Mustaqil ish


jadval Korxona salohiyati samaradorligi re zervlari, yo'qotishlari va integral koeffitsienti balli baholarining dinamikasiDownload 0.56 Mb.
Page5/8
Date17.02.2024
Size0.56 Mb.
#63576
1   2   3   4   5   6   7   8
1476211201 65362
abbosning maqolasi
jadval
Korxona salohiyati samaradorligi re zervlari, yo'qotishlari va integral koeffitsienti balli baholarining dinamikasiRezervlar,
yo'qotishlar,
samaradorlik


t1 t2 t3 — t1 — tp

l.Rezervlarning o'zgarishi sur'atlari

TR1

TR1

TR1
TR1
TR1

2. Yo' qotishlarning o'zgarishi sur'atlari

TP1

TP1

TP1
TP1
TP1

3.korxona salohiyati
samaradorligi
integral
koeffitsientining o'zgarishi sur'atlari

TK1mt

TK1Mlt

TK1m
TK1m
TKr

Eng yaxshisi yo'qotishlar dinamikasi nolga qadar keskin pasayishi, samara dorlikning integral koeffitsienti o'zgarishlar sur'atlari to'g'ri chizig'i (TKmt) esa ular bir birlariga nisbatan yetarlicha yaqinroq joylashishlaridagi rezervlar o'zgarishlari sur'atlari to'g'ri chiziqlaridan yuqoriroqdaligidir. Ya'ni eng katta muvaffaqiyatga TP= 0, TKmt> TR


bo'lgan holda erishiladi. Bu shuni bildiradiki, korxo na agar raqobatning u yoki bu darajasidagi yetakchilariga emas, tenglar o'rtasidagi eng yaxshilarga qarab shiddat bilan harakatlanadi. Buni quyidagicha
namoyish qilish mumkin: f TK1

TP
Vaqt (t)
9.1 - rasm. Raqobat muvaffaqiyatining "o'qlari".NT Rivojlangan mamlakatlarda korxonalar salohiyati raqobatbar-doshligini baholashda

sotsial standartlar katta rol o'ynaydilar. Bu ko'rsatkichlar - korxo na salohiyati sotsial raqobatbardoshligini yoki korxonaning sotsial sifatini ta'riflovchi me'yorlardir. Xorijiy va qisman mamlakatimiz tajribasini ko'rsatishicha, keyingilar beshta o'ziga xos reytinglardan vujudga keladilar. Ya'ni iste'molchilar va jamoatchilik tomonidan korxona faoliyatining ahamiyatini baholanishi (korxonaning iste'molchilik reytingi - RPpf); korxona faoliyatining raqiblar tomonidan baholanishi (ishga doir reyting - RDpf); xodimlar va mulk egalari tomonidan o'z korxo nasini o'zlari baholashlari (obro'li reyting -RSpf); korxo naning xo rijiy baholanishi (xalqaro reyting - RMpf)dan. O'zimizdagi va raqiblardagi reytinglarning yig'ma balli baholarini solishtira turib, korxona salohiyati sotsial raqobatbardoshligining haqiqiy darajasini aks ettiruvchi ko'rsatkichni olamiz (USKpf):Agar raqiblar orasida qabul qilingan me'yor, standart USKp N orqali belgilansa, USKpf>USKpn da ushbu paytda korxo na o'zini sotsial munosabatlar nuqtai nazaridan g'oyatda obro'li va raqobatbardosh hisoblashi mumkin. Agar USKpf
Download 0.56 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page