TasdiqlaymanDownload 65.5 Kb.
Date23.05.2024
Size65.5 Kb.
#64316
O .X . MUS. IJ. 4-kurs (1) Sirtqi 23-24 (3)
2 Ўрмоншунослик ўрмончилик, 3 sirt, PEDAGOGIK MAHORAT HAQIDA TUSHUNCHA, FANNING ASOSIY VAZIFALARI VA TARBIYAVIY QISMLARI, O\'QITUVCHI PEDAGOGIK QOBILIYATO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ОLIY TА’LIM , FAN VА INNOVATSIYALAR VАZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
TASDIQLAYMAN”
O‘quv ishlari bo‘yicha prorektori
_______________ D.Xolmatov
“___” ___________ 2023 –yil


O’ZBEK XALQ MUSIQA IJODI
FANINING


ISHCHI O‘QUV DASTURI


4-kurs uchun (sirtqi )ta’lim shakli uchun

Bilim sohasi: 100000 – Gumanitar


Ta’lim sohasi: 110000 – Pedagogika
Ta’lim yo‘nalishi: 5111100 – Musiqa ta’limi
Namangan-2023


Oraliq (ON) va yakuniy (YaN) nazorat turlarida:
Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 5 (a’lo) baho;
Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 4 (yaxshi) baho;
Talaba olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 3 (qoniqarli) baho;
Talaba fan dasturini o’zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega emas, deb topilganda – 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.

ASOSIY ADABIYOTLAR:

  1. Sh.Raximov. – “Dutor ”o’quv qollanma T. 2007 yil

  2. B.Raximjonov. “Dutorchilar ansambli”darslik. T.2002

  3. X. Nurmatov.O.Fayziev. “Cholg’u ijrochiligi rubob” oquv qollanmaT.2009

  4. Sh.Raximov.”Cholg’ulantirish va partitura o’qitish” o’quv qo’llanma T.2009 6.Sh.Raximov “Cholg’u ijrochiligiga o’rgatish metodikasi” o’quv qo’llanma.T.2009 y

  5. Sh.Raximov. X Nurmatov. ”Cholg’u ijrochiligi tarixi ” o’quv qo’llanma.T.2009 y.

  6. H.Nurmatov,N.Yo’ldosheva. “O’zbek xalq musiqa ijodi” T.2007 y.QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR:
1.N.Raxmatova, “O’zbek musiqa adabiyoti”, T.2016 y.
2.Sh.N.Mustafoyev. “Bolalar musiqa adabiyoti” Samarqand-2014 y.


AXBOROT MANBAALARI

  1. https://new.tdpu.uz/

  2. https://lex.uz/

  3. http://e-library.namdu.uz/

  4. www.ziyouz.com

Namangan davlat universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan:

- “Musiqa ta’limi” kafedrasining 2023 -yil, __________dagi ____-sonli majlisida muhokama qilingan va tasdiqqa tavsiya etilgan.


- Musiqa ta’limi va madaniyat fakulteti kengashining 2023 -yil, __________dagi ____-sonli sonli majlisida ma’qullangan va tasdiqqa tavsiya etilgan.
- NamDU o’quv-uslubiy kengashining 2023 -yil, __________dagi ____-sonli sonli majlisida muhokama qilingan va tasdiqlangan.Fan/modul uchun mas’ul:
Q.Raximov - Namangan davlat universiteti “Musiqa ta”lim” kafedrasi o‘qituvchisi

Taqrizchilar:
R. Qo’shinova - Namangan davlat universiteti “Musiqa ta”lim” kafedrasi katta o‘qituvchisiNamDU o’quv-uslubiy boshqarma
boshlig’i: X. Mirzaaxmedov
Musiqa ta’limi va madaniyat fakulteti
dekani: Z. Sultanova
Musiqa ta’limi kafedrasi mudiri: A.Ibragimov


Tuzuvchi: Q.Raximov
A.AsraqulovaDownload 65.5 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page