Dagi Mn ning oksidlanish darajasini aniqlang!Download 15.14 Kb.
Date19.03.2024
Size15.14 Kb.
#63906
kimyo

8-sinf Test

  1. KmnO4 dagi Mn ning oksidlanish darajasini aniqlang!

A. +7 C. +5
B. -7 D. -5

  1. Qizdirilganda qattiq holdan tog’ridan to’gri gaz holga o’tishga nima deyiladi?

A. Flotatsiya B. Ekvivalentlik
C. Sublimatsiya D. Agregat holatning yo’qolishi
3. Kalsiy karbonatning ekvivalentligini aniqlang!
A. 40 B. 60
C. 30 D. 50
4. Noma’lum metalning 4 g namunasi xlor bilan reaksiyaga kirishib, 27,75 gr metall xloridni hosil qildi. Reaksiya uchun olingan metall 2 valentli bo’lsa, uning qaysi metall ekanligini aniqlang!
A. Mis B. Kalsiy
C. Bariy D. Temir

  1. Brom bug’ini vadarodga nisbatan zichligini aniqlang!

A. 80 B. 40
C. 30 D. 70
6. Xlorning kislorodli birikmalari ichida eng kuchli kislotami aniqlang
A. HCl B. HclO4
C. HclO3 D. HclO2
7. Gugurt ishlab chiqarish, portlovchi moddalar olishda ishlatiladigan moddani aniqlang!
A. Perxlorat kislota B. Kalsiy karbonat
C. Vodorod peroksid D. Bortole tuzi
8. Galogenlar uchun sifat reagenti nima?
A. Litiy xlorid B. Kaliy bromid
C. Kumush nitrat D. Bariy sulfat
9. KmnO4+HCl kimyoviy reaksiya tenglamasini tenglang va koeffitsiyentlar yig’indisini toping!
A. 18 B. 20
C. 32 D. 35

  1. Kislorodning oksidlanish darajasi +2 bo’lgan javobni toping!

A. H2O2 B. FO
C. Suv D. SO2
11. 121 g uglerod (IV) oksid n.sh. da qanday hajmni egallaydi
A. 67.2l B. 224l
C. 246.4 l D. 268l

  1. 19 g magniy xlorid tutgan eritmaga yetarli miqdorda kumush nitrar eritmasi qo’shilganda hosil bo’ladigan cho’kma massasini toping!

A. 55g B. 44,6 g
C. 58,4 g D. 32,5 g
13. Temir 6,72l (n.sh.da) xlorda yondirildi. Bunda necha gramm temir reaksiyaga kirishadi?
A. 5,6 l B. 11,2 l
C. 16,8 l D. 22,4 l
14. Dengiz o’tlari, laminariya va dengiz bulutlarida organik birikmalarda, yer osti suvlarida ko’p uchraydigan element qaysi?
A. Brom B. Yod
C. Xlor D. Ftor
15. Sarg’ish yashil, o’tkir hidli, bo’g’uvchi va zaharli gaz. Bu xususiyatlar qaysi moddaga tegishli?
A. Xlor B. Brom
C. Yod D. Ftor
16. Noma’lum tuz berilgan. Uning bromid yoki yodid ekanini qanday aniqlash mumkin?
17. Kalsiy xlorid qanday maqsadlarda ishlatiladi?
18. Kaliy bromiddan 4 gramm brom olish uchun zarur miqdordagi xlorni qancha kaliy permanganat va 28% li (p=1.14g/ml) li qancha xlorid kislotadan olinadi?
19. Eng faol element qaysi? Uning bu darajada faolligini aks ettiruvchi reaksiya tenglamalarini yozing.
20. Siz bu bo’limda qanday qiziqarli ma’lumotlarga ega bo’ldingiz?
Download 15.14 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page