6-Amaliy mashg`ulot : To‘plamni to‘plamga o‘zaro bir qiymatli akslantirish. Teng quvvatli to‘plamlar. To‘plamdagi munosabat, uning xossalari. Ekvivalentlik munosabati. Ekkivalentlik munosabatining to‘plamlarni sinflarga ajratish bilanDownload 1.01 Mb.
Date22.05.2024
Size1.01 Mb.
#64310
MO`M A6

6-Amaliy mashg`ulot : To‘plamni to‘plamga o‘zaro bir qiymatli akslantirish. Teng quvvatli to‘plamlar.To‘plamdagi munosabat, uning xossalari. Ekvivalentlik munosabati. Ekkivalentlik munosabatining to‘plamlarni sinflarga ajratish bilan aloqasi
Nazorat uchun savollar:
1. Munosabat xossalarini graflarda tasvirlang.
2. Refleksiv, simmetrik, antisimmetriklik, tranzitiv munosabatlarni graflar yordamida tushuntiring.
3. Ekvivalentlik va tartib munosabatlarini ta’riflang.
4. Ekvivalentlik va tartib munosabatlarini misollar yordamida tushuntiring .
Mashqlar:
1. 0`zaro bir qiymatli moslikka misollar keltiring.
2. A va В to`plamlarning teng quvvatli ekanini ko‘rsating:
а) A - uchburchak tomonlari to‘plami, В - uchburchak burchaklari to‘plami;
б) A -«maktab» so‘zidagi harflar to‘plami, B-384 574 sonidagi raqamlar to‘plami; в) A-hafta kunlari to‘plami, В-a, b, c, d, e, f, к harflari to‘plami.
4. A={11; 12; 13; 14;15}, B={20;21} to‘plamlar elementlari orasida «kichik» mosligi o`rnatilgan. Bu moslik grafigini yasang.
5. X={453;0;524;264;135;122} va U={3;4;5;9;} to‘plamlar orasida R “x son у songa karrali” munosabati berilgan. Bunda x € X va y €U . Munosabat grafigini yasang. Bu grafda 135 dan 9 ga boruvchi strelka bormi?
Download 1.01 Mb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page