolumajiteľ: Užhorodská Univerzita, Užhorod, Ukrajina

Krajina: Ukrajina


Číslo PV: UA 99099 U

Mená autorov: Kopčanský Peter, Timko Milan, Gažová Zuzana, Šipošová Katarína, Šipošová Katarína, I.P. Studenjak, O.V.Kovalcuk

Názov vynálezu: Metóda pre stanovenie optimálnej koncentrácie lyzozýmu pre vytvorenie lyotropného magnetického kvapalného kryštálu

Majiteľ / spolumajiteľ: Užhorodská Univerzita, Užhorod, Ukrajina

Krajina: Ukrajina


2.7.2. Prihlásené vynálezy

Na Slovensku - počet patentov: 2


Číslo PV: PP 00089-2015

Mená autorov: Diko Pavel, Volochová Daniela, Antal Vitaliy, Piovarči Samuel

Názov vynálezu: YBCO supravodič legovaný samáriom a spôsob jeho výroby

Majiteľ / spolumajiteľ:

Číslo PV: PP50001-2015

Mená autorov: Sedlák Marián, Rak Dmytro

Názov vynálezu: Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách

Majiteľ / spolumajiteľ:

V zahraničí - počet patentov: 1


Číslo PV: PCT/SK2015/050002

Mená autorov: Sedlák Marián, Rak Dmytro

Názov vynálezu: A Method for Determination of Content of Hydrophobic Compounds in Water-Miscible Organic Liquids

Majiteľ / spolumajiteľ:

Krajina: Európska únia2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)

Tabuľka 2h Experti hodnotiaci národné projektyMeno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet hodnotených projektov

Gažová Zuzana

VEGA

1

Hnatič Michal

VEGA

3

Kováč Jozef

VEGA

2VVGS

1

Kožár Tibor

APVV

2

Králik Ivan

VEGA

2

Kudela Karel

APVV

4VEGA

1

Musatov Andrey

APVV

1VEGA

1

Samuely Peter

APVV VV

10

Szabó Pavol

APVV

1VEGA

2

Timko Milan

VEGA

1

Tomašovičová Natália

VEGA

1


2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana
Počet autorov hesiel: 0
2.10. Iné informácie k vedeckej činnosti.

Váskumníci ÚEF SAV oponovali vedecné články v najvýznamnejších vedeckých časopisoch:

Phys. Rev. Lett., Phys.Rev. E, Phys. Rev. B, Supercond. Sci. and Technol., Material Chemistry and Physics, Physica Status Solidy, Physica Scripta, Crystal Growth & Design, Journal of Physics, Journal of Physical Chemistry, Journal of Physical Chemistry Letters, Advanced Engineering Materials, Journal of Materials and Product Technology, Scripta Materialia, Crystal Growth&Design, Materials Letters, J. Alloys and Compounds, JMMM,...

Adv. Space Res., Astrophys. J. Lett., Advances in Space Research, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, J. Phys. Conf. Ser., Advances in Astronomy, J. Geophys. Res.,

Space Weather & Space Climate, Nuclear Instrum. & Methods, Solar Phys., Atmos. Res.,

Earth, Planets and Space,...

IEEE Transactions on Human-Machine Systems, Computer Vision and Image Understanding, FEBS Letters, Biochemistry, Analytical Biochemistry, Food & Function (RSC), International Journal of Biological Macromolecules (Elsevier), Journal of Physical Chemistry B, Current Medicinal Chemistry, NANO,...

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku


3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2015Forma

Počet k 31.12.2015

Počet ukončených doktorantúr v r. 2015
Doktorandi

Ukončenie z dôvodov
celkový počet

z toho novoprijatí

ukončenie úspešnou obhajobou

predčasné ukončenie

neúspešné ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Interná zo zdrojov SAV

4

8

1

2

2

2

1

0

0

0

Externá__Externá'>Interná z iných zdrojov

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Externá

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

5

12

1

2

2

2

1

0

0

0

Súhrn

17

3

4

1

03.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení

Z formy

Interná z prostriedkov SAV

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Interná z iných zdrojov

Externá

Externá

Do formy

Interná z iných zdrojov

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Počet

0

0

0

0

0

03.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2015 úspešnou obhajobou

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov študijného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Ing. Jana Lazúrová

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2011

8 / 2015

5.2.26 materiály

RNDr. Marián Mihalik CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Hutnícka fakulta TUKE

Mgr. Lucia Melníková

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2011

8 / 2015

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mgr. Michal Rajňák

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2011

8 / 2015

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

RNDr. Milan Timko CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mgr. Peter Zalom

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2011

9 / 2015

4.1.2 všeobecná fyzika a matematická fyzika

RNDr. Marián Jurčišin PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Prírodovedecká fakulta UPJŠZoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.

3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakultyNázov študijného programu (ŠP)

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Univerzita/vysoká škola a fakulta

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

všeobecná fyzika a matematická fyzika

4.1.2

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Fyzika kondenzovaných látok

fyzika kondenzovaných látok a akustika

4.1.3

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Jadrová a subjadrová fyzika

jadrová a subjadrová fyzika

4.1.5

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Náuka o materiáloch a materiálove inžinierstvo

materiály

5.2.26

Hutnícka fakulta TUKE

Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom proceseMenný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia


Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt


Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň


Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. (biochémia)

Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. (biochémia)

Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ)Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ)Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach)Ing. Pavel Diko, DrSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)

Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. (Fakulta humanitných a prírodných vied PU)Ing. Pavel Diko, DrSc. (materiály)

Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. (Prešovská univerzita v Prešove)RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc. (všeobecná fyzika a matematická fyzika)

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc. (všeobecná fyzika a matematická fyzika)

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (Technická univerzita v Košiciach)prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (všeobecná fyzika a matematická fyzika)

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. (všeobecná fyzika a matematická fyzika)

RNDr. Ivan Králik, CSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. (všeobecná fyzika a matematická fyzika)

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)

RNDr. Marián Sedlák, DrSc. (mineralurgia)

RNDr. Peter Skyba, DrSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)

RNDr. Marián Slivka, CSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

RNDr. Milan Stehlík, DrSc. (jadrová a subjadrová fyzika)

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)

Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. (kybernetika)3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2015

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prednášky

Cvičenia a semináre

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

13

1

4

0

Celkový počet hodín v r. 2015

346

30

113

0

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page