Taqriz Ta’lim bilish faoliyatining turi sifatida bir necha asosiy ma'noni anglatadi. Ya'ni bu: o'quvchilarda bilim, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish; ularda dunyoqarash, fikr va e'tiqodlarni shakllantirishDownload 26.16 Kb.
Date19.06.2024
Size26.16 Kb.
#64416
Taqriz

Taqriz
Ta’lim bilish faoliyatining turi sifatida bir necha asosiy ma'noni anglatadi. Ya'ni bu: o'quvchilarda bilim, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish; ularda dunyoqarash, fikr va e'tiqodlarni shakllantirish; o'quvchilarning o'qimishli, madaniyatli, ma'naviyatli bo'lishga erishish; ularning bilish qobiliyatlarini o'stiradigan jarayondir iborat.
Kurs ishi kirish 2 ta qism, xulosa va adabiyotlar ro‘yxatidan iborat bo‘lib uning 1-qismida o‘qitish nazariyasining asosiy tamoyillari yozilgan.
Kurs ishining 2-qismida O’rta-maxsus kasb-hunar ta’limining maqsadi va mazmuni haqida, Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari asosida informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish to‘g‘risida batafsil yoritilgan.
Kurs ishi ushbu reja asosida tayyorlangan:
1. O’rta-maxsus kasb-hunar ta’limining maqsadi va mazmuni.
2. Informatika va axborot texnologiyalari o’quv predmeti sifatida.
3. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishning uzluksiz tizimi.
4. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmuni haqida yoritilgan


Foydalangan adabiyotlar ro’yxati

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-sonli qarori

 2. I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. Toshkent. “ Ma’naviyat” , 2008 yil

 3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risidagi” qonuni. (29.08.1997 yil)

 4. Mirsaidov K.”Maxsus fanlarni o‘qitish va ishlab chiqarish ta’limi”. Darslik. O‘qituvchi. Toshkent. 2015 yil

 5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, 2017. O‘quv qo‘llanma. 174 bet.

 6. R.J.Ishmuhammedov, A.A.Abduqodirov. A.X.Pardayev. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent 2019 yil

 7. Omonov N.T., T.X.Xo‘jayev va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. “Iqtisod-moliya”. 2019 yil

 8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’limning me’yoriy hujjatlari. 1- 2 qism. Toshkent. 2011 yil

 9. Djumabayeva F. “Talabaning ijodiy fikrlashini rivojlantirish”. O‘quv qo‘llanma. O‘qituvchi. 2018 yil 102 bet

 10. Ishmatov Q. Pedagogik texnologiyalar”. O‘quv qo‘llanma. Namangan. 2014 y. 95 bet

 11. O‘MKHT “Davlat ta’lim standarti va ta’lim dasturlari”. Toshkent. 2011 yil

 12. K.B.Hayitbayev. Zamonaviy dars tuzilmalari. Guliston. 2019 yil

 13. Azizxo‘janova N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T. TDPU,2013.

Download 26.16 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page