Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page4/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác


19

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

28

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

15

4.

Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)

21

5.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

11

6.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

6

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác


1

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác


7

9.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách


4


3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

3.6.1. Vedenie doktorandských prác na iných pracoviskách r. 2014

1. Školiteľ: RNDr. Jan Nemčík, Csc.

Pracovisko: Katedra fyziky FJFI CVUT, Praha

Študijný program: Aplikace přírodních věd/ Jaderné inženýrství

Meno a priezvisko doktoranda: Ing. Michal Křelina

Názov dizertačnej práce: Studium produkce hadronů s velkým pT v interakcích

na nukleonových a jaderných terčících

2. Školiteľ: prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav fyzikálnych vied, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika, interná

Meno a priezvisko doktoranda: RNDr. Igor Parnahaj

Názov dizertačnej práce: Kvázi-periodické variácie kozmického žiarenia meraného neutrónovými monitormi

(obhájil v auguste 2015)

3. Školiteľ: prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, Ústav fyzikálnych vied, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika, externá

Meno a priezvisko doktoranda: RNDr. Mária Kancírová

Názov dizertačnej práce: Kozmické žiarenie: možné vplyvy na stav atmosféry

4. Školiteľ: doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav informatiky

Študijný program: Informatika, interná

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Matej Nikorovič

Názov dizertačnej práce: Analýza obrazu a rozpoznávanie objektov v 3D

5. Školiteľ: RNDr. Zuzana Gažová, CSc. Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav chemických vied Študijný program: Biochémia, interná

Meno a priezvisko doktoranda: RNDr. Zuzana Bednáriková Názov dizertačnej práce: Inhibítory amyloidného samousporiadania proteínov

6. Školiteľ: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav chemických vied

Študijný program: Biochémia

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Veronika Lysáková

Názov dizertačnej práce: Úloha mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov v oxidatívnom strese

7. Školiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. .

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav informatiky

Študijný program: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Viktor Khmara

Názov dizertačnej práce: Lokalizované kvaziklasické stavy v relativistickej teórii iónovo-atómových interakcií

8. Školiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. .

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav informatiky

Študijný program: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Lukaš Mižišin

Názov dizertačnej práce: Metódy kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike: Štúdium nerovnovážnych procesov v stochastických prostrediach s premenlivým počtom častíc

9. Školiteľ-špecialista: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. .

Pracovisko: Univerzita P.J.Šafárika, PF, Ústav informatiky

Študijný program: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Georgii Kalagov

Názov dizertačnej práce: Štúdium kvantových fázových prechodov v statických a dynamických modeloch s rôznym typom symetrie pomocou renormalizačnej grupy

10. Školiteľ: RNDr. Zuzana Gažová, CSc. Pracovisko: Univerzita P J. Šafárika, PF, Ústav biologických vied Študijný program: Bunková biológia, interná

Meno a priezvisko doktoranda: Mgr. Katarína Uličná

Názov dizertačnej práce: Štúdium účinku amyloidných agregátov proteínov samotných ako aj v prítomnosti inhibítorov amyloidnej agregácie na bunkové procesy

4. Medzinárodná vedecká spolupráca

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2015 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia

SSB 2015, Košice, 60 účastníkov, 30.06.-03.07.2015

Konferencia bola zameraná na prezentáciu a diskusiu o súčasnom stave a vývoji štúdia biomakromolekúl vzhľadom na ich stabilitu, aktivitu, dynamiku a intermolekulárne interakcie zamerané na viazanie ligandov, agregáciu či tvorbu suprakomplexov.Mathematical Modeling and Computational Physics 2015, Stará Lesná, 90 účastníkov, 13.07.-17.07.2015

V pozvaných prednáškach a príspevkoch bolo prezentované široké spektrum problémov z fyziky, matematiky, biológie, chémie a Informačných technológíí.Small Triangle Meeting on Theoretical Physics, Sveta Nedelja, 22 účastníkov, 07.09.-11.09.2015

Medzinárodný workshop bol zameraný na riešenie problémov súčasnej teoretickej fyziky.


ATLAS hadrónový kalibračný míting (HCW 2015), Bratislava, 80 účastníkov, 14.09.-18.09.2015

Jedná sa o pravidelnú akciu. Cieľom je analýza funkčnosti kalibračných procedúr týkajúcich sa hadrónov (a jetov), pochopenie pile-upu a pod., a to vo všetkých vhnodných typoch subdetektorov detektora ATLAS.3.Workshop on Dispersion Methods for Hadronic Contributions to QED Effects, Bratislava, 20 účastníkov, 09.10.-10.10.2015

Workshop bol zameraný na teóriu a meranie reprezentatívnych fyzikálnych konštánt4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2016 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)

16th Czech and Slovak Conference on Magnetism/CSMAG'16, Česká a slovenská konferencia o magnetizme, Košice, 300 účastníkov, 13.06.-17.06.2016, (Ivan Škorvánek, 055/7922235, skorvi@saske.sk)

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferenciíTyp výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

4

0

2


4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.

Kolaboračná rada experimentu ATLAS v CERN (funkcia: člen)RNDr. Diana Fedunová, PhD.

European Biophysical Societies Association (funkcia: člen)Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Americká fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

Nemecká fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

European Biophysical Societies Association (funkcia: člen)RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.

Kryštalografická spločnosť (funkcia: člen)Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

COSPAR (funkcia: predseda NK)

International Academy of Astronautics (funkcia: člen zvolený )

URSI (funkcia: člen NK)RNDr. Ján Nemčík, CSc.

Centrum pre fyziku relativistických jadrových zrážok (CFRJS) FJFI ČVUT Praha (funkcia: vedecký garant)Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

„Fellow“ – Institute of physics (funkcia: člen panelov pre prijímanie nových „fellow“)

Európska fyzikálna spoločnosť (funkcia: individuálny člen)

Rada Európskej fyzikálnej spoločnosti (funkcia: člen)Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Academia Europaea Scientiarum et Artium, Salzburg (funkcia: riadny člen )RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

American Chemical Society (funkcia: člen)

American Physical Society (funkcia: člen)

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

IUPAP C5 Low Temperature Physics (funkcia: člen)RNDr. Marián Slivka, CSc.

SCOSTEP (funkcia: člen NK)RNDr. Katarína Šipošová, PhD.

Biophysical Society (funkcia: člen)RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

American Assoc. for Advancement of Science (funkcia: člen)

Humboldtov klub v SR (funkcia: podpredseda)

International Advisory Committee for Soft Magnetic Materials (funkcia: člen)

Magnetism Committee TMS Society USA (funkcia: člen)

Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

IEEE - Computer Society (funkcia: affiliat.)4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projektyMeno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet hodnotených projektov

Bruncko Dušan

INGO II, Projekt LG13031, oponent

1JRPP: Exotic nuclear shapes in the intersection of structure and reaction studies, oponent

1LG15047: Spolupráce na experimentech ve Fermiho laboratoři, USA, oponent

1projekt LG13009, oponent

1Projekt LG13031, oponent

1Projekt P100481601, oponent

1

Kožár Tibor

Narodowe Centrum Nauki

1

Samuely Peter

COST nanoSC MP1201 STSM

10FP7 MCA ITN

1H2020 MSCA ITN

5Institut Universitaire de France

1Research Fund - Flanders (FWO)

1


4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach participuje v značnom počte významných medzinárodných vedecko-výskumných kolaborácií, či už sa jedná o odbor jadrovej a subjadrovej fyziky, kozmickej fyziky alebo široké spektrum odborov fyziky pevných látok až po biofyziku. Ako príklad je možné uviesť:

- v oblasti pevných látok spoluprácu s laboratóriami CNRS v Grenobli, University of Lancaster, UAM Madrid, s ústavmi Poľskej akedémie vied, Českej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, v roku 2014 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi UEF, SIT Tokyo a RAS Cernogolovka.

- v jadrovej a subjadrovej fyzike príspevok do experimentov ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC v CERNe

- v kozmickej fyzike kolaboráciu JEM-EUSO

- v biofyzike spoluprácu s Institute of Physics Academia Sinica na Taiwane, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Department of Biophysics "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy v Bukurešti a CNR v Bologni v Taliansku.Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.

5. Vedná politikaÚstav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach patrí medzi najúspešnejšie ústavy v získavaní prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ v rámci SAV. Štrukturálne fondy EÚ predstavujú síce veľmi významný, ale časovo limitovaný zdroj prostriedkov významného skvalitnenia prístrojovej základne, a už vôbec neposkytujú prostriedky na ich prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj. Z tohto dôvodu je nevyhnutné aby Agentúra na podporu výskumu a vývoja pravidelne a v dostatočnom objeme prostriedkov plnila svoju funkciu hlavného zdroja financovania trvalého a udržateľného rozvoja vedy a výskumu na Slovensku. Súčasne by bolo dobré, keby sa zvýšili možnosti zamestnávania post-docov cez podporný fond Štefana Schwarza.

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné experimenty a využívanie experimentálnej aparatúry

Začiatok spolupráce: 2014

Zameranie: Štúdium mitochondriálnych elektrón-transportných proteínov

Zhodnotenie: Spoločný projekt VEGA - Prírodovedecká fakulta UPJŠ je spoluriešiteľská organizácia na projekte


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko

Začiatok spolupráce: 1969

Zameranie: Fyzika veľmi nízkych teplôt

Zhodnotenie: Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt Košice je spoločné pracovisko ÚEF SAV a UPJŠ, ktoré je tiež Centrom excelentnosti SAV a UPJŠ, ktoré umožňuje spoločné využívanie experimentálnej techniky.


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné projekty a využívanie experimentálnej techniky

Začiatok spolupráce: 1999

Zameranie: Fyzika tuhých látok

Zhodnotenie: Dlhodobá spolupráca v oblasti štúdia mikroštruktúry a magnetických vlastností nanokryštalických kompozitných materiálov a systémov magnetických nanočastíc.


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Výskumno-vývojové centrum progresívnych materiálov pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: materiálový výskum zameraný na transfer vedeckých poznatkov do praxei

Zhodnotenie: V auguste r. 2013 začalo svoju činnosť Výskumno-vývojové centrum progresívnych materiálov pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH, projekt štrukturálnych fondov EU v hodnote 22 miliónov Eur. Koordinátorom VVC je SAV a partnermi 4 ústavy SAV: tri košické: ÚEF, ÚMV, ÚGt a ÚMMS, pobočka v Žiari nad Hronom. Ďalej sú partnermi projektu UPJŠ Košice a TUKE Košice. V rámci projektu bude v areáli SAV na Watsonovej v Košiciach vybudovaný nový technologický pavilón, zrekonštruované rozsiahle priestory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a vybudovaný technologický pavilón v Žiari nad Hronom. Ďalšia časť projektu je orientovaná na nákup prístrojov a zariadení pre materiálový výskum a vývoj. Projekt má tri hlavné úlohy a/zriadenie centra, b/ aplikovaný výskum a c/ zriadenie inštitúcie pre technologický transfer. V súčasnosti prebieha intenzívna stavebná činnosť, je nakúpená časť prístrojov, prebieha aplikovaný výskum aj za účasti novozískaných pracovníkov priamo pre tento projekt.


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné využívanie experimentálnej aparatúry

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: analýza obrazu

Zhodnotenie: Spoločný projekt APVV - Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE a Prírodovedecká fakulta UPJŠ sú spoluriešitelia.


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Hutnícka fakulta TUKE

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné využívanie experimentálnej techniky

Začiatok spolupráce: 1969

Zameranie: Materiálová fyzika

Zhodnotenie: Spolu s Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach spoločné využívanie experimentálnej techniky.


Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné experimenty a využívanie experimentálnej aparatúry

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Štúdium inhibítorov amyloidnej agregácie proteínov

Zhodnotenie: Spolupráca v oblasti štúdia amyloidnej agregácie proteínov, in vitro a in silico štúdium inhibítorov amyloidnej agregácie.


6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4


7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie


8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.

Výbor pre spoluprácu s CERN

člen

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Výbor pre spoluprácu SR s SÚJV Dubna

člen

RNDr. Ivan Králik, CSc.

Výbor pre spoluprácu s CERN

člen

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Výbor OSN COPUOS (Commission for Peaceful Use of Outer Space)

Zástupca SR, focal point SR (national focal point on the long-term sustainability of outer space activities), člen expertnej skupiny C Space Weather
High Level Space Policy GRoup

alternujúci člen, od r. 2015 neaktuálne

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ pre zaraďovanie publikácií

člen
Hodnotiaca komisia pre hodnotenie činnosti organizácií vykonávajúcich výskum a vývoj pri Ministerstve školstva, vedy, výskum a športu SR

člen

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page