Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page1/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
#27933
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2015

Košice
január 2016


Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2015

1. Základné údaje o organizácii

2. Vedecká činnosť

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

4. Medzinárodná vedecká spolupráca

5. Vedná politika

6. Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

11. Aktivity v orgánoch SAV

12. Hospodárenie organizácie

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV

14. Iné významné činnosti organizácie SAV

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

17. Problémy a podnety pre činnosť SAVPRÍLOHY

A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2015

B Projekty riešené v organizácii

C Publikačná činnosť organizácie

D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

E Medzinárodná mobilita organizácie

1. Základné údaje o organizácii


1.1. Kontaktné údaje

Názov: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Riaditeľ: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Alena Juríková, CSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Pavol Szabó, CSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
Člen snemu SAV: Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Adresa: Watsonova 47, 040 01 Košice

http://uef.saske.skTel.: 055/7922201
Fax:
E-mail: sekr@saske.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

Laboratórium kozmickej fyziky na Lomnickom štíte


059 60 Tatranská Lomnica, tel.: 052/467 071

Vedúci detašovaných pracovísk:

Laboratórium kozmickej fyziky na Lomnickom štíte


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1969

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancovŠtruktúra zamestnancov

K

K

K
do 35
rokov


F

P

T

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

127

83

44

16

9

123

112,47

74,9

Vedeckí pracovníci

82

58

24

10

7

78

69,94

64

Odborní pracovníci VŠ

24

16

8

5

2

24

22

9,9

Odborní pracovníci ÚS

10

4

6

1

0

10

10,8

1

Ostatní pracovníci

11

5

6

0

0

11

9,73

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2015 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2015 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2015)

Rodová skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

12

44

5

5

18

23

17

Ženy

0

24

0

0

0

10

14

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektovVeková štruktúra (roky)

< 31

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži

0

6

3

5

3

8

18

10

4

Ženy

1

6

6

3

6

4

0

0

0

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2015


Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Muži

49,5

50,3

53,4

Ženy

44,0

40,6

41,5

Spolu

47,6

47,4

49,7


1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty

Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2015ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2015 (v €)


A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu


1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2015 financované VEGA


27

1

196192

196192

725

2. Projekty, ktoré boli r. 2015
financované APVV


5

6

239832

176199

86667

3. Projekty OP ŠF

2

2

-

-

418934

4. Projekty centier excelentnosti SAV

1

0

12983

12983

-

5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)


0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Tabuľka 2b Počet návrhov domácich projektov podaných v roku 2015Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV

r. 2015

-

4

6

2. Projekty výziev OP ŠF

podané r. 2015

Bratislava

Regióny2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2015

Tabuľka 2c Počet medzinárodných projektov riešených v roku 2015ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2015 (v €)


A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu


1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ


0

0

-

-

-

2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné


2

6

60000

60000

59317

3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci


0

0

-

-

-

4. Bilaterálne projekty

1

0

1517

-

-

5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)


6

1

10008

10008

-

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov


0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2015

Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2015

A

B

Počet podaných projektov

v 7. RP EÚ

Počet podaných projektov

Horizont 20205

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok)

2.3.1. Základný výskum

I. miestoNiektoré neregulárne a kvaziperiodické variácie kozmického žiarenia: merania na Lomnickom štíte

Projekty: VEGA 2/0040/13, ITMS 26220120009 a ITMS 26220120029

Riešitelia: K. Kudela, R. Langer

Dlhodobé spojité merania kozmického žiarenia (KŽ) neutrónovým monitorom s vysokou štatistikou a časovým rozlíšením na Lomnickom štíte (LŠ, 1982-2015) umožnili: a. opísať kvázi - periodické variácie KŽ v širokom rozsahu frekvencií (2,6); b. nájsť súvislosti medzi poklesmi KŽ, parametrami medziplanetárneho prostredia a geomagnetickou aktivitou na stredných šírkach (1) ; zistiť, že oblačnosť na LŠ môže mať iba veľmi slabú spojitosť s KŽ (3); zistiť že častice počas GLE 70 spôsobili zmeny v prenose nízkofrekvenčných elektromagnetických vĺn medzi Európou a Amerikou (5); odhadnúť možnosti a obmedzenia dozimetrických meraní na LŠ pri zmenách toku primárneho KŽ (4). Merania sa spojite využívajú ako jedna z charakteristík kozmického počasia (napr. pre upresnenie dávky ožiarenia na lietadlách).

1.Parnahaj, I.; Kudela, K., Forbush decreases at a middle latitude neutron monitor: relations to geomagnetic activity and to interplanetary plasma structures ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE Volume: 359 Issue: 1 Pages: 35-35 SEP 2015

2.Kudela, Karel; Langer, Ronald, ON QUASI-PERIODIC VARIATIONS OF LOW-ENERGY COSMIC RAYS OBSERVED NEAR EARTH, RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, Volume: 164, Issue: 4, Pages: 471-476, JUN 2015

3.Kancírová, M.; Kudela, K., Cloud cover and cosmic ray variations at Lomnicky stit high altitude observing site, ATMOSPHERIC RESEARCH, Volume: 149, Pages: 166-173, NOV 2014

4.Kubančák, J., Ambrožová, I., Bütikofer, R., Kudela, K., Langer, R., Davídková, M., Ploc, O., Malušek, A., Liulin silicon semiconductor spectrometers as cosmic ray monitors at the high mountain observatories Jungfraujoch and Lomnicky stit, JOURNAL OF INSTRUMENTATION, Volume: 9, Pages: 7018-7018, JUL 2014

5.Zigman, Vida; Kudela, Karel; Grubor, Davorka, Response of the Earth's lower ionosphere to the Ground Level Enhancement event of December 13, 2006, ADVANCES IN SPACE RESEARCH, Volume: 53, Issue: 5, Pages: 763-775 MAR 1 2014

6. Kudela, Karel and Sabbah, Ismail, Quasi-Periodic Variations of Low Energy Cosmic Rays, SCIENCE CHINA Technological Sciences, accepted October 2015.

II.miesto

Amyloidná agregácia proteínov – efekt sodných solí Hofmeisterovej série a malých molekúl

Projekty: VEGA 2/ 0181/13, 2/0175/14, APVV 0526-11 a 0171-10, EU granty 26220220005 and 26110230097, 26110230061

Riešitelia: Zuzana Gažová, Zuzana Bednáriková, Andrea Antošová, Katarína Šipošová, Erna Demjén, Jozef Marek, Slavomíra Poniková, Dagmar Sedláková

Študovali sme vplyv sodných solí Hofmeisterovej série na štruktúrne a morfologické vlastnosti amyloidných fibríl lyzozýmu. Zistili sme, že druh aniónu a jeho poloha v Hofmeisterovej sérii determinuje stabilitu a štruktúru natívneho lyzozýmu, kinetiku tvorby amyloidných fibríl a ich morfológiu. Kinetika fibrilizácie nepriamo úmerne koreluje s polohou aniónu v Hofmeristerovej sérii a je dôsledkom priamej interakcie iónov s proteínom. Ukázali sme, že analógy 7-methoxytakrín-amantadínu a glykoakridínové deriváty sú schopné inhibovať tvorbu amyloidných agregátov inzulínu, veľkosť inhibície bola podmienená štruktúrou inhibítorov. V prípade glykoakridínov významnú úlohu zohráva prítomnosť aromatického jadra, flexibilita linkera ako aj vlastnosti postranných molekúl naviazaných na linker. Definovali sme dominantné interakcie medzi inhibítorom a proteínom, ktoré významne prispievajú k inhibičnému účinku. Najväčší účinok mali nepolárne interakcie. Pomocou in silico metód bol testovaný účinok všetkých 8 000 možných kombinácií tripeptidov na amyloidné fibrily Aβpeptidu. Tripeptidy obsahujúce tryptofán a prolín boli idefinované ako tripeptidy, ktoré majú najväčšiu väzobnú afinitu k amyloidným fibrilám, a teda aj najväčší potenciál ich deštruovať. Depolymerizačná aktivita týchto štyroch tripeptidov bola potvrdená experimentálne.Poniková Slavomíra, Antošová Andrea, Demjén Erna, Sedláková Dagmara, Marek Jozef, Varhač Rastislav, Gažová Zuzana, Sedlák Erik, Lysozyme stability and amyloid fibrillization dependence on Hofmeister anions in acidic pH, Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2015, 20, 921 – 933, IF - 2.538

Vuong, Q. V., Bednarikova, Z., Antosova, A., Huy, P. D. Q., Siposova, K., Tuan, N.A., Li, M. S., Gazova, Z. Inhibition of insulin amyloid fibrillization by glyco-acridines: an in vitro and in silico study, MED.CHEM.COMM., 2015, Vol. 6 (5), 810-822, IF - 2.495

Viet, M. H., Siposova, K., Bednarikova, Z., Antosova, A., Nguyen, T. T., Gazova, Z., Li, M. S. In Silico and in Vitro Study of Binding Affinity of Tripeptides to Amyloid beta Fibrils: Implications for Alzheimer's Disease, Journal of Physical Chemistry B, 2015, Vol. 119 (16), 5145-5155, IF - 3.302

Spilovska, K., Korabecny, J., Horova, A., Musilek, K., Nepovimova, E., Drtinova, L., Gazova, Z., Siposova, K. , Dolezal, R., Jun, D., Kuca K., Design, synthesis and in vitro testing of 7-methoxytacrine-amantadine analogues: a novel cholinesterase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease, Medicinal Chemistry Research, 2015, Vol. 24 (6), 2645-2655, IF – 1.402
2.3.2. Aplikačný typ

I. miestoPriame pozorovanie tvorby obrazcov a zhlukovania častíc magnetickej kvapaliny v elektrickom poli.

Projekty: NMI3, VEGA 2/0043/12, VEGA 2/0045/13, VEGA 1/0311/15; Ministry of Education Agency for structural funds of EU in frame of Projects 26110230061, 26220120046, 26220120055, and 26220220182; APVV 0171- 10; COST RADIOMAG TD 1402.

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page