Amaliyotchi talabaning obyektlarda bajaradigan ishlari mazmuniDownload 44.15 Kb.
Page1/5
Date20.05.2024
Size44.15 Kb.
#64294
  1   2   3   4   5
Hisobot Eldor DEVELOPMENT tayyor

Amaliyotchi talabaning obyektlarda bajaradigan ishlari mazmuni:T/r

Bajariladigan ishlar mavzulari nomi

Hafta

Soat

1.

Amaloyot obyekti bilan tanishish

1

10

2.

Korxonaning xo’jalik vositalari bilan tanishish

1

10

3.

Korxonada qo’llaniladigan buxgalteriya
hisobi,hisob-varaqalar rejasi

1

10

4.

Korxonada buxgalteriya hisobi tashkil etilgan
shakli va hisob registrlarining asosiy turlari

1

10

5.

Hujjalarni aylanishi,korxonadagi statistik
hisobotlar shakllarini o’rganish (1M,2M,3M,2-
invest)

1

10

6.

Amaliyot obyektining tuzilmasi ,mehnat va ish
haqi hisobiga doir me’yoriy-huquqiy hujjatlar
bilan tanishish

1

10

7.

Amaliyot obyektida mehnat va ish haqi
hisobini tashkil etish

2

10

8.

Amaliyot obyektida mehnat haqi yuzasidan
hisob-kitoblarning sintetik hisobi

2

10

9.

Asosiy vositalarning analitik hisobi

2

10

10.

Asosiy vositalarning sintetik hisobi

2

10

11.

Asosiy vositalarni inventarizatsiya qilish tartibi

2

10

12.

Korxonada qo’llaniladigan buxgalteriya
hisobini avtomatlashitirish dasturi bilan
tanishish ‘’1C Предприятие ‘’ amaliy dasturi

2

10

KIRISH
Ma’lumki, har qanday faoliyat turi boshqaruv asosiga quriladi, chunki shu faoliyatni amalga oshirishdan ko’zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdek, samaradorlikka erishish uchun shu faoliyatda ishtirok etuvchilar manfaatlarini himoya qilish, rag’batlantirish chora-tadbirlari boshqaruv jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi. Bunda boshqaruvga iqtisodiyotda mavjud tizim ham o’z ta’sirini o’tkazadi.
Mustaqilligimizni qo'lga kiritmasimizdan oldin iqtisodiyotda ma'muriy buyruqbozlikka hamda markaziy rejalashtirishga asoslangan tizim hukmron edi. Faqatgina mulkchilikning davlat mulki va shirkat mulki shakliga ega bo'lgan, markazdan turib belgilangan rejalar asosida ishlab chiqarishni tashkil etish, qattiq nazorat qilish, qollaversa, jamiyatda mulkdorlar sinfining shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi iqtisodiy tizim o'zini oqlamaganligi tarixdan ma'lum.
O'zbekiston jahon tajribasiga asoslanib, mulkchilikning turli shaklllari tengligi ta'minlangan, ishlab chiqarishning zamonaviy milliy manfaatlariga mos tuzilmasini yaratish ko'zda tutilgan, erkin narx navo va bozor qonunlari asosida boshqariladigan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'llarini tanladi va iqtisodiy islohotlarni bosqichma bosqich amalga oshirmoqda. Iqtisodiy islohotllarning birinchi bosqichidayoq iqtisodiyotni boshqaruv tizimini isloh qilishga alohida e'tibor qaratildi. Olib borilgan iqtisodiy islohotlar institutsional o'zgarishlarni amalga oshirishga, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini boshqarish borasida ularning xususiyatlariga mos keladigan xo'jalik yurituvchi subyektlarga iqtisodiy erkinlik berishga yordamlashadigan, tadbirkorlikning rivojlanishini rag'batlantiradigan tashkiliy-huquqiy shakllar vujudga kelishiga zamin yaratdi.
fikrlaydigan, qiyin damlarda ma‘suliyatni o’z zimmasiga olabiladigan, xayot bilan xamqadam yurishga qodir, iymoni pok, bilimdon, ishbilarmon odamlarni topish, ularga ishonch bildirishdan iboratdir».
Oʻzbеkistonda amalga oshirilgan islohotlarning pirovard maqsadi erkin bozor iqtisodiyoti va ochiq tashqi siyosat oʻtkazuvchi kuchli huquqiy davlat, dеmokratik jamiyat qurishdan iborat. Zеro, mamlakatimizning mustaqilligni siyosiy va iqtisodiy jihatdan ta’minlash hamda jahon hamjamiyatining toʻlaqonli a’zosi boʻlish uchun transport xizmatlari tizimini yuqori darajada rivojlantirmoq lozim. Bu esa oʻz navbatida mamlakatning barcha hududlarini yagona butunligini ta’minlovchi tеmir yoʻl tizimini rivojlanishini talab etadi.
Oʻzining koʻp tomonlama ustunliklari evaziga tеmir yoʻllar kеlajakda iqtisodning barqaror rivojlanishini, mamlakat miqyosida ichki va tashqi intеgratsion aloqalarini, turizmni, aholi bandligi masalalarini va boshqa xil ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda asosiy rolni bajarishga qodir boʻladi.

Download 44.15 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page