Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page10/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38

Programy: Medzivládna dohoda

7.) Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovaťeľnou korugáciou povrchu (Elaboration and characterization of graphene layers with controlled nanoscale rippling)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Szabó

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

SK-HU-2013-0039

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Maďarsko: 2Dosiahnuté výsledky:
Cínové nanoštruktúry pokryté grafénom boli pripravené na ITM (MFA) v Budapešti. Supravodivé vlastnosti boli študované nízkoteplotným STM systémom na ÚEF SAV v Košiciach. Dosiahnuté výsledky sú vo fáze vyhodnocovania.

Programy: COST

8.) Multifunkcionalizované nanočastice pre magnetickú hypertermiu a nepriamu radiačnú (Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Kopčanský

Trvanie projektu:

13.11.2014 / 12.11.2018

Evidenčné číslo projektu:

COST 054/14 akcia TD1402

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Royal Meteorological Institute Centre de Physique du Globe, Dourbes (Viroinval)

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

35 - Rakúsko: 3, Belgicko: 3, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 5, Dánsko: 1, Španielsko: 1, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 1, Grécko: 2, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, Nórsko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 3, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 1Dosiahnuté výsledky:
Riešiteľský kolektív je zapojený do riešenia dvoch úloh:
WG1, ktorá je zameraná na prípravu a charakterizáciu magnetických nanočastíc a
WG3, ktorá je zameraná na hypertermické merania vzoriek.

WG1
Boli pripravené a charakterizované magnetické kvapaliny pozostávajúce z magnetických nanočastíc, ktorých povrch bol modifikovaný rôznymi biokompatibilnými zlúčeninami ako napr. albumínovým sérom, dextránom, polyetylén glykolom i inými. Cytotoxicita magnetických nanočastíc bola študovaná na nádorových líniách (myších melnómových bunkách B16) a na nenádorových bunkových líniách (škrečích fibroblastoidných pľúcnych bunkách V79). Cytotoxicita magnetických kvapalín bola hodnotená v MTT teste in vitro. Z výsledkov vyplýva, že citlivosť jednotlivých bunkových línií na testované látky sa líši, citlivejšie reagovali na ovplyvnenie bunky B16. Najmenší toxický efekt na obe bunkové línie ukázali magnetické kvapaliny obsahujúce magnetické nanočastice, ktoré mali povrch modifikovaný albumínom hovädzieho séra a polyetylén glykolom [1].

Agregačná stabilita a adsorpcia surfaktantom obalených magnetických nanočastíc stabilnej magnetickej kvapaliny na kryštalickom funkcionalizovanom silikóne boli študované metódou neutrónovej reflektometrie [2]. Takýto druh informácií je dôležitý pre pochopenie stabilizačných mechanizmov týchto systémov a ich správanie sa v rôznych podmienkach.

WG3
Skúmaniu tvorby vizuálne pozorovaných štruktúr v magnetických kvapalinách, na ktoré bolo aplikované vonkajšie elektrické pole je opísané v článku [3]. Vznik štruktúr je riadený účinkom elektrohydrodynamických a elektrických síl a významnú úlohu má aj voľný náboj a zmena permitivity. Bolo dokázané malouhlovým rozptylom neutrónov (SANS), že magnetické nanočastice agregujú v jednosmernom prúde elektrického poľa so značnou závislosťou na intenzite poľa. Anizotropné agregáty sa prednostne orientujú v smere aplikovaného elektrického poľa. Pomocou SANS experimentov so striedavým prúdom elektrických polí rôznych frekvencií, bola nájdená kritická frekvencia, pri ktorej dochádza k spusteniu procesu agregácie. Štúdium vplyvu vziku agregátov je dôležité pre aplikácie v hypertermii.

Ďalšou skúmanou vzorkou boli magnetozómy izolované z baktérií Magnetospirillum magnetotacticum kmeňa AMB-1 [4]. Bol skúmaný vplyv použitia ultrazvuku na dĺžku magnetozómov pomocou elektrónovej mikroskopie, atómovej silovej mikroskopie a dynamického rozptylu svetla. Magnetické vlastnosti magnetozómov boli analyzované v jednosmernom a striedavom magnetickom poli na základe vyhodnotenia kvázi-statickej hysteréznej slučky (energetické straty) a kalorimetrických hypertermických meraní (Specific Absorption Rate). Merania ukázali, že magnetické vlastnosti kratších magnetozómov sa značne líšia od pôvodných, čo súvisí aj s nižšími energetickými stratami a nižšou špecifickou mierou absorpcie. Skrátené magnetozómy môžu byť vhodnejším materiálom pre použitie v hypertermii, a to hlavne pri liečbe rakoviny, keďže magnetozómy s kratším reťazcom majú dobré rozdelenie a penetračné vlastnosti, čo poskytuje rovnomernejší ohrev v nádorovom tkanive.

1.V. ZAVISOVA; M. KONERACKA; J. KOVAC; M. KUBOVCIKOVA; I. ANTAL; P. KOPCANSKY; M. BEDNARIKOVA; M. MUCKOVA: The cytotoxicity of iron oxide nanoparticles with different modifications evaluated in vitro. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, vol. 380, p. 85-89. (1.970 - IF2014). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA

2.AVDEEV, M. V.; PETRENKO, V. I.; GAPON, I. V. ; BULAVIN, L. A. ; VOROBIEV, A. A. ; SOLTWEDEL, O.; BALASOIU, M.; VEKAS, L.; ZAVISOVA, V. ; KOPCANSKY, P., Comparative structure analysis of magnetic fluids at interface with silicon by neutron reflectometry, In APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, vol. 352, p. 49-53. (2.711- IF 2014). Typ: ADCA

3.RAJNAK, M.; PETRENKO, V. I.; AVDEEV, M. V. ; IVANKOV, O. I. ; FEOKTYSTOV, A. DOLNIK, B.; KURIMSKY, J.; KOPCANSKY, P.; TIMKO, M. Direct observation of electric field induced pattern formation and particle aggregation in ferrofluids , In APPLIED PHYSICS LETTERS, Vol. 107, Issue: 7, Article Number: 073108, DOI: 10.1063/1.4929342, 2015. (3.302- IF 2014). Typ: ADCA4.M. MOLCAN; H. GOJZEWSKI; A. SKUMIEL; S. DUTZ; J. JOZEF; M. KUBOVCIKOVA; P. KOPCANSKY; L. VEKAS; M. TIMKO, Energy losses in bacterial magnetosomes as potential hyperthermia material; PLOS ONE – zaslaný článok (3.234-IF2014). Typ: ADCA

9.) Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí (Nanoscale Superconductivity:_Novel Functionalities through Optimized _Confinement of Condensate and Fields)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Samuely

Trvanie projektu:

19.10.2012 / 18.10.2016

Evidenčné číslo projektu:

MPNS COST Action MP1201

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:__Prof._Victor_V._Moshchalkov__Počet_spoluriešiteľských_inštitúcií'>Koordinátor:

Prof. Victor V. Moshchalkov

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

COST: 3500 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5000 €


Dosiahnuté výsledky:
V roku 2015 sa slovenskí účastníci, ktorí pochádzajú z ÚEF SAV, ElÚ SAV, FMFI UK a Materiálovo-technologickej fakulty STU, zapájali opäť do Pracovného balíka WP2 Charakterizácia, ako aj do participácie na dvoch hlavných podujatiach projektu. Prvým bol Workshop Advances in Studies of Superconducting Hybrids: Theory and Modeling vs Experimens (S-Hybrid), Arcachon, Francúzsko, 16.-19. máj 2015. Na tomto podujatí predniesol pozvanú prednášku “Bi2Pd, multiband superconductor” P. Samuely. Veľká časť pobytu bola hradená z prostriedkov COST MP1201. Na konferencii 9th International Conference in School Format on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors (VORTEX IX), Rodos, Grécko, 12. – 17. septembra 2015 mal pozvanú prednášku P. Samuely (SUPPRESSION OF SUPERCONDUCTIVITY IN STRONGLY DISORDERED THIN MoC FILMS) aj prof. M. Grajcar, z FMFI UK Bratislava (Microwave measurements in disordered superconductors and Mattis-Bardeen model with a finite quasiparticle life time). Účasť oboch bola z väčšej časti hradená zo stany projektu COST MP1201. P. Samuely, ako člen Riadiaceho výboru projektu a zodpovedná osoba za podprogram krátkodobých vyslaní/ Short Term Scientific Missions medzi laboratóriami v projekte, recenzoval a administroval celkom 14 vyslaní v dobe trvania od 5 dní po dva mesiace. Jedno vyslanie z Universidad Autonoma de Madrid do ÚEF SAV absolvoval prof. J. G. Rodrigo od 9. do 20. 3. 2015 a bolo zamerané na štúdium silne neusporiadaných supravodičov metódou STM pri veľmi nízkych teplotách. V r. 2015 boli publikované nasledujúce vedecké články, ktoré vznikli s podporou projektu

M. Žemlička, P. Neilinger, M. Trgala, M. Rehák, D. Manca, M. Grajcar, P. Szab´o, P. Samuely, Š. Gaži, U. Hübner, V. M. Vinokur, E. Il'ichev: Finite quasiparticle lifetime in disordered superconductors, Phys. Rev. B 92 (2015), 224506.


P. Szabó, T. Samuely, V. Hašková, J. Kačmarčik, M. Žemlička, M. Grajcar, J. G. Rodrigo, and P. Samuely: Fermionic scenario for the destruction of superconductivity in ultrathin MoC films evidenced by STM measurements, Phys. Rev. B 93 (2016), 014505.

10.) Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály (Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Sedlák

Trvanie projektu:

19.1.2012 / 18.1.2016

Evidenčné číslo projektu:

CM 1101

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Boli dosiahnuté výsledky v oblasti kontrolovaného samousporiadania polymérov do nanočastíc. Bola zaslaná práca (invited paper):

M. Sedlák: A Novel Approach to Controlled Self-Assembly of pH-Responsive Thermosensitive Homopolymer Polyelectrolytes into Stable Nanoparticles. Advances in Colloid and Interface Science (5-ročný IF = 10.4).

Pozvaná prednáška:
M. Sedlák: Aqueous solutions and mixtures: mesoscale phenomena, The Tenth Annual Conference on The Physics, Chemistry and Biology of Water, Varna, Bulgaria 1.10. – 4.10. 2015

Boli prezentované príspevky na Trans Tech Burze, Bratislava 29.9. – 30.9.2015:

M. Sedlák, D. Rak: Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok (neželaných kontaminantov) v organických vodou miešateľných kvapalinách.
M. Sedlák, D. Rak: Analýza veľkosti a hmotnosti (resp. distribúcií veľkosti a hmotnosti) nanočastíc a makromolekúl, obzvlášť v kvapalných médiách (roztokoch, suspenziách)


11.) Neglobulárne proteíny - od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii (Non-globular proteins - from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology)Zodpovedný riešiteľ:

Rostislav Škrabana

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Zuzana Gažová

Trvanie projektu:

27.7.2015 / 25.3.2019

Evidenčné číslo projektu:

COST Action BM1405

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

28 - Rakúsko: 2, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 2, Francúzsko: 2, Grécko: 1, Maďarsko: 2, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 2, Litva: 1, Lotyšsko: 1, Nórsko: 2, Poľsko: 2, Portugalsko: 2, Srbsko: 2, Slovensko: 0, Slovinsko: 1

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1650 €
Dosiahnuté výsledky:
Sledovanie účinku fulerenolu na Abeta peptid, charakterizácia interakcií, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri amyloidnej agregácii tohto peptidu.

Programy: CERN/MŠ

12.) Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách (ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies)Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Bruncko

Trvanie projektu:

1.1.2011 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

0777/2011

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

CERN, ATLAS kolaborácia

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

309 - Argentína: 3, Arménsko: 2, Austrália: 4, Belgicko: 0, Bielorusko: 3, Kanada: 5, Česko: 9, Nemecko: 27, Dánsko: 3, Španielsko: 3, Francúzsko: 18, Veľká Británia: 29, Gruzínsko: 1, Grécko: 3, Chorvátsko: 0, Švajčiarsko: 7, Čile: 3, Čína: 4, India: 0, Izrael: 5, Taliansko: 15, Japonsko: 23, Maroko: 5, Holandsko: 3, Nórsko: 3, Poľsko: 5, Portugalsko: 7, Rumunsko: 2, Rusko: 9, Srbsko: 0, Slovensko: 1, Slovinsko: 3, Švédsko: 4, Turecko: 5, Taiwan: 2, USA: 93Dosiahnuté výsledky:
Measurement of the $t\bar{t}$ production cross-section as a function of jet multiplicity and jetransverse momentum in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1407.0891
JHEP 01 (2015), 020

Jet energy measurement and its systematic uncertainty in proton--proton collisions at $\sqrt{s}=7$~TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1406.0076
European Physics Journal C 75 (2015), 17

Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying in the ATLAS hadronic calorimeter in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.04020
Submitted to Physics Letters B

Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1408.5191
Physical Review D 91 (2015), 012006

Searches for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in proton-proton collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1411.6795
JHEP 01 (2015), 068

Search for the $b\bar{b}$ decay of the Standard Model Higgs boson in associated $(W/Z)H$ production with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1409.6212
JHEP 01 (2015), 069

Measurement of the production and lepton charge asymmetry of $\textit{W}$ bosons in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{\mathrm{\mathbf{NN}}}}=$ 2.76 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1408.4674
European Physics Journal C 75 (2015), 23

Measurement of the $WW+WZ$ cross section and limits on anomalous triple gauge couplings using final states with one lepton, missing transverse momentum, and two jets with the ATLAS detector at $\sqrt{\rm{s}} = 7$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1410.7238
JHEP 01 (2015, 049

Search for direct pair production of a chargino and a neutralino decaying to the 125 GeV Higgs boson in $\sqrt{s}$ = 8 TeV pp collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.07110
European Physics Journal C 75 (2015), 208

Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1411.1559
Physical Review D 91 (2015), 012008
Erratum: Physical Review D 92(2015), 059903

Measurement of the transverse polarization of $\Lambda$ and $\bar Lambda$ hyperons produced in proton--proton collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.1692
Phys.Rev. D 91 (2015), 032004

Measurements of the Nuclear Modification Factor for Jets in Pb+Pb Collisions at $\sqrt{s_{\mathrm{NN}}}=2.76$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1411.2357
Physical Review Letters 114 (2015), 072302

Search for pair-produced long-lived neutral particles decaying in the ATLAS hadronic calorimeter in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.04020
Physics Letters B 743 (2015), 15-34

A search for high-mass resonances decaying to $\tau^{+}\tau^{-}$ in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.07177
Journal of High Energy Physics 07 (2015), 157

Search For Higgs Boson Pair Production in the $\gamma\gamma b \bar b$ Final State using pp Collision Data at sqrt(s)=8 TeV from the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1406.5053
Phys.Rev.Lett. 114 (2015), 081802

Two-particle Bose-Einstein correlations in $pp$ collisions at $\mathbf {\sqrt{s} =}$ 0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.07947
Eur. Phys. J. C 75 (2015), 466

Search for dark matter in events with heavy quarks and missing transverse momentum in $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1410.4031
European Physical Journal C 75 (2015), 92

Search for $W' \to t\bar{b}$ in the lepton plus jets final state in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1410.4103
Phys. Lett. B B 743 (2015), 235-255

Measurement of the inclusive jet cross-section in proton-proton collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV using 4.5 fb$^{-1}$ of data with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1410.8857
Journal of High Energy Physics 02 (2015), 153
Erratum, Journal of High Energy Physics 09 (2015), 141

Search for invisible particles produced in association with single-top-quarks in proton-proton collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1410.5404
European Physics Journal C 75 (2015), 79

Search for new phenomena in the dijet mass distribution using $pp$ collision data at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1407.1376
Physical Review D 91 (2015), 052007

Simultaneous measurements of the $t\bar{t}$, $W^+W^-$, and $Z/γ^{*}\rightarrowττ$ production cross-sections in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1407.0573
Physical Review D 91 (2015), 052005

Measurement of the forward-backward asymmetry of electron and muon pair-production in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 7 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.03709
Journal of High Energy Physics 09 (2015), 049

Search for anomalous production of prompt same-sign lepton pairs and pair-produced doubly charged Higgs bosons with $\sqrt{s} = 8$ TeV $pp$ collisions using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.0237
JHEP 03 (2015), 041

Measurements of the W production cross sections in association with jets with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1409.8639
European Physical Journal C 75 (2015), 82

Search for long-lived neutral particles decaying into lepton jets in proton--proton collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1409.0746
JHEP 11 (2015), 088

Search for resonant diboson production in the $ll q\bar{q}$ final state in pp collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1409.6190
European Physical Journal C 75 (2015), 69

Search for production of $WW/WZ$ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.04677
European Physical Journal C 75 (2015), 209
Erratum, European Physical Journal C 75 (2015), 370

Performance of the ATLAS muon trigger in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1408.3179
European Physics Journal C 75 (2015), 120

Search for charged Higgs bosons decaying via $H^{\pm} \rightarrow \tau^{\pm}\nu$ in fully hadronic final states using $pp$ collision data at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.6663
JHEP 03 (2015), 088

Search for Higgs and $Z$ Boson Decays to $J/\Psi\gamma$ and $\Upsilon(nS)\gamma$ with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.03276
Phys.Rev.Lett.114 (2015), 121801

Search for a CP-odd Higgs boson decaying to $Zh$ in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.04478
Phys. Lett. B 744 (2015), 163-183

Measurement of the correlation between flow harmonics of different order in lead-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}}$=2.76 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.01289
Phys. Rev. C 92 (2015), 034903

Measurement of Spin Correlation in Top-Antitop Quark Events and Search for Top Squark Pair Production in pp Collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV Using the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.4742
Phys.Rev.Letters 114 (2015), 142001

Search for long-lived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in proton-proton collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.03634
Submitted to Phys. Rev. D.

Search for heavy long-lived multi-charged particles in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04188
Submitted to European Physical Journal C

Measurement of the top pair production cross-section in 8 TeV proton-proton collisions using kinematic information in the lepton+jets final state with ATLAS


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04251
Phys. Rev. D 91 (2015), 112013

Measurement of charged-particle spectra in Pb+Pb collisions at $\sqrt{{s}_\mathsf{NN}} = 2.76$ TeV with the ATLAS detector at the LHC


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04337
Journal of High Energy Physics 09 (2015), 050

667. Analysis of events with $b$-jets and a pair of leptons of the same charge in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04605
Journal of High Energy Physics 10 (2015), 150

Search for massive, long-lived particles using multitrack displaced vertices or displaced lepton pairs in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.05162
Phys.Rev. D 92 (2015), 072004

Search for high-mass diphoton resonances in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.05511
Submitted to Phys.Rev. D

Measurements of the Total and Differential Higgs Boson Production Cross Sections Combining the $H \rightarrow \gamma\gamma$ and $H \rightarrow ZZ ^{*}\rightarrow 4\ell$ Decay Channels at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.05833
Submitted to Physical Review Letters

Search for Scalar-Charm Pair Production in pp Collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.01325
Phys.Rev.Lett. 114 (2015), 161801

Measurement of the top-quark mass in the fully hadronic decay channel from ATLAS data at $\sqrt{s}=7$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1409.0832
European Physical Journal C 75 (2015),

Search for $W' \rightarrow tb \rightarrow qqbb$ Decays in pp Collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1408.0886
European Physics Journal C 75 (2015) 165

Evidence for the Higgs-boson Yukawa coupling to tau leptons with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.04943
Journal of High Energy Physics 04 (2015), 117

Search for squarks and gluinos in events with isolated leptons, jets and missing transverse momentum at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.03555
High Energy Physics 04 (2015), 116

Observation of top-quark pair production in association with a photon and measurement of the $t\bar{t}\gamma$ production cross section in pp collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.00586
Phys.Rev. D 91 (2015), 072007

Search for Higgs bosons decaying to $aa$ in the $\mu\mu\tau\tau$ final state in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = $ 8 TeV with the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.01609
Submitted to Phys. Rev. D

Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.04306
Submitted to JHEP

Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}=7$ and 8 TeV with the ATLAS and CMS Experiments


The ATLAS and CMS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.07589
Physical Review Letters 114 (2015), 191803

Measurement of the charge asymmetry in dileptonic decays of top quark pairs in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1501.07383
Journal of High Energy Physics 05 (2015), 061

Observation and measurements of the production of prompt and non-prompt $J/\Psi$ mesons in association with a $Z$ boson in $pp$ collisions at $\sqrt{s}= 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.6428
European Physics Journal C 75 (2015), 229

Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1411.1855
European Physics Journal C 75 (2015), 228

Determination of spin and parity of the Higgs boson in the $WW^\ast \to e\nu\mu\nu$ decay channel with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.03643
European Physical Journal C 75 (2015), 231

Measurement of differential $J/\Psi$ production cross-sections and forward-backward ratio in $p$+$Pb$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.08141
Submitted to Phys. Rev. C.

Search for Higgs boson pair production in the $b\bar{b} b\bar{b}$ final state from $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.00285
Submitted to European Physical Journal C

Search for high-mass diboson resonances with boson-tagged jets in proton-proton collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.00962

Search for Dark Matter in Events with Missing Transverse Momentum and a Higgs Boson Decaying to Two Photons in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.01081
Phys. Rev. Lett. 115 (2015), 131801

Search for heavy lepton resonances decaying to a $Z$ boson and a lepton in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.01291
Journal of High Energy Physics 09 (2015), 108

Measurements of Wgamma and Zgamma production in pp collisions at sqrt{s}= 7 TeV with the ATLAS detector at the LHC


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1302.1283
Phys. Rev. D 87 (2013), 112003
Erratum: Phys. Rev. D 91 (2015), 119901

Search for New Phenomena in Dijet Angular Distributions in Proton-Proton Collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV Measured with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.00357
Physical Review Letters 114 (2015), 221802

Search for a Charged Higgs Boson Produced in the Vector-boson Fusion Mode with Decay $H^\pm \rightarrow W^\pm + Z$ using $pp$ Collisions at $\swrt{s}$ =8 TeV with the ATLAS Experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.04233
Physical Review letters 114 (2015), 231801

Search for a new resonance decaying to a $W$ or $Z$ boson and a Higgs boson in the $\ell \ell/ \ell \nu/ \nu\nu + b \bar{b}$ final states with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.08089
The European Physical Journal C 75 (2015), 263

Search for metastable heavy charged particles with large ionisation energy loss in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05332
Submitted to European Physical Journal C

Modelling $Z\to\tau\tau$ processes in ATLAS with $\tau$-embedded $Z\to\mu\mu$ data


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05623
JINST 10 (2015), P09018

Measurement of colour flow with the jet pull angle in $t\bar{t}$ events using the ATLAS detector at $\sqrt{s}=8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05629
Physics Letters B 750 (2015), 475-493

Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05669
European Physical Journal C 75 (2015), 476

Search for vector-like $B$ quarks in events with one isolated lepton, missing transverse momentum and jets at $\sqrt{s}=$ 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.05425
Phys. Rev. D 91 (2015), 112011

Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05988
Submitted to Phys. Lett B

Differential top-antitop cross-section measurements as a function of observables constructed from final-state particles using pp collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV in the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.05923
Journal of High Energy Physics 06 (2015, 100

Study of $(W/Z)H$ production and Higgs boson couplings using $H \rightarrow WW^{\ast}$ decays with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.06641
Submitted to Journal of High Energy Physics

Measurement of exclusive $\gamma\gamma \rightarrow \ell^+\ell^-$ production in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.07098
Submitted to Phys. Lett. B

Centrality, rapidity and transverse momentum dependence of isolated prompt photon production in lead-lead collisions at $\sqrt{s_{\mathrm{NN}}} = 2.76$ TeV measured with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.08552
Submitted to Phys. Rev. C.

ATLAS Run 1 searches for direct pair production of third-generation squarks at the Large Hadron Collider


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.08616
European Physical Journal C 75 (2015), 510

Measurement of the production of neighbouring jets in lead-lead collisions at $\sqrt{s_{\mathrm{NN}}} = 2.76$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.08656
Physics Letters B 92 (2015), 09200

Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.01518
European Physics Journal C 75 (2015), 299

Identification and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS experiment in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$=8 TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.7086
European Physics Journal C 75 (2015), 303

Determination of the top-quark pole mass using $t \bar{t}+1$-jet events collected with the ATLAS experiment in 7 TeV $pp$ collisions


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.01769
Journal of High Energy Physics 10 (2015), 121

Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in $\sqrt{s}=8$ TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.03290
European Physics Journal C 75 (2015), 318
Erratum: European Physics Journal C 75 (2015), 463

Search for a Heavy Neutral Particle Decaying to $e\mu$, $e\tau$, or $\mu\tau$ in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}$=8 TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.04430
Physical Review letters 115 (2015), 031801

Measurements of the Higgs boson production and decay rates and coupling strengths using $pp$ collision data at $\sqrt{s}=7$ and $8$ TeV in the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.04548
Submitted to European Physical Journal C

Observation and measurement of Higgs boson decays to $WW^{\ast}$ with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.2641
Phys.Rev. D 92 (2015), 012006

Evidence of $W\gamma\gamma$ production in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV and limits on anomalous quartic gauge couplings with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.03243
Phys. Rev. Lett. 115 (2015), 031802

Search for long-lived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in proton-proton collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.03634
Phys. Rev. D 92 (2015), 012010

Search for low-scale gravity signatures in multi-jet final states with the ATLAS detector at $\sqrt{s} = 8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.08988
Journal of High Energy Physics 07 (2015), 032

Search for photonic signatures of gauge-mediated supersymmetry in 8 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.05493
Phys. Rev. D 92 (2015), 072001

Summary of the searches for squarks and gluinos using $\sqrt{s}$ = 8 TeV pp collisions with the ATLAS experiment at the LHC


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.05525
Journal of High Energy Physics 10 (2015), 054

Determination of the off-shell Higgs boson signal strength in the high-mass $ZZ$ and $WW$ final states with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.01060
European Physics Journal C 75 (2015), 335

Measurement of the top quark mass in the $t\bar t \to {\rm lepton+jets}$ and $t\bar t \to {\rm dilepton}$ channels using $\sqrt{s}=7$ TeV ATLAS data


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.05427
European Physical Journal C 75 (2015), 330

Search for invisible decays of the Higgs boson produced in association with a hadronically decaying vector boson in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04324
European Physical Journal C 75 (2015), 337

Search for an additional, heavy Higgs boson in the $H\rightarrow ZZ$ decay channel at $\sqrt{s}$ = 8 TeV in $pp$ collision data with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.05930
Submitted to European Physical Journal C

$Z$ boson production in $p+$Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.02$ TeV measured with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.06232
Phys. Rev. C 92, (2015), 044915

Centrality and rapidity dependence of inclusive jet production in $\sqrt{s_\mathrm{NN}} = 5.02$ TeV proton--lead collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1412.4092
Phys. lett B 748 (2015), 392-413

Study of the $B_c^+ \to J/\Psi D_s^+$ and $B_c^+ \to J/\Psi D_s^{*+}$ decays with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.07099
Submitted to European Physical Journal C

Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with top quarks and decaying into $b\bar{b}$ in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1503.05066
European Physical Journal C 75 (2015), 349

Measurement of the branching ratio $\Gamma(\Lambda_b^0 \rightarrow \Psi(2S)\Lambda^0)/\Gamma(\Lambda_b^0 \rightarrow J/\Psi\Lambda^0)$ with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.08202
Phys. Lett. B 751 (2015), 63-80

Determination of the ratio of $b$-quark fragmentation fractions $f_s/f_d$ in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1507.08925
Physical Review Letters 115 (2015), 262001

Search for type-III Seesaw heavy leptons in $pp$ collisions at $\sqrt{s}= 8$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.01839
Phys.Rev D 92 (2015), 032001

Search for heavy Majorana neutrinos with the ATLAS detector in $pp$ collisions at $\sqrt{s}= 8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.06020
Journal of High Energy Physics 07 (2015), 162

Measurement of the centrality dependence of the charged-particle pseudorapidity distribution in proton--lead collisions at $\sqrt{s_{_{\rm{NN}}}} = 5.02$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.00848
Submitted to European Physical Journal C

Measurement of transverse energy-energy correlations in multi-jet events in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV using the ATLAS detector and determination of the strong coupling constant $\alpha_{\mathrm{s}}(m_Z)$


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.01579
Phys. Lett. B 750 (2015), 427-447

Search for heavy long-lived multi-charged particles in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.04188
European Physical Journal C 75 (2015), 362

Constraints on non-Standard Model Higgs boson interactions in an effective field theory using differential cross sections measured in the $H \rightarrow \gamma\gamma$ decay channel at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.02507
Phys. Lett. B 753 (2015), 69-85

Search for high-mass diphoton resonances in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.05511
Phys. Rev. D 92 (2015), 032004

Search for lepton-flavour-violating $H\to \mu\tau$ decays of the Higgs boson with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.03372
Journal of High Energy Physics 11 (2015) 211

Searches for scalar leptoquarks in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.04735
Submitted to Journal of High Energy Physics

Search for the associated production of the Higgs boson with a top quark pair in multilepton final states with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05988
Phys. Lett B 749 (2015), 242-261

Search for flavour-changing neutral current top-quark decays to $qZ$ in $pp$ collision data collected with the ATLAS detector at $\sqrt{s}=8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.05796
Submitted to European Physical Journal C

Summary of the ATLAS experiment's sensitivity to supersymmetry after LHC Run 1 - interpreted in the phenomenological MSSM


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.06608
Journal of High Energy Physics 10 (2015), 134

Measurements of fiducial cross-sections for $t\bar{t}$ production with one or two additional $b$-jets in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.06868
Submitted to European Physical Journal C

Measurements of the Total and Differential Higgs Boson Production Cross Sections Combining the $H \rightarrow \gamma\gamma$ and $H \rightarrow ZZ ^{*}\rightarrow 4\ell$ Decay Channels at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1504.05833
Physical Review Letters 115 (2015), 091801

Search for production of vector-like quark pairs and of four top quarks in the lepton-plus-jets final state in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.04306
Journal of High Energy Physics 08 (2015), 105

Search for invisible decays of a Higgs boson using vector-boson fusion in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1508.07869
Submitted to Journal of High Energy Physics

Search for single top-quark production via flavour changing neutral currents at 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.00295
Submitted to European Physical Journal C

Study of $(W/Z)H$ production and Higgs boson couplings using $H \rightarrow WW^{\ast}$ decays with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.06641
Journal of High Energy Physics 08 (2015), 137

Constraints on new phenomena via Higgs boson couplings and invisible decays with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.00672
Journal of High Energy Physics 11 (2015) 206

Search for metastable heavy charged particles with large ionisation energy loss in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05332
European Physical Journal C 75 (2015), 407

Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.01518
European Physics Journal C 75 (2015), 299; Erratum: European Physics Journal C 75 (2015), 408

Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in the lepton-plus-jets final state in $pp$ collision data at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.02358
Submitted to European Physical Journal C

Search for Higgs boson pair production in the $b\bar{b} b\bar{b}$ final state from $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.00285
European Physical Journal C 75 (2015), 412

Search for Higgs bosons decaying to $aa$ in the $\mu\mu\tau\tau$ final state in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = $ 8 TeV with the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.01609
Phys. Rev. D 92 (2015) 052002

A search for $t\bar{t}$ resonances using lepton-plus-jets events in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1505.07018
Journal of High Energy Physics 08 (2015), 148

Search for pair production of a new heavy quark that decays into a $W$ boson and a light quark in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04261
Phys. Rev. D 92 (2015), 112007

Searches for Higgs boson pair production in the $hh\to bb\tau\tau, \gamma\gamma WW^*, \gamma\gamma bb, bbbb$ channels with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04670
Phys. Rev. D 92 (2015), 092004

Observation of long-range elliptic anisotropies in $\sqrt{s}=$13 and 2.76 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04776
Submitted to Phys. Rev. D

A new method to distinguish hadronically decaying boosted $Z$ bosons from $W$ bosons using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04939
Submitted to European Physical Journal C

Observation of long-range elliptic anisotropies in $\sqrt{s}=$13 and 2.76 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04976
Submitted to European Physical Journal C

Measurement of the $t\bar{t}W$ and $t\bar{t}Z$ production cross sections in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8 \mathrm{\ Te\kern -0.1em V}$ with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.05276
Journal of High Energy Physics 11 (2015), 172

Measurement of jet charge in dijet events from sqrt(s)=8 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.05190
Submitted to Phys. Rev. D.

Search for direct scalar top pair production in final states with two $\tau$ leptons in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.04976
Submitted to European Physical Journal C

Search for flavour-changing neutral current top quark decays $t\to Hq$ in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.06047
Journal of High Energy Physics 12 (2015) 061

Search for massive supersymmetric particles decaying to many jets using the ATLAS detector in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1502.05686
Phys.Rev D 91 (2015), 112016

Search for the electroweak production of supersymmetric particles in $\sqrt{s}$=8 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.07152
Submitted to Phys. Rev. D.

Measurement of four-jet differential cross sections in $\sqrt{s}=8$ TeV proton--proton collisions using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.07335
Journal of High Energy Physics 12 (2015), 105

Measurements of four-lepton production in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=$ 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.07844
Physics Letters B 753 (2016), 552-572

Search for magnetic monopoles and stable particles with high electric charges in 8 TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1509.08059
Submitted to Phys. ReV. D

Search for the production of single vector-like and excited quarks in the $Wt$ final state in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.02664
Submitted to Journal of High Energy Physics

Measurement of the production cross-section of a single top quark in association with a $W$ boson at 8 TeV with the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.03752
Submitted to Journal of High Energy Physics

Search for anomalous couplings in the $Wtb$ vertex from the measurement of double differential angular decay rates of single top quarks produced in the $t$-channel with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.03764
Submitted to Journal of High Energy Physics

Measurement of the differential cross-section of highly boosted top quarks as a function of their transverse momentum in $\sqrt{s}$ = 8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.03818
Submitted to Phys. Rev. D

Performance of pile-up mitigation techniques for jets in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.03823
Submitted to European Physical Journal C

Identification of boosted, hadronically decaying W bosons and comparisons with ATLAS data taken at $\sqrt{s} = 8$ TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.05821
Submitted to European Physical Journal C

Measurement of the top quark branching ratios into channels with leptons and quarks with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1506.05074
Phys.Rev D 92 (2015), 072005

Search for dark matter produced in association with a Higgs boson decaying to two bottom quarks in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.06218
Submitted to Phys. Rev. D

Measurement of the correlations between the polar angles of leptons from top quark decays in the helicity basis at $\sqrt{s}=7$TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1510.07478
Submitted to Phys. Rev. D

Dijet production in $\sqrt{s}=7$ TeV $pp$ collisions with large rapidity gaps at the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1511.00502
Submitted to Physical Letters B

Measurements of top-quark pair differential cross-sections in the lepton+jets channel in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1511.04716
Submitted to European Physical Journal C

A search for prompt lepton-jets in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=$ 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1511.05542
Submitted to Journal of High Energy Physics

Evidence for single top-quark production in the $s$-channel in proton-proton collisions at $\sqrt{s}=$8 TeV with the ATLAS detector using the Matrix Element Method


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1511.05980
Submitted to Phys.Lett. B

Search for new phenomena in events with three or more charged leptons in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1411.2921
Journal of High Energy Physics 08 (2015), 138

Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying into a tau pair in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1511.08352
Submitted to Phys.Rev.D

Measurement of the dependence of transverse energy production at large pseudorapidity on the hard-scattering kinematics of proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 2.76$ TeV with ATLAS


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.00197
Submitted to Phys. Lett B

Performance of $b$-Jet Identification in the ATLAS Experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.01094
Submitted to JINST

Search for New Phenomena in Dijet Mass and Angular Distributions with the ATLAS Detector at $\sqrt{s}$ = 13 TeV


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.01530
Submitted to Phys. Lett. B

Measurement of the transverse momentum and $\Phi^*_\eta$ distributions of Drell-Yan lepton pairs in proton-proton collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.02192
Submitted to European Physical Journal C

Search for strong gravity in multijet final states produced in pp collisions at $\sqrt{s} =$ 13 TeV using the ATLAS detector at the LHC


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.02586
Submitted to Journal of High Energy Physics

Measurement of $D^{*\pm}$, $D^\pm$ and $D_s^\pm$ meson production cross sections in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.02913
Submitted to Nuclear Physics B

Measurement of the differential cross-sections of prompt and non-prompt production of $J/\Psi$ and $\Psi(2S)$ in $pp$ collisions at $\sqrt{s} =$ 7 and 8 TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.03657
Submitted to European Physical Journal C

Search for charged Higgs bosons in the $H^{\pm} \rightarrow tb$ decay channel in $pp$collisions at $\sqrt{s} =$ 8 TeV using the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.03704
Submitted to Journal of High Energy Physics

Combination of searches for $WW$, $WZ$, and $ZZ$ resonances in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.05099
Submitted to Physical Letters B

Measurement of the $ZZ$ Production Cross Section in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}$ = 13 TeV with the ATLAS Detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.05314
Submitted to Physical Review Letters

Search for new phenomena with photon+jet events in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.05910
Submitted to Journal of High Energy Physics

Reconstruction of hadronic decay products of $\tau$ leptons with the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.05955
Submitted to European Physical Journal C

Measurement of the charge asymmetry in highly boosted top-quark pair production in $\sqrt{s} =$ 8 TeV $pp$ collision data collected by the ATLAS experiment


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.).
arXiv:1512.06092
Submitted to Physics Letters B

Search for a high-mass Higgs boson decaying to a $W$ boson pair in $pp$ collisions at $\sqrt{s}=$ 8 TeV with the ATLAS detector\\


The ATLAS collaboration (G. Aad et al.). \\
arXiv:1509.00389 \\
Submitted to Journal of High Energy Physics

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page