sinf. Matematikadan test a = b = 3,6, h = 1,6, bo’lsa, s = h/2 (a+b) ifodaning son qiymatini toping?Download 32.79 Kb.
Date20.12.2023
Size32.79 Kb.
#63004
8-9 sinf matematikadan test (1)8-sinf. Matematikadan test

 1. a = 2,4. b = 3,6, h = 1,6, bo’lsa, s = h/2 (a+b) ifodaning son qiymatini toping?

A) 48; B) 3,18; C) 4, 8; D) 0,48;

 1. a=5,1, b=4,7 bo’lsa, P= 2(a+b) ifodaning son qiymatini toping?

A) 40; B) 19,6; C) 1,96; D) 36,1

 1. Qavslarni oching va soddalashtiring: 5a+(3a-(4a+3)).

A) 8a+3; B) 4a-3; C) -4a-3; D) 3-4a;

 1. 8(x+2)-5x=-2(x+4,5).

A) -5; B) 5; C) 6; D) to’g’ri javob berilmagan.

 1. 3(x+2) -2 (x+3)=7-5(x+1).

A) -1/3; B) 1/3; C) -1; D) 2;

 1. Birhadning son qiymatini toping?

1/5a2b3c bunda a=-2, b=-1, c=10.
A) -5/4; B) 5/4; C) -8; D) 8;
7.Ko’phadni birhadga ko’paytiring: 4a-1/3x ∙ (-3x).
A) -12ax-3x2; B) 3x2-12ax;
C) 3x2+12ax; D) x2-12ax;
8.Umumiy ko’paytuvchining qavsdan tashqariga chiqaring:
24a3b2-30a2b3.
A) 6a2b2(4a-5b); B) 6ab(4a2b-10b2);
C) 6a2(4ab2-5b3); D) 6b2(4a3-5a2);
9.Ko’paytuvchilarga ajrating: 8a3-27b3.
A) (2a-3b)2(2a+3b); B) (2a+3b)2 ∙(2a-3b);
C) (2a)3-(3b)3; D) (2a-3b) (4a2+6ab+9b2);
10. y=kx+4 funksiya grafigi M(1;1) nuqtadan o’tadi. k ni toping?
A) -3; B) 3; C) -2; D) -4;


Yopiq test savollari.

 1. Funksiya necha xil usulda beriladi?

 2. Tenglamalar sistemasini yechish usullar necha xil?

 3. Birhad deb nimaga aytiladi?

 4. Algebraik ifoda nima?

 5. Tenglamalar sistemasini yechish deganda nimani tushunasiz?

8-sinf. Test javoblari.
1. C 6. C
2. B 7. D
3. B 8. A
4. A 9. D
5. B 10. A


Yopiq test javoblari.

 1. 3 xil.

 2. 3 xil.

 3. Sonli va harfiy ko’paytuvchilar ko’paytmasidan iborat algebraik ifoda bir had deyiladi.

 4. Sonlar va harflardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtiriladigan ifoda algebraik ifoda deyiladi.

 5. Tenglamalar sistemasini yechishni bu uning hamma yechimlarini topish yoki yo’qligini aniqlashdir.

9-sinf. Matematikadan test

 1. Tengsizlikni yeching; 5(x-30+2x<4x+3.

A) x<6; B) x<-6; C) x>6; D) x>-6;

 1. Tengsizlikni yeching: 4(x-1)+5(x+1)<6(x+2)+7(x-1).

A) x<-1; B) x>-1; C) x<1; D) x>1;

 1. 7x+5≥3(x-1)-4x tengsizlikning yechimi bo’ladigan eng kichik butun sonni toping?

A) x=2; B) x=-2; C) x=3 D) x=-1;
4. Ifodani soddalashtiring:
A) ; B) 5; C) ; D) 12 ;
5.Hisoblang; ∙
A) 21; B) 1,4; C) 1,5; D) 210;
6. Tenglamani yeching:
A) x≤-5; B) x≥-5; C) x<5; D) x≥5;
7. Tenglamani yeching: 3x2=48;
A) x = 4; B) x = -4; C) x1,2= 4; D) x=8;
8. Tenglamani yeching; x2+9x=0
A) x1,2= -9; B) x1,2= 3; C) x1=0, x2= -9 D) x1=0, x2=-9
9. Kvadrat tenglamani yeching: x2+x-6=0.
A) x1=-3, x2=2; B) x1=3, x2=-2; C) x1,2= 6; D) x1=-1, x2=2;
10. Kvadrat tenglamani yeching: x2+7x+6=0
A) x1=1, x2=-1; B) x1=-6, x2=-1; C) x1=-7, x2=-6; D) x1=1-, x2=-5;


Yopiq test savollari.

 1. Tenglamalar sistemasini yechish deganda nimani tushunasiz?

 2. Kvadrat tenglama nima?

 3. Viyet teoremasini yozing?

 4. Kvadrat funksiya nima?

 5. Parabola nima?


9-sinf. Test javoblari.
1. A 6. D
2. B 7. C
3. D 8. C
4. D 9. A
5. A 10. B


Yopiq test javoblari.

 1. tenglamalar sistemasini yechishni bu uning hamma yechimlarini topish yoki yo’qliginianizlashdi.

 2. Ax2+bx=0, bunda a=0, x-nomallum

 3. X1+x2= -p, x1∙2=q.

 4. Y=ax2+bx+c bunda a=0,x-xaqiqiy o’zgaruvchi.

 5. Y=x2 funksiyaning grafigi bo’lgan egri chiziq parabola deyiladi.

.
Download 32.79 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page