5-mavzu. Biznes jarayonlari va ularni hisobga olish reja


O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollarDownload 49.45 Kb.
Page7/7
Date02.04.2024
Size49.45 Kb.
#63971
1   2   3   4   5   6   7
5-mavzu. Biznes jarayonlari va ularni hisobga olish reja
Baholash ishi va investitsiyalar
O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

 1. Amortizatsiya qilinadigan qiymat qanday yuzaga keladi?

 2. Asosiy vositalarni qanday baholash turlari mavjud?

 3. Asosiy vositalarni qiymatini shakllanishida qanday baholar yuzaga keladi?

 4. AVECO usul nimasi bilan qulay hisoblanadi?

 5. Baholash nima va uning ahamiyati nimalardan iborot?

 6. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishga qarab xarajatlar qanday turkumlanadi?

 7. Dastlabki qiymat nima?

 8. Jahonda qo‘llaniladigan baholash turlari.

 9. Joriy qimat qanday yuzaga keladi?

 10. Kalkulyatsiya nima va uning ahamiyati nimadan iborot?

 11. Kalkulyatsiya schyotlariga qaysilar misol bo‘ladi?

 12. Materiallarni baholashni qanday turlari mavjud?

 13. Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishdan maqsad nima?

 14. Nomoddiy aktivlarni qanday baholari mavjud?

 15. Tugatish qiymatini qo‘llashda nimaga e’tibor qaratiladi?

 16. Xarajatlar nima va ular qanday turkumlanadi?

 17. Xarajatlarni qanday turlari mavjud?

 18. Xarid bahosi va dastlabki qiymat o‘rtasida qanday farq mavjud?

 19. Aosiy vositalarning kirimi qanday amalga oshiriladi?

 20. Ishlab chiqarish jarayoni hisobining vazifalari nimalardan iborat?

 21. Ishlab chiqarish jarayonida nimalar ishtirok etadi?

 22. Mahsulot sotish jarayoni hisobi qanday amalga oshiriladi?

 23. Sotish jarayoni hisobi vazifalari nimalardan iborat?

 24. Ta’minot jarayoni hisobining vazifalari nimalardan iborat?

 25. Xarajatlarni qanday turlari mavjud?


1 Wan Madznah Wan Ibrahim va Mohd Rizal Palil. Fundamentals of business accounting. Oxford university Press, 2014. 8 b.

Download 49.45 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page