1. Elektr toki Tok yo'nalishiDownload 9.29 Kb.
Date29.04.2023
Size9.29 Kb.
#61230
1.Elektr toki-

 • 1.Elektr toki

 • 2.Tok yo'nalishi

 • 3.Elektr tokining ta'sirlari

 • 4.Elektr tokining paydo bo'lishining zaruriy shartlari

 • 5.Tok kuchi, o'lchaydigan asbob

 • 6.Tok kuchining elektronlar soni bilan bog'liqligi

 • 7.Tok kuchini konsentratsiya, elektronlarning tartibli harakat tezligi va ko'ndalang kesimi yuzi orqali topish

 • 8.Kuchlanish. Birligi, o`lchaydigan asbob

 • 9.Tok zichligi. Birligi

 • 10.Tok zichligining solishtirma qarshilik orqali ifodasi

 • 11.Om qonunining differensial ko‘rinishi

 • 12.O'tkazgichning qarshiligi. Birligi

 • 13.O'tkazgichning qarshiligi nimalarga bog‘liq

 • 14.O'tkazgichning qarshili nimalarga bogliq emas Solishtirma qarshilik. Ma'nosi. Birligi

 • 15.Qarshilikning massa bilan bog'liqligi

 • 16.O'tkazuvchanlik. Birligi

 • 17. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni

 • 18.Zanjirning bir qismi uchun Volt Amper

 • 19.Xarakteristikasi (VAX)

 • 20.Elektr zanjiri

 • 21. O'tkazgichlarni ketma-ket ulash

 • 22.Ketma-ket ulangan o'tkazgichlardagi tok kuchi va kuchlanish

 • 23.Nta bir xil qarshilik o'tkazgichga ketma-ket ulansa

 • 24.O'tkazgichlarni parallel ulash

 • 25.Parallel ulangan o'tkazgichlardagi tok kuchi va kuchlanish

 • 26.N ta bir xil qarshilik o'tkazgichga parallel ulansa

 • 27.R qarshilikli o'tkazgichni n ta bo‘lakka bo‘lib ularni parallel ulasak

 • 28.Ampermetrning o‘lchash chegarasini oshirish

 • 29.Voltmetrning o‘lchash chegarasini oshirish

 • 30.Elektr yurituvchi kuch (EYUK). Birligi

 • 31.Ichki qarshilik

 • 32.To'liq zanjir uchun Om qonuni

 • 33.Qisqa tutashuv toki

 • 34.Nta bir xil manbani ketma-ket ulash

 • 35.M ta bir xil manbani parallel ulash

 • 36. Nta ketma-ket ulangan M ta manbani parallel ulash

 • 37. EYUK i EYUK lari har xil bo'lgan ketma-ket ulangan

 • 38.EYUK lari har xil bo‘lgan parallel ulangan voltmetrning ko‘rsatishi manbalarnining umumiy EYUK i

 • 39.Uzuk zanjirda tok manbai qisqichlariga ulangan

 • 40.Zaryadlashda va razryadlashda

 • 41.Kirgofning I qonuni

 • 42.Kirgofning II qonuni

 • 43.Tokning ishi

 • 44.Tokning quwati

 • 45.Berk zanjir uchun to‘la quwat

 • 46.Ichki qarshilikda ajralgan quvvat

 • 47.Tashqi qarshilikda ajralgan quvvat

 • 48.Tashqi qarshilik qachon max boladi 49.Istemolchilari ketma-ket ulangan sistemaning umumiy quvvati

 • 50.IstemoIchilari parallel ulangan sistemaning umumiy quwati

 • 51.Ketma-ket ulangan o'tkazgichlarning har birida ajralgan quwat Energiya isrofi

 • 52.Joul-Lens qonuni

 • 53.1-isitkich t1 vaqtda, 2-isit kich t₂ vaqtda suvni qaynatsa ular ketma-ket ulansa suv qancha vaqtda qaynaydi

 • 54.1-isitkich t1 vaqtda, 2-isit kich t₂ vaqtda suvni qaynatsa ular parallel ulansa suv qancha vaqtda qaynaydi

 • 55.Ampermetrninng ulanishi

 • 56.Voltmetrning ulanishi

Download 9.29 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page