Suggested answers to discussion questions


Once an attack on the company’s website was discovered, it took more than 30 minutes to determine who to contact to initiate response actionsDownload 0.51 Mb.
Page9/19
Date30.09.2021
Size0.51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Once an attack on the company’s website was discovered, it took more than 30 minutes to determine who to contact to initiate response actions.


Preventive: Document all members of the CIRT and their contact information.
Practice the incident response plan.
Sau khi phát hiện ra một cuộc tấn công vào trang web của công ty, phải mất hơn 30 phút để xác định người cần liên hệ để bắt đầu các hành động phản hồi.
Phòng ngừa: Ghi lại tất cả các thành viên của CIRT và thông tin liên hệ của họ.
Thực hành kế hoạch ứng phó sự cố.
  1. Download 0.51 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page