1 So`z turkumlari mustaqil so`zlar deb nimaga aytiladi?Download 26.77 Kb.
Date30.06.2023
Size26.77 Kb.
#61620
1 SO
Darsni tashkil qilish Po\'latov Xurshid, 1 G

1 SO`Z TURKUMLARI
1.Mustaqil so`zlar deb nimaga aytiladi?
A)Bir so`roqqa javob bo`lib atash ma`nosini bildiruvchi
B)So`roqqa javob bo`lmaydigan C)To`g`ri javob yo`q
2.Yordamchi so`zlar deb nimaga aytiladi?
A)Biror so`roqqa javob bo`luvchi so`z. B)So`roqqa javob bo`lmaydigan so`z va gap
bo`laklarini bir-biriga bo`g`laydigan C)Hamma javob to`g`ri
3.Tilshunoslik bo`limlari nechta? A)7 ta B) 8ta C)5 ta
4. Morfologiya bo`limida nima o`rganiladi?
A)So`z turkumlari B)Harflar tizimi C)Tovush tizimi
5.Fonetika bo`limida nima o`rganiladi?
A)Harflar tizimi B)Tovush tizimi C)So`z ma`nolari
6.Grafika bo`limida nima o`rganiladi?
A)Harflar tizimi B)Tovush tizimi C)So`z ma`nolari
7.Nutq tovushi deb nimaga aytiladi?
A)Og`zaki nutqning, kichik mayday bo`lakka bo`linmaydigan qism
B)Nutqning mayda bo`lakka bo`linmaydigan qism C)To`g`ri javob yo`q
8.Harf deb nimaga aytiladi? A)Harfning yozuvdagi ifodasiga
B)Tovushning yozuvdagi ifodasiga C)So`zning ifodasiga
9.Unli tovush deb nimaga aytiladi?
A)O`pkadan chiqayotgan tovush qisilishidan
B)Tovushning yozuvdagi ifodasiga
C)O`pkadan chiqayotgan tovush qisilmasligidan
10.Undosh tovush deb nimaga aytiladi?
A)O`pkadan chiqayotgan tovush qisilmasligidan
B)O`pkadan chiqayotgan tovush qisilishidan C)Hamma javob to`g`ri

2.Mustaqil SO`Z TURKUMLARI


1.Faqat qanday so’zlargina atash ma’nosiga ega bo’ladi?A.Yordamchi B.Ko’makchi C.Mustaqil so’zlarga
2.O’n,Toshkent,Mirzacho’l singari so’zlar qanday ma’noli so’zlar sanaladi?
A. Bir ma’noli B.Ko’p ma’noli C.O’z ma’noli
3.O’z va ko’chma ma’no birikib qanday ma’noli so’zni hosil qiladi?
A.Bir ma’noli B.Ko’p ma’noli C.Ko’chma ma’noli
4.Aytilishi va yozilishi bir xil bo’lib,turli atash ma’nolarini bildirgan so’zlarga nima deyiladi?
A.Ma’nodosh B.Uyadosh C. Shakldosh
5.Bir mazmuniy guruhga mansub bo’lgan so’zlarga nima deyiladi?
A.Uyadosh B.Paronim C.Shakldosh
6. Faqat bir tovush bilan farqlanuvchi, lekin bir xil talaffuz qilinadigan so’zlarga nima deyiladi?
A.Uyadosh B.Ma’nodosh C.Paronim
7.Bir umumiy ma’noni ifodalovchi ikki va undan ortiq so’zlarga nima deyiladi?
A.Qo’shma so’zlar B. Ma’nodosh C.Zid ma’noli
8.Qarama-qarshi ma’noli so’zlarga qanday so’zlar deyiladi?
A.Zid ma’noli B. O’z ma’noli C.Ko’chma ma’noli
9.So’zlarning eskirishi necha xil yo’l bilan amalga oshiriladi?
A. 2 xil B. 3 xil C. 4 xil
10.Ma’nosi bir so’zga teng keladigan so’zlar birikmasi yoki gaplarga nima deyiladi?
A.Arxaik so’zlar B.Iboralar C.Tarixiy so’zlar

3 Leksikologiya


1.Leksikologiya so`zining ma`nosi ?
a)lug`at , ta`limot b)o`qish ,yozish d)xoxlamoq, kulmoq.
2.Leksikologiya so’zi qaysi tildan olingan?
a)forscha b)yunoncha d)ingilischa.
3.Qanday so’zlar atash ma`nosiga ega ?
a)yordamchi so`zlar b)ko`makchi so`zlar d)faqat mustaqil so`zlar
4.SHoshilayotgan odam …. yuradi.Nuqtalar o`rniga mos so`zni qo`ying.
a)tez b)chopib d)tez-tez
5.O`n, Toshkent, Mirzacho`l so`zlari bir ma`nolimi yoki, ko`p ma`noli?
a)bir ma`noli b)ko`p ma`noli d)yo`q
6.So`znig o`z va ko`chma ma`nolarini biriktirilsa qanday ma`noli so`z hosil bo`ladi?
a)o`z ma`noli b)ko`p ma`noli d)bir ma`noli
7.Odamning qulog`i iborasi qaysi ma`noda keladi?
a)O`z ma`noda b)ko`chma ma`noda d)a javob to`g`ri
8.So’zning nechta ma’nosi bor?
a)yo’q b)2ta d)ajavob to’g’ri.
9.Aytilishi va yozilishi bir xil bo’lib turli atash ma’nolarini bildirgan so’zlar qanday so’zlar deyiladi?
a)uyadosh so’zlar b)ma’nodosh so’zlar d)shakldosh so’zlar.
10.Bir mazmuniy uyaga guruhga mansub bo’lgan so’zlar qanday so’zlar deyiladi?
a) uyadosh so’zlar b)shakldosh so’zlar d)ma’nodash so’zlar.

4 Grafika, fonetika va orfoepiya


1.Grafika nimani o’rganadi?
A) nutqning tovush tuzilishini
B) yozma nutqning harflar tuzilishini
C) so’zlarning to’g’ri talaffuz qilinishini
D) so’zlarning to’g’ri yozilishini
2. Og’zaki nutqning tovush tuzilishini
tilshunoslikning qaysi bo’limi o’rganadi?
A) fonetika B) orfoepiya
C) grafika D) leksikologiya
3. Og’zaki nutqning eng kichik, boshqa mayda
bo’lakka bo’linmaydigan qismi....
A) harf B) so’z birikmasi
C) nutq tovushi D) gap
4. Til oldi jarangsiz undoshlari berilgan
qatorni aniqlang?
A) l, z, d, j B) b, p, m
C) t, s, sh, ch D) k, q, x, h
5. Yopiq bo’g’inlardan biri lab undoshlaridan
iborat bo’lgan so’zni toping
A) sarlavha B) mafkura
C) shaharlik D) majnuntol
6. Qaysi so’zdagi yopiq bo’g’inlarning
barchasi jarangsiz undoshlardan iborat?
A) sardor B) karvon
C) kelmoq D) qisqich
7. Qaysi so’zdagi yopiq bo’g’inlarning
barchasi jarangli undoshlardan tashkil
topgan?
A) manmanlik B) marvartak
C) do’stlikning D) dorbozman
8. Tutuq belgisi orqali ma’nosi o’zgaradigan
so’zni toping.
A) ra’no B) ta’qib
C) jur’at D) to’g’ri javob berilmagan
9. Lotin alifbosining kirill alifbosidan farqlari
nimalarda ko’rinadi?
A) ayrim harflarning shaklida
B) harflar sirasida
C) ayrim undoshlarning ikki harf birikmasi
orqali ifodalanishida D) A, B, C
10. Qaysi qatordagi barcha so’zlarda urg’u
ma’no farqlaydi?
A) fizik, yo’llar, gullar
B) oshiq, doston, ildiz

5 Orfografiya va imlo


1. Qaysi qatorda –lik qo’shimchasi noto’g’ri
berilgan?
A) bolalik B) savodlilik
C) uylik-joylik D)muhtojlik
2. Qaysi qatordagi qo’shma so’z ajratib
yozilishi lozim?
A) jigarrang B) g’ayrirasmiy
C) sofdil D) raqobatbardosh
3. Qaysi qatordagi so’zlar xato yozilgan?
A) irim-chirim, birpas, taqozo
B) bir qadar, birmuncha, xatti-harakat
C) sazoyi, shohbekat, hiqichoq
D) mavrud, husunbuzar, dupirlamoq
4.Qaysi so’zlarning o’zak-negizida tovush
tushishi yuz bergan? 1.tuzum 2. yig’la
3. quvla 4. buyruq 5.kulgi 6. sanoq
A) 1, 2, 4, 6 B) 2, 4
C) 1, 2, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6
5.Nuqtalar o’rniga x undoshi qo’yish lozim
bo’lgan qatorni toping.
A) ru..., a...vol, sho...
B) ...adya, a...oli, mu...r
C) ta..t, ...ulosa, sa..iy
D) da...o, u..., so...ib.
6. Qaysi qatordagi so’zlar xato yozilgan?
A) do’st-dushman, kecha-yu kunduz
B) kuppa-kunduzi, bab-barobar
C) uyma-uy, ko’chama-ko’cha
D) pir-pirak, hay-hayla, gij-gijla
7.Qaysi qatordagi birlik ajratilgan holda
keyingi satrga ko’chirilmaydi?
A) diagramma B) dengiz
C) matbaa D) “Boing—769”
8. Xato yozilgan so’zlarni toping.
A) zing’irlamoq, parallelepiped
B) militsiya, dardkash
C) jangovor, tushkin, fidoiy
D) bo’shlik, bo’shliq, budjet
9. Qaysi so’zlar xato yozilgan?
A) umirbod, istedod
B) hoyhoylamoq, ravonaC) qiymataxta, muzyorar
D) zo’riqmoq, bir yoqlama
10. Davlat, o’lka, shaharlarning rasmiy
nomlari bir necha so’zdan iborat bo’lsa,
mazkur so’zlar qay tarzda yoziladi?
A) bir-biriga qo’shib va bosh harf bilan
B) bir-biridan ajratilib va bosh harf bilan
C) bir-biridan ajratilib va birinchi so’zi bosh
harf, qolganlari kichik harf bilan
D) bir-biridan ajratilib va birinchi so’zi kichik
harf, qolganlari bosh harf bilan

6 Punktuatsiya (Tinish belgilari)


1.O’zbek tilida nechta tinish belgisi bor?
A) 8 ta B) 7 ta C) 10 ta D) 12ta
2. Ma’lum bir maqsad, fikr yozuvda qanday
vositalar bilan amalga oshadi?
A) ohang B) gapning grammatik qurilishi
C) tinish belgilari D) B va C
3.Ifodalanmoqchi bo’lgan mazmun tugallangan
bo’lsa, qanday tinish belgilari qo’yiladi?
1. nuqta 2. vergul 3.undov belgisi 4. so’roq
belgisi 5. tire 6. uch nuqta
A) 1, 4 B) 1 C) 1, 3, 4, 6 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6
4.Qo’shma gaplar orasida qaysi tinish belgilari
ishlatilishi mumkin?
1.ikki nuqta 2. tire 3. qavs 4.vergul 5.nuqtali
vergul 6.ko’p nuqta
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 4
C) 1, 2, 5 D) 1, 2, 4, 5
5.Vatanimiz – kelgusida buyuk davlat bo’ladi.
Ushbu gapda nima sababdan tire
ishlatilmoqda?
A) kesim bo’ladi bog’lamasi bilan birikkani
uchun
B) ega mantiqiy urg’u olgani uchun
C) ega bosh kelishikda qo’llangani uchun
D) tire noto’g’ri qo’llangan
6. Qaysi gapda tinish belgisi noto’g’ri
qo’llangan?
A) Bittangiz: yo SHahobiddin yoki siz so’zga
chiqasiz?
B) Yig’ilishda hech kim – na Sa’dulla, na
Akbarali bu haqda gapirmadilar.
C) Uy, buyum, mol-hol – hammasi senga
qolsin.
D) Daraxtdagi barcha sayroqi qushlar: sa’va,
bulbul, mayna va boshqalar unga jo’r bo’ldi.
7. Qalandarov//ko’ngli g’ash//g’o’za oralab
kirib ketdi. Qo’shtirnoq o’rniga qanday tinish
belgilari qo’yiladi?
A) tire va tire B) vergul va tire
C) vergul va vergul
D) hech qanday tinish belgi qo’yilmaydi
8. Qaysi qatordagi gapda tinish belgilari
noto’g’ri qo’llangan?
A) Faqat bitta iltimos: bir bayt o’qiyman,
shuni yaxshilab eshiting.
B) Xalqimiz abadiy orzusiga yetishdi:
istiqlolga erishdik.
C) Suv keldi – nur keldi
D) Bizlar xizmatkor odam – nimani bilaylik,
to’ram.
9. Har narsaga qiziqish – biz uchun eski odat.
Ushbu gapda tirening ishlatilish sababi qaysi
javobda to’g’ri izohlangan?
A) bog’lovchisiz gap tarkibidagi sodda gaplar
bir-biriga o’xshatilgani uchun
B) ega so’z birikmasi bilan ifodalangani uchun
C) gapning egasi harakat nomi bilan ifodalanib,
kesim tarkibida bog’lama bo’lmagani uchun
D) tire noto’g’ri ishlatilgan
10. Gulzorning narigi tomonidan daroyi,
husayni, yakdona, charos, kishmish turli
uzum ishkomlari bor edi. Ushbu gapdagi
umumlashtiruvchi so’zdan oldin qaysi tinish
belgisi ishlatiladi?
A) vergu B) ikki nuqta
C) tire D) nuqtali vergul

7 Grammatika. Morfologiya.


Ot so’z turkumi
1. Qanday qo’shma otlar ajratib yoziladi?
A) ikki va undan ortiq asosdan tarkib topgan
turdosh otlar
B) ikkinchi qismi turdosh otdan iborat bo’lgan
atoqli otlar
C) ikkinchi qismi atoqli otdan iborat bo’lgan
qo’shma otlar
D) qo’shma otlar faqat qo’shib yoziladi
2.O’lmasning onasi uyda o’tiradi, do’ppi
tikadi. Ushbu gapda ot so’z turkumiga oid
nechta so’z bor?
A) 1ta B) 2ta C) 3ta D) 4ta
3.Atoqli otlar nimani atab kelishiga ko’ra
qanday turlarga bo’linadi?
A) aniq va mavhum otlar
B) shaxs nomlari va joy nomlari
C) sodda va qo’shma otlar
D) to’g’ri javob berilmagan
4.Mavhum ot yasovchi qo’shimchalarni toping.
A) -goh , -xona , -loq B) -chi , -dosh , -kash
C) -gich , -k , -zor D) -lik , -ch , -inch
5.Qaysi qatordagi gapda kelishik
qo’shimchasini ko’makchi bilan almashtirish
mumkin?
A) Bog’imizdagi gullarning mayin hidi sabo
bilan taraladi.
B) Ishonch odamni buyuk ishlarga undaydi.
C) Hech qachon eldan chiqmaslik zarur.
D) Jomiy barcha xalqlarga, shu jumladan,
o’zbek xalqiga, uning tili va madaniyatiga
chuqur hurmat bilanqaradi.
6.Morfologiyaga oid atama qaysi javobda
berilgan?
A) bog’lama, shakliy yozuv
B) jargon so’zlar, tasviriy ifoda
C) bog’lovchi, o’timlilik
D) fonema, bo’g’in
7.Otlarning erkalash shaklini hosil qiluvchi
qo’shimchalarni belgilang
A) -cha, -choq B) –chak, -ch
C) –lar, -im D) –gina, -jon
8.Qaysi ot yasovchi qo’shimchalarning juftligi
o’zaro sinonim bo’la olmaydi?
A) –kor, -chi B) –shunos, -chi C) –paz, -chi
D) berilganlarning barchasi o’zaro sinonim
bo’la oladi.
9.Mavhum otlar berilgan qatorni toping
A) ostona, hujayra B) yulduz, qirov
C) suvdon, sadaf D) ovunch, xayol
10.Faoliyat-jarayon nomini bildiruvchi otlarni
belgilang.
A) tinch, xurramlik, ahillik, yupanch
B) ezmalik, g’allachilik, terim, serobgarchilik
C) gulchiLIK
8 Sifat SO`Z TURKUMI
1. Fe’ldan yasalgan sifatlar qatorini belgilang.
A) chiziq, ekin B) o’qigan , termulgan
C) siniq, sayroqi D) terish , sinish
2. -gi (-ki) , -simon, -iy sifat yasovchi
qo’shimchalari qanday belgi bildiruvchi
sifatlar yasaydi ?
A) egalik va shakl-hajm bildiruvchi
B) ortiqlik va o’xshatishni bildiruvchi
C) rang-tus, maza-ta’m va o’rin bildiruvchi
D) payt, o’xshatish va xoslik bildiruvchi
3. Sifatlar ko’plik , egalik va kelishik
qo’shimchalarini qabul qilsa, gapda qaysi
vazifani bajarishi mumkin ?
A) ega va kesim B) faqat ega
C) ega, to’ldiruvchi
D) aniqlovchi, hol, kesim, to’ldiruvchi, ega
4. Orttirma darajadagi sifatlar berilgan
qatorni toping .
A) qulayroq, oqish B) nimpushti,
yaxshigina
C) eng kuchli, bag’oyat go’zal
D) kattaroq, qizilroq
5. Nisbiy sifat ishtirok etgan gapni toping.
A) Yaxshi o’quvchi yaxshi o’qiydi.
B) Odobli bolalar kattalarni hurmat qiladilar.
C) Yozgi ishlarni barvaqt tugalladik.
D) Men o’zimga ko’kish galstuk sotib oldim.
6. Asliy sifatni nisbiy sifatdan qanday farqlash
mumkin ?
A) tub va yasamaligiga ko’ra
B) –roq qo’shimchasini erkin qabul qila olishi
va qila olmasligiga ko’ra
C) gap bo’lagi vazifasida kela olishi va kela
olmasligiga ko’ra
D) otga bog’lana olishi va bog’lana
olmasligiga ko’ra
7. Asliy sifatlar belgining ko’lamini
ifodalashiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?
A) ozaytirma va kuchaytirma sifat
B) tub va yasama sifat
C) oddiy, qiyosiy va orttirma daraja
D) rang-tus, belgi-xususiyat va maza-ta’m
sifatlari
8. Faqat sifat yasovchi qo’shimchalar olgan
so’zlarni toping.
A) kamchilik, arzonchilik, yo’qla
B) butunlayin, qisqacha, o’tmas
C) ko’zik, bizbizak, suyanchiq
D) kuyunchak, yulg’ich, jannati
9. Butunlay otga aylanib ketgan sifatlar qaysi
qatorda joylashgan?
A) kelajak, go’zallik B) ayol, o’g’il
C) murod, shirin D) novvot , asal
10.Juft sifatlar qanday yasaladi?
A) qarama-qarshi so’zlardan
B) ma’nodosh so’zlardan
C) o’zaro yaqin ma’noli so’zlardan
D) A, B, C
9 Olmosh SO`Z TURKUMI
1. Qaysi so’z turkumining aniq lug’aviy
ma’nosi yo’q?
A) sifat B) ot C) olmosh D) fe’l
2.Ot, sifat, son va boshqa so’zlar o’rnida
qo’llanib, ularga ishora qiluvchi so’zlar...
A) ravish B) olmosh C) fe’l D) taqlid so’z
3.Kitobni ko’p o’qisangiz , undan ko’p hikmat
topasiz. Ushbu gapdagi undan olmoshi qaysi
so’z o’rnida qo’llanyapti?
A) kitobni B) ko’p C) o’qisangiz
D) hech qaysi so’z o’rnida qo’llangani yo’q
4. Istagim shuki, doimo tinchlik bo’lsin.
Ushbu gapdagi shuki olmoshi qaysi birlik
o’rnida qo’llanyapti?
A) istagim B) tinchlik C) doimo
D) doimo tinchlik bo’lsin
5.Ko’rsatish olmoshi ishtirok etgan gapni
aniqlang.
A) Buncha kitobni qachon o’qishga
ulgurdingiz?
B) Siz bizdan yordam olgani emas, bizga
rahbarlik qilgani kelgansiz.
C) Mana buni esa men sizga o’qigani berib
turaman.
D) Har kuning qadr bo’libon, har kuning
bo’lsin navro’z.
6.SHaxs ma’nosini, ba’zan predmetni
ta’kidlashga xizmat qiluvchi olmosh.......
A) kishilik olmoshi B) belgilash olmoshi
C) o’zlik olmoshi D) gumon olmoshi
7.Qaysi belgilash olmoshida ko’tarinkilik
bo’yog’i mavjud ?
A) har kim B) bari C) hamma D) barcha
8.Qaysi olmosh egalik qo’shimchalarini olib,
har uchala shaxs kishilik olmoshini ko’rsata
oladi?
A) barcha B) har bir C) o’z D) kim?
9.Belgilash olmoshlari berilgan qatorni toping.
A) har kim, har qachon, har qaysi
B) nechta, nechanchi, qancha?
C) bu, shu, o’sha, anovi
D) butun, bari, har bir
10.Ot-olmoshlar berilgan qatorni toping.
A) men, sen, u B) biz, siz, ular
C) kamina, faqir, banda
D) ishchi, o’qituvchi, shifokor

10 S o n so`z turkumi


1. Miqdor sonlarning turi qaysi qatorda to’g’ri
berilgan?
A) tartib, sanoq, dona, jamlovchi, kasr sonlar
B) dona, chama, taqsim, jamlovchi, kasr
sonlar
C) sanoq, dona, chama, taqsim, jamlovchi,
kasr sonlar
D) sanoq, tartib, chama, taqsim, kasr,
jamlovchi sonlar
2. CHama sonlar qanday hosil qilinadi?
A) sanoq songa –tacha, -lab qo’shimchalarini
qo’shish bilan
B) sonlarga qo’shilgan ko’plik qo’shimchasi
yordamida
C) ikki sanoq sonni juftlab keltirish orqali
D) A, B, C
3. Bir so’zi qanday ma’nolarni ifodalaydi?
1.aniq miqdor son ma’nosini 2.gumon
ma’nosini 3.ko’rsatish ma’nosini
4.mo’ljal ma’nosini
A)1, 3 B)1, 2 C)1, 2, 4 D)1, 2, 3,
4
4.Qaysi sonlar ma’no jihatidan otlarga yaqin
turadi?
A) tartib sonlar C) miqdor sonlar
B) jamlovchi sonlar D) kasr sonlar
5. Tartib sonlar qaysi so’z turkumiga yaqin
turadi?
A) otlarga B) sifatlarga
C) sonlarga D) olmoshlarga
6.Umumxalq bayramlarini ifodalovchi tartib
raqamli so’z birikmalarida kunning tartib
raqami va oy nomi qanday yoziladi?
A) harflar bilan yozilsa kichik harf bilan, oy
nomi esa bosh harf bilan yoziladi
B) har ikkalasi ham bosh harf bilan yoziladi
C) har ikkalasi ham kichik harf bilan yoziladi
D) harflar bilan yozilsa bosh harf bilan, oy
nomi esa kichik harf bilan yoziladi
7.Qaysi rim raqamlari noto’g’ri berilgan?
A) DS (500) B) SM (900)
C) LX (60) D) SS (200)
8.Milliy istiqlolga birinchi qadam 1989 - yil
21- oktabr
”Davlat tili haqida”gi Qonunni qabul qilish
bilan qo’yildi. Ushbu gapdagi birinchi so’zi
o’rniga uning ma’nodoshlaridan qaysi birini
qo’ysa mantiqan to’g’ri bo’ladi?
1.avvalgi 2.dastlabki 3.ilk 4.eng yaxshi
A) 1, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 2, 3
9.Qaysi rim raqamlari noto’g’ri berilgan?
A) LXXX (80) B) CCC (300)
C) M (1000) D) barchasi to’g’ri berilgan
10.Jamlovchi son yasovchi – ovlon
qo’shimchasi ko’proq qaysi so’zlashuv tili
uchun xos ?
A) barcha so’zlashuv tili uchun xos
B) xalq so’zlashuv tili uchun xos
C) eski so’zlashuv tili uchun xos
D) eski tilimiz va xalq so’zlashuv tili uchun xos
Jovoblar
. 1 SO`Z TURKUMLARI
1.A 2.B 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B
2 Mustaqil so`z turkumlari
1.C 2.A 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.B
3 Leksikologiya
1.A 2.D 3.D 4.D 5.A 6.B 7.A 8.B 9.B 10.A
4 Grafika, fonetika va orfoepiya
1.C 2.A 3.A 4.B 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C
5 Orfografiya va imlo
1.D 2.A 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C
6 Punktuatsiya
1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.S 10.C
7 Morfologiya
1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C
8 SIFAT SO`Z TURKUMI
1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.B 7.C 8.D 9.B 10.C
9 OLMOS SO`Z TURKUMI
1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8. C 9.A 10.C
10 SON SO`Z TURKUMI
1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.D 8.D 9.C 10.A
Download 26.77 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page