Mavzu: Diqqat Reja: Dobrinnining diqqat haqidagi qarashlari. Diqqatni aniqlovchi metodlar. Test !!Download 2.53 Mb.
Date21.02.2023
Size2.53 Mb.
#60710
diqqat
gi-005 (1), Qobiliyat.

Mavzu: Diqqat Reja:

  • 1. Dobrinnining diqqat haqidagi qarashlari.
  • 2. Diqqatni aniqlovchi metodlar.

Test !!

1. Agar nerv sistemasiga bir qancha qo’zg’aluvchilar bir vaqtda ta’sir qilsa bosh miya po’stida shu ongning o’zida bir necha qo’zg’alish o’choqlari paydo bo’ladi bu kimning fikri ?

a) Pavlov va Sechenov

b) Pavlov va Uxtamskiy

c) Sechenov va Uxtamskiy

2. Chalg’ish nima ?

a) Diqqatning ikkinchi nomi

b) Diqqatning barqarorligiga qarama-qarshi jarayon

c) Ixtiyoriy diqqatning negizi

3. Ongdagi mohiyat bilan mazmun o’rtasidagi ziddiyat o’zini-

3. Ongdagi mohiyat bilan mazmun o’rtasidagi ziddiyat o’zini-

o’zi anglashning sababchisi nima ?

a) Shaxs b) individual c) fikr

4. Diqqatning ko’rami nima ?

a) Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda birinchi

ob’yektdan ikkinchi ob’yekt ko’chishidir

b) Bir davrning o’zida diqqat tamonidan qamrab olinishi

mumkin bo’lgan ob’yektlarning miqdoridir

c) Diqqatning bir vaqtning o’zida turli ob’yektlar qaralishidir

5. Parishonlik nima ?

a)Diqqatning ixtiyorsiz turida sodir bo’ladigan jarayon

b) Chalg’ishning ikkinchi nomi

c)Diqqatning ma’lum bir nuqtaga qarata olmaslikdan iborat

salbiy jarayon

Foydalinilgan adbiyotlar:

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy

psixologiya.Darslik .-T.,2010.-190-208 b.

2. Shamshetova A.K., Melibayeva R. N, Usmanova

X.E., Xaydarov I.O., Umumiy psixologiya o’quv

qo’llanma –T: ,,Barkamol fayz media’’ , 2018.-

134-175 b

3. G’oziev E.G’., Umumiy psixologiya .Psixologiya

mutaxassidligi uchun darslik .T-., ,,Universitet’’

2002.229-256 b


Download 2.53 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page