Lochin yirtqich qushlar turkumining lochinsimonlar oilasiga mansub qush. Bu qanday uslubdagi gap?Download 63.5 Kb.
Date16.07.2021
Size63.5 Kb.

10-sinf

1-variant 1. Lochin yirtqich qushlar turkumining lochinsimonlar oilasiga mansub qush. Bu qanday uslubdagi gap?

 1. Ilmiy B. Badiiy C. Publistik D. So`zlashuv

 1. Ilmiy ma`ruzlar qanday shaklda o`qiladi?

 1. Yozma B. Og`zaki C. Adabiy D. Me`yoriy

 1. Nutqni to`g`ri va ta`sirli tuzishda ….. alohida o`rin tutadi?

 1. Uslubiy va ilmiy bo`yoq B. Ilmiy bo`yoq C. Og`zaki bo`yoq D. Uslubiy bo`yoq

 1. Adabiy til ifodalanishiga ko`ra nechaga bo`linadi?

 1. 2,og`zaki,yozma B. 1,og`zaki C. 3, og`zaki,yozma,til D. 2,til va nutq

 1. So`zni o`z o`rnida ishlata bilish uchun uning qaysi ma`nosini anglash zarur?

 1. Leksik B. Manaviy C. Nutqiy D. Yozma

 1. “Tunyuquq “ bitikdoshini kimlar topgan?

 1. Yelezaveta va Dmitriy Klemens B. Renuzov C. V.Tomson D. V.Radlov

 1. O`rxun-enasoy yodgorliklarini topilishi va o`rganilishgi nechanchi asrdan boshlandi?

 1. XV asrdan B. XVIII asrdan C. XVII asrdan D. XIX asrdan

 1. O`rxun-enasoy yodgorliklari haqidagi xabarni 1-bo`lib kim aytadi?

 1. V.Radlov B. V.Tomson C. Remezov D. S.E.Malov

 1. Tunyuquq turk xoqonligida qanday lavozimni bajargan?

 1. Maslahatchi B. Sarkarda C. Xoqon D. Maslahatchi va sarkarda

 1. Yodgorliklar qaysi asr voqealarini aks ettiradi?

 1. VI-VIII B. V-VII C. VII-VIII D. VIII-X

 1. Atoyi qaysi asrda yashab ijod qilgan?

J:____________________________________________ 1. Atoyi qaysi shoh saroyida xizmat qilgan?

J:____________________________________________ 1. Kirishlar mohiyatan qo`llanilmaydigan uslub?

J:_____________________________________________ 1. Kirishlar asosiy gapdan nimalar bilan ajratiladi?

J:______________________________________________ 1. Tilimizdagi kiritmalar nimalarni ifodalaydi?

J:______________________________________________

10-sinf

2-variant 1. So`zlashuv uslubining adabiy so`zlashuv turi …. shaklda voqelanadi?

 1. Yozma B. Og`zaki C. Me`yoriy D. Adabiy

 1. Ayrim so`zlar qo`shimcha ravishda so`zlovchining nutq predmetiga bo`lgan …. munosabatni ifodalaydi.

 1. Salbiy B. Ijobiy C. Me`yoriy D. A va B

 1. “G`och” so`zining ma`nosi nima?

 1. Mard B. Botir C. Kuchsiz D. A va B

 1. “Yog`iy” so`zinnig ma`nosi?

 1. G`anim B. Dushman C. G`anim,dushman D. To`g`ri javob yo`q

 1. Ilmiy uslubning asosiy ko`rinishlari….

 1. Fonetik B. Desirtatasiya C. Monografiya D. B va C

 1. A. Navoiy “Xazoyin ul-ma`oniy”devonida she`riy janrlarning nechta xili mavjud?

 1. 15 xili B. 14 xili C. 16 xili D. 17 xili

 1. Z.M.Bobur kimning asarini o`zbeklashtirdi?

 1. Xoja Ubaydulloh “Risolayi volidiya” B. Taroziy “Funun al-balog`a”

C.Navoiy “Sab`at-abhur” D. Fariddin Attor “Mantiq ut-tayr”

 1. Xalqaro Bobur jamg`armasi qachon tashkil etilgan?

 1. 1992-yil 22-dekabr B. 1991-yil 23-dekabr C. 1994-yil 20-dekabr D. 1993-yil 23-dekabr

 1. Z.M.Bobur musulmon axloqiga oid qaysi asarini yaratdi?

 1. “Mubayyin” B. “Xatti Boburiy” C. “Risolayi Volidiya” D. “Vaqoyi”

 1. Mengizlari gul-gul.mijalari xor,

Qaboqlari keng-keng.og`izlari tor. Ushbu baytda qaysi she`riy san`at qo`llanilgan?

 1. Tajnis B. Tashbeh C. Tazod D. Talmeh

 1. Gramatika nimani o`rganadi?

J:________________________________________________ 1. Nutqiy uslublar nechta?

J:________________________________________________ 1. Nutqiy uslublarni sanang.

J:________________________________________________ 1. “Tor ko`ngullik beklar” misralar bilan boshlanuvchi g`azal kimning qalamiga mansub?

J:________________________________________________ 1. “Boburnoma”ning dastlabki nomi nima?

J:________________________________________________


10-sinf


3-variant

 1. Boshliq so`zining sinonimini toping.

 1. Hamkasb B. Ishboshi C. Rektor D. Kotib

 1. Undalmalar so`zlovchining nutqi qaratilgan …. Bildiradi?

 1. Shaxs yoki predmetni B. His-hayajonni C. Nutqini D. Ma`nosini

 1. Kiritmalar qanday shakllarda bo`ladi?

 1. So`z,so`z birikmasi,gap B. Qo`shimchalar izohi C. Nutqiy faoliyat D. Nutq vositalari

 1. Kiritmalar ko`pincha gapdan nima bilan ajratiladi?

 1. Qavs B. Tire C. Vergul D. Nuqta

 1. Kiritmalarning vazifalari ……

 1. Gapni bog`lash B. Qahramon xarakterini ochish C. Ma`no farqlash D. So`zlar muayyanligi

 1. Navoiyning 459 ta yozuvchi,shoir haqida ma`lumot beruvchi asari qaysi?

A.“Mezon ul-avzon” B. “Majolis un-nafois” C. “Muhokamat ul-lug`atayin”

D. “Navodir ush-shabat” 1. A. Navoiy “Aruz vaznida Mavlononing shogirdiman” deb kimni nazarda tutadi?

 1. Sharafiddin AliYazdiy B. Darvesh Mansur C. Yahyo Sebakdan D. Abdurahmon Jomiy

 1. A.Navoiy 1485-1488-yillarda qaysi asarini yozgan?

 1. “Sab’at afhur” B. “Tarixi avliyo va hukamo” C. “Tarixi mulki ajam” D. “Siroj ul-muslimin”

 1. “Rustamxon”dostonini Fozil Yo`ldosh tilidan kim va qachon yozib olgan?

 1. 1937-yilda Hadi Zaripov B. 1930-yilda Natan Mallayev

 1. 1938-yilda Hadi Zaripov D. 1940-yilda Ergash Jumanbulbul

 1. “Rustamxon”dostonini Hadi Zaripov qaysi baxshidan yozib olgan?

 1. Ergash Jumanbulbul B. Fozil Yo`ldosh C.Po`lkan shoirdan D. Tilla qiz kampirdan

 1. Qaysi nutq uslublarida iboralardan foydalaniladi?

J:________________________________________________ 1. Hozirda mavjud bo`lmagan narsa-hodisalarning iste`moldan butunlay chiqib ketgan nomlari nima deyiladi?

J:__________________________________________________________ 1. A.Yassaviyning “Hikmatlar ” asarida jami nechta she`r bor?

J:__________________________________________________________ 1. A.Yassaviy hikmatlarida nafsni nimaga o`xshatadi?

J:__________________________________________________________ 1. Atoyi qayerda tug`ilgan?

J:___________________________________________________________


10-sinf

4-variant 1. Eskirgan so`zlar necha xil bo`ladi?

 1. 2 B. 5 C. 3 D. 4

 1. –ajak qo`shimchasi ko`proq qaysi nutq uslubida qo`llaniladi?

 1. Badiiy B. Ilmiy C. Rasmiy D. Publistik

 1. Kichraytirishg-erkalsh shakllariga misollar keltiring.

 1. Cha,choq,gina B. Gi,ki,dor C. Loq,jon,xon,toy D. A va C

 1. Qaysi morfologik vosita hurmatlash,takidlash va kesatish kabi uslubiy vazifalarni bajaradi?

 1. Ko`plik qo`shimchasi B. Kelishik qo`shimchalari C. Kelasi zamon qo`shimchasi

 2. Zamon qo`shimchalari

 1. Qaysi kelishik shakllarining qisqargan holda qo`llanilishi tasviriylikni kuchaytiradi?

 1. Jo`nalish B. Qaratqich va tushum C. Chiqish D. Tushum

 1. Huroyim va uning o`g`li Rustamxon qaysi tog`da panoh topishadi?

 1. Bahra tog`ida B. Hukumu tog`ida C. Murod tog`ida D. Qurudun

 1. Rustamxon Bujur viloyatida qancha vaqt podsholik qildi?

 1. 1-yil B. 9-oy C. 3-kun D1-oy

 1. Rustamxon ajdar zulmidan kimni qutqarib qoldi?

 1. Momogulni B. Ximchani C. Huroyimni D. Oftoboyni

 1. Oftoboy hovuz yonida kimni uchratib qoladi?

 1. Sultonxonni B. Rustamxonni C. Xuroyimni D. Momogulni

 1. Sultonxonni qaysi xotini farzand ko`radi?

 1. 1-xotini B. 2-xotini C. 3-xotini D. Kanizagi

 1. Ilmiy va ilmiy-texnik tushunchakarning nomlari sifatida ilmiy uslubga xoslangan so`zlar…. deyiladi.

J:_________________________________________________________ 1. Baddiy uslubda shevaga oid unsurlar yozuvchining qanday maqsadiga xizmat qiladi?

J:__________________________________________________________ 1. Rayon,vrach,redaksiya,injener kabi so`zlar qanday so`zlarga mansub?

J:____________________________________________________________ 1. “Rustamxon”dostonida kundoshlar kimdan najot so`rab borishadi?

J_____________________________________________________________ 1. Momogul kampirning nechta maston kampiri bor edi?


J:______________________________________________________________
Download 63.5 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page