Kurs ishi mavzu: “Yig'ish chizmalarida aksonometrik proyeksiyalar bajarish” Bajardi: “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” mutaxassisligi bakalavr yo’nalishi 2-kurs 20. 25-guruh talabasi Xakimova FotimaDownload 0.55 Mb.
Page1/12
Date27.01.2024
Size0.55 Mb.
#63358
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Kurs ishi mavzu “Yig\'ish chizmalarida aksonometrik proyeksiyala (1)
Dars-ish-aks-qirqim, cxhizmachilik asoslari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
FARG’ONA DAVLAT UNIVERSITETI
Himoyaga ruxsat etiladi
“Tasviriy sa’nati” kafedrasi
mudiri ________B.Qurbonova
«_____»__________ 2021 yil

“Chizmachilik fanini o’qitish metodikasi”


fanidan
KURS ISHI
Mavzu: “Yig'ish chizmalarida aksonometrik proyeksiyalar bajarish”
Bajardi:
“Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” mutaxassisligi
bakalavr yo’nalishi 2-kurs 20.25-guruh talabasi
Xakimova Fotima

Ilmiy rahbar:


Farg’ona 2022
MUNDARIJA
I. Kirish…………………………………………………..…………3-5
II. Asosiy qism

    1. Yig’ish chizmalari haqida umumiy ma’lumot va tushunchalar..…………………………………………….……..6-13

2. Aksonometrik proyeksiyalar haqida umumiy ma’lumot…………..........................................................................14-16


3. Standart aksonometrik proyeksiyalar ……..................................17-24
Xulosa va tavsiyalar. ………………………..………………….…25-26
Foydalanilgan adabiyotlar.…………………....……………….....27-28

KIRISH
Mavzuning dolzarbligi. Chizmachilik o‘qitish metodikasi bo'yicha hozirgacha Respublikamizda o‘zbek tilida darslik va qo'llanmalarning nashr qilinmaganligi, 0‘qitish metodikasi, xususan, chizmachilik fanining o ‘zida ham so‘ngi yillardagi o’zgarishlaming aks etishiga boMgan zaruriyat darslikni dastlabki rejalashtirilganidan birmuncha boshqacha tayyorlashga sabab boMdi. Bular quyidagilar: 1) Dasturdagi ayrim kichik hajmli mavzular qo‘shib, yiriklashtirildi, bunda asosiy mezon sifatida ulaming mantiqiy bogMiqligi e’tiborga olindi; 2) Mavzuni yoritishda darsning tashkiliy masalalariga, o‘quvchilar qiynaladigan va ularyo‘1 qo‘yadigan tipik xatolami ochib berishga harakat qilindi; 3) Dasturda ko‘zda tutilmagan ayrim mavzular qo‘shimcha ravishda yoritildi va o‘ylaymizki bular chizmachilik o‘qituvchisining ish faoliyatida zarur bo‘ladi; 4) Chizmachilik standartlarida so‘nggi yillarda boMgan o‘zgarishlar (bulaming ayrimlari haligacha o‘zbek tilidagi darsliklarda aks ettirilmayapti), chizmachilik (texnik) atamalari va boshqa m a’Iumotiami ilova shaklida keltirdik. Chizmalar insonning amaliy faoliyatida qal’a, shahar va boshqa qurilishlar bilan bog‘liq bo‘lgan. Dastlab chizm alar qurilish olib boriladigan yerning o‘ziga chizilgan, keyinchalik ularni tosh va sopol plitalariga chizadigan bo‘lishgan.1
Kurs ishining dolzarbligi shundaki, O‘zbekisionda qabul qilingan ta’lim standartlariga asosan chizmachiük umum ta’lim maktablarida, kasb-hunar kollejlarining mos mutaxassisliklarida o‘qitiladi. Umumta’lim maktablari va kollejlar uchun chizmachiük o'qituvchilari asosan oliy o‘quv yurtlaridagi «tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» mutaxassislikligida tayyorlanadi. Grafika (chizmachiük) o‘qiiuvchisining kasb-hunar kollejlaridagi grafika fanlaridan ham dars berishi ko‘zda tutilganligini e’tiborga olsak, chizmachiük o‘qituvchisi muhandislik grafikasining hamma bo‘limlari bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishi, boshqa fanlar bilan aloqalari, poütexnik va gumanitar yo‘nalish!ari haqida aniq tasavvur va ulami amalda qo‘llash malakalariga ega bo‘llshi zarur. Texnikaning jadallik bilan rivojlanishi esa yetishib chiqayotgan mutaxassislarning zamonaviy bilim tajribasiga bog’liqdir. Bu borada arxitektura qurilish oliygohlarida zamon talabiga javob beradigan, har tomonlama yetuk, qobiliyatli mutaxassislar tayyorlanishi lozim.
Сhizmachilik darslarida yangi pedagogik texnologiyalar orqali o’quvchilarni yoshlarda sog’lom turmush tarzi va har tomonlama barkamol etib shakllanishiga ta’sir etuvchi zararli illatlardan saqlash.
O’quvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar asosida kasb-hunarni ongli ravishda tanlashi uzluksiz ta’lim tizimida jamiyat talabiga mos, raqobatbardosh kasb egasi hamda har tomonlama etuk kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Download 0.55 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page