Mashq qilish natijasida yuzaga kelgan xatti – harkatlarning avtomatlashgan usuli deb nimaga aytiladi?Download 22 Kb.
Date07.02.2024
Size22 Kb.
#63458
Test pedagogika

 1. Mashq qilish natijasida yuzaga kelgan xatti – harkatlarning avtomatlashgan usuli deb nimaga aytiladi?

A) Bilim
B) Ko‘nikma
D) Malaka

 1. Kishilarning tabiat va jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan maʼlumotlari; voqelikning inson tafakkurida aks etilishiga nima deyiladi?

A) Ko‘nikma
B) Malaka
D) Bilim

 1. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxislashning asosiy bosqichlari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) Mo‘ljallarni aniqlash, aniqlangan darajalarni modellashtirish, holatni rivojlantirish, o‘quvchilar bilan indevidual ishlash.
B) O‘quv fanlari bo‘yicha nazariy tushunchalarga ega bo‘lish.
D) O‘quv fanlari bo‘yicha yangi axborot va ma’lumotlarni egallash.

 1. Malaka deb nimaga aytiladi?

A) Bilim olishga odatlanish
B) O‘quvchilarning bilimdonlik darajasi
D) Shaxsning kasbiy faoliyatining muayyan turini bajarishga tayyorgarligini ifodalaydigan ma’lumot tog‘risidagi tegishli hujjat bilan tasdiqlangan bilim, qobiliyat, maxorat darajasi.
5. Harakat ko’nikmalarga nimalar kiradi?
A) O‘quvchilarning malaka darajasini aniqlash
B) Bu harakat tajribasi va bilim asosida egallagan harakat faoliyati jarayonida harakatlarning avtomatlashmagan boshqarish qobiliyati
D) O‘quvchilarning ko‘nikma darajasi o‘sib borishini aniqlash
6. Aqliy ko’nikma va malakalrga nimalar kiradi?

 1. Kuzatish usullari malakalarini rivojlantirish og‘zaki va yozma hisob-kitobni ishlab chiqarish, harakatga yo‘naltirish, ilmiy tajriba o‘tkazish

 2. O‘quvchilarning bilim darajasi o‘sib borishi

 1. O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish

7 . Tashhis bu ………?

 1. Bu didaktik jarayonda kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, ularni natijalarini belgilashdir

 2. Ijtimoiy jihatdan faollashib boorish

 1. Axloqiy fazilatlarni o‘zlashtirish

 1. . Didaktik tashhisning maqsadi nimalardan iborat?

A ) Didaktik jarayonni tezlashtirish
B ) O‘quv jarayonida kechadigan barcha jihatlarni unung maxsuli bilan bog‘liq o‘z vaqtida aniqlash, baxolash, taxlil qilish
D ) O‘quvchilarning malaka darajasini aniqlash

 1. Buyuk pedagog Y.A.Komenskiy ta’lim sohasida nimalarni ta’kidlab o‘tgan?

A ) Ta’limda bolalarni narsa va mavjudodlar bilan tanishtirishdan va ularni idrok qildirishdan boshlash undan keyin ularga xos xususiyatlarni o‘rgatishga o‘tish zarur
B ) O‘quvchilarning o‘zlashtish darajasini rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish
D ) Tadbirlarni rejalashtirish va amaliy tavsiyalarni taqdim qilish

 1. . Konikma o’zi nima?

A ) Ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismi
B ) Egallangan bilimlar aniq xatti-harakat ifodasini o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash usulini egallash
D ) Maxsus tuzilgan testlardan foydalanish

 1. . O’quvchining malakasi necha turga bo’linadi?

A ) 4
B ) 3
D ) 5

 1. . Bizning yondashuvimizga ko‟ra o’quvchilarning bilim, ko‟nikma va malakalarini tashxis etish mazmuni necha turdan iborat?

A ) 6
B ) 5
D ) 4

 1. . Mamlakatimizning umumiy o‟rta ta‟lim maktablarida TIMSS, PISA va STEAM xalqaro ta‟lim dasturlari nechinchi yilda jooyir etildi?

A ) 2023-2024
B ) 2020-2021
D ) 2019-2020

 1. . Kishilarning tabiat jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik maʼlumotlarning inson tafakkurida aks etishi bu ……..?

A ) Ko‘nikma
B ) Bilim
D ) Malaka

 1. . Yevropa katta yoshdagilar ta’limi assotsiatsiyasi qachon tashkil etilgan?

A ) 1949
B ) 1963
D ) 1953

 1. . Kompetensiya so’zining manosi nima?

A ) Grekcha “erishyabman, munosibman, qodirman”
B ) Lotincha “erishyabman, munosibman, loyiqman”
D ) Yunoncha ”qodirman, loyiqman, munosibman”

 1. . Kompetensiya qanday talab hisoblanadi?

A ) Ma’lum bir sohada samarali faoliyat olib boorish uchun zarur bo‘lgan mutaxassisning ta’limiy tayyorgarligiga qo‘yilgan talablar
B ) O‘quvchilarning ko‘nikma darajasini aniqlash
D ) O‘quvchilarning Malaka darajasini aniqlash

 1. . Kompetensiya tushunchasi qachondan boshlab keng qo’lladiladi boshladi?

A ) 1950 yillar oxiri – 1960 yillar boshi
B ) 1960 yillar oxiri – 1970 yillar boshi
D ) 1970 yillar oxiri – 1980 yillar boshi

 1. . O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish zaruriyatlari necha bo‘limdan iborat?

A ) 4
B ) 6
D ) 3

 1. . O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxislash vazifalari necha bo’limdan iborat?

A ) 2 B ) 3 D ) 4
Download 22 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page