Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page6/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


9.3. Účasť na výstavách


9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií

Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferenciíTyp výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

4

6

0


9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov

Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

Chemical papers (funkcia: člen)Ing. Pavel Diko, DrSc.

ISRN Condensed Matter Physics (funkcia: Editorial board )Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Acta Electrotechnica et Informatica (funkcia: člen redakčnej rady )prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Mathematical Modelling and Geometry (funkcia: člen)

Vestnik of Saint Petersburg University (funkcia: člen)

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Acta Electrotechnica et Informatica (funkcia: člen redakčnej rady )

Acta Universitatis Carolinae (funkcia: člen redakčnej rady)

Dataset Papers in Geosciences, Geophysics (funkcia: člen Editorial Board)

Indian Journal of Radio and Space Physics (funkcia: člen redakčnej rady)

The Open Aerospace Enginnering Journal (funkcia: člen Editorial Advisory Board)

The Scientific World Journal, Geophysics (funkcia: člen Editorial Board)

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

Chemical Papers (funkcia: •Člen medzinárodného poradného výboru)Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Physica C (funkcia: člen Advisory board)RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Acta Physica Slovaca (funkcia: člen)RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

ISRN Nanotechnology (funkcia: člen editorial board)RNDr. Milan Timko, CSc.

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen výboru)9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)

RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Vedecká rada Astronomického ústavu SAV (funkcia: člen)

Vedecká rada VŠBM Košice (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Marek, PhD.

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Národný komitét IUPAP (funkcia: člen)

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: predseda)

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)RNDr. Marián Slivka, CSc.

JSMF (funkcia: člen)RNDr. Katarína Šipošová, PhD.

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

Odborná skupina Magnetizmu pri Slovenskej Fyzikálnej Spoločnosti (funkcia: Vedúci)9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách

Noc výskumníkov 2015

V rámci najväčšieho popularizačného podujatia zameraného na vedu a výskum na Slovensku Noc výskumníkov pracovníci ÚEF SAV v Košiciach zorganizovali a koordinovali vedeckú show košických ústavov SAV a miestnych univerzít. Akcia sa uskutočnila dňa 25. septembra 2015 v Obchodnom centre Optima v Košiciach. Na akcii ÚEF reprezentovalo 6 exponátov a 20 výskumníkov. V rámci Noci výskumníkov v spolupráci so spoločnosťou Cofilm sa realizoval i kolotoč 10 vedecko-popularizačných prednášok v kinosále (pre 80 ľudí) multikina Cinemax.Deň SAV v Steel Parku

V rámci Týždňa vedy a techniky EÚ na Slovensku sa 13. novembra 2015 uskutočnil Deň SAV v Steel Parku, kde priamo vedci – výrobcovia jednotlivých vedecko-popularizačných exponátov predstavili návštevníkom Steel Park. Akciu organizoval ÚEF (10 výskumníkov) s celkovým počtom návštevníkov okolo 300 (dominantne študentov gymnázií a stredných škôl z okolia Košíc). O akcii informovali lokálne médiá.

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

10.1. Knižničný fond

Tabuľka 10a Knižničný fondKnižničné jednotky spolu

3149

z toho

knihy a zviazané periodiká

3121

audiovizuálne dokumentyelektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

5

mikroformyiné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

23

Počet titulov dochádzajúcich periodíkz toho zahraničné periodikáRočný prírastok knižničných jednotiek

11

v tom

kúpou

11

daromvýmenoubezodplatným prevodomÚbytky knižničných jednotiekKnižničné jednotky spracované automatizovane

3010.2. Výpožičky a služby

Tabuľka 10b Výpožičky a službyVýpožičky spolu

1180

z toho

odborná literatúra pre dospelých

1150

výpožičky periodík

10

prezenčné výpožičky

30

MVS iným knižniciamMVS z iných knižníc

39

MMVS iným knižniciamMMVS z iných knižnícPočet vypracovaných bibliografiíPočet vypracovaných rešerší

10.3. Používatelia

Tabuľka 10c UžívateliaRegistrovaní používatelia

120

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)

27010.4. Iné údaje

Tabuľka 10d Iné údajeOn-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)

0

Náklady na nákup knižničného fondu v €

2868,29 €10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti

11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

- VK SAV pre chemické vedy (Podpredseda kolégia SAV)Ing. Pavel Diko, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen kolégia)Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen komisie)RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (podpredseda kolégia)Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen kolégia)


11.4. Členstvo v komisiách SAV

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

- Komisia SAV pre zahraničné styky (člen komisie)Ing. Viktor Kočan

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen)Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

- Komisia SAV pre vesmírne aktivity (člen, v r. 2015 odvolaný)Mgr. Pavol Szabó, CSc.

- Komisia SAV pre komunikáciu a médiá (člen komisie)RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)


11.5. Členstvo v orgánoch VEGA

RNDr. Kornel Csach, CSc.

- Komisia VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo (člen komisie)RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

- Komisia VEGA č.1 (člen)Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

- Komisia VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy (člen)RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

- Komisia VEGA č. 7 (člen komisie)RNDr. Milan Timko, CSc.

- Komisia VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (člen)


12. Hospodárenie organizácie


12.1. Výdavky RO SAV

Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)V ý d a v k y

Skutočnosť k 31.12.2015 spolu

v tom:

zo ŠR

z toho:

z mimorozp. zdrojov

z toho:

ŠF EÚ vr. spolufinan.zo ŠR

ŠF EÚ vr. spolufinan.zo ŠR

Výdavky spolu

3538515

2860179

859228

678336

223454

Bežné výdavky

3285456

2852600

859228

432856

27974

v tom:mzdy (610)

1442757

1346963

242941

95794

10667

poistné a príspevok do poisťovní (620)

516687

483183

103650

33504

3727

tovary a služby (630)

1134001

896913

498242

237088

13580

z toho: časopisy

-

-VEGA projekty

196917

196917MVTS projekty

59047

59047CE

12983

12983vedecká výchova

6200

6200bežné transfery (640)

192011

125541

14395

66470z toho: štipendiá

112884

112884

14283

transfery partnerom projektov

63633

63633Kapitálové výdavky

253059

7579245480

195480

v tom:obstarávanie kapitálových aktív

7579

7579195480

195480

kapitálové transferyz toho: transfery partnerom projektov
12.2. Príjmy RO SAV

Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)P r í j m y

Skutočnosť k 31.12.2015 spolu

v tom:

rozpočtové

z mimorozp. zdrojov

Príjmy spolu

680948

2613

678335

Nedaňové príjmy

2613

2613v tom:príjmy z prenájmupríjmy z predaja výrobkov a služiebiné-dobropisy

2613

2613

67833

Granty a transfery (mimo zdroja 111)

678335678335

v tom:tuzemské

678335678335

z toho: APVV

336507336507

iné

118374118374

zahraničné

223454223454

z toho: projekty rámcového programu EÚ

223454223454

inéDirectory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page