Absolyut qora jismning nurlanishi uchun Plank formulalariDownload 55 Kb.
Date15.12.2023
Size55 Kb.
#62953
Savolnoma Nazariy fizika (kvant mexanika) oraliq 2022-2023

Nizomiy nomidagi TDPU 5110200-Fizika va astronomiya ta’lim yo’nalishi 3-kurslar uchun NAZARIY FIZIKA (KVANT MEXANIKA) FANIDAN ORALIQ BAXOLASH UCHUN
SAVOLNOMA 1. Absolyut qora jismning nurlanishi uchun Plank formulalari

 2. Absolyut qora jismning nurlanishi. Reley-Jins formulasi

 3. Absolyut qora jismning nurlanishi. Vin formulasi

 4. Atomning Rezerford-Bor modeli. Frank-Gers tajribasi.

 5. Fotoeffekt uchun Stoletov qonunlari. Eynshteyn tenglamasi

 6. Fotonning erkin elektronlarda sochilishi. Kompton effekti

 7. Kvant mexanikaning eksperimental asoslari. Atom tuzilishini tushuntirishda klassik fizikaning qiyinchiliklari.

 8. Mikrozarralarni potensial barerdan o‘tishi. Tunel effekti

 9. Mikrozarralarning korpuskulyar xossalari. Fotoeffekt.

 10. Mikrozarralarning korpuskulyar xossalari. Fotoeffekt.

 11. Nostatsionar holatlar uchun Shryodinger tenglamalari

 12. Potensial o‘radagi zarra. Erkin zarra.

 13. Statsionar holatlar uchun Shryodinger tenglamalari.

 14. To‘lqin funksiyaning statistik talqini. Geyzenbergning noaniqlik munosabatlari.

 15. Uzluksizlik tenglamasi

 16. Vodorod atomining spektrial seriyalari

 17. Zarralarning to‘lqin xossalari. De-Broyl gipotezasi va to‘lqini, uni tajribada tasdiqlanishi.

Yangi qo‘shilganlar

 1. Potensial barer uchun Shryodinger tenglamasi.

 2. Barer uchun Shryodinger tenglamasini yechish.

 3. Barerga taalluqli koeffitsientlarni topish.

 4. Tunel effekti va uning amaliy ahamiyati

 5. Chiziqli garmonik ossillyatorni klassik fizika asosida qarash.

 6. Chiziqli garmonik ossillyator uchun Shryodinger tenglamasi va uning yechimi.

 7. Garmonik ossillyatorning energiyasi va to‘lqin funksiyasining tahlili.

 8. Chiziqli operatorlar va ularning xossalari.

 9. Operatorlar ustida amallar.

Download 55 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page