Mavzu: Avtomatik sistemalarining asboblari va vositalari RejaDownload 200.27 Kb.
Page1/4
Date24.01.2024
Size200.27 Kb.
#63307
  1   2   3   4
Avtomatik sistemalarining asboblari va vositalari
Aerotenklarning ish samaradorligini hisoblash

Mavzu: Avtomatik sistemalarining asboblari va vositalari
Reja:


1. Avtomatlashtirish vositalari va asboblar
2. Birlamchi o ‘lchovchi o ‘zgartirgich
3. Ijro etuvchi mexanizmlar

Avtomatlashtirish vositalari va asboblar


Asboblar va avtomatlashtirish vositalariga katta guruhdagi 
qurilmalar kiradi. Ular yordamida turli ishlab chiqarish, texnologik 
jarayonlarni nazorat qilish, xabarlash, rostlash va boshqarish 
amalga oshiriladi. Asboblar va avtomatlashtirish vositalari o‘lchovchi 
va o‘zgartiruvchi asboblarga, rostlovchi organ va ijro etuvchi 
mexanizmlarga bo‘linadi. Bu qurilmalarni va shartli belgilanishlarni 
o‘qishni bilish uchun ularning ishlash prinsiplarini va vazifalarini 
bilish kerak. U m um iy holda o ‘lchash qurilm asi birlam chi 
o‘zgartirgich, oraliq va uzatuvchi o‘zgartirgichlardan tashkil topgan.
Birlamchi o ‘lchovchi o ‘zgartirgich
O‘lchovchi qurilm aning elem enti deb ataladi, o ‘lchanuvchi 
kattaliklar ularning kirishiga beriladi. Birlamchi o ‘zgartirgich, 
birinchi navbatda, o‘lchovchi zanjirda tarmoqda (o‘lchash kanalida) 
ishlatiladi. Birlamchi o‘zgartiruvchi o‘lchash asboblari vazifasini 
quyidagilar: termoelektrik o‘zgartirgichlar (termojuft), toraytirish 
qurilm asi, sarfni o ‘lchash va boshqalar bajarishi mumkin. 
Birlamchi o‘zgartiruvchi o‘lchash asbobi ba’zida datchiklar deb 
ham ataladi.
Oraliqdagi o ‘zgartiruvchi o ‘lchovchi asbob
O‘lchash qurilmasi elementi deyiladi va o‘lchash 
tarmog‘ida birlamchi o‘zgartirgichdan keyin joy egallaydi. Oraliq 
o‘zgartirgichning asosiy vazifasiga o‘lchanadigan m a’lumotlarni 
keyinchalik masofadan uzatish uchun qulay bo‘lgan ko‘rinishga 
o‘zgartirib berish kiradi.
Misol uchun, oraliq o‘zgartiruvchi ulovchi asbob misolida 
membranali blok difmanometr-rasxodomer ishlatilishi mumkin. 
O‘lchov zanjirida iste’molni o ‘lchash to ‘g‘ridan to ‘g‘ri toray- 
tiruvchi qurilm adan so‘ng joy oladi va toraytiruvchi qurilma- 
dagi bosimning o ‘zgarishini unga to ‘g‘ri keladigan m em brana 
blokidagi o ‘zgargan membranaga moslab o ‘zgartiradi va unga 
mexanik sistema orqali ulangan asbobning ko‘rsatishini o ‘zgar- 
tiradi.

Download 200.27 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page