Trousers, jeans, shorts, pyjamas, tights, scissors, glasses/spectaclesDownload 22.74 Kb.
Date07.12.2023
Size22.74 Kb.
#62844
material 3 plural
Test bank reading perfect
Singular and Plural
-Ingliz tilida ba'za so'zlar har doim ko'plik qo'shimchasi bilan ishlatiladi va doim ko'plik hisoblanadi: Trousers, jeans, shorts, pyjamas, tights, scissors, glasses/spectacles. Bu so'zlar ifodalovchi narsalarni sanash uchun a pair of ... birikmasidan foydalanamiz: a pair of trousers, two pairs of scissors etc.

-Ba'zi so'zlar esa tarkibida ko'plik qo'shimchasini saqlagan bo'lsada, sanalmaydigan, birlikdagi so'z hisoblanadi. Bular asosan fanlar va sport turlarini ifodalovchi so'zlar bo'ladi: mathematics/maths, physics, economics, athletics, gymnastics, billiards, bowls, news etc.-
Ingliz tilida ba'zi s qo'shimchasi bilan tugagan so'zlarning birlik va ko'plik shakli bir xil: means (vosita(lar)), series (ko'p qismli dastur(lar)), species(tur, nav, xil(lar)), crossroads (chorraha(lar)), works (zavod(lar)), headquarters (bosh ofis(lar)).


-
Guruhni ifodalovchi so'zlar: government, staff, team, family, audience, committee kabi so'zlar ham birlikda, ham ko'plikda ishlatilishi mumkin. Agar bu so'zlar odamlar jamoasini ifodalasa, ko'plikda ishlatiladi. His family (they) are kind to me. Boshqa vaziyatlarda esa birlik hisoblanadi. His family (it) is big.

-
Tarkibida ko'plik qo'shimchasi bo'lmasada, faqat ko'plikda ishlatiladigan so'zlar: the police, people, cattle (chorva, qoramol)
-
Pul, vaqt, masofa kabilarni o'lchashda ham ko'plik qo'shimchasidan foydalanamiz. Lekin bunda ko'plik qo'shimchasini olgan so'z ma'no jihatdan birlik shalkda qoladi va shu sabab birlikdagi kesim bilan qo'llaniladi:
Five thousand pounds (it) was stolen in the robbery. (not 'were stolen')

-Ba'zan of so'z turkumidagi so'zlardan ham sifat o'rnida foydalanish mumkin. Bunda sifat o'rnida qo'llanilgan so'z ko'plik shaklida ishlatilmaydi (sifat ko'plikda turlanmaydi) a ten-pound note a four-week English course, two 14-year- old girls, a six-hour journey, a salad fork, a shoe store, a trouser leg, a news program, etc.

Download 22.74 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page